Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Chlubný Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká a filosofická fakulta Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, historie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Chlubný Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká a filosofická fakulta Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, historie"— Transkript prezentace:

1 Jiří Chlubný Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká a filosofická fakulta Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, historie jiri.chlubny@seznam.cz Demografický přechod Demografický přechod

2 Struktura ► základní pojmy, zařazení do systému věd ► Jednotlivé fáze demografického přechodu ► Náhled do současné demografické situace českého obyvatelstva

3 Demografie ► Hraniční věda přírodní x humanitní vědy ► Objektem demografického studia jsou lidské populace.

4 Demografie ► Předmětem studia demografie je demografická / populační reprodukce, tj. neustálá obnova populací v důsledku probíhajících procesů rození a umírání.

5 Populační dynamika Porodnost (fertilita)Úmrtnost (mortalita) Emigrace (vystěhovalectví) Imigrace (přistěhovalectví) Úbytek obyvatel Nárůst obyvatel Přirozený přírůstek (úbytek) Migrační saldo

6 Census ► = sčítání lidu, základ demografie ► konaný však až od poloviny 18.stol. (u nás 1754),moderní způsob ještě o sto let později ► Při absenci censů si musíme pomáhat:  podobné materiály (Domesday Book, lánové vizitace)  konstrukce odhadů

7 Definice ► Z. Pavlík:  „Demografickou revoluci je možno co nejstručněji charakterizovat jako převratnou a v celé historii lidstva ojedinělou přeměnu charakteru demografické reprodukce, která je ve svém výsledku nejzřetelněji patrná ve změnách v úrovni úmrtnosti, porodnosti a ve věkové struktuře jednotlivých populací.“ ► Základ = postupné:  Snížení porodnosti  Snížení úmrtnosti  Prodloužení života

8 Demografický přechod ► Též d-á tranzice, d-á revoluce ► Teorie od 30.let 20.století:  Landry, Thompson, Notestein  Postupně akceptováno ► proces spojený s  rychlým poklesem úmrtnosti (epidemiologický přechod)  až postupným poklesem porodnosti (přechod porodnosti) ► státy před DP tedy mají nízký přirozený přírůstek, během něho obrovský a po něm opět nízký (až záporný)

9 Grafický model ► Model čtyřfázový:

10 První fáze

11 ► Většina lidské historie ► Tzv. demografický „starý režim“_  Vysoké fluktuující míry porodnosti i úmrtnosti  jen pomalé zvyšování počtu obyvatel  Průměrná naděje dožití cca 25 let  Relativně vysoký počet dětí v manželství

12 Hajnalova linie ► Teorie rozdílných typů rodin a rodinného chování dle geogr. polohy ► Západoevropská (včetně ČR) x východoevropská rodina  Rozdíly: sňatkový věk, šíře rodiny, podíl starých mládenců atd.

13 Demografické krize ► Období prudkého nárůstu mortality i poklesu porodnosti ► Příčiny:  Epidemie (mor, cholera,…)  Hladomory (irský, český 1771- 1772)  Politická nestabilita (třicetiletá válka,…)

14 Demografické krize

15 Morové období ► relativně stálý pomalý růst obyvatelstva světa narušen morem ► příchod 1347 z Černomoří ► zasáhl do několika let celou Evropu ► většinou úbytek okolo 1/3 obyvatelstva ► periodické návraty – 1348, 1363, 1374, 1383, 1390, 1400,…  Anglie 3,7 – 6,2 milionu (1300)  2 – 2,5 milionu (1450)  Norsko 350 000 (1300)  125 000 (1450 – 1500) ► postupné slábnutí (cyklus 13,4 roku v období 1535 - 1683) ► po 1670 mor vymýcen v západní Evropě, u nás po 1710 ► dodnes endemický mezi krysami na Blízkém Východě a v Severní Americe  možnost nákazy ► v arsenálech biologických zbraní ► navazující epidemie – cholera, tyfus, neštovice, chřipka, AIDS,…

16

17 Populační vývoj - svět

18 Populační vývoj – české země

19 Malthusiánství ► Thomas Robert Malthus (1766 – 1834)  britský ekonom  stěžejní dílo: „Esej o principu populace“ ► „Populace, je-li nekontrolovaná, narůstá geometrickou řadou. Potraviny rostou jen matematickou řadou.“ ► růst obyvatelstva neustále směřuje k převýšení hranice dané prostředky obživy ► bída a nezaměstnanost jsou důsledky příliš rychlého rozmnožování lidí

20 Druhá fáze ► Též epidemiologický přechod ► Prvky:  Snížení úmrtnosti  Zachování porodnosti Vysoký přirozený přírůstek

21 Možné příčiny snížení úmrtnosti

22 Datace a příčiny ► Po roce 1785 ve Francii, postupně do celé Evropy  České země patrně po roce 1820/30 ► Nová fáze kolem roku 1900 ► Pokrok:  Medicína a zánik epidemií  Hygiena  Výživa  Stabilita státních systémů  Stabilnější ekonomika

23 Populační vývoj - svět Rok / stát AnglieFrancieNěmeck o ItálieIrskoRuskoČeské země Evropa 18008,629,324,518,35,3394,66195 185016,636,335,424,76,6606,83288 190030,440,656,433,84,5109,79,33422

24 Populační vývoj – české země

25 Třetí fáze ► Též přechod úmrtnosti ► Prvky:  Snižování porodnosti  Další klesání míry úmrtnosti Snižování přirozeného přírůstku

26 Datace a přičiny ► Od 1810 Francie, po 1870 do celé Evropy ► České země zhruba na přelomu 19. a 20.století  Praha, severní Čechy – již od sedmdesátých let (vyspělé oblasti, hodně Němců s „vyspělejším“ reprodukčním chováním) ► Příčiny  V klasické teorii důsledek modernizace společnosti a pokroku (urbanizace, tovární výroba atd.)  Reakce na příliš velký populační růst  Jisté omezení kojenecké a dětské úmrtnosti  snížení porodnosti

27 Urbanizace ► soustřeďování obyvatelstva do měst, změna ekonomiky a kultury  zvýšení efektivity zemědělské výroby  průmyslová revoluce – změny v technologiích a organizaci výroby  zintenzívnění obchodu a transakční role měst  demografická revoluce, snížení úmrtnosti  zlepšení dopravy  rozvoj zdravotnické péče a hygienických podmínek ve městech  kulturní a psychologická přitažlivost měst

28 Urbanizace ► Kladný vliv urbanizace na stav populace je alespoň v prvních živelných stádiích tohoto procesu velmi problematický ► Prokázána zvýšená úmrtnost, zvláště kojenecká

29 Nejvyspělejší části Evropy

30 Role ženy ► Modernizace ekonomiky a spojů asi jen vedlejší příčinou poklesu porodnosti ► V reálu příčinou vědomé plánování rodiny  Ekonomické pozadí  Vliv ženské emancipace; koitus interuptus, sexuální abstinence, odkládání dětí, potrat (?)

31 Populační vývoj - svět ► Proces demografické expanze je ukončen ► Začíná pomalý proces stagnace počtu obyvatel ► Výjimkou cílové destinace migrantů, zvláště v Americe

32 Populační vývoj – české země

33 Princetonský projekt ► Od 70.let kritika teorie demografického přechodu  Ansley Coale a demografové z Princetonu ► Vliv industrializace, urbanizace a modernizace vůbec byl patrně přeceňován ► Reprodukční zvyky řízeny nejspíše kulturními hranicemi ► Klasická teorie demografického přechodu:  Je stěží aplikovatelná pro společenské poměry ekonomicky méně vyspělých zemí v dnešní době  zanedbává vliv migrací

34 Pohyb obyvatelstva ► pro naše účely = prostorová mobilita  tj. všechny typy přemisťování obyvatelstva (dojížďka, cesta za nákupy, dovolená, studijní pobyty, ale hlavně migrace obyvatel) ► Migrace – libovolná změna trvalého bydliště

35 Migrace ► Příčiny migrací – ekonomické, demografické, politické, válečné, přírodní, kulturní (židé),… ► Zákony migrací (Ravenstein)  většina migrací na kratší vzdálenosti  při větších vzdálenostech jsou magnetem velká města  obyvatelé měst jsou migračně aktivnější  nejčastěji migrují mladí dospělí muži

36 Důsledky migrací ► Emigrační země („zdroje lidí“)  Zvýšený podíl neproduktivních osob  Nedostatek mladých mužů  Odchod elit ► Imigrační země (cílové)  Zisk obyvatel v produktivním a reprodukčním věku  Problémy s adaptací (muslimové ve Francii, Hispánci v USA) Klesá dynamika populace

37 Čtvrtá fáze ► Nástup „moderní stability“  Nízká porodnost  Nízká úmrtnost  Stárnutí populace Nízký přirozený přírůstek, často až záporný

38 Datace a příčiny ► Ve vyspělých zemích ve dvacátém století ► U nás po druhé světové válce ► Příčiny:  Vědecko-technická revoluce  Plánování rodiny  Kariéra přednost před rodinou  Úpadek katolické víry  Funkční antikoncepce

39 Demografický přechod – současný stav

40 Důsledky čtvrté fáze demografického přechodu ► Stárnutí populace  sociální a ekonomické dopady ► Nerovnoměrnost ve světovém průchodu demografickým přechodem  euroamerická populace stárne a početně slábne ve srovnání se světem ► Možné politické problémy ► Přechod ekonomické dynamiky

41 Míry porodnosti a úmrtnosti ve světě

42 Vývoj struktury obyvatel světa dle kontinentů v posledním století

43 Druhý demografický přechod ► teorie publikovaná až roku 1986 ► posledních cca třicet let v evropských zemích ► novinky  „přechod od altruismu k individualismu“  razantní změna v postavení ženy ve společnosti  nový přístup k antikoncepci a potratům  markantní úbytek hodnot porodnosti ► důsledky  stárnutí populace, nízká reprodukce  úbytek obyvatelstva  zhoršování demografických ukazatelů ► značné ekonomické důsledky ► zvláště dramatický dopad v ČR po roce 1989!

44 Stárnutí české populace

45

46

47

48 Důsledky demografického přechodu ► krajně asymetrické časové rozložení populace  poslední 1 milion let – 60 až 100 miliard lidí  z toho 6 – 10% žije v současné době ► za posledních tisíc let zdvacetinásobení populace  0 – 1900 – přibylo 1,3 miliardy lidí  1900 – 2000 – přibylo 4,4 miliardy lidí !!! ► zkvalitnění a prodloužení života ► vliv na ekonomiku ► změna populačního rozložení světové populace ► Možný počátek budoucích problémů

49 Počet obyvatel světa ► důsledek dem.přechodu = vysoký přírůstek obyvatelstva ► 1.miliarda – 1804 ► 2.miliarda – 1927 ► 3.miliarda – 1960 (i přes 2.světovou válku) ► 4.miliarda – 1974 ► 5.miliarda – 1987 ► 6.miliarda – 1999 ► 8.miliarda – odhad 2028 ► tempo růstu obyvatelstva 1750 – 1998 = 746%  Severní Amerika 15 250% ► tempo růstu obyvatelstva 1900 – 1998 = 358%  Evropa jen 179% (emigrace, války, ale také přirozený vývoj)

50 Děkuji za pozornost Tato prezentace ke stažení na adrese http://www.demprechod.euweb.cz


Stáhnout ppt "Jiří Chlubný Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká a filosofická fakulta Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, historie"

Podobné prezentace


Reklamy Google