Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _09 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Český jazyk, 7. ročník Téma: Báje I Anotace: Žáci budou seznámeni s původem báje, typy bájí a blíže poznají bájné příběhy ze Starého zákona. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_09_Báje I

2 Žánr lidové slovesnosti
Báje I Žánr lidové slovesnosti VY_32_INOVACE_09_Báje I

3 Co je to báje? Báje = mýtus
Řecké mythos původně znamená řeč a vyprávění, zejména o dávné minulosti. Tato tradiční vyprávění se často zpívala nebo recitovala při velkých slavnostech a tvořila společný majetek kmene nebo skupiny. Najdeme je u národů(např. Řekové, Číňané…) i etnik (např. indiáni, židé, křesťané). Vystupují v nich bohové a nadpřirozené bytosti. VY_32_INOVACE_09_Báje I

4 Typy bájí vyprávějí o vzniku a počátcích světa
vyprávějí o původu, zrození či stvoření člověka vysvětlují původ různých svátků, zvyků a institucí o záchraně a zachráncích předkládají vylíčení budoucnosti, případně konce světa VY_32_INOVACE_09_Báje I

5 Kde se vzal na zemi člověk?
Podle Egypťanů vytvořil lidi bůh Ptah pouhým slovem, za stvořitele je považován i Amon. Řekové: Člověka vytvořili bohové z hlíny v podzemí, poslali ho na Zemi, pro život ho potřebnými vlastnostmi vybavili bratři Epimétheus a Prométheus. Židé a křesťané: Bůh stvořil Adama z hlíny, pak mu vyňal žebro a z něj vytvořil Evu. Oba pak žili společně v ráji, dokud Eva neporušila Stvořitelův příkaz a nebyli za trest z ráje vyhnáni. VY_32_INOVACE_09_Báje I

6 Kde se vzal na zemi člověk?
Číňané: Bohyně Nü Kua lidi vytvořila pomocí hrnčířského kruhu z žlutého jílu. Když již nemohla dál tvořit, namáčela provázek v bahně a vystřikující kapky se měnili v lidi. Zatímco lidé ze žlutého jílu tvořili vyšší bohatou a šlechtickou část společnosti, lidé z bahna tvořili chudé z nižších vrstev. Severská mytologie: Když bůh Ódin a jeho bratři Vili a Vé stvořili svět, procházeli se po mořském břehu a našli dva kmeny. Ódin jim dal život a dech, Vili rozum a Vé podobu, řeč, zrak a sluch. K životu jim byl dán Midgard. Ask („jasan“) a Embla („jilm“) se stali předchůdci všech lidí. Podle Aztéků už žijeme v pátém světě. V prvním žili obři, později jaguáři. Lidé se vždy na konci každého světa proměnili postupně v opice, ptáky a ryby. Dnešní lidé vznikli z krve bohů, kteří se obětovali. Aby opět rozpálili slunce. Jak vznikl člověk podle mytologie různých národů? VY_32_INOVACE_09_Báje I

7 Ivan Olbracht: Biblické příběhy
V této knize autor přepracoval příběhy Starého zákona. V nich byla obsažena všechna moudrost a zákony židovského národa. Poučovaly o vzniku světa a života, o mravních zákonech, o Bohu. Příběhy sledují osud židovského národa, který je pod Boží ochranou veden do zaslíbené země. Židé pak musí bojovat proti svým nepřátelům. V dobách, kdy byli Židé utlačováni, jim právě bible pomáhala překonat toto příkoří. Křesťané na židovskou bibli navázali. Ke Starému zákonu přidali Nový zákon o životě a skutcích Ježíše Krista. VY_32_INOVACE_09_Báje I

8 Adam a eva Když Bůh stvořil prvního člověka (Adama), chtěl pro něj najít vhodného pomocníka, a tak před něj přivedl všechna zvířata, ale zjistil, že pomoc jemu rovná se zde nenajde. Proto Adama uspal, vyňal mu jedno žebro a z něj utvořil ženu. Podle biblického vyprávění usadil Bůh Adama a Evu do zahrady v Edenu, kde žili spolu s Bohem. Avšak Adam s Evou se dopustili hříchu… Umíš dovyprávět tuto báji? VY_32_INOVACE_09_Báje I

9 Jak bys vysvětlil rčení okusit zakázané ovoce?
Had nabádal Evu, aby okusila jablko ze stromu poznání, ta k tomu přiměla i Adama. Bůh je vyhnal z Edenu (Ráje), aby je potrestal za neuposlechnutí a aby nejedli i ze stromu života, pak by žili navěky. Jak bys vysvětlil rčení okusit zakázané ovoce? Jaký trest od Boha zúčastněné čekal? „Po všechny dny svého života po břichu se budeš plaziti a žráti prach. Nadto položím nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi semenem tvým a semenem jejím, ono zašlápne ti hlavu a ty do paty ho uštkneš.“ „Velice rozmnožím bolesti tvé a práci tvou, s bolestí budeš rodit děti, tvá žádost bude pod mocí mužovou a on nad tebou bude panovati.“ „Bude pro tebe země zlořečená. Trní a bodláčí bude ti ploditi. V potu tváře své budeš jísti chléb po všechny dny svého života, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Neboť prach jsi a v prach se navrátíš.“ VY_32_INOVACE_09_Báje I

10 Kdo nosí Kainovo znamení?
Adam a Eva měli dva syny - staršímu dali jméno Kain a mladšímu Ábel. Kain se stal rolníkem a Ábel pasákem ovcí. Když přišel čas obětí, Kain dal to nejhorší, co se mu urodilo, Ábel naopak tu nejtučnější ovci ze svého stáda... Když Kain viděl, že Jahve přijal jenom Ábelovu oběť, rozčilil se a chtěl bratra zabít. Jednou se Ábelova ovce zatoulala ke Kainově úrodě, což Kaina rozčílilo. Se zaťatými pěstmi se vrhl proti Ábelovi. Ábel byl ale silnější, ubránil se útoku a srazil bratra k zemi. Kain ho však začal prosit, aby ho ušetřil, proto jej v dobré víře pustil. Jenže v ten moment se Kain zvedl ze země, sebral kámen a mrštil jej proti Ábelovi, kterého tím zabil... Jak byste potrestali Kaina? Víte, jak ho potrestal Bůh? Bůh vyslovil kletbu, že nyní bude Kain proklet. Kain bude na zemi bezdomovcem a tulákem. Kain odpověděl, že jeho trest je větší, než může unést, že dnes jej Bůh vyhnal z povrchu země a každý, kdo jej najde, může jej zabít. Ale kdokoli by Kaina zabil, přivodí si sedminásobnou pomstu. A Hospodin vložil na Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. VY_32_INOVACE_09_Báje I

11 Poznáš z obrázků, o kterou biblickou báji se jedná?
VY_32_INOVACE_09_Báje I

12 Potopa Když se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro jeho špatnost a zkaženost, našel zalíbení ve spravedlivém Noemovi, kterému poručil, aby si postavil archu. Noe Boha uposlechl, a když přišla potopa, zachránil se v arše on i celá jeho rodina. Kromě toho dostal od Boha příkaz, aby v arše uložil všechny živočišné druhy, od každého jeden pár. Pršelo 7 dní, potom Noe vypustil holubici, aby zjistil, jestli už opadla voda, nejprve se hned vrátila, za týden přinesla zelenou ratolest a za další týden se už nevrátila. Po opadnutí potopy archa spočinula na pohoří Araratu. VY_32_INOVACE_09_Báje I

13 Potopa Lidové vyprávění o katastrofální potopě, při níž vše živé zahynulo kromě několika lidí plujících v plavidle, se traduje tisíce let po celém světě – takové legendy objevili badatelé téměř ve všech národech a kmenech. Celkový počet známých příběhů je asi 270, přičemž nejvíce z nich se nachází v Asii a na severoamerickém kontinentu. Kromě známého babylónského Eposu o Gilgamešovi se o potopě vyprávělo mezi v Austrálii, v Bolívii, na Borneu, v Kanadě, původními obyvateli Kuby, ve východní Africe atd. Příběhy mají většinou tyto společné rysy: Zničení vodou, božská příčina, varování předem, záchrana jen několika lidí, záchrana zvířat, k záchraně použito plavidlo. Badatelé obvykle soudí, že není možné, aby tyto pověsti pocházely z kontaktu s misionáři (musí být tedy založeny na nějaké skutečné události). VY_32_INOVACE_09_Báje I

14 Stavění věže a zmatení jazyků
Za čas si řekli: „Vystavme si město věž, jejíž vrcholek by dosahoval k nebi. Tak se staneme slavnými.“ Tři byli synové Noemovi: Sem, Cham a Jáfet. Sem měl pět synů, Cham čtyři syny a Jáfet sedm synů. A jejich pokolení se rozprostřela po zemi a zalidnila ji. Byl pak tehdy jen jeden jazyk a jedna řeč. Učinil tak, a když lidé stavějící věž na sebe hovořili, nepoznal nikdo smysl toho, co k němu mluvil druhý. Musili nechati stavění a Hospodin je jako národy různých jazyků rozptýlil po vší zemi. Proto nazváno jest ono místo Bábel, tj. zmatení.  Protože v té krajině nebylo kamení, vypálili cihly, místo vápna užívali skalní smoly a začali činiti, co si usmyslili. Stalo se, když se brali se svými stády k východu, že našli dobré pastviny v zemi Sinearu, a bydlili tam v stanech. Ale Bohu se jejich pýcha nelíbila a sestoupil z nebes, aby popatřil na město a věž, kterou stavěli lidští synové. Řekl k sobě: „Nedají se odvrátit od toho, co si umínili! Ale zmatu jejich jazyky, aby jeden řečí druhého nerozuměli.“ SROVNEJ ČÁSTI TEXTU TAK, ABY VYTVOŘILY PŘÍBĚH. VY_32_INOVACE_09_Báje I

15 Stavění věže a zmatení jazyků – SPRÁVNÉ ZNĚNÍ
Tři byli synové Noemovi: Sem, Cham a Jáfet. Sem měl pět synů, Cham čtyři syny a Jáfet sedm synů. A jejich pokolení se rozprostřela po zemi a zalidnila ji. Byl pak tehdy jen jeden jazyk a jedna řeč. Stalo se, když se brali se svými stády k východu, že našli dobré pastviny v zemi Sinearu, a bydlili tam v stanech. Za čas si řekli: „Vystavme si město věž, jejíž vrcholek by dosahoval k nebi. Tak se staneme slavnými.“ Protože v té krajině nebylo kamení, vypálili cihly, místo vápna užívali skalní smoly a začali činiti, co si usmyslili. Ale Bohu se jejich pýcha nelíbila a sestoupil z nebes, aby popatřil na město a věž, kterou stavěli lidští synové. Řekl k sobě: „Nedají se odvrátit od toho, co si umínili! Ale zmatu jejich jazyky, aby jeden řečí druhého nerozuměli.“ Učinil tak, a když lidé stavějící věž na sebe hovořili, nepoznal nikdo smysl toho, co k němu mluvil druhý. Musili nechati stavění a Hospodin je jako národy různých jazyků rozptýlil po vší zemi. Proto nazváno jest ono místo Bábel, tj. zmatení. OBRÁZEK Babylonské věže. VY_32_INOVACE_09_Báje I

16 Jedna z bájí inspirovala Jaroslava Ježka k napsání písně
Jedna z bájí inspirovala Jaroslava Ježka k napsání písně. Víte, o jakou báji se jedná? Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pidimužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní Filištíni válku vést nebyli líní. Až potkali Davida. Hej, hej, kam se valej. Vždyť jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje. David slušně salutuje. Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš. Byl jsi velkej já měl kuráž. A jakej byl Goliáš. David šel do války volky, nevolky. Z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu. Dal si pro strýčka Příhodu tři šutry do tobolky. VY_32_INOVACE_09_Báje I

17 O králi Šalamounovi Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Žil ve slavném městě jménem Jeruzalém. Jedné noci k němu přišel bůh a zeptal se ho: „Jaký dar by sis ode mě přál?“ Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě hodně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě,“ odpověděl Šalamoun. Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. „Mohl jsi požádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel,“ řekl, „ale protože jsi požádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světe. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se dožiješ vysokého věku.“ Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ženy a prosily o pomoc. První žena řekla: „S touto ženou žiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, že patří jí.“ „Ne, to tvoje dítě zemřelo!“ vykřikla druhá žena. „Tohle dítě patří mně, poznám přece, že je moje!“ Zahraj si na krále Šalamouna. Jak bys spor rozsoudil? VY_32_INOVACE_09_Báje I

18 O králi Šalamounovi - rozsudek
„Přineste mi meč!“ přikázal král Šalamoun jednomu ze svých strážců. Když ho muž donesl, král Šalamoun prohlásil: „A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a každé ženě dej jednu půlku.“ Jedna z žen zvolala: „Ano, zab to dítě, ať ho nemůže mít ani jedna z nás!“ Ale druhá žena zaprosila: „Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ženě a nech ho žít.“ Král Šalamoun poznal, že tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě. VY_32_INOVACE_09_Báje I

19 Co sis zapamatoval? Co je to báje?
Jak podle křesťanských bájí vznikl člověk? Kdo spáchal prvotní hřích? Co znamená rčení okusit zakázané ovoce? Jak potrestal Adama a Evu Bůh za porušení slibu? Vysvětli význam slova Eden. Čím se provinil Kain? Kdo nosí Kainovo znamení? Proč Bůh seslal na svět potopu? Kdo to byl Noe? Na které hoře uvízla loď? Proč se stala holubice se zelenou ratolestí v zobáčku nadějí na šťastný život? Jak porazil David obra Goliáše? Proč byl Šalamoun považován za moudrého? VY_32_INOVACE_09_Báje I

20 Báje zápis Literární útvar, v němž vystupují bohové a nadpřirozené bytosti. Jejich působením se vysvětluje stvoření světa, přírodní jevy (bouřky, duha, původ řek…), rituály atd. Jsou spjaty s určitým národem (např. Řekové, Číňané…) nebo etnikem (např. indiáni, židé, křesťané). VY_32_INOVACE_09_Báje I

21 7 http://www.clker.com/clipart-13351.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Čáp Bůh – Egypt Pyramidy Jeptiška Judaismus Zeus Čínský pavilón Chrám Aztéků Strom žena Židovský svícen Davidova hvězda Tóra Jarmulka Had 7 Archa Opice Slon Hora Holubice Holubice s ratolestí VY_32_INOVACE_09_Báje I

22 Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl-1.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Mrak Rodina Kladivo Moře Věž Chlapec s prakem Váhy Sova VY_32_INOVACE_09_Báje I


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google