Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie. Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky chemie a vzhledem k cílům výuky chemie – Informativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce chemického pokusu ve výuce chemie. Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky chemie a vzhledem k cílům výuky chemie – Informativní."— Transkript prezentace:

1 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

2 Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky chemie a vzhledem k cílům výuky chemie – Informativní – Formativní – Metodologická

3 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Informativní Soubor všech informací (tj. poznatků), které žáci v průběhu jednotlivých fází chemického pokusu získávají – Charakter výchozích látek (barva, tvar, vzhled, …) – Způsob jejich chemických přeměn (průběh reakce, bouřlivost, změny barev, …) – Potřebná laboratorní technika, nádobí, laboratorní pomůcky (názvy, tvary a využití, způsob použití, …) – Informace o způsobu provedení pokusu – pozorováním získávají informace (jak to provést, čeho se vyvarovat, na co se zaměřit, kde mohou být problémy, …) » Informace žáci zpracovávají do podoby empirických údajů (3. fáze pokusu) a empirických poznatků (4. fáze pokusu)

4 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Dominantní charakter – bezprostřední nebo zprostředkované poznatky o průběhu chem. Děje při pokusu, jeho podstatě a zákonitostech, které žáci mohou samostatně získat při provádění a pozorování pokusu a racionálně vyhodnotit jako empirické údaje a poznatky na základě osvojených vědomostí a dovedností – tzn. musí mít základy k tomu, aby pokus pochopili Má statický, poznatkový charakter

5 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Např. experiment Zn + HCl – Zn je stříbrolesklý, lehký a měkký kov – Vodný roztok HCl je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu – Zn reaguje s HCl za vzniku plynu – Unikající vodík je bezbarvý plyn, nerozpustný ve vodě – Plyn se připravuje ve vyvíjecí aparatuře složené z dělící nálevky a frakční baňky – Vodík se jímá do válce nad vodou ve skleněné vaně – Odpařením roztoku se získá chlorid zinečnatý – Chlorid zinečnatý je krystalická bílá látka – - …

6 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Poskytnutý soubor informací je značně obsáhlý – Většinu experimentů lze využít ve více celcích (náš – vznik solí, příprava plynů, Beketovova řada napětí kovů, …) Skupenské stavy látek (1, 2, 4, 5, 6, 8) Redox reakce (3, 4, 7, 8) – Soubor informací není konstantní, ale může se měnit dle tématu a cíle experimentu – Dále dostáváme info o bezpečnosti práce a ekonomice práce

7 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Formativní funkce – Realizuje se zprostředkovaně přes funkci informativní – Dominuje dynamická, činnostní úroveň (neboť právě činnost formuje osobnost žáka na základě osvojených poznatků) – Rozvíjející se schopnosti žáků utvářejí jejich charakterové a názorové postoje (např. „Chemie je zlá a nebezpečná“ nebo „opravdu kamarádovi pomohu?, je třeba spolupráce?“) – Realizace formativní funkce tedy souvisí se souborem činností, které příprava, provedení a vyhodnocení experimentu vyžaduje (co experimentem sleduji, co chci, aby se naučili?)

8 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Metodologická funkce – V možnostech zprostředkovat s jeho pomocí cestu poznání, kterou prochází ve svém vývoji chemie jako věda – zprostředkováváme metody, způsoby a principy poznávání

9 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Význam formativní a metodologické funkce – Např. příprava, realizace a hodnocení chemického pokusu, jehož cílem je určit látky X, A a B ze schématu: – Vyžaduje provést soubor intelektuálních, senzorických a motorických činností, které vycházejí z vědomostí a dovedností žáků o chování a vlastnostech různých látek, o jejich experimentální přípravě apod. X A B X

10 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Např. chlorid amonný – Působením silné kyseliny se uvolňuje HCl (A), působením silné zásady vzniká amoniak (B) – Vzájemnou reakcí HCl a amoniaku vzniká opět chlorid amonný – Jakou aparaturu zvolit, abychom to provedli? – žáci musí znát aparatury pro vývoj plynů, jejich důkazy, jak dané látky vypadají apod.

11 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Aparatura 1 – Sestavená z frakční baňky (naplněná chloridem amonným a hydroxidem vápenatým) a promývací baňky s roztokem vody a indikátoru se po zahřátí frakční baňky uvolní amoniak, změní barvu indikátoru v promývačce – zásadité prostředí Aparatura 2 – Dělící nálevka se zředěným roztokem kyseliny sírové, frakční baňka s chloridem amonným a promývačka s roztokem vody a indikátoru – pro přikapávání kyseliny sírové k chloridu amonnému se uvolňuje chlorovodík, barevná změna dokládá vznik kyseliny Aparatura 3 – Vznik chloridu amonného lze dokázat tak, že naplníme dvě nádoby amoniakem a HCl a přiblížíme ústí

12 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Při přípravě experimentu – Úvahy o charakteru látek X, A a B a zvolit sloučeniny odpovídající schématu – Z možných teoretických řešení pak vybrat taková, která dovedou experimentálně ověřit (tzn. mají k dispozici chemikálie a pomůcky a nádobí) – Uplatnit při realizaci pokusů vhodné senzorické a motorické činnosti (aby pokus byl proveden bez chyb) – V závěru konfrontovat svoje hypotézy o průběhu pokusů se získanými experimentálními výsledky – V průběhu pokusu se rozvíjí schopnost žáků promýšlet stanovené úlohy, navrhovat a ověřovat jejich řešení, bezpečně a odpovědně pracovat v chemické laboratoři atd.

13 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Z hlediska vztahu k fázím výuky existují dále funkce: Motivační Osvojovací Upevňovací Kontrolní – Pokus reakce sodíku a draslíku s vodou (téma Alkalické kovy) – má motivační charakter Kovy rejdí po hladině, pokud je přidán indikátor, dojde ke zfialovnění roztoku Reakce draslíku je intenzivnější

14 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie V motivační části se klade důraz na 2. fázi experimentu (vlastní provedení), fáze přípravná a vyhodnocovací jsou potlačeny. Při osvojování učiva jdou vyhodnocovací a přípravná fáze do popředí – určí a popíšou se výchozí látky a produkty, určuje se, který kov je reaktivnější, proč se roztok zabarvil, co vzniká za plyn atd. – tzn. hledá se, jak experiment provést a co z něj vyšlo, samotný průběh jen napovídá

15 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Při upevňování učiva již žáci mají osvojené základní vlastnosti látek a jejich reaktivitu a dané poznatky se jen upevňují opakováním experimentu (mozek si řekne „když nám to ten učitel pořád ukazuje, je to asi důležité) V přípravné fázi mohou žáci sami odhadnout průběh a výsledek experimentu Všechny fáze experimentu mají význam

16 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Kontrolní fáze – Dle cíle kontroly budeme požadovat, aby žáci prokázali osvojené znalosti, vědomosti a dovednosti z jednotlivých fází experimentu – Důležité je, jak kontrolu provést, vhodné nastavení a formulace úlohy, např.: Cíl úlohy: Ověřit, zda si žáci zapamatovali průběh reakcí alkalických kovů s vodou, které pozorovali v demonstračním pokusu. Z toho vyplývá formulace úlohy Popište průběh reakce Na a K s vodou Cíl úlohy: Ověřit, zda žáci pochopili příčinu rozdílu reaktivity sodíku a draslíku Formulace: Vysvětlete rozdílný způsob reakce sodíku a draslíku s vodou na základě různých vlastností a elektronové struktury atomů těchto prvků


Stáhnout ppt "Funkce chemického pokusu ve výuce chemie. Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky chemie a vzhledem k cílům výuky chemie – Informativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google