Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity EVVO 2012- 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity EVVO 2012- 2013."— Transkript prezentace:

1 Aktivity EVVO

2 Bylinková spirála, výsadba zeleně jaro 2013

3 Školní rok 20012/2013 na ZŠ J. J. Ryby
3. září začíná nový školní rok. Do prvního ročníku letos nastoupilo 62 prvňáčků. Přejme jim, ať chodí do školy rádi a stráví v ní devět krásných let, na která budou vzpomínat celý život. V uplynulých letech jsme se zaměřili na poznávání regionu a jeho historie. V letošním školním roce jsme jako prioritu zvolili zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. Chceme posílit zájem dětí o četbu knih a přiblížit jim tvorbu regionálních autorů. V minulosti řada našich žáků byla úspěšná v různých literárních soutěžích, rozhodli jsme se tedy udělat vlastní soutěž o nejzdařilejší literární dílo či nejhezčí knižní ilustraci. Další oblastí, která bude po celý školní rok pro nás prioritou, je environmentální výchova. V červnu jsme obhájili mezinárodní titul Ekoškola. Udělení titulu je pro nás motivací, ale i závazkem k další práci. K tématům Odpady, Prostředí školy a Voda přidáme další téma, které si vybereme. Opět se budeme věnovat úpravám školní zahrady a údržbě pozemku před školou. Nadále budeme ve škole třídit odpad. Environmentální výchova prolíná učivem všech povinných předmětů a je hlavní náplní řady volitelných předmětů. Velkou část práce odvádí tzv. ekospojky – zástupci z jednotlivých tříd, kteří jsou hlavní oporou koordinátorky environmentální výchovy p. uč. Pejsarové. V oblasti prevence rizikového chování žáků se zaměříme na minimalizaci šikany a dalších negativních jevů jako je např. kouření či požívání alkoholu a jiných drog. Zapojíme děti ve větší míře do vytváření lepšího školního prostředí a jeho údržby. Budeme vést žáky k zodpovědnosti, důsledně řešit případy zejména úmyslného poškozování školního majetku. Všechna důležitá pravidla chování jsou uvedena ve školním řádu, kde jsou zároveň i postihy za jejich porušování. Metodičkou prevence rizikového chování je p. uč. Hofmanová, na kterou se mohou žáci i rodiče v případě problému obracet. Výchovné problémy a problémy s učením je možno řešit i s třídními učiteli nebo výchovnou poradkyní p. uč. Červenou. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami a Rokycanech. Snažíme se poskytnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc a kvalitní zázemí.

4 PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy
Celý školní rok budeme pokračovat v realizaci projektu EU peníze školám, který nám umožňuje čerpat finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektem podporujeme výuku cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, ICT, čtenářskou a informační gramotnost. Chceme i nadále uskutečnit akce, které si získaly oblibu u dětí, rodičů a veřejnosti. Patří sem vánoční besídky a rozsvícení vánočního stromu, pochod k mohyle J.J. Ryby, stužkovaná, výstava žákovských prací, sportovní akce,... Budeme rádi, když si najdete chvilku a podpoříte účastí své děti i školu. Od září zahájí svou činnost zájmové kroužky. Poplatky za účast v kroužcích zůstávají stejné. Účast na prvním kroužku bude 250 Kč za pololetí, účast na druhém a dalším kroužku 100 Kč za pololetí. Pro bezproblémovou práci školy je důležitá dobrá spolupráce s partnery - Školskou radou, Klubem rodičů a přátel školy, Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, kulturním klubem, Podbrdským muzeem a TJ Spartak. Klíčová je pak pro nás podpora zřizovatele školy - města Rožmitál. Jsme rádi, že škola patří mezi priority města. Významná je pro nás i pomoc sponzorů. O práci naší školy pravidelně informujeme v Třemšínských listech, na našich internetových stránkách najdete školní vzdělávací program Klíč do života, školní řád, projekty, které realizujeme, další podrobné informace a fotografie ze života školy. Přeji Všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2012/13 a rodičům jen samou radost z dosažených studijních výsledků svých dětí. PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy

5 27. září celodenní výlety a exkurze za poznáním našeho regionu.

6

7 PADRŤSKÉ RYBNÍKY ZÁŘÍ 2012

8

9 Naši žáci navštívili v Podbrdském muzeu velmi pěknou výstavu „Stromy jako domy“.

10 ODPADIÁDA základních škol města Příbram
V úterý 9. října 2012 se EKOTÝM naší školy zúčastnil soutěží družstev v pěti odpadových disciplínách a vytváření uměleckých děl z odpadů. Družstva obsadila 6. a 7. místo a výtvarníci pěkné 3. místo. Odvezli jsme si krásné ceny. Děkujeme Věra Pejsarová

11

12

13 Hornické muzeum V úterý 16. října vyrazily třídy 4.A a 4.B na exkurzi do Hornického muzea Příbram. Cesta autobusem nám rychle utekla. Čekaly nás dvě prohlídky. Nejprve jsme si vzali na hlavu helmy a sjeli výtahem do dolu Anna. Šli jsme dlouhou chodbou, kde byla velká tma. Naštěstí jsme měli baterky. Potom jsme šli nahoru po schodech, bylo jich asi 156. Při druhé prohlídce na nás čekal důlní vláček. Jeli jsme 260 m dlouhou Prokopskou štolou. Uviděli jsme i několik permoníků. Po svačině jsme se vydali k hornické chalupě, kde nám paní průvodkyně vyprávěla o tom, jak dříve horníci žili. Na památku jsme si mohli koupit nějaký suvenýr. Byl to moc hezký výlet. Za čtvrťáky Markéta Žáková a Míša Zárybnická

14

15

16 Den dětských sponzorů V rámci Dne dětských sponzorů, který se konal 17. října, dostala naše ZŠ J.J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem třicet vstupenek jako poděkování za adopci levharta obláčkového. A tak děti mohly navštívit zoologickou zahradu v Praze. Vstupenky obdržely jako odměnu za svou dobře vykonanou práci členové ekotýmu. Ráno v osm hodin jsme vyrazili do Prahy. Cesta byla dlouhá, a tak jsme si v autobuse povídali, hráli hry, dospávali nebo se jen kochali krajinou anebo krásnými historickými budovami Prahy. Když jsme konečně dorazili a paní učitelky nám řekly, kdy a kde máme sraz, všichni jsme se rozešli podívat na svá oblíbená zvířátka. Chovatelé ZOO si pro nás připravili cvičení se zvířaty. Jako první se odehrálo cvičení s tuleni, na které jsme akorát přišli. Bylo zajímavé. Tuleni nám ukázali různé psí kousky a samec Meloun se dokonce nakonec  sklouzl po skluzavce. Mohli jsme se dále podívat na cvičení s kočkovitými šelmami, na gorilí rodinku, zebry, krokodýli, tučňáky, lední medvědy, tygry a spoustu dalších zvířat.  Jen bylo škoda, že slony zrovna stěhovali do horního pavilonu. Ale snad všichni se šli podívat na našeho levharta. Vypadal velice spokojeně. Spokojení jsme byli i my všichni, neboť jsme příjemně strávili celičký den. Pracovníci zoologické zahrady si program pro nás velice pěkně připravili. Jen mě mrzí, že jsme v ZOO nemohli pobýt déle, zdaleka jsme totiž neviděli všechna zvířátka.          Bui Hung Thao(Táňa), 9. A

17

18 13. listopadu navštíví žáci 7. ročníku Planetárium hl. m. Prahy, 28
13. listopadu navštíví žáci 7. ročníku Planetárium hl. m. Prahy, 28. listopadu pak žáci 6. ročníku. „Noční obloha“.

19 Projektové vyučování na školách Udržitelná spotřeba na příkladu mobilního telefonu
V měsíci listopadu se třídy 8.A,B a 7.B zúčastnily projektového dne - Udržitelná spotřeba na příkladu mobilního telefonu. Rozdělili jsme se do skupinek a během dne se dozvídali spoustu nových a zajímavých věcí ohledně mobilů. Hledali jsme informace o různých materiálech, ze kterých jsou vyráběny, zkusili jsme si je i rozebrat a z jejich součástek jsme vyráběli nové výrobky. Přitom jsme si užili spoustu zábavy a legrace. Dne jsme měli celkové vyhodnocení našich výtvorů a museli jsme obhájit naše skupinové práce a předat informace všem žákům školy. Uspořádali jsme výstavku prací z vernisáže na chodbě školy. Děkujeme autorům Janě Kindelmannové a Janu Kovářovi za hezký den . Jakub Řezníček 7. B

20

21 Od 16. do 23. února vyjedou žáci 7
Od 16. do 23. února vyjedou žáci 7. ročníku na lyžařský výcvik do Dolního Dvora v Krkonoších.

22 V týdnu od 22. do 26. dubna oslavíme Den Země.
Jako každým rokem pořádá ZŠ J. J. Ryby Rožmitál Den Země. Den, při kterém 9. ročníky s pomocí učitelů připravují soutěže pro mladší žáky. Všichni jsme se shromáždili před budovou školy v 8 hodin ráno. Paní ředitelka všechny přivítala a zahájila soutěžení. Žáci byli rozděleni do 15 skupin a celý den plnili zajímavé, poučné a zároveň zábavné úkoly související s přírodou a přírodními zákony, při kterých hrála příjemná hudba. O tu se postarala parta mých spolužáků. Tečku za celým Dnem Země udělala módní přehlídka, jejíž modely byly tvořeny z odpadových materiálů. Plasty a kartony si přinesli jednotliví žáci a spolu se svou skupinou z nich vytvořili zajímavé a vtipné modely. Viděli jsme kostýmy nejen strašáků, ale i popelnic. Po soutěžení následovalo vyhlášení výsledků a rozdání cen. Den Země se nám moc líbil a máme dobrý pocit, že jsme udělali něco pěkného pro své spolužáky. Učitelům děkujeme za velmi pěkně připravený den. Eliška Vrňatová 9. A

23

24 24. dubna sběr starého papíru (vchod pro žáky II. stupně, 7. 00 – 12

25 Žáci přírodovědného praktika navštívili ZOO.

26 Školní družina v tomto měsíci odemkne les a uspořádá soutěž Čarodějnice roku.

27 Školní ekotým motivuje ostatní k ochraně přírody
Je nás 27, scházíme se každý čtvrtek ráno a řešíme témata ochrany přírody. Ve skupinkách plníme úkoly spojené s programem Ekoškola, které zastřešuje ekologické sdružení TEREZA. Plníme úkoly v oblasti těchto témat: odpady, prostředí školy, voda a elektrická energie. Měsíčně sledujeme spotřebu energií ve škole a snažíme se ji snižovat. Vyrobili jsme označení vypínačů ve třídách a plakátky o důležitosti šetření el. energií. Služby ve třídách zhasínají světla, aby nikde nesvítila zbytečně. Sledujeme spotřebu vody a snažíme se s ní co nejvíce šetřit. Ve škole máme a používáme spořivé splachování na WC. Každoročně na jaře pořádáme sběr papíru. Ve škole třídíme plasty a papír. Při jedné z posledních schůzek ekotýmu jsme zkusili vytřídit netříděný odpad. Z 9 kg netříděného odpadu jsme ještě vytřídili 0,95 kg plastů, 0,35 kg papíru, 1,80 kg bioodpadu a 0,10 hliníku. Množství nevytříděného odpadu chceme postupně snižovat. Ve školním roce 2012/2013 jsme zatím nasbírali 172 kg víček od PET lahví a 78 kg hliníku. Naše škola je místem, kde můžeme odevzdat vybité baterie a elektroodpad. O školní pozemek i květiny ve škole se starají děti při pracovních činnostech a přírodovědných praktikách. Účastníme se výtvarných soutěží, soutěžíme o „Nejlepší ekologický obrázkový deník“. Hrajeme ekologickou počítačovou hru EKOPOLIS a „Hraj o Zemi“. Zapojili jsme se do projektu Klíčový rok – Projektové vyučování na školách, téma – Udržitelná spotřeba na příkladu mobilního telefonu – Prázdninová škola Lipnice. Pro výuku používáme pracovní listy z materiálů Ekoškoly. Školní ekotým a Mgr. Věra Pejsarová

28 Celodenní výlet školní družiny do Berouna
Brum, brum, brum o všem se zdá medvědům……… Při výletě do Berouna jsme navštívili naše známá medvíďata Vojtu, Kubu a Matěje, pochutnali si na dobré zmrzlině a okusili jízdu vlakem.

29

30 10. května pojedou žáci 8. ročníku na dvoudenní výlet do RS Radost u Blatné.
Od 13. do 17. května stráví v Radosti u Blatné školu v přírodě třídy 4. A a 5. A. 21. května jsme přijali pozvání Podbrdského muzea na přednášku a besedu o životě současných Inků a Mayů s Olgou Vilímkovou. Zúčastní se jí žáci 6. a 7. ročníku, dále žáci VP historického semináře 8. a 9. ročníku. Od 27. do 31. května vyjedou na školu v přírodě na Slapy třídy 1. A a 1. B.

31 Škola v přírodě se vydařila
května strávily třídy 4.A a 5.A pět pohodových dnů v areálu RZ Radost u Blatné. Hned první den jsme si domalovali naše trička a zároveň jsme začali turnaje ve stolním tenisu a v kartách. Druhý den nás čekal výlet do Blatné. Čekala nás prohlídka zámku, výstava strašidel i krmení daňků. Ani návštěva vyhlášené cukrárny nesměla chybět. Třetí den patřil westernovému městečku Fort Hary. Děti se v doprovodu indiána podívaly do indiánského muzea, kde se dozvěděly, jaký život byl na divokém západě. Druhá část programu byla věnována volné zábavě a soutěžím. Soutěžilo se samozřejmě v typických kovbojských dovednostech. Jednotlivé disciplíny – házení tomahawkem, vrh nožem, střelba z pušky a luku, chytání do lasa a jízda na koni – daly mnohým zabrat. Ve čtvrtek dopoledne jsme pokračovali v soutěžích. Děti čekala zábavná angličtina, skákání v pytli a petang. Holky si zatancovaly a kluci hráli fotbal. Odpoledne jsme se vydali na nedalekou farmu, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zvířatech a o životě na farmě. Některá zvířata jsme si mohli také pohladit. V pátek začalo velké balení a uklízení. Mnozí měli problém dozavřít kufr i nasoukat se zpátky do kalhot. Vynikající kuchyně byla znát. Po obědě jsme se vraceli plni zážitků domů. Za 4.A a 5.A M. Jedličková a A. Červená

32

33 Od 2. do 8. června pobude třída 2. B na Kvildě ve škole v přírodě.
3. června navštíví šesťáci Techmanii Science Center o. p. s. v Plzni. 6. června se vypraví třídy 3. AB na školní výlet do Koněpruských jeskyň. Od 10. do 14. června pojedou na školu v přírodě do RS Roželov třídy 5. B a 6. B, třídy 1. C a 2. A do Horského areálu Brčálník v Hojsově Stráži. Ve dnech 11. až 13. června spojí třída 9. A svůj školní výlet ve Varvažově se zeměpisnou exkurzí.

34 Jak jsme poznávali Šumavu
My, žáci 2. B ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Třemšínem, jsme dne s naší paní učitelkou Janou Brdovou vyjeli na sedmidenní školu v přírodě do šumavské Kvildy. Byli jsme ubytováni v horské chatě, kde se nám moc líbilo. Šumavská příroda nás okouzlila, hlavně tajemný svět Chalupské a Jezerní slati. Šlapali jsme zde po povalových chodníčcích, abychom se zde v rašeliništi neutopili. V informačním středisku v Kvildě jsme viděli zajímavé ukázky šumavské přírody a zvířat a promítli jsme si i 3D film o Šumavě. Při celodenním výletu kolem Hamerského potoka jsme se seznámili se sejpy po rýžování zlata a viděli jsme zde i skotská zvířata. Velice nás pak upoutal mohutný tok řeky Vydry. Zde jsme také navštívili informační středisko Rokyta se zajímavými ukázkami plavení dřeva. U řeky Vydry jsme také navštívili Turnerovu chatu, kde se nám nejvíce líbil živý Vydrýsek. U Čeňkovy pily jsme viděli i starou elektrárnu a u ní stály tři veliké stromy, které zasadil Bedřich Smetana. Nejzajímavější byl výlet do Vimperka, kde jsme pozorovali práci skláře a někdo z nás si mohl sám vyfouknout svoji skleničku, kterou jsme si odvezli domů. Při našem pobytu jsme rovněž navštívili velmi zajímavé informační středisko ve Svinných Ladách a velice nás také upoutalo Kvildské muzeum, kde mají mimo jiné i starou školu a jsou zde i ukázky starých kvildských řemeslníků. V Kvildě jsme si s místními dětmi zahráli i fotbal na překrásném kvildském hřišti. Poslední večer jsme měli na rozloučenou maškarní karneval a s maskami jsme prošli celou Kvildu. Cestou domů jsme si ještě prohlédli vlastivědné muzeum v Kašperských Horách, kde se nám nejvíce líbila starodávná světnička se starým nábytkem a ukázky různých zvířat a ptáků. Na škole v přírodě se nám moc líbilo a z Kvildy si každý z nás odvezl deníček „Kvildíček“, kde jsme si pečlivě v průběhu pobytu zaznamenávali každodenní zážitky. Na Kvildu bychom se rádi vrátili i příští rok. Žáci 2. B

35

36 Krkonoše 2013 – jsme se zúčastnili třídenní zeměpisné exkurze po Krkonoších. První den jsme prošli centrum Jánských Lázní, navštívili cukrárnu s kavárnou, kabinkovou lanovkou vyjeli na Černou horu a za deštivého počasí se prošli po chodníčcích Černohorského rašeliniště s naučnou stezkou. Ubytovali jsme se v chatě Duha nad Dolním Dvorem. Ušli jsme 7 km… Druhý den nám přálo i počasí. Z Horních Míseček nás EKOBUS převezl na Zlaté návrší a odtud jsme vyrazili směr mohyla Hanče a Vrbaty, kolem Pančavského vodopádu na Labskou louku a pramen Labe. Nezapomněli jsme navštívit Labskou boudu. Ušli jsme 7 km… Odpoledne jsme se vyřádili v Aquaparku ve Špindlerově Mlýně. Poslední den exkurze byl opravdu náročný, výstup na Sněžku (prý nejsnazší trasa) začínal na Pomezních Boudách, vedl po cestě Česko - polského přátelství přes chatu Jelenku, po terasovitých schodech, kosodřevinou až na samý vrchol Sněžky. Posezení s občerstvením na České poštovně nám dodalo energii na cestu zpět. Důležité je, že jsme výstup zvládli opravdu všichni, a to nám tento den počasí fakt nepřálo. Ušli jsme 15 km... I přesto (nebo právě proto) na tyto tři dny jistě nezapomeneme. Poděkování patří paní učitelce Janě Závodné, která celý výlet organizovala. Žáci 6. A a 7. A

37

38 Pohádková země Školu v přírodě naše třídy 2. A a 1. C prožily v krásném přírodním prostředí Horského areálu Brčálník, který leží pod hřebeny Pancíře a Špičáku v CHKO Šumava. Penzion „Pohádka“ a název areálu „Brčálník“ nikoho nenechal na pochybách o smyslu naší dobrodružné výpravy do Pohádkové země. V Pohádkové zemi Brčálník skutečně žije mnoho skřítků, víl a pohádkových bytostí známé dětské autorky Vítězslavy Klimtové. A tak „za mlhou hustou tak, že by se dala krájet…“ mohlo naše dobrodružství začít. Cíl byl jasný: zachránit Rákosníčka, kterému se ztratil jeho kamarád, malý skřítek Postelníček snový. Postelníček snový je něžný drobný skřítek, který bydlí v dětských postýlkách, vypráví pohádky a nosí krásné sny. Má také kouzelnou moc uspávání. Každé ráno se tak šumavskými lesy ozývalo: „Pro záchranu Rákosníčka, najdu skřítka Postelníčka! Splním všechny úkoly, jen ať ho nic nebolí!“ Úkoly, které jsme překonávali 5 dnů, nám připravilo 11 zvláště záludných skřítků. S Vrzalem zápražním jsme vytvořili oděv, aby nás nepřátelé neodhalili, zahráli si prudce jedovatou hru skřítčí babice Houbábinky nazelenalé, zdolali lesní stezku Mechury houbového, překonali „poslepu“ překvapivé úkoly Jabloňové panenky, která ve dne nevidí, rozveselili nevrlého stařičkého skalního skřítka Zmolu nenápadného, vyrobili stopy močálových vodníků Blatinky a Kváka a strávili celé odpoledne s květinkovou vílou Elfi, která nás všechny proměnila ve vodní bytosti, až se brčálnické louky zelenaly. Přání sportovat jsme splnili i neposednému Hřibáči bukovému, moudrost prokázali Dřevěnému pradědečkovi a překonali nástrahy Bludného kořene během Pohádkové stezky ze Špičáckého sedla až do kouzelné Pohádkové zahrady, kde jsme se setkali se všemi pohádkovými bytostmi. Cíl na dosah, zbývá úkol poslední, úkol Vampýrka pisklavého, který ze své skrýše vyletuje pouze v noci…Vampýrovskou noční stezku odvahy každý z nás zvládl úplně sám, přestože jsme věděli, že ze tmy nočního lesa na nás může tento skřítek kdykoli vyskočit. Zachránit se mohl každý tím, že na skřítka zavolal: „Mám tě rád“. Někteří z nás neponechali nic náhodě a od začátku až do konce noční cesty bez ohledu na to, zda Vampýrka vidí, rázně křičeli do tmy: „Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád….“

39 Cíl splněn, Postelníček nalezen, Rákosníček zachráněn, naposledy může zaznít naše Brčálnická hymna. Ta spolu s programem zaujala ředitele areálu natolik, že neváhal a natočil náš amatérský zpěv přímo uprostřed Pohádkové zahrady plné skřítků. Během následujícího měsíce si všechny rožmitálské skřítky můžete prohlédnout na přes rozcestník do Pohádkové země. Nebylo vždy jednoduché prokázat zručnost, trpělivost, moudrost, vůli, rozvahu, odvahu, klid a rovnováhu, statečnost …pomáhala fantazie a přátelství. Odměnou pro naše výpravy Kapříků, Brčálníků, Vodníků a Rosniček jsou krásné vzpomínky a sladké sny! Dobrou noc… za všechny skřítky 2.A a 1.C Eva Hocková, Alena Šmolíková

40

41

42 DOLNÍ OSTROVEC 2013

43

44

45 Lesy ČR pomáhají školám
V letošním roce jsme využili nabídky Lesů ČR zažádat si o sponzorský dar na realizaci projektu „Podpora výuky se zaměřením na přírodovědnou tematiku“, kterým jsme finančně přispěli na akce konané během škol v přírodě, exkurzí a adaptačních kurzů. Část daru bude použita na podporu výuky přírodovědných předmětů, vybavení školní knihovny odbornou literaturou a časopisy a činnost ekospojek. Za možnost rozšíření našich školních aktivit k posílení přírodovědné gramotnosti žáků Lesům ČR děkujeme. Vedení ZŠ J.J. Ryby

46 Naše školní zahrada Jistě jste si všimli, že koncem školního roku jsme se pustili do dalšího zvelebování naší školní zahrady. Díky pomoci technických služeb pod vedením pana Vavrečky a sponzorské pomoci pana Josefa Kaisera ml. jsme vytvořili nový okrasný záhon s hmatovou stezkou. Za vedra a s kvapem se blížícího konce školního roku odvedli žáci 9. a 8. ročníku velký kus práce, za což jim ještě jednou děkujeme. Z hotového díla jsme měli všichni velkou radost. O to víc nás mrzí, když již po dvou týdnech prázdnin jsou na zahradě viditelné stopy úmyslného ničení naší práce – polámané a vytrhané keře, vyvrácené zábradlí okolo nové hmatové stezky. Žáci školní zahradu vypleli a celkově uklidili. Dnes v ní najdeme láhve od alkoholu a další nežádoucí odpad. Z tohoto důvodu jsme nuceni omezit přístup do areálu školní zahrady. Po 18. hodině je umožněn pouze průchod, a pokud se situace nezlepší, areál bude uzavřen. Také jsme požádali místní oddělení Policie ČR o častější kontrolu venkovních prostor školy. Vedení ZŠ

47


Stáhnout ppt "Aktivity EVVO 2012- 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google