Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING"— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING
Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 GEOTECHNICKÝ MONITORING
TÉMATA CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU GEOTECHNICKÝ MONITORING Geotechnický monitoring, jeho hlavní funkce a součásti Základní principy měřících systémů kontrolního sledování Měření původní napjatosti horninového masívu- metody deformační, kompenzační odlehčovací,hydrofracturing Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorování posunů horniny pomocí křehkých vodičů

3 Monitorování podzemní vody- sledování
vodních tlaků a směrů proudění podzemní vody Monitoring napětí a zatížení výztuže Monitorování sedání a velkých deformací, kontrolní sledování teploty, seismické aktivity a radonu Projektování monitoringu podzemních staveb Projekt monitoringu svahů a násypů Praktické příklady využití postupů inverzní analýzy-metody regresní a korelační analýzy, přímé optimalizační postupy Zadání a zpracování zápočtového programu- návrh monitoringu dle zadané situace a zpracování inverzního výpočtu Zápočtový test

4 Doporučená literatura:
Aldorf,J. Kořínek,R.:Geotechnický monitoring skripta VŠB-TU Ostrava R.S.Sinha:Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier 1989 J.A.Franklin,M.B.Dusseault:Rock Engineering Mc Graw – Hill Publishing Company,1989 Rozsypal,A.:Kontrolní sledování a rizika v Geotechnice, Jaga, Bratislava, 2001 Webovské stránky: Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: -předepsaná účast na cvičeních (max. 30 % omluv. neúčast) - vypracování zadaných programů zpracování závěrečného projektu a prezentace v prostředí PowerPoint - znalosti prokázané v zápočtovém testu

5 PODSTATA MONITOROVACÍHO PŘÍSTUPU REALIZACE STAVEB:
GEOTECHNICKÝ MONITORING dohled a kontrola nad stavbou v horninovém masívu (důlní dílo, podzemní stavba atd.) PODSTATA MONITOROVACÍHO PŘÍSTUPU REALIZACE STAVEB: pouze přibližný odhad podmínek výstavby v projektové přípravě rozhodnutí o detailním projektu (sklon svahů, typ výztuže, tloušťka výztuže apod.) se provádí na základě naměřených (monitorovaných) hodnot (nejčastěji deformace a napětí )přímo v horninovém prostředí- in situ

6 Zadání úlohy Dosavadní informace literatura zkušenost cesta rizika
teoretická literatura zkušenost geologie cesta rizika Provozní program in situ Analýza Poloprovozní studie vlastnosti hornin hydrogeologie laboratorní in situ

7 1) zaznamenat přirozené poměry v horninovém prostředí před zahájením
FUNKCE MONITOROVÁNÍ: 1) zaznamenat přirozené poměry v horninovém prostředí před zahájením prací na podzemní stavbě primární napjatost pohyby kolísání hladiny podzemní vody 2) zajistit bezpečnost během stavby varovat před pádem horniny, sesuvem varovat při změnách tlaku podzemní vody kontrolovat zatížení výztuže informovat o přetváření horniny za obrysem díla

8 účinnost injektáže účinnost zmrazování účinnost odvodnění
3) kontrolovat údaje a předpoklady projektu 4) kontrolovat úspěšnost úpravy horniny účinnost injektáže účinnost zmrazování účinnost odvodnění SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI geotechnická definice problému stanovení cílů kontrolního sledování instrumentace vlastní monitoring interpretace vč. inverzní analýzy

9 GEOTECHNICKÁ DEFINICE PROBLÉMU
stanovení geologic. profilů stanovení geotechnických parametrů hornin stanovení geotechnického modelu matematický nebo fyzikální model odhad napěťodeformačního chování masívu odhad směrů a velikosti přetvoření rozsah postižených oblastí získají se informace pro volbu míst monitorovacích stanovišť

10 ekonomická analýza problému
STANOVENÍ CÍLŮ KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ ekonomická analýza problému (vztah nákladů na monitoring a nákladů spojených s odstraňováním případné havárie) stanovení úrovně přijatelných rizik tzv. varovné stavy - velikost přijatelných posunutí - velikost přípustných tlaků na výztuž atd. vyprojektování technicko- bezpečnostních opatření , která reagují na příslušný stupeň varovného stavu

11 INSTRUMENTACE které veličiny se budou měřit jakými přístroji kde se bude měřit četnost měření VLASTNÍ MONITORING vlastní odečítání monitorovaných údajů kalibrace měřících přístrojů údržba měřících přístrojů

12 průběžné sledování naměřených dat
INTERPRETACE průběžné sledování naměřených dat vyhodnocení naměřených dat včetně případné inverzní(zpětné) analýzy pro stanovení vstupních parametrů projektu konfrontace skutečného chování masívu s prognózou doplnění, upřesnění a optimalizace projektu na základě naměřených dat a inverzní analýzy

13 ZÁSADY KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ
1) každá monitorovaná veličina by se měla měřit alespoň dvěma na sobě nezávislými způsoby 2) měřidel musí být dostatečný počet 3) přesnost měření je třeba volit v závislosti na řádu očekávaných měřených změn 4) v místech těžko přístupných nebo nepřístupných je účelné mít k dispozici dálkové odečítání 5) včasná definice varovných stavů, která by umožňovala včas reagovat na vzniklou situaci 6) vypracování variant technicko-bezpečnostních opatření včetně plánu jejich realizace

14 ZPŮSOBY MONITOROVÁNÍ vizuální pomocí přístrojů PRINCIPY MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ mechanický optický a elektrooptický pneumaticko-hydraulický systémy využívající odporové a strunové tenzometry

15 Nevýhoda:neumožňují dálkový přenos
Mechanické systémy nejjednodušší nejpoužívanější přesné Nevýhoda:neumožňují dálkový přenos PRINCIP: Zjišťování vzdálenosti (lineárního parametru) mezi pevně fixovanými body – pohybové detektory využívající měřického pásma nebo konvergenční spojky Měření deformace ocelového prstence nebo válce indikátorovými hodinkami- mechanické dynamometry

16 Optické a elektrooptické systémy
spolehlivé umožňují obsáhnout za krátkou dobu velkou oblast Konvenční zaměřovací techniky (měřické pásmo,theodolit) Fotogrametrická měření Systémy využívající modulovaného světla nebo laserového paprsku promítnutého na odrazové terčíky upevněné na povrchu horniny nebo objektu (vysoká přesnost, nevýhodou je závislost na atmosférické teplotě a tlakových změnách)

17 Pneumaticko-hydraulické systémy
PRINCIP: Hydraulický nebo pneumatický membránový pulzátor vyrovnávací tlak (stlačený plyn, hydraulické médium) měřený tlak (tlak horniny, zeminy,vody) Poddajná membrána (ocelová, gumová, plastová)

18 Systémy na principu odporových a strunových tenzometrů
Princip odporových tenzometrů: Prodlužování vodiče je doprovázeno růstem jeho elektrického odporu Mřížový odporový Vinutý odporový Mřížový Odporový drátek Papírová podložka

19 Konec 1.části Strunový tenzometr PRINCIP:
Napjatost ve kmitajícím vodiči je úměrná čtverci frekvence kmitání Výhoda: Měřené údaje jsou získány v hodnotách frekvence-výhoda pro dálkový přenos Konec 1.části


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING"

Podobné prezentace


Reklamy Google