Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové instituce v systému satelitních účtů Ing. Mgr. Olga Angelovská Doktorandský seminář 19.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové instituce v systému satelitních účtů Ing. Mgr. Olga Angelovská Doktorandský seminář 19.3.2008."— Transkript prezentace:

1 Neziskové instituce v systému satelitních účtů Ing. Mgr. Olga Angelovská Doktorandský seminář 19.3.2008

2 Struktura presentace Vymezení neziskového sektoru (NS) Vymezení neziskového sektoru (NS) ICNPO definice neziskových institucí (NI) ICNPO definice neziskových institucí (NI) Satelitní účet NI Satelitní účet NI Závěry Závěry

3 Cíle presentace Podat ucelený přehled postavení neziskových institucí a významu zavádění satelitního účtu pro neziskové instituce.

4 Vymezení neziskového sektoru Pod pojem neziskový sektor zahrnuje ekonomická věda soubor organizací a ekonomických subjektů působících ve dvou základních sektorech, které se liší druhem vlastnických vztahů – ve státním neziskovém sektoru a v nestátním neziskovém sektoru. Státní neziskový sektor (SNS) se (v ekonomickém smyslu, nikoli z právního hlediska) skládá z veřejných institucí a z organizací působících jednak v ústřední správě, jednak v regionální a municipální samosprávě. Nestátní neziskový sektor (NNS) se skládá ze soukromých institucí a organizací vzniklých sdružením občanů nebo založených fyzickými osobami; mají formu nadací, spolků, svazů, asociací apod. Jejich působnost může být místní, regionální, celostátní či mezinárodní nebo může být omezena na uzavřený okruh osob (klubová).

5 Způsoby vymezení v rámci systému národních účtů (SNA – System of National Accounts) nebo Evropského systému ESA prostřednictvím definice používané v Projektu mezinárodní komparace nestátního neziskového sektoru Johns Hopkins University vymezením ekonomickým.

6 ICNPO definice neziskových institucí Institucionalizované Institucionalizované Institucionálně oddělené od vládního sektoru Institucionálně oddělené od vládního sektoru Neziskové a nerozdělující zisk Neziskové a nerozdělující zisk Samosprávné Samosprávné Nepovinné Nepovinné

7 Neziskové organizace v systému národních účtů Typ institucionální jednotky Sektory systému národních účtů Sektor nefinančních podniků (S.11) Sektor finančních institucí (S.12) Sektor vládních institucí (S.13) Sektor domácností (S.14) Sektor NISD (S.15) Podniky C1C1C1C1 C2C2C2C2 Vládní jednotky G DomácnostiH Neziskové organizace N1N1N1N1 N2N2N2N2 N3N3N3N3 N4N4N4N4 N5N5N5N5

8 Neziskové instituce v systému národních účtů v České republice Sektor nefinančních podniků Sektor finančních institucí Sektor vládních institucí Sektor domácností Sektor NISD sdružení sdružení svazy svazy asociace asociace stavovské organizace pro tržní výrobce stavovské organizace pro tržní výrobce o.p.s. o.p.s. Česká televize Česká televize Český rozhlas Český rozhlas bankovní asociace a fondy bankovní asociace a fondy veřejné vysoké školy veřejné vysoké školy politické strany politické strany svazy svazy církevní organizace církevní organizace sdružení sdružení o.p.s. o.p.s. nadace nadace bytová družstva bytová družstva atd. atd.

9 Neziskové organizace v systému satelitního účtu Typ institucionální jednotky Sektory systému národních účtů Sektor nefinančních podniků (S.11) Sektor finančních institucí (S.12) Sektor vládních institucí (S.13) Sektor domácností (S.14) Sektor NISD (S.15) Podniky C1C1C1C1 C2C2C2C2 Vládní jednotky G DomácnostiH Neziskové organizace N1N1N1N1 N2N2N2N2 N3N3N3N3 N4N4N4N4 N5N5N5N5 Neziskový sektor N = Σ N i

10 ICNPO - skupiny a podskupiny Skupiny Podskupiny 1. Kultura, sport a volný čas 1 100 Kultura a uměn í 1 200 Sport 1 300 Volný čas 2. Vzděl á v á n í a výzkum2 100 Z á kladn í a středn í vzděl á v á n í 2 200 Vy šší vzděl á v á n í 2 300 Ostatn í vzděl á v á n í 2 400 Výzkum 3. Zdrav í 3 100 Nemocnice a rehabilitace 3 200 Zař í zen í s pečovatelskou službou 3 300 Du š evn í zdrav í a krizov á intervence 3 400 Ostatn í zdravotn í služby ICNPO - skupiny a podskupiny

11 4. Soci á ln í služby4 100 Soci á ln í služby 4 200 Pomoc při katastrof á ch a v nenad á lých situac í ch 4 300 Finančn í a materi á ln í výpomoc 5. Životn í prostřed í 5 100 Životn í prostřed í 5 200 Ochrana zv í řat 6. Rozvoj a bydlen í 6 100 Hospod á řský, soci á ln í a komunitn í rozvoj 6 200 Bydlen í 6 300 Zaměstnanost a př í prava na zaměstn á n í 7. Pr á vo, prosazov á n í z á jmů a politika 7 100 Prosazov á n í a obhajoba z á jmů 7 200 Pr á vo a pr á vn í služby 7 300 Politick é organizace 8. Filantropie a dobrovolnictv í 8 100 Grantuj í c í nadace 8 200 Ostatn í filantropie a dobrovolnictv í ICNPO - skupiny a podskupiny

12 Srovnání struktury neziskové činnosti v klasifikaci ICNPO, COPNI a OKEČ - ČR Mezin á rodn í klasifikace neziskových organizac í (ICNPO) Syst é m klasifikace netržn í ch činnost í OSN (COPNI) Odvětvov á klasifikace ekonomických činnost í (OKEČ – ČR) 1. Kultura a volný čas03. Kultura, rekreace a sport 92. Rekreačn í, kulturn í a sportovn í činnost 2. Vzděl á v á n í a výzkum04. Vzděl á v á n í 80. Š kolstv í 73. Výzkum 3. Zdravotnictv í 02. Služby zdravotnick é 85.1 Zdravotnictv í 4. Soci á ln í služby05.Soci á ln í p é če85.3 Soci á ln í služby 75. Kolektivn í a individu á ln í soci á ln í služby a soc. politiky 5.Př í rodn í a životn í prostřed í 08. Ochrana př í rodn í ho prostřed í 91. Činnost společenských organizac í (odbory, politick é strany, c í rkve a profesn í spolky) 6.Komunitn í rozvoj a bytov é hospod á řstv í 01. Bydlen í 7. Občanskopr á vn í osvěta a politick é organizace 07. Profesn í a odborov é organizace a politick é strany – č á st politick é strany 8. Filantropie 9. Nadace mezin á rodn í 10. N á boženstv í a c í rkve06. N á boženstv í 11. Odbory a profesn í spolky07. Profesn í a odborov é organizace a politick é strany – č á st profesn í a odborov é organizace 12. Nespecifikovan é činnosti 09. Ostatn í služby, sm íš en é a nespecifikovan é 93. Ostatn í osobn í služby [1][1] COPNI - Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households. COPNI je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další tři klasifikace jsou COICOP, COFOG a COPP), jejichž aktualizované verze byly schváleny Statistickou komisí Spojených národů v březnu 1999 a určeny pro využití v Systému národních účtů.

13 Rozdíly v počtu NO podle RNNO, ČSÚ a satelitního účtu Počet organizac í (jednotek) 20022004 1. Podle vymezen í RNNO 55 80360 531 2. Podle ČS Ú : NISD 74 79974 920 3. Podle ČS Ú : RES - sdružen í fyzických nebo pr á vnických osob 89 17896 558 - nadace2 5422 509 - družstva12 08513 334 Podle ČS Ú : satelitn í ú čet NNS 75 16675 224 Zdroj: Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech 1990 – 2007, Vajdová, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. Dokument schválený vládou usnesením ze dne 5. ledna 2005 č. 19., Statistická ročenka ČR 2005, ČSÚ 2006, Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ

14 NI v satelitním účtu v ČR Nadace Nadační fond Obecně prospěšná společnost Společenství vlastníků jednotek Vysoká škola (veřejná) Politická strana, politické hnutí Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj. vč. odborových organizací) Organizační složky sdružení Stavovská organizace - profesní komora Komora (kromě profesních komor) Zájmové sdružení právnických osob Církevní organizace (církve a náboženské společnosti včetně církevních právnických osob; předškolní a školská zařízení, základní školy, střední školy, zdravotnická zařízení zřízená církví nebo náboženskou společností) Honební společenstvo Mezinárodní organizace a sdružení

15 Sledované ukazatele Strukturální (počty organizací, zaměstnanců atd.) Strukturální (počty organizací, zaměstnanců atd.) Peněžní (přidaná hodnota atd.) Peněžní (přidaná hodnota atd.) Produkční (podíl na HDP) Produkční (podíl na HDP)

16 Příklady sledovaných ukazatelů Počet organizací, celkem i podle odvětví. Počet organizací, celkem i podle odvětví. Počet zaměstnanců, placených i dobrovolných. Počet zaměstnanců, placených i dobrovolných. Mzdy. Mzdy. Výdaje na činnost. Výdaje na činnost. Přidaná hodnota, celkem i podle odvětví. Přidaná hodnota, celkem i podle odvětví. Zdroje příjmů. Zdroje příjmů. Výkony a služby, celkem i podle odvětví. Výkony a služby, celkem i podle odvětví. Majetek. Majetek.

17 Další ukazatele Imputovaná hodnota práce dobrovolníků. Netržní produkce tržních neziskových institucí.

18 Rozšiříření sledování údajů NI o další ukazatele strukturální ukazatele (počet subjektů, zaměstnanců, dobrovolníků, členů, členství) ukazatele výkonu (počet návštěvníků muzea, počet vystudovaných žáků gymnázia, atd.).

19 Přínosy a výhody satelitního účtu Zdroj kvalitních dat o ekonomických výsledcích neziskových organizací. Zdroj kvalitních dat o ekonomických výsledcích neziskových organizací. Možnost sledování časových řad. Možnost sledování časových řad. Možnost mezinárodní komparace. Možnost mezinárodní komparace. Přístupnost údajů pro všechny aktéry veřejné politiky. Přístupnost údajů pro všechny aktéry veřejné politiky. Flexibilita a adaptability satelitních účtů na podmínky jednotlivých zemí. Flexibilita a adaptability satelitních účtů na podmínky jednotlivých zemí.

20 Závěry Neziskový sektor se významně podílí na ekonomických i sociálních systémech jednotlivých států, je třeba proto podrobně mapovat jeho situaci. Neziskový sektor se významně podílí na ekonomických i sociálních systémech jednotlivých států, je třeba proto podrobně mapovat jeho situaci. Zavedení satelitních účtů nám umožní nejen celistvé sledování NS, ale i v časových řadách a v rámci mezinárodních srovnání dat. Zavedení satelitních účtů nám umožní nejen celistvé sledování NS, ale i v časových řadách a v rámci mezinárodních srovnání dat. Získané údaje jsou důležité a přínosné i jako zpětná vazba pro všechny aktéry veřejné politiky a pro tvorbu veřejné politiky. Získané údaje jsou důležité a přínosné i jako zpětná vazba pro všechny aktéry veřejné politiky a pro tvorbu veřejné politiky.

21 Literatura 1993 System of National Accounts, United Nations Statistics Division, odst. 4.47, dostupné na http://unstats.un.org/unsd/sna1993/tocLev8.asp?L1=4&L2=2 (19.7.2007) http://unstats.un.org/unsd/sna1993/tocLev8.asp?L1=4&L2=2 Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech 1990 – 2007 dostupné na http://neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/c39847bd3e6be335d8b1c529b6c88c0 6/stat_NNO_tabulka_1990_2007.pdf Angelovská, O., Frič, P., Goulli, R.Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. Eurolex 2007. ČSÚ 2006, Satelitní účet neziskových institucí, www.czso.czwww.czso.cz Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts. UN, New York 2003. Salamon, L. M. – Anheier, H. K.: Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally, Baltimore: JHU IPS 1996. Salamon, L. M. et al.: Global Civil Society: Profiles of the Nonprofit. Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1999. Statistická ročenka ČR. Dostupné na www.czso.czwww.czso.cz Vajdová, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. Dokument schválený vládou usnesením ze dne 5. ledna 2005 č. 19.


Stáhnout ppt "Neziskové instituce v systému satelitních účtů Ing. Mgr. Olga Angelovská Doktorandský seminář 19.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google