Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taxonomický systém bakterií Podle –Bergey’s manual of systematic bacteriology - systematická příručka –Bergey’s manual of determinative bacteriology –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taxonomický systém bakterií Podle –Bergey’s manual of systematic bacteriology - systematická příručka –Bergey’s manual of determinative bacteriology –"— Transkript prezentace:

1 Taxonomický systém bakterií Podle –Bergey’s manual of systematic bacteriology - systematická příručka –Bergey’s manual of determinative bacteriology – určovací příručka 35 skupin podle fenotypové podobnosti Nově snaha o zatřídění do 23 kmenů podle fylogenetické příbuznosti –správnější, ale méně praktické –kmen zahrnuje obvykle více skupin –mnohé skupiny patří do více kmenů

2 Evoluce bakterií Společný předek Bacteria Archea Eukarya Rostliny Houby Živočichové

3 Evoluce bakterií Aquifex Thermotoga Zelené nesirné bakterie Radiorezistentní mikrokoky Spirochety Zelené sirné bakterie Planktomycety Chlamydie Grampozitivní bakterie Proteobakterie Flavobakterie Cytophaga Bacteroides Cyanobakterie

4 Spirochety (1.skupina) chemoorganotrofní délka až 500  m osové vlákno – spirálovitá struktura zabudovaná do buněčné stěny –kontraktilní – vývrtkovitý pohyb některé druhy patogenní Treponema pallidum – syfilis Borellia burgdorferi – lymská borelióza

5 Borrelia burgdorferi Treponema pallidum

6 Spirily (2.skupina) spirální či vibroidní buňky aerobní, heterotrofní 1-2 bičíky Bdellovibrio bacteriovorus = predátor jiných bakterií Helicobacter pylori – choroby žaludku (vředy, gastritida, možná rakovina)

7 Gramnegativní aerobní nebo mikroaerofilní tyčinky a koky (4.skupina) Obligátně aerobní nebo mikroaerofilní Většina heterotrofní, některé autotrofní (využívání H 2 ) Nesporulující Obvykle mají bičíky Hojně rozšířené

8 Gramnegativní aerobní nebo mikroaerofilní tyčinky a koky (4.skupina) Agrobacterium tumefaciens –napadá rostliny pomocí tzv. Ti-plasmidu –rostlina pak produkuje opiny (aminokyseliny), kterými se bakterie živí –Ti-plasmid se integruje (začleňuje) do DNA – využití v genovém inženýrství rostlin Zoogloea – štěpení aromatických látek –čištění odpadních vod

9 Gramnegativní aerobní nebo mikroaerofilní tyčinky a koky (4.skupina) Methylomonas – schopnost využití jednouhlíkatých sloučenin (methanol, methan…) Acetobacter – oxidace sacharidů a ethanolu na octovou kyselinu –výroba octa –octovatění vína –striktně aerobní metabolismus –při nedostatku substrátu oxidace až na CO 2 a H 2 O

10 Gramnegativní aerobní nebo mikroaerofilní tyčinky a koky (4.skupina) Azotobacter – váže vzdušný N 2 Rhizobium – váže vzdušný N 2, symbióza s kořeny rostlin (luskoviny) –hlízkovité bakterie Legionella pneumophila – legionářská nemoc –přenos vodou, včetně trubek Neisseria gonorrhoeae – kapavka Neisseria meningitidis – meningitida

11 Pseudomonas = falešná mince nefermentující tyčinky aerobní, výjimečně respirace nitrátů bohatý metabolismus – využívání nejrůznějších uhlíkatých zdrojů –proteiny –lipidy –uhlovodíky – alifatické, aromatické –deriváty uhlovodíků – fenoly, chlorované látky... některé patogenní, kažení potravin

12 Fakultativně anaerobní gramnegativní tyčinky (5.skupina) heterotrofní, občas autotrofní využití H 2 přepínání oxidační respirace a fermentace 4 podskupiny (čeledě) –Enterobacteriaceae - tyčinky –Vibrionaceae – zakřivené tyčinky –Pasteurellaceae – koky a tyčinky –ostatní – umělý taxon

13 Enterobacteriaceae tyčinky, peritrichní často patogeny či oportunní patogeny –součást přirozené mikroflóry, který se může stát patogenem Enterobacter aerogenes – součást střevní mikroflóry, oportuntní meningitida Escherichia coli – součást střevní mikroflóry –indikátor fekálního znečištění –některé kmeny patogenní, produkce toxinů (průjmy) –modelová, nejprozkoumanější bakterie

14 Enterobacteriaceae Salmonella – salmonelózy (zánět střeva) Salmonella typhi – tyfus –někteří lidé odolní, ale nakažliví - bacilonosoči Shigella dysenteriae – úplavice Yersinia pestis - mor

15 Vibrionaceae delší zahnuté tyčinky Vibrio cholerae – cholera Vibrio fischeri – luminiscenční mořská bakterie, symbióza s mořskými organismy, testy toxicity

16 Pasteurellaceaea koky, krátké tyčinky Haemophillus influenzae – meningitida dětí

17 Ostatní Zymomonas – fermentace sacharidů na ethanol –vysoká odolnost k ethanolu –dosahuje vyšší konverze ethanolu než kvasinky (přes 20%) –potenciál využití v lihovarnictví, hlavně při produkci bioethanolu –způsobuje kažení nápojů, hlavně alkoholických (pivo, víno)

18 Desulfobakterie (7. skupina) obligátně anaerobní anaerobní respirace síranů a síry na H 2 S zdroj elektronů H 2 a jednoduché organické látky (kyseliny, ethanol) zdroj uhlíku stejný nebo CO 2 ve vodních sedimentech bez kyslíku – hnilobný zápach organicky znečištěných vod Desulfovibrio – v ropných polích (zdroj H 2 S v ropě)

19 Riketsie a chlamydie (9. skupina) obligátní parazité obratlovců a členovců – rozmnožování v cytoplazmě buněk –mj. obrana před imunitním systémem přenos hmyzem (vši, blechy…) na zvířata i člověka, pohlavní přenos Rickettsia prowazekii – skvrnivka (epidemický skvrnitý tyfus) – přenos vešmi –nejpodobnější genom mitochondrii – potenciální předchůdce

20 Riketsie a chlamydie (9. skupina) Chlamydie – patogenní, rozmnožování v cytoplazmě hostitelských buněk –nejčastější pohlavně přenášené mikroorganismy

21 Anoxygenní fototrofní bakterie (10. skupina) fotosyntéza bez produkce kyslíku speciální bakteriochlorofyly odlišné od rostlinných –bakteriochlorofyl a, b – purpurové bakterie –bakteriochlorofyl G – heliobakterie –bakteriochlorofyl c, d, e – zelené bakterie zdrojem elektronů jsou redukované sirné sloučeniny (sulfidy, síra, thiosírany...) nebo jednodušší organické látky

22 Anoxygenní fototrofní bakterie (10. skupina) zdroj uhlíku CO 2 (autotrofie) nebo organické látky (heterotrofie) zdroj dusíku N 2 nebo amonné ionty při nedostatku světla aerobní respirace časté ukládání síry uvnitř buněk i vně 7 skupin podle chlorofylu a zdroje elektronů

23 Oxygenní fototrofní bakterie (11. skupina) obsahují chlorofyl a (jako rostliny) při fotosyntéze oxidují vodu na kyslík (zdroj elektronů) někdy též anoxygenní fotosyntéza v přítomnosti sulfidů při nedostatku světla i respirace a fermentace – jen udržovací, nerozmnožují se často tvorba vláken nebo shluků některé druhy žijí symbioticky s eukaryemi (houbami, rozsivkami) - vznik chloroplastů?

24 Oxygenní fototrofní bakterie (11. skupina) dvě podskupiny Prochlorofyta – chlorofyl a i b Cyanobakterie (sinice) –více barviv –velmi přizpůsobivé (např. teplota 2-74°C) –autotrofní, schopnost fixovat vzdušný N 2 –součást planktonu –„vodní květ“ v nádržích, kde je vysoká koncentrace fosfátů – eutrofizace vody –produkce cyanotoxinů – zdraví škodlivé

25 Aerobní chemoautotrofní bakterie (12. skupina) oxidace různých anorganických a jednoduchých látek akceptor elektronů kyslík, výjimečně dusičnany zdroj uhlíku CO 2 Thiobacillus, Thiothrix – oxidace redukovaných sirných sloučenin (sulfidy, síra) na sírany resp. H 2 SO 4 –tvoří kyselé prostředí

26 Aerobní chemoautotrofní bakterie (12. skupina) Gallionella – oxidace Fe 2+ na Fe 3+ –ucpávání trubek Nitrosomonas – oxidace amoniaku na dusitany –čištění odpadních vod Nitrobacter – oxidace dusitanů na dusičnany –čištění odpadních vod

27 Kaulobakterie a planktomycety (13. skupina) Kaulobakterie –nepravidelné tvary Prostéky – úzké výběžky obsahující cytoplasmu Aerobní, heterotrofní Dělení buněk: –odštěpování prosték (pučení) –příčné dělení Caulobacter

28 Kaulobakterie a planktomycety (13. skupina) Planktomycety – bez prosték Stébla – úzké výběžky bez cytoplasmy –vázaní buňky na substrát –na konci oxidy železa a manganu Aerobní, heterotrofní Planctomyces

29 Pochvaté bakterie (14. skupina) Tyčinkovité buňky obalené extracelulárním materiálem za tvorby pochvy – pseudomycelium Oxidy železa a manganu – žlutá až hnědá barva Aerobní, heterotrofní Leptothrix

30 Myxobakterie (16. skupina) tyčinky chemoheterotrofní atrichní klouzavý pohyb po substrátu pomocí slizu složitý životní cyklus za tvorby buněčných valů a plodniček rozkládají spektrum proteinů, lipidů a polysacharidů pomocí extracelulárních enzymů

31 Myxobakterie (16. skupina) Myxococcus

32 Myxobakterie (16. skupina)

33 Grampozitivní koky (17. skupina) chemotrofní nesporulující v různých shlucích (páry, tetrády…) od obligátně aerobních až po obligátně anaerobní mnohé patogenní – léčba penicilinovými antibiotiky Staphylococcus aureus – hnisavé záněty s různou vážností –produkce toxinů v potravinách

34 Grampozitivní koky (17. skupina) Streptococcus – patogenní druhy, rozklad krve, meningitida, záněty Lactococcus – neškodný –jen fermentační metabolismus za produkce kys. mléčné –mlékárenství (jogurty, sýry, kysaná smetana…) Pediococcus – tvorba kyseliny mléčné –použití v uzenářství (chuť a ochrana proti hnilobným bakteriím) –některé produkují biacetyl – kontaminace piva

35 Grampozitivní koky (17. skupina) Leuconostoc - heterofermentativní mléčné kvašení (kys. mléčná, ethanol, CO 2 ) –produkuje hodně slizu – průmyslová produkce dextranu (náhražka krevní plazmy) –jinde na závadu (rosolovatění vod, shluky droždí…) Micrococcus – přísně aerobní –tvoří karotenoidní barviva – odolnost vůči UV záření Deinococcus – velmi odolný proti radioaktivnímu záření –segmenty DNA – snadné opravy

36 Grampozitivní sporulující tyčinky a koky (18. skupina) tvorba odolných spor obvykle s bičíky obligátně anaerobní až obligátně aerobní většinou bohatý metabolismus –velká produkce extracelulárních enzymů –rozklad různých polymerů –produkce antibiotik –neobvyklé kvasné produkty

37 Clostridium Striktně anaerobní fermentační metabolismus Citlivost na kyslík Neobvyklé fermentační dráhy, produkce H 2, kyselin, acetonu, butanolu (výroba) Nebezpečné patogeny, kažení potravin Clostridium tetani – tetanus, produkce neurotoxinu tetanospasminu Clostridium botulinum – produkce tzv. botulotoxinu (prudký jed) při nedokonalé sterilaci konzerv

38 Bacillus fakultativně aerobní tvorba peptidových antibiotik (bacitracin) některé patogenní produkce nejrůznějších sacharolytických enzymů –průmyslová produkce amylas (pivovarství) –máčení lnu Bacillus anthracis – sněť slezinná (anthrax), biologické zbraně, terorismus

39 Grampozitivní sporulující tyčinky a koky (18. skupina) Deslufotomaculum – nepatogenní –anaerobní respirace sirných sloučenin (siřičitany, sírany), produkce H 2 S

40 Grampozitivní nesporulující tyčinky pravidelného tvaru (19. skupina) Heterotrofní Různý vztah ke kyslíku Lactobacillus - mikroaerofilní –mléčné kvašení –mlékárenský průmysl (sýry, kefír, jogurty…) –součást střevní i vaginální mikroflóry savců Listeria monocytogenes – listerióza –nákaza hlavně z potravin –rozmnožování i při 4°C (lednice) - psychrofilní –vysoká úmrtnost (kojenci,důchodci), potraty

41 Grampozitivní nesporulující tyčinky nepravidelného tvaru (20. skupina) Heterotrofní Různý vztah ke kyslíku Cellulomonas – schopnost rozkládat celulózu pomocí extracelulárních enzymů (celuláz) Corynebacterium diphteriae – záškrt Bifidobacterium – součást střevní a ústní mikroflóry savců –probiotika

42 Mykobakterie (21.skupina) Grampozitivní, aerobní, tyčinky Nepohyblivé, nesporulující Pomalu rostou Někdy tvoří vlákna Mycobacterium tuberculosis - tuberkulóza

43 Aktinomycety (22.-29.skupina) Grampozitivní, heterotrofní Větvící se vlákna (hyfy) –shluk vláken = mycelium –rozpad vláken Až na výjimky půdní bakterie Význam v koloběhu prvků Plísňový pach Některé patogenní pro zvířata i rostliny Producenti antibiotik

44 Aktinomycety (22.-29.skupina) Frankia – půdní, fixace N 2, symbióza s rostlinami podobná hlízkovitým bakteriím Streptomyces – půdní, vláknité –producenti antibiotik – průmyslová výroba –plísňový zápach půdy –největší genomy mezi bakteriemi

45 Mykoplasmata (30.skupina) Bez buněčné stěny Různý tvar buněk (chybí tvarování buněčnou stěnou) Malé buňky (200 nm) Velmi malé genomy Vyžadují cholesterol a mastné kyseliny Různý vztah ke kyslíku Saprofyté, parazité, patogeny Mycoplasma pneumonie – katar horních cest dýchacích, pneumonie


Stáhnout ppt "Taxonomický systém bakterií Podle –Bergey’s manual of systematic bacteriology - systematická příručka –Bergey’s manual of determinative bacteriology –"

Podobné prezentace


Reklamy Google