Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1

2 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

3 TÉMATA CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU GEOTECHNICKÝ MONITORING Geotechnický monitoring, jeho hlavní funkce a součásti Základní principy měřících systémů kontrolního sledování Měření původní napjatosti horninového masívu- metody deformační, kompenzační odlehčovací,hydrofracturing Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorování posunů horniny pomocí křehkých vodičů

4 Monitorování podzemní vody- sledování vodních tlaků a směrů proudění podzemní vody Monitoring napětí a zatížení výztuže Monitorování sedání a velkých deformací, kontrolní sledování teploty, seismické aktivity a radonu Projektování monitoringu podzemních staveb Projekt monitoringu svahů a násypů Praktické příklady využití postupů inverzní analýzy-metody regresní a korelační analýzy, přímé optimalizační postupy Zadání a zpracování zápočtového programu- -návrh monitoringu dle zadané situace a zpracování inverzního výpočtu Zápočtový test

5 Doporučená literatura: Aldorf,J. Kořínek,R.:Geotechnický monitoring skripta VŠB-TU Ostrava R.S.Sinha:Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier 1989 J.A.Franklin,M.B.Dusseault:Rock Engineering Mc Graw – Hill Publishing Company,1989 Webovské stránky :www.gloetzl.com www.solexperts.com www.sisgeo.com Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: -předepsaná účast na cvičeních (max. 30 % omluv. neúčast) - vypracování zadaných programů - znalosti prokázané v zápočtovém testu Rozsypal,A.:Kontrolní sledování a rizika v Geotechnice, Jaga, Bratislava, 2001 - zpracování závěrečného projektu a prezentace v prostředí PowerPoint

6 GEOTECHNICKÝ MONITORING dohled a kontrola nad stavbou v horninovém masívu (důlní dílo, podzemní stavba atd.) PODSTATA MONITOROVACÍHO PŘÍSTUPU REALIZACE STAVEB: pouze přibližný odhad podmínek výstavby v projektové přípravě rozhodnutí o detailním projektu (sklon svahů, typ výztuže, tloušťka výztuže apod.) se provádí na základě naměřených (monitorovaných) hodnot (nejčastěji deformace a napětí )přímo v horninovém prostředí- in situ

7 Zadání úlohy Dosavadní informace Analýza Poloprovozní studie Provozní program in situ laboratorníin situ literaturazkušenost cesta rizika teoretická geologie vlastnosti hornin hydrogeologie

8 FUNKCE MONITOROVÁNÍ: 1) zaznamenat přirozené poměry v horninovém prostředí před zahájením prací na podzemní stavbě 2) zajistit bezpečnost během stavby primární napjatost pohyby kolísání hladiny podzemní vody varovat před pádem horniny, sesuvem varovat při změnách tlaku podzemní vody kontrolovat zatížení výztuže informovat o přetváření horniny za obrysem díla

9 3) kontrolovat údaje a předpoklady projektu 4) kontrolovat úspěšnost úpravy horniny účinnost injektáže účinnost zmrazování účinnost odvodnění SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI geotechnická definice problému stanovení cílů kontrolního sledování instrumentace vlastní monitoring interpretace vč. inverzní analýzy

10 GEOTECHNICKÁ DEFINICE PROBLÉMU stanovení geologic. profilůstanovení geotechnických parametrů hornin stanovení geotechnického modelu odhad napěťodeformačního chování masívu odhad směrů a velikosti přetvoření rozsah postižených oblastí matematický nebo fyzikální model získají se informace pro volbu míst monitorovacích stanovišť

11 STANOVENÍ CÍLŮ KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ stanovení úrovně přijatelných rizik tzv. varovné stavy - velikost přijatelných posunutí - velikost přípustných tlaků na výztuž atd. ekonomická analýza problému (vztah nákladů na monitoring a nákladů spojených s odstraňováním případné havárie) vyprojektování technicko- bezpečnostních opatření, která reagují na příslušný stupeň varovného stavu

12 INSTRUMENTACE které veličiny se budou měřit jakými přístroji kde se bude měřit četnost měření VLASTNÍ MONITORING vlastní odečítání monitorovaných údajů kalibrace měřících přístrojů údržba měřících přístrojů

13 INTERPRETACE průběžné sledování naměřených dat konfrontace skutečného chování masívu s prognózou doplnění, upřesnění a optimalizace projektu na základě naměřených dat a inverzní analýzy vyhodnocení naměřených dat včetně případné inverzní(zpětné) analýzy pro stanovení vstupních parametrů projektu

14 ZÁSADY KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ 1) každá monitorovaná veličina by se měla měřit alespoň dvěma na sobě nezávislými způsoby 2) měřidel musí být dostatečný počet 3) přesnost měření je třeba volit v závislosti na řádu očekávaných měřených změn 4) v místech těžko přístupných nebo nepřístupných je účelné mít k dispozici dálkové odečítání 5) včasná definice varovných stavů, která by umožňovala včas reagovat na vzniklou situaci 6) vypracování variant technicko-bezpečnostních opatření včetně plánu jejich realizace

15 ZPŮSOBY MONITOROVÁNÍ vizuálnípomocí přístrojů PRINCIPY MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ mechanický optický a elektrooptický pneumaticko-hydraulický systémy využívající odporové a strunové tenzometry

16 Mechanické systémy nejjednodušší nejpoužívanější PRINCIP: Zjišťování vzdálenosti (lineárního parametru) mezi pevně fixovanými body – pohybové detektory využívající měřického pásma nebo konvergenční spojky Měření deformace ocelového prstence nebo válce indikátorovými hodinkami- mechanické dynamometry přesné Nevýhoda:neumožňují dálkový přenos

17 Optické a elektrooptické systémy spolehlivé umožňují obsáhnout za krátkou dobu velkou oblast Konvenční zaměřovací techniky (měřické pásmo,theodolit) Fotogrametrická měření Systémy využívající modulovaného světla nebo laserového paprsku promítnutého na odrazové terčíky upevněné na povrchu horniny nebo objektu (vysoká přesnost, nevýhodou je závislost na atmosférické teplotě a tlakových změnách)

18 Pneumaticko-hydraulické systémy PRINCIP: Hydraulický nebo pneumatický membránový pulzátor měřený tlak (tlak horniny, zeminy,vody) vyrovnávací tlak (stlačený plyn, hydraulické médium) Poddajná membrána (ocelová, gumová, plastová)

19 Systémy na principu odporových a strunových tenzometrů Princip odporových tenzometrů: Prodlužování vodiče je doprovázeno růstem jeho elektrického odporu Mřížový Mřížový odporový Vinutý odporový Odporový drátek Papírová podložka

20 Strunový tenzometr PRINCIP: Napjatost ve kmitajícím vodiči je úměrná čtverci frekvence kmitání Výhoda: Měřené údaje jsou získány v hodnotách frekvence-výhoda pro dálkový přenos Konec 1.části


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google