Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce chemického pokusu ve výuce chemie"— Transkript prezentace:

1 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

2 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky chemie a vzhledem k cílům výuky chemie Informativní Formativní Metodologická

3 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Informativní Soubor všech informací (tj. poznatků), které žáci v průběhu jednotlivých fází chemického pokusu získávají Charakter výchozích látek (barva, tvar, vzhled, …) Způsob jejich chemických přeměn (průběh reakce, bouřlivost, změny barev, …) Potřebná laboratorní technika, nádobí, laboratorní pomůcky (názvy, tvary a využití, způsob použití, …) Informace o způsobu provedení pokusu – pozorováním získávají informace (jak to provést, čeho se vyvarovat, na co se zaměřit, kde mohou být problémy, …) Informace žáci zpracovávají do podoby empirických údajů (3. fáze pokusu) a empirických poznatků (4. fáze pokusu)

4 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Dominantní charakter – bezprostřední nebo zprostředkované poznatky o průběhu chem. Děje při pokusu, jeho podstatě a zákonitostech, které žáci mohou samostatně získat při provádění a pozorování pokusu a racionálně vyhodnotit jako empirické údaje a poznatky na základě osvojených vědomostí a dovedností – tzn. musí mít základy k tomu, aby pokus pochopili Má statický, poznatkový charakter

5 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Např. experiment Zn + HCl Zn je stříbrolesklý, lehký a měkký kov Vodný roztok HCl je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu Zn reaguje s HCl za vzniku plynu Unikající vodík je bezbarvý plyn, nerozpustný ve vodě Plyn se připravuje ve vyvíjecí aparatuře složené z dělící nálevky a frakční baňky Vodík se jímá do válce nad vodou ve skleněné vaně Odpařením roztoku se získá chlorid zinečnatý Chlorid zinečnatý je krystalická bílá látka - …

6 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Poskytnutý soubor informací je značně obsáhlý Většinu experimentů lze využít ve více celcích (náš – vznik solí, příprava plynů, Beketovova řada napětí kovů, …) Skupenské stavy látek (1, 2, 4, 5, 6, 8) Redox reakce (3, 4, 7, 8) Soubor informací není konstantní, ale může se měnit dle tématu a cíle experimentu Dále dostáváme info o bezpečnosti práce a ekonomice práce

7 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Formativní funkce Realizuje se zprostředkovaně přes funkci informativní Dominuje dynamická, činnostní úroveň (neboť právě činnost formuje osobnost žáka na základě osvojených poznatků) Rozvíjející se schopnosti žáků utvářejí jejich charakterové a názorové postoje (např. „Chemie je zlá a nebezpečná“ nebo „opravdu kamarádovi pomohu?, je třeba spolupráce?“) Realizace formativní funkce tedy souvisí se souborem činností, které příprava, provedení a vyhodnocení experimentu vyžaduje (co experimentem sleduji, co chci, aby se naučili?)

8 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Metodologická funkce V možnostech zprostředkovat s jeho pomocí cestu poznání, kterou prochází ve svém vývoji chemie jako věda – zprostředkováváme metody, způsoby a principy poznávání

9 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Význam formativní a metodologické funkce Např. příprava, realizace a hodnocení chemického pokusu, jehož cílem je určit látky X, A a B ze schématu: Vyžaduje provést soubor intelektuálních, senzorických a motorických činností, které vycházejí z vědomostí a dovedností žáků o chování a vlastnostech různých látek, o jejich experimentální přípravě apod. A X X B

10 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Např. chlorid amonný Působením silné kyseliny se uvolňuje HCl (A), působením silné zásady vzniká amoniak (B) Vzájemnou reakcí HCl a amoniaku vzniká opět chlorid amonný Jakou aparaturu zvolit, abychom to provedli? – žáci musí znát aparatury pro vývoj plynů, jejich důkazy, jak dané látky vypadají apod.

11 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Aparatura 1 Sestavená z frakční baňky (naplněná chloridem amonným a hydroxidem vápenatým) a promývací baňky s roztokem vody a indikátoru se po zahřátí frakční baňky uvolní amoniak, změní barvu indikátoru v promývačce – zásadité prostředí Aparatura 2 Dělící nálevka se zředěným roztokem kyseliny sírové, frakční baňka s chloridem amonným a promývačka s roztokem vody a indikátoru – pro přikapávání kyseliny sírové k chloridu amonnému se uvolňuje chlorovodík, barevná změna dokládá vznik kyseliny Aparatura 3 Vznik chloridu amonného lze dokázat tak, že naplníme dvě nádoby amoniakem a HCl a přiblížíme ústí

12 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Při přípravě experimentu Úvahy o charakteru látek X, A a B a zvolit sloučeniny odpovídající schématu Z možných teoretických řešení pak vybrat taková, která dovedou experimentálně ověřit (tzn. mají k dispozici chemikálie a pomůcky a nádobí) Uplatnit při realizaci pokusů vhodné senzorické a motorické činnosti (aby pokus byl proveden bez chyb) V závěru konfrontovat svoje hypotézy o průběhu pokusů se získanými experimentálními výsledky V průběhu pokusu se rozvíjí schopnost žáků promýšlet stanovené úlohy, navrhovat a ověřovat jejich řešení, bezpečně a odpovědně pracovat v chemické laboratoři atd.

13 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Z hlediska vztahu k fázím výuky existují dále funkce: Motivační Osvojovací Upevňovací Kontrolní Pokus reakce sodíku a draslíku s vodou (téma Alkalické kovy) – má motivační charakter Kovy rejdí po hladině, pokud je přidán indikátor, dojde ke zfialovnění roztoku Reakce draslíku je intenzivnější

14 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
V motivační části se klade důraz na 2. fázi experimentu (vlastní provedení), fáze přípravná a vyhodnocovací jsou potlačeny. Při osvojování učiva jdou vyhodnocovací a přípravná fáze do popředí – určí a popíšou se výchozí látky a produkty, určuje se, který kov je reaktivnější, proč se roztok zabarvil, co vzniká za plyn atd. – tzn. hledá se, jak experiment provést a co z něj vyšlo, samotný průběh jen napovídá

15 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Při upevňování učiva již žáci mají osvojené základní vlastnosti látek a jejich reaktivitu a dané poznatky se jen upevňují opakováním experimentu (mozek si řekne „když nám to ten učitel pořád ukazuje, je to asi důležité) V přípravné fázi mohou žáci sami odhadnout průběh a výsledek experimentu Všechny fáze experimentu mají význam

16 Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
Kontrolní fáze Dle cíle kontroly budeme požadovat, aby žáci prokázali osvojené znalosti, vědomosti a dovednosti z jednotlivých fází experimentu Důležité je, jak kontrolu provést, vhodné nastavení a formulace úlohy, např.: Cíl úlohy: Ověřit, zda si žáci zapamatovali průběh reakcí alkalických kovů s vodou, které pozorovali v demonstračním pokusu. Z toho vyplývá formulace úlohy Popište průběh reakce Na a K s vodou Cíl úlohy: Ověřit, zda žáci pochopili příčinu rozdílu reaktivity sodíku a draslíku Formulace: Vysvětlete rozdílný způsob reakce sodíku a draslíku s vodou na základě různých vlastností a elektronové struktury atomů těchto prvků


Stáhnout ppt "Funkce chemického pokusu ve výuce chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google