Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. tel:5027

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. tel:5027"— Transkript prezentace:

1 doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. prochazkova@fd.cvut.cz, tel:5027
Ochrana osob a majetku doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. tel:5027

2 Obsah výuky Úvod Pojmy Metody
Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku Lidský faktor Vybrané aspekty spojené s ochranou osob a majetku: BOZP Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku Legislativa Přehled bezpečnostní legislativy Analýza vybraných předpisů Dokumenty EU Závěr

3 Seznam zdrojů ke studiu
D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN 978- ČVUT, Praha 2011, 483p. D. Procházková: Ochrana osob a majetku. ISBN ČVUT, Praha 2011, 301p. D. Procházková: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ISBN ČVUT, Praha 2011, 369p. D. Procházková: Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN , PA ČR, Praha 2007, 203p. D. Procházková: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo jinou pohromou. SPBI SPEKTRUM XI Ostrava 2007, ISBN , 251p. M: Malkin, C. Winder: Applying the Safe Place, Safe Person, Safe Systems framework: Case study findings across multiple industry sectors. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN , CRC Press / Balkema, Leiden 2009, , CD ROM ISBN

4 I. A. Papazoglou et al.: Occupational Risk Management for Contact with
Mooving Parts of Machines. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN , CRC Press / Balkema, Leiden 2009, , CD ROM ISBN P. A. Bragatto et al.: The Impact of the Occupational Safety Control Programs on the Overall Safety Level in an Industrial Cluster. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN , CRC Press / Balkema, Leiden 2009, , CD ROM ISBN J. F. Gustin: Disaster Recovery Planning: a Guide for Facility Managers. The FairMont Press, Inc., ISBN: (FP), (PH). Lilburn 2002, 304p. R. Briš, C. G. Soares, S. Martorell (eds): Reliability, Risk and Safety: Theory and Application.ISBN: , 2367p., CD ROM - ISBN: , CRC Press / Balkema, Leiden 2009.

5 J. Tureček: Technické prostředky bezpečnostních služeb II – Detektory pro
bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek. Praha, PA CR, 1998, 100 stran, ISBN 80– –5. R. Ščurek: Projekční aspekty bezpečnosti osob a majetku. In: Manažérstvo životného prostredia Žilina: Strix et VeV. Prvé vydanie. ISBN 978- P. Štroch: Detekce a ochranné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu. IN: Požární bezpečnost stavebních objektů 2005, M. Janíček: Historie ochrany důležitých objektů. In: Ochrana kritické infrastruktury . ISBN SPBI, Ostrava 2007. V. Jirovský: Společnost ve virtuálním světě. Konference CYTER 2010. Z. Raška, J. Serafín: Opatření EU na prevenci zneužívání internetu k teroristickým účelům. Ochrana obyvatelstva 2008, H. Bossel: Systeme, Dynamik, Simulation – Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Books on Demand, Norderstedt/Germany, 2004 (ISBN ) ( D. A. Wiegmann, S. A. Shappell: A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis: The Human Factors Analysis and Classification System. Ashgate Publishing, Ltd.. pp. 48–49. ISBN 

6 Konzultace Místo: ČVUT, Horská 3, telefon 5027 Doba: středa, 12-14h Požadavky ke zkoušce Zpracování seminární práce + vykonání zkoušky Průběh zkoušky Diskuse k seminární práci Písemný test – 10 otázek Ústní zkouška

7 Seminární práce Téma „Hodnocení bezpečnosti vybraného objektu / vybrané obce / vybraného území“ Struktura seminární práce Název + jméno zpracovatele Úvod Rešerše, tj. soubor poznatků o tématu (v textu musí být citace dle normy ČSN ISO 690) Data - charakteristika objektu / obce Popis metody použité k získání výsledků práce Zpracování a vyhodnocení výsledků. Závěr. Seznam použité literatury.

8 Otázky ke zkoušce Definice pojmů – bezpečí, nebezpečí, bezpečnost nebezpečnost, pohroma, dopad, nouzová situace (mimořádná událost), ohrožení, riziko. Definice pojmů – základní veřejné chráněné zájmy, zranitelnost, odolnost, ochrana, prevence, připravenost, odezva, obnova. Charakterizujte komplexní systém řízení bezpečnosti. Jaké jsou základní nástroje pro kvalifikované řízení entit? Popište strukturu komplexního systému řízení bezpečnosti Vyjmenujte specifické nástroje komplexního systému řízení bezpečnosti. Co jsou to zlatá pravidla bezpečnosti? Co je to kultura bezpečnosti? Co je to program na zvyšování bezpečnosti? Jaké jsou indikátory bezpečnosti? + příklady Vysvětlete koncept ochrany osob a majetku. Charakterizujte ochranu osob a její specifikum – ochrana obyvatelstva. Která opatření ochrany obyvatelstva je třeba speciálně sledovat? Jaké jsou zásady pro ochranu obsluhy technických zařízení, záchranářů a ostatních zúčastněných při haváriích s přítomností nebezpečných látek? Jaké jsou úkoly občanů, právnických a fyzických osob a veřejné správy na úseku ochrany obyvatelstva?

9 Jaké jsou zásady pro přežití lidí?
Jaké jsou zásady pro ochranu majetku a kontinuitu důležitých technologií a infrastruktur? Co jsou to látky CBRNE? Co je to lidský faktor a jaká je jeho podstata? Charakterizujte BOZP. Charakterizujte základní legislativu pro BOZP. Jaké jsou požadavky na pracoviště a pracovní prostředí? Co jsou to osobní ochranné pracovní prostředky? Jaká jsou specifika ochrany objektů spojených s ochranou obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury? Popište technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů. Uveďte vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku. Jak se provádí ochrana dat, osobních dat a utajovaných skutečností? Uveďte základní předpisy bezpečnostní legislativy. Popište pojetí a uveďte zásady zákoníku práce z hlediska ochrany osob. Popište pojetí a uveďte zásady zákona o veřejném zdraví z hlediska ochrany osob. Uveďte základní zákony spojené s přepravou osob a zboží - české, mezinárodní. Charakterizujte ADR, Seveso, Reach

10 Úvod Cíl lidstva je v současné době rozumně a dobře formulovaný jako bezpečné území / bezpečná komunita / bezpečná organizace atd., které mají potenciál udržitelně se dále rozvíjet. Ochrana osob a majetku je nedílnou součástí uvedeného cíle. Výklad vychází z toho, že každá entita (území, organizace, podnik, objekt) je v reálném světě otevřený systém, tj. její stav je určen nejen procesy a jevy uvnitř, ale i procesy a jevy, které jsou v okolí, tj. v lidské společnosti, životním prostředí, planetárním systému, galaxii a dalších vyšších systémech. Každá entita je dílčí část, tj. prostorově omezená část lidského systému a každý systém existuje v rámci nějakého kontextu nebo okolí a ze vztahu mezi systémem a okolím vyplývá, že vlastnosti okolí se odráží ve vlastnostech

11 Pojmy D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN ČVUT, Praha 2011, 483p.

12 Pojmy Lidský systém Chráněné zájmy lidského systému ( aktiva) Bezpečí
Nebezpečí Bezpečnost Nebezpečnost Pohroma Ochrana

13 Dopad Škoda Zranitelnost Odolnost Pružná odolnost / pružnost / houževnatost Adaptace (adaptabilita)

14 Monitoring Řízení Koordinace Inženýrství Ohrožení Riziko R = H x Z

15 Nepřijatelný dopad Nouzová situace Bezpečnostní plánování Nouzové plánování Krizové plánování

16 ŘÍZENÍ RIZIKA KLASICKÉ ZAMĚŘENÉ NA BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ = ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

17 Metody Metod, nástrojů a technik, které se používají v řízení a inženýrských disciplínách zaměřených na bezpečnost je velmi mnoho, některé z nich jsou obecně používané, jiné jsou používané jen ve spojení s bezpečností a některé z nich jsou používané jen pro řešení specifických případů problémů D. Procházková: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ISBN ČVUT, Praha 2011, 369p. PRO SEMINÁRNÍ PRACÍ Hodnocení je metoda stanovení hodnoty sledované entity v dané hodnotové stupnici. Podle konkrétní povahy předmětu hodnocení spočívá ve srovnání s kritériem nebo souborem kritérií, která představují měřítka, určující, poznávací a rozlišovací znaky pro srovnávání. Hodnocení je proces, který je podstatnou složkou řízení a regulace a významnou složkou rozhodování.

18 KRITÉRIA PRO ŘEŠENÍ ÚLOHY– JE OBJEKT / OBEC BEZPEČNÉ MÍSTO?
Pro bezpečné místo je třeba sledovat: - nouzovou připravenost; - zařízení; - nebezpečné látky; - hluk; - elektrická zařízení; - základní hodnocení rizika; - inspekce / monitoring; - bezpečí lidí; - nakládání s odpadem; - stroje; - úklid; - systém řízení změny; - preventivní údržbu / opravy; - vchody / východy; - ergonomická hodnocení; - radiaci; - biologická ohrožení; - přebírání / odebírání; - věci pro pohodlí / životní prostředí.

19 KRITÉRIA PRO ŘEŠENÍ ÚLOHY– JE V OBJEKTU / OBCI OSOBA BEZPEČNÁ?
Pro bezpečnou osobu je třeba sledovat: - výcvik; - popis práce a strukturu úkolů; - schopnost poskytnutí první pomoci; - osobní ochranná zařízení; - konfliktní řešení a rozhodování; - odhad výkonu osoby - zaměstnance; - zotavení pracovníka při namáhavé práci; - asistenční programy pro zaměstnance; - organizace práce – únava; - rovné příležitosti – opatření proti diskriminaci; - pestré ubytování; - zdravotní dohled; - zdravotní postupy; - dohled na návštěvníky a kontraktory; - kritéria výběru osob; - vnímavost ke stresu; - revize fluktuace osob; - programy odezvy / zpětné vazby; - budování sociální sítě; - modifikace chování,

20 Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku
D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN ČVUT, Praha 2011, 483p. D. Procházková: Ochrana lidí a majetku. ISBN ČVUT,Praha 2011, 301p.

21 BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ BEZPEČNOST
ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ A VEŘEJNÉ BLAHO MAJETEK ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNOLOGIE INFRASTRUKTURY BEZPEČNOST

22 Pro bezpečí a udržitelný rozvoj člověka je nutná koexistence
několika systémů člověk musí hledat podmínky a způsoby, jak ji zajistí

23 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ NOUZOVÉ ŘÍZENÍ NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ

24 NOUZOVÁ SITUACE POHROMA NÁSLEDEK PŘÍČINA Roli hraje místní zranitelnost, selhání ochranných systémů, chyby lidí při odezvě, aj.

25 POHROMY Výsledky procesů v lidském těle, v chování lidí a
společnosti Výsledky procesů probíhajících vně i uvnitř planety Země Výsledky procesů a činností instalovaných lidmi POHROMY Interakce planety Země a životního prostředí na činnosti lidí Vnitřní závislosti v lidském systému přirozené nebo lidmi vytvořené

26 ZVLÁŠTNÍ ZÁKON: ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Na odezvě v případě
potřeby se dle svých zákonů podílejí IZS nebo speciální složky – HZS, PČR, Hygienická služby apod. . ZVLÁŠTNÍ ZÁKON: obsahuje odborná a organizační opatření pro NOUZOVÉ ŘÍZENÍ Odezva se řídí krizovým zákonem KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

27 OCHRANNÁ OPATŘENÍ životy, zdraví a bezpečí lidí Nadrojektová / extrémní pohroma majetek a veřejné blaho životní prostředí infrastruktury energetika vodní hospodářství odpadové hospodářství doprava kybernetika a telekomunikace finance a banky výrobní sektor a základní služby veřejná správa technologie nouzové služby jaderné chemické biotechnologie

28 Maslowova pyramida lidských hodnot
INTEGRÁLNÍ POJETÍ BEZPEČNOSTI Lidské bezpečí je chápáno jako stav bez obav a nedostatku. Lidská bezpečnost Maslowova pyramida lidských hodnot Potřeba seberealizace Potřeba společenského uznání Sociální potřeby Potřeba bezpečí a jistoty Fyziologické potřeby

29 Časová posloupnost fází řízení bezpečnosti.

30 Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku
D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN ČVUT, Praha 2011, 483p. D. Procházková: Ochrana lidí a majetku. ISBN ČVUT,Praha 2011, 301p.

31 LIDSKÝ FAKTOR LIDSKÉ CHYBY: úmyslné A neúmyslné SELHÁNÍ ČLOVĚKA Klasické řízení rizik – risk management Řízení rizik zahrnující lidský faktor – risk management respecting the human factor Řízení rizik soustředěné na zajištění bezpečí systému – security management Řízení rizik soustředěné na zajištění bezpečí systému i jeho okolí – safety management

32 Systémy jsou provázané
Každý systém má procesy vzájemně provázané Vazby jsou legislativa, etické a morální kodexy Toky jsou energie, peníze, řídící povely, informace, zboží, zbraně..

33 Bezpečnost je věcí všech zúčastněných
Základní zlatá pravidla Kultura bezpečnosti Program na zvyšování bezpečnosti Indikátor bezpečnosti

34 ZÁSADY OCHRANY OBYVATELSTVA.
Ochrana obyvatelstva zabezpečuje ochranu života, zdraví, majetku a úměrně životního prostředí proti mimořádným událostem nevojenského i vojenského charakteru. Cíl ochrany obyvatelstva Zásady bezpečnosti, které zajišťují přežití Ochrana obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. DOPORUČENÍ RADY EU k OCHRANĚ OBYVATELSTVA

35 Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností a tedy i funkcí státu.

36 Majetek Hmotný majetek Nehmotný majetek Koncepce zabezpečení ochrany Z praktických důvodů musí být přístupy systému řízení bezpečnosti (systémové bezpečnosti) efektivní a cenově dostupné.

37 Vybrané aspekty spojené s ochranou osob a majetku:
BOZP Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku

38 Ergonomická kritéria spojená s pracovními podmínkami:
Uspořádání pracoviště. Pracovní poloha. Fyzická zátěž. Psychická zátěž. Ovládače Umístění pák, knoflíků ….. pro ovládání strojů….. Varovné signály Tabulky s výstrahou (snížený podhled, nějaké nebezpečí,….) Osvětlení. Hluk a vibrace. Mikroklimatické podmínky. Teplota, tlak, vlhkost, prašnost, vibrace, průvan….. Barevná úprava.

39 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY upravující oblast BOZP .
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (tzv. vztahy pracovněprávní) a rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, apod. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Pro BOZP platí další stovky zákonů a návazných právních předpisů (vyhlášek, nařízení vlády), směrnic, pravidel dobré praxe…… Např.: Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní slžby a vojenských cvičení Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu Zákon č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění .. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ………………………..

40 Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany
Musíme si uvědomit, že vznikají stále nová rizika, tj. ani sebelepší systém neodstraní všechna nebezpečí. V komplexních systémech dnešní doby navíc platí: vzájemně si odporující cíle v systémech ztěžují už beztak komplikovaná předvídání nehod a havárií v technických systémech, konstruovat systémy, které jsou bezpečné vůči určitému typu rizik, je principiálně možné, ale co s ostatními riziky, navrhnout systém, který je chráněný před téměř všemi riziky, vyžaduje tak velké množství kompromisů v jeho funkčnosti, že se ho ani nevyplatí sestavovat. Jaderné provozy IAEA předpisy, atomový zákon Chemická zařízení Seveso, Reach, zákon 59/2006 Sb.

41 výbuch, hoření, rozptyl Chování chemické látky v okolním prostředí:
a) tvorba oblaku plynů/par (nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, toxického rozptylu), b) kondenzace plynů/par do kaluže (nebezpečí znečištění půdy, vody), c) tvorba kaluže a její odpar do oblaku Zařízení s chemickou látkou (obecně tekutinou): a) stlačený plyn, b) plyn zkapalněný tlakem nebo chladem, c) kapalina v rovnováze se svou nasycenou parou Nežádoucí únik chemické látky: a) výtok plynu nebo páry, b) dvoufázový výtok (plyn/pára a kapénky kapaliny), c) výtok kapaliny. výbuch, hoření, rozptyl

42 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE objektů a látek
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích Identifikační údaje nebezpečných chemických látek a chemických Přípravků Rozdělení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE objektů a látek CBRNE

43

44 Ochrana kritické infrastruktury
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Rizika průmyslových zón Problémy Ochrana objektů a technologií spojených s ochranou obyvatelstva Ochrana kritické infrastruktury Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů Zajištění fyzické bezpečnosti osoby Zajištění fyzické bezpečnosti objektu Zabezpečení ochrany majetku a osob technickými prostředky Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

45 Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku
Duševní vlastnictví Hodnota duševního vlastnictví Právní úprava týkající se duševního vlastnictví Pojetí EU Informační bezpečnost Kybernetická bezpečnost Rozhodnutí Rady EU

46 Ochrana dat, osobních dat a utajovaných skutečností
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a dat a o změně některých zákonů Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení Ochrana utajovaných informací je zajišťována:

47 Zákony z oblasti bezpečnosti
Personální bezpečnost Průmyslová bezpečnost Administrativní bezpečnost Bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů Kryptografická ochrana Zákony z oblasti bezpečnosti

48 pro řízení bezpečnosti Ústava České republiky
LEGISLATIVNÍ RÁMEC pro řízení bezpečnosti Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) Ústavní zákony, např. zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon č. 110/1998 Sb.) Kompetenční zákon (zákon č. 2/1969 Sb.) ….. SEKTOROVÉ ZÁKONY

49 Přehled bezpečnostní legislativy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění stanovuje, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Stanoví odpovědnost státu a všech dalších subjektů za zajištění bezpečnosti ČR a jmenovitě uvádí, že bezpečnost ČR zajišťují mimo jiné i ozbrojené bezpečnostní sbory. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Zákon č. 183/2006 (50/1976) Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky

50 Zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky
Zákon č. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

51 Na uvedené zákony navazují vyhlášky ústředních správních úřadů a nařízení vlády, které dále upravují určitá ustanovení ze zákonů na základě příslušných zmocnění v zákonech. S krizovým řízení a jeho aspekty přímo souvisí: Nařízení vlády č. 462/ 2000 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ¨Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech prevence závažných havárií. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství. Do legislativy pro krizový management patří řada dalších právních předpisů, které upravují jednotlivé úseky.

52 Legislativa spojená s povodněmi.

53 KRIZOVÉ STAVY – 4 válečný, stav ohrožení státu, nouzový stav,
stav nebezpečí. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

54 OCHRANA OBYVATELSTVA OBSAHUJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY PŘI OZBROJENÉM KONFLIKTU I MIMO NĚHO, ZEJMÉNA VAROVÁNÍ, VYROZUMĚNÍ, EVAKUACE, UKRYTÍ A NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA A DALŠÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OCHRANY JEHO ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU. VŠECHNA ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA JSOU ROZPRACOVÁNA V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI HAVARIJNÍHO PLÁNU hl. m. PRAHY PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ 54

55 DRUHY PLÁNŮ KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ
PLÁN MONITOROVÁNÍ PLÁN VYROZUMĚNÍ POHOTOVOSTNÍ PLÁN VETERIN. OPATŘENÍ TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA PLÁN VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI DRUHY PLÁNŮ KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA PLÁN OCHRANY KULT. PAMÁTEK PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA PLÁN HYG. A PROTIEPIDEM. OPATŘENÍ PLÁN INDIV. OCHRANY OBYVATELSTVA PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ PLÁN NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA PLÁN ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN IZS

56 Vybrané předpisy pro přepravu
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Zákon č. 266/ 1994 Sb., o dráhách Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Legislativa mezinárodní ADR RID CIM SEVESO REACH

57 Závěr Ochranu osob a majetku nemohou zajistit dílčí a dobře míněné snahy, ale jen komplexní systém řízení bezpečnosti, který kvalifikovaně prováže bezpečnostní systémy všech zúčastněných v daném území. Každá kvalifikovaná strategie řízení každého celku inherentně obsahuje řízení lidských zdrojů i BOZP a spočívá ve vyjednávání s riziky. V jeho rámci podle současných možností lidské společnosti aplikujeme několik způsobů vypořádání s rizikem: část rizika se sníží, tj. preventivními opatřeními se odvrátí realizace rizika; část rizika se zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností (varovné systémy a jiná opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné dopady; část rizika se pojistí; část rizika, pro kterou se připraví rezervy na odezvu a obnovu; část rizika, pro kterou se připraví plán pro nepředvídané situace (contingency plan), tj. část rizik, která je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá. K tomu se připojuje rozdělení prevence a zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve správném řízení se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni zúčastnění a ţe zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to nejlépe připraven.


Stáhnout ppt "doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. tel:5027"

Podobné prezentace


Reklamy Google