Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivizující metody ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivizující metody ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ."— Transkript prezentace:

1 Aktivizující metody ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ.
Mgr. Václav Víška, Ph. D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové 3. dubna Pedagogický den

2 Osnova Úvod do problematiky. Metody v ČJ v současné škole.
Aktivizující metody výuky. Didaktická hra Projektová metoda Miniprojekty Portfolio Ukázky didaktických her Náměty pro práci v českém jazyce Datová úložiště pro učitele Odkazy Literatura

3 Úvod do problematiky Je zavedený přelomový Rámcový vzdělávací program, ruší se osnovy. V souvislosti s RVP je třeba upozornit na změny, které takový rozsáhlý proces provázejí. Jedná se o tvorbu a uplatňování nových metod výuky ve výchovně-vzdělávacím procesu, a také obměnu organizačních forem výuky. Klíčová slova: Výuková metoda, aktivizující metody výuky, didaktická hra, projektové vyučování, miniprojekt, alternativní školy, RVP ZV.

4 Metody v ČJ v současné škole
V moderní škole se objevují inovační didaktické teorie a koncepce, které jsou založeny nejenom na metodické kompetenci vyučujícího, ale i na aktivní spoluúčasti žáků. Aktivizující metody výuky.

5 Aktivizující metody výuky
Uplatňují problémový přístup k učení. Jsou založeny na bázi heuristického přístupu k učivu, proto jsou silně motivační. Základní skupiny aktivizujících metod jsou následující: diskusní metody, situační metody, inscenační metody, didaktické hry.

6 Aktivizující metody výuky vhodné pro výuku ČJ
metody projektové, miniprojekty, metoda práce s portfoliem, didaktické hry.

7 Didaktická hra

8 Didaktická hra Didaktická hra rozvíjí logické a kombinační myšlení žáků, zlepšuje koncentraci pozornosti, rozvíjí tvořivé myšlení, cvičí paměť, představivost. Hry mohou žáka velmi intenzivně zapojovat do výuky a přimět je k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody. Díky zvýšenému zájmu a motivaci, které jsou vyvolány zejména kratší hrou, mohou žáci získat k předmětu i k učiteli kladný vztah. Vrátíme se k nim v závěru prezentace.

9 Projektová metoda

10 Projektová metoda Alternativou k tradičnímu pojetí výuky  je projektová metoda. Její podstatou je předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter a který žáci musí řešit. Primární motivace spočívající v samotném zadání úkolu vede k zájmu o získávání poznatků i dovedností, učení je výraznou potřebou a v této situaci je učení velice intenzivní.

11 Projektová metoda V současné době k projektové metodě směřuje konstruktivistické pojetí školní práce. Při využívání projektové metody je důležité pojmout edukační proces integrovaně. Tématem vyučování přestává být izolovaný předmět. Stávají se jím určité problémy, které je třeba při projektu vyřešit. Výuka vedená klasickým stylem výkladu učitele samozřejmě zcela nemizí, spoustu věcí je třeba žákům vysvětlit, těžiště se však přesouvá do oblasti řešení úkolů v rámci projektu. Přitom si žáci znalosti ještě doplňují a upevňují.

12 Projektová metoda Při práci na projektech je úkolem učitele naplnit vyučovací dobu činnostmi s takovým obsahem, aby byla probírána procvičována témata z jednotlivých oblastí vzdělávacího programu (Rámcový vzdělávací program).

13 Co byste ve svém projektu měli mít:
Název projektu – motivační název (měl by na první pohled zaujmout). Zaměření – třída (v duchu RVP). Zaměření – učivo (meze se nekladou – mezipředmětové vztahy jsou jenom vítány). Úvod do projektu – čím se budete se žáky zabývat, kolik hodin tomu věnujete, co je cílem projektu apod. Počet hodin, typy vyučovacích hodin, předměty. Popište celý projekt – jak byste postupovali, cvičení a metody, které byste používali apod. Důležité jsou metody a formy práce (očekávány jsou ty inovační a netradiční). Literatura a pomůcky, které budete potřebovat při samotné realizaci projektu, uveďte pomůcky a literaturu, kterou můžou žáci využít při práci na projektu. Uveďte také literaturu (v soupisu), kterou jste měli v ruce při zpracovávání projektu.

14 Co byste ještě ve svém projektu mohli mít:
Zapojte více vyučovacích předmětů než jen český jazyk. Popište prostředí, ve kterém se projekt realizuje (škola, mimoškolní prostředí, jiné prostředí: knihovny, muzea, příroda, domov, les, ulice, rozhlas, TV, tisk, virtuální prostředí apod.

15 Školní vzdělávací program
Očekávaný výstup Učivo Průřezové téma, interdisciplinárnost

16 Co bychom měli do projektu zahrnout
klíčové kompetence, průřezová témata, očekávané výstupy.

17 Klíčové kompetence ZŠ kompetence k učení;
kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

18 Klíčové kompetence GV kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanskou, kompetence k podnikavosti.

19 Průřezová témata ZŠ osobnostní a sociální výchova;
výchova demokratického občana; výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; multikulturní výchova; environmentální výchova; mediální výchova.

20 Průřezová témata GV osobnostní a sociální výchova;
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; multikulturní výchova; enviromentální výchova; mediální výchova.

21 Očekávané výstupy Základní vzdělávání Gymnaziální vzdělávání

22 Ukázkové projekty

23 Naše noviny Komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů Mediální výchova Projekt

24 Vyprávění o dávných časech v obrazech
Komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence k řešení problémů Projekt

25 Týden v alžbětinské Anglii
Komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence k řešení problémů Mediální výchova Projekt

26 Výstup na Mount Everest
Mezipředmětovost Komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence k řešení problémů Osobnostní a sociální výchova Projekt

27 Po stopách Aloise Jiráska
Mezipředmětovost Komunikativní kompetence Projekt

28 Miniprojekty

29 Miniprojekty Výuková metoda, která je založená na podobných charakteristikách jako metody projektové. Zkrácená je pouze doba realizace nebo zaměření učiva.

30 Miniprojekty Moderní pojetí výuky českého jazyka se neschovává za pravopis a syntax, nebo za popis pracovního postupu či vypravování o zážitku z prázdnin. Cesta je v duchu změn a v duchu Rámcového vzdělávacího programu otevřená mezipředmětovým vztahům a tvořivé práci. Jedním ze způsobů jsou miniprojekty. Následují ukázky miniprojektů v českém jazyce.

31 SMS ve škole

32 SMS 1 Žáci mají za úkol přepsat jednu ze svých uložených zpráv do sešitu v původní podobě. Poté jinou barvou označí hrubé chyby, hovorová slova, chybějící interpunkci, velká písmena. Proběhne krátká diskuse o chybách a o tom, proč k nim dochází. Učitel zadá domácí úkol: po dobu 14 dnů si vypisujte ze svých „esemesek“ dvojznačná slova. - např. měj se = mej se apod. Po 14 dnech společné vyhodnocení.

33 SMS 1 Žáci se procvičí v pravopise.
Zopakují si pojmy – slova jednoznačná a mnohoznačná. Hovorová slova.

34 MOBIL ve škole

35 MOBIL Práce ve dvojicích: promyšlení pravidel při telefonování,
shrnutí pravidel a zapsání na tabuli, dojde k určení doporučeného pořadí – oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.

36 MOBIL Třída se rozdělí na dvě skupiny – volající a volaní.
Volající si vylosují lísteček s názvem instituce nebo jménem osoby (na lístečku je popsána i tématika hovoru). Volaní si také vylosují své „zařazení“. Simulace telefonních hovorů – po dvojicích. Ostatní kontrolují pravidla telefonování.

37 MOBIL Žáci získají další zkušenost při jednání s dospělými.
Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení“ od ostatních ve třídě. Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, …). Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

38 MOBIL II ve škole

39 Mobil ve škole? Žáci mají dovoleno přinést si mobil do školy a mít jej zapnutý. Společná aktivita – diskuze nad otázkami: „Známe dobře své mazlíčky?“ „Co vím o (svém) mobilním telefonu?“

40 Mobil ve škole Učitel zapisuje na tabuli jednotlivé postřehy a sdělení žáků. Diskuse směřuje k využití jednotlivých funkcí v praxi, jejich smysluplnosti. Žáci si mohou některé činnosti vyzkoušet (kalkulačka, světlo, budík, apod.).

41 Mobil ve škole Třída je rozčleněna na tři pracovní prostory. Každý prostor obsahuje úkoly napsané na kartičkách. Žáci si vybírají stanoviště i úkoly podle svých schopností a zájmů. Povinností každého žáka je splnit předem stanovený základ z každé oblasti (1 – 2 úkoly). Další úkoly plní podle volného času. Pokud bychom chtěli, aby všichni žáci splnili všechny zadané úkoly, bylo by nutné omezit jejich rozsah, nebo poskytnout další čas. Splněné úkoly vyznačují do tabulky na velkém papíru zavěšené na tabuli. Tabulka obsahuje jména žáků a názvy úkolů.

42 Mobil ve škole – možné úkoly Čj
Vymyslete báseňo mobilu a telefonování. Vymyslete příběh, jehož hlavním hrdinou bude mobilní telefon.

43 Mobil ve škole – pravidla
Na závěr dne, kdy bylo možné neomezeně používat mobilní telefony, žáci společně sestavují pravidla pro používání mobilního telefonu ve škole. Pravidla se zapisují na velký formát papíru, kde je možné formou koláže vystavit některé práce žáků vytvořené během dopoledne. Plakát se pak vyvěsí ve třídě nebo na chodbě školy.

44 SMS 2 a lexikologie

45 SMS a lexikologie SMSky vytvářejí hovorové neologizmy, jazyk se jim ve spisovné podobě brání, avšak v hovorové formě (která přistupuje i v podobě SMS) se objevují. JAXEM, TAXEM MEJSE (měj se? mej se?)

46 MOBIL 3 a stylistika

47 Mobil a stylistika Další činnosti: Popis formou krátké textové zprávy.
Přečteme žákům známý text, přiměřeně dlouhý vzhledem k věku. Pro mladší děti například úryvek pohádky apod. Pro starší žáky text známý být nemusí. Úkolem žáků je zkrátit text formou SMS, tedy formou 160 znaků tak, aniž by ztratil smysl. Další činnosti: Popis formou krátké textové zprávy. Vypravování formou krátké textové zprávy. Tvorba inzerátů formou krátké textové zprávy.

48 Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje koláž.

49 Moje koláž Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou prezentovat. Postup: 3 vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné osoby. Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost.

50 Moje koláž Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného. Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty žák vepíše činnosti, které rád dělá.

51 Moje koláž Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční formou: Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože … Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože … Kdybych byl autem, byl bych …, protože … Kdybych byl barvou, byl bych …, protože … Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …, protože … Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože …

52 Moje koláž V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími body reklamu o své osobě. Následuje prezentace vizuální a verbální.

53 Dlažební kostka vypravuje
Miniprojekt II. Dlažební kostka vypravuje

54 Dlažební kostka vypravuje
Zaměření: vypravování, inzerát, reportáž, životopis, různé jazykové prostředky, osnova. Pravidla: Žáci mají za úkol napsat vyprávění na dané téma (Dlažební kostka vypravuje). Vybrané práce se přečtou nahlas. Každý si připíše, co se mu na své práci nejvíce líbí (Hodnocení). Každý nahlas řekne, co připsal.

55 Dlažební kostka vypravuje
Další činnosti: Vymyslet jméno hlavní postavě (kostce). Napsat jako formu SMS (zkrácení na podstatné). Převyprávět na inzerát (Hledá se..), reportáž (Stalo se…), smuteční oznámení (Vážení pozůstalí, ...), životopis, popis … Přečíst nahlas za použití jazykových prostředků (mimika, gesta, melodie hlasu, …). Napsat životopis hlavní postavy.

56 Další námět: Na podobný postup lze uplatnit další témata:
Sladkovodní piraňa vypravuje. Příběhy kuchyňského spotřebiče. Jak mobil na svět přišel. Rozhovor mobilu a dopisní obálky.

57 Vypravování: Na jedné rušné ulici žila byla jedna moc stará dlažební kostka. Jmenovala se Agáta. Ani sama nevěděla, jak dlouho už tam byla, ale za tu dobu stačila poznat život několika lidí a zažít s nimi pár příběhů.. Jednoho dne kolem Agáty prošla holčička Kája. Byla moc smutná, protože se jí ztratil pejsek. Maminka ji ráno poslala do obchodu, tak si s sebou vzala i Hafíka, aby jí cestou nebylo smutno. Před obchodem ho přivázala k zábradlí a šla nakupovat. Ale když vyšla, zarazila se. Hafík nikde! Běžela na konec ulice a zase zpátky, volala ho, ale po Hafíkovi ani vidu, ani slechu. „Co se mu tak mohlo stát?“, říkala si a začala vzlykat. Už si vůbec nevěděla rady, a tak šla pomalu domů a myslela na svého mazlíčka. Odbočila z ulice na cestičku, která vedla k jejich domečku a co nevidí. Hafík stojí před vchodem a spokojeně vrtí ocáskem! A není sám! Kolem něj pobíhá krásná, sněhově bílá psí slečna. „Tak Hafík si přivedl nevěstu!“, spráskla ruce Kája a rozběhla se k nim. Když ji Hafík spatřil, začal na ni samou radostí skákat. „Tys mi teda dal!“, pokárala ho Kája, ale byla moc ráda, že jsou zase spolu. A naše Agáta? Ta si jen spokojeně oddychla, že vše dobře dopadlo a samou únavou usnula.

58 Další činnosti: 1) Jméno: Agáta 2) SMS:
Dlažební kostka Agáta zažila několik příběhů.. Jednou se Káje ztratil pejsek Hafík. Hledala ho, nikde nebyl. Avšak před domem co nevidí. Hafík s nevěstou! To bylo radosti!

59 Další činnosti: 3)Popis:
Malá, špinavá, hranatá s odštípnutými růžky a se zašlápnutou žvýkačkou na pravé straně.

60 Další činnosti: Životopis: jméno a příjmení: Agáta Betonová
narozena: v České republice…možná bydliště: Velká 335, na půli mezi ulicemi Pouchovská a Na Dubech, Hradec Králové národnost: doufám, že česká rodný stav: zatím svobodná, bez závazků (pořád čekám na toho pravého) konference: účast na konferenci o inovaci dláždění v Bratislavě v r. 1890 zájmy: pozorování, pomoc přátelům, spánek, jídlo zdravotní stav: vzhledem ke svému věku velmi dobrý (až na pár šrámů)

61 Miniprojekt IV. Cesta pohádkou

62 Cesta pohádkou Za devatero horami … Bylo, nebylo … Byl jednou jeden …
Za sedmero řekami … Co takto začíná? Jak ještě může začínat pohádka? Jak bude pohádka pokračovat? Jak pohádka končí?

63 Cesta pohádkou Přídavná jména, která použijeme v pohádce o princezně:
krásná, veselá, smutná, milá, bohatá… Jména pro princeznu: Jasněnka, Vodněna, Belzeba …

64 Cesta pohádkou Pohádkové postavy: kouzelník, vodník, čert, král …
Pohádkové předměty: kouzelný měšec, kouzelný prsten, sedmimílové boty … Pohádkové vlastnosti lidí: hloupý Honza, chytrá Horákyně, kouzelný dědeček …

65 Cesta pohádkou Teď nám již nezbývá než vymyslet celou pohádku. Nezapomeňte na její název! Pohádky je dobré vyprávět.

66 Pohádkové přesahy Karel a Josef Čapek – Devatero pohádek – synonymické řady podstatných jmen, přídavných jmen apod. Miloslav Macourek – moderní pohádky – výchovné aspekty.

67 Pohádka naruby Pokuste se stvořit pohádku, která bude celá psána naruby. Taková pohádka musí začínat jindy končící formulkou (např. … a jestli neumřeli, žijí dodnes). Na konci pohádky naruby samozřejmě najdeme věty jako Bylo nebylo …

68 Miniprojekt V. Psaní scénáře

69 Krtek K dispozici máme videonahrávku filmu, ve kterém je mnoho dějových zvratů, ale nemluví se v něm. Z hlediska výše zmíněných kritérí je vhodný například Krtek.

70 Krtek a Ježek Pustíme žákům filmovou ukázku (celou, pouze část) a necháme je dopsat dialogy jednotlivým postavám. V našem případě se jedná o film Krtek a Ježek.

71 Chronologie práce Vypíšeme postavy. Pojmenujeme postavy.
Charakterizujeme postavy. Připravíme si tzv. scénář (může následovat vysvětlení pojmů – scénář, scénárista, režisér apod.) Píšeme dialogy.

72 Hlavní postavy Žáci si osvojí tyto vědomosti: Hlavní postavy.
Dialogy (rozhovory). Otázka. Odpověď. Oslovení.

73 Realizace Vybraný žák může ve finální fázi simultánně dabovat film.
Do této činnosti můžeme zapojit víc žáků – rozdělit role.

74 Další náměty pro realizaci
Ve třídě můžeme rozdělit „filmařské profese“ a vyzkoušet natáčení. Budeme potřebovat: režiséra, herce, skript, kameramana, maskérky, kulisáky apod.

75 Mediální výchova Touto činností jsme se dotkli průřezového tématu RVP – Mediální výchova.

76 Miniprojekt VI. Lidské vlastnosti

77 Lidské vlastnosti MOTIVACE: Četba bajky od I.A.Krylova „Vrána a liška“. CÍL: Hlavním cílem je poznání lidských vlastností formou přirovnání k zvířecím typům. Vedlejším cílem vyplývajícím z podstaty projektu je seznámení s literární teorií (žánr bajka) a historií (autoři bajek). MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ: kniha bajek od I.A.Krylova, fixy, 3 čtvrtky A2, papíry

78 Lidské vlastnosti Motivace - četba bajky od I.A.Krylova „Liška a vrána“ rozbor bajky - vysvětlení žánru bajky (přisouzení lidských vlastností zvířatům, rostlinám nebo neživým předmětům včetně poučení) uvedení jmen autorů (Ezop, I.A.Krylov) příklady několika přirovnání (např.: pilná včelka, lstivá liška, pomalý šnek, moudrá sova atd.)

79 Lidské vlastnosti Na koberci leží 3 čtvrtky A3. Na jednu čtvrtku žáci píší lidské vlastnosti, na druhou zvířata a na třetí přiřazují k vybranému zvířeti určitou vlastnost dle svého úsudku. Diskuse nad výsledkem práce na třetí čtvrtce (důvod zařazení vlastnosti k danému zvířeti).

80 Lidské vlastnosti Individuální práce - každý žák v lavici sám na papír namaluje libovolné zvíře, ke kterému napíše lidskou vlastnost, o níž si myslí, že zvíře nejlépe charakterizuje. Žáci mimicky s použitím citoslovcí předvádějí před ostatními zvolené zvíře tak, že chodí v prostoru a chovají se způsobem určujícím danou vlastnost a navzájem se zdraví (př.: pyšný páv přehlíží povýšeně ostatní, lstivá liška se všem vnucuje atd.). Poté, co se všichni předvedou, sednou si do kruhu, kde jsou připravené jejich obrázky - dalším úkolem je vzájemně se poznávat podle těchto obrázků. Následuje rozbor obrázků (zdůvodnění, proč určité zvíře charakterizuje určitá vlastnost).

81 Lidské vlastnosti Třída se rozdělí na skupinky nejlépe po pěti, z nichž každá dostane jedno téma bajky s poučením. Úkolem dětí bude zamyslet se nad bajkou a podle zadání ji secvičit a posléze ji s případným hudebním doprovodem před třídou zahrát.

82 Portfolio

83 Portfolio V některých základních školách se stále častěji objevují tzv. desky, které nějakým způsobem dokáží podat informaci o jejich majiteli. Jedná se o tzv. žákovské portfolio. Žákovské portfolio připravuje Centrum pro informace ve vzdělávání (Cermat) a mělo by je dokončit do roku Školy budou moci tuto koncepci využívat dobrovolně. Hlavním přispěvatelem do žákovského portfolia by měl být učitel, jehož úlohou je například průběžné hodnocení žákových výkonů a jejich srovnávání se spolužáky i s možnostmi dítěte.

84 Portfolio Na svém hodnocení se má podílet i žák, který dostane možnost zařadit do složky své školní i mimoškolní práce nebo komentovat dosažené výsledky. Materiály ve složce doplní i vysvědčení nebo výsledky z národních hodnotících zkoušek. Měla by tak vzniknout čitelná a ucelená forma, ze které se například rodiče dozvědí, jaké jsou studijní výsledky jejich dětí. Předpokládá se, že portfolio učitelům naopak pomůže lépe plánovat další výuku. Žákovská složka by mohla být i určitým ukazatelem při přijímání na střední a vysoké školy.

85 Didaktická hra

86 Jméno, město, zvíře, věc Zaměření: rozvíjení slovní zásoby.
Pomůcky: psací pomůcky. Pravidla: Učitel rozdělí žáky do rovnoměrně početných skupin. Každá skupina si určí zástupce-zapisovatele, jehož úkolem bude co nejrychleji zapisovat, co ostatní spoluhráči vymyslí, a vytvoří si podle následujícího schématu tabulku, do které bude zapisovatel během hry doplňovat slova. Zástupce jedné skupiny odříkává v duchu abecedu, zástupce druhé ho v libovolné chvíli zastaví slovem „stop“. Žák odříkávající abecedu řekne nahlas písmeno, u kterého se zastavil. Úkolem je napsat v co nejkratším čase do každé kolonky slovo začínající tímto písmenem. Hodnotit můžeme podle rychlosti – poslední skupina získá jeden bod, předposlední dva body a ostatní vždy postupně o jeden víc.

87 Nejcennější písmeno Zaměření: rozvíjení slovní zásoby.
Pomůcky: tabule, křída, psací potřeby. Pravidla: Učitel určí a napíše na tabuli písmeno, úkolem žáků je v daném časovém limitu vymyslet co nejvíce slov, která začínají na toto písmeno, která končí na toto písmeno, která začínají a zároveň končí na toto písmeno, ve kterých se dané písmeno objeví v určitém počtu (dvakrát, třikrát).M

88 Sendvič Zaměření: rozvíjení slovní zásoby, schopnosti analyzovat slova. Pomůcky: tabule, křída. Pravidla: Učitel vybere 3-4 žáky a na tabuli napíše jedno písmeno. Žáci k němu postupně připisují po jednom písmenu, mohou si vybrat, zda před skupinu již napsaných písmen, nebo za ně. Každý žák musí mít představu o konečném slově, když doplňuje další písmeno. Snahou každého žáka je, aby připsáním písmena oddálil ukončení slova. Kdo ukončí slovo, prohrává. Když je slovo dokončeno, nelze ho již rozšiřovat.

89 Na jediné písmeno Zaměření: slovní zásoba, tvořivost. Pravidla:
Žáci ve skupinách vymýšlí věty; každé slovo ve větě musí začínat na jedno písmeno, které učitel předem zadá. Věty by měly dávat smysl. Obměna: Žáci mohou napsat krátký příběh, ve kterém budou na stejné písmeno začínat všechna .

90 Samé stejné kořeny Zaměření: tvoření slov. Pravidla:
Žáci mají za úkol vymyslet větu ze slov se stejným kořenem. Př: Učitel vyučuje učivo.

91 Koruna, píše, ruka, moje, dávat, pět, telefon, podívat, škola, včera.
Sestav větu Zaměření: tvořivost, větná skladba. Pomůcky: křída, tabule, psací potřeby. Pravidla: Učitel napíše na tabuli 10 slov. Úkolem žáků je vymyslet co největší počet vět sestavených pouze z těchto slov. Slova je možné ohýbat. Koruna, píše, ruka, moje, dávat, pět, telefon, podívat, škola, včera.

92 Na „nevidomé“ Zaměření: popis, rozvoj prostorového vnímání.
Pomůcky: šátek na zavázání očí. Pravidla: Učitel vybere dva žáky, jednomu zaváže oči šátkem a druhý žák se snaží popsat „nevidomému“ cestu tak, aby se dostal na předem určené místo. Abychom „nevidomému“ ztížili orientaci, můžeme ho několikrát otočit o 360 °.

93 Slovní kopaná potichu Zaměření: popis. Pravidla:
První žák řekne libovolné slovo – „vykopne“. Sousední žák musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmeno slova předchozího, toto slovo však neřekne nahlas, ale musí ho popsat tak, aby ostatní žáci pochopili, o jaké slovo jde. Pokud pokračující hráč stále nemůže uhodnout správné slovo, zjistíme, kolik hráčů již slovo uhodlo. Je-li jejich počet nadpoloviční, dostane pokračující hráč trestný bod, poslední slovo zveřejníme pro všecky žáky a ve hře se pokračuje. Výhodou této varianty hry je, že se při hře musí soustředit všichni žáci, jinak se „ztratí“. Např. 1. žák: „Motorka.“ - 2. žák: „Je to dopravní prostředek na čtyřech kolech.“ (Myslí auto.) - 3. žák: „Je to zvíře, které hýká.“ (Myslí osla.) atd.

94 Inzerát Zaměření: charakteristika Pomůcky: psací potřeby. Pravidla:
Žáci dostanou za úkol napsat vtipný inzerát. Př. Hledám pilnou, pracovitou dívku, věk a vzhled nerozhoduje. Zn. Potřebuji uklidit pokoj.

95 Tajemství jména Zaměření: charakteristika Pomůcky: psací potřeby.
Pravidla: Žáci si napíší své křestní jméno. Potom přemýšlejí a zapisují, co si pod ním představují, co si pod jejich jménem mohou představovat jiní lidé, co jejich jméno vyjadřuje, zda se význam jejich jména shoduje s jejich skutečnými vlastnostmi atd.

96 Doplň předepsaný text Zaměření: dopis, motivační cvičení.
Pomůcky: předtištěné formuláře s textem, psací potřeby. Pravidla: Učitel rozdá všem žákům předtištěný text. Žáci ho doplní a bez podpisu ho odevzdají učiteli. Ten texty čte a žáci hádají, kdo je autorem.

97 Milý(á) _____________. Je mi ___ let. Má oblíbená barva je____________
Milý(á) _____________. Je mi ___ let. Má oblíbená barva je____________. Je mi smutni, když _____________. Ze zvířat mám nejraději __________. Mé nejoblíbenější jídlo je __________. Raduji se, když _______________. Můj nejhezčí zážitek z poslední doby je __________. Potěšilo by mě ___________. Ve škole mám strach z ___________. Až budu starší, přeji si, aby ___________. Mám k tobě prosbu, ___________. Často __________. Doufám, že __________. Chci ti ještě říci, že _____________. Tak se měj krásně, těším se na odpověď

98 Rozvíjení komunikativních KK
Základem moderní výuky je tvůrčí práce. Komunikativní dovednosti lze tvůrčím způsobem nacvičit již od prvního stupně. Soubor několika námětů a didaktických her pro získávání komunikativních klíčových kompetencí.

99 Kde je pes? Zaměření: vypravování. Pravidla:
Žáci mají vypravovat nebo napsat příběh, který končí slovy „… a tak se ztratil pes“. Je možné konec obměňovat.

100 Dotvořte vypravování Zaměření: vypravování. Pravidla:
Žáci mají za úkol vytvořit vyprávění, které obsahuje určitá slova (podle délky textu doporučujeme 5-15 slov). Slova může stanovit učitel, mohou je zvolit sami žáci, mohou je vylosovat z neprůhledného sáčku, který předem připraví učitel. Obměna: Sestavujeme společné vypravování. První žák začne vypravovat příběh a musí mluvit tak dlouho, dokud nepoužije první zadané slovo, pak naváže ve vypravování příběhu další žák a mluví tak dlouho, dokud nepoužije druhé slovo z tabule atd.

101 Komiks Zaměření: vypravování.
Pomůcky: pomůcky na kreslení a malování, čtvrtky. Pravidla: Žáci mají za úkol nakreslit komiks podle vlastního vypravování, které si předtím písemně připravili, nebo podle textu, který vybere učitel.

102 Dovyprávěj Zaměření: vypravování.
Pomůcky: sady rozstříhaných obrázků, psací potřeby. Pravidla: Učitel žákům předloží obrázkové vypravování (lze využít komiks), ve kterém bude chybět poslední obrázek. Žáci mají vyprávět příběh podle obrázků a domyslet, jak asi dopadne. Obměna: žáci mohou poslední obrázek nejdříve dokreslit a potom dovyprávět celý příběh.

103 SMS Zaměření: stylizace, schopnost stručně vystihnout podstatu textu.
Pomůcky: psací potřeby. Pravidla: Učitel přečte žákům snadno zapamatovatelný text (pro mladší žáky se doporučuje známý text, případně pohádka), ne příliš dlouhý. Úkolem žáků je zkrátit text do formy krátké textové zprávy, tedy s použitím 160 znaků tak, aby text neztratil smysl a vystihoval podstatu sdělení. (Pozor, mezera je také znak!)

104 Tvůrčí psaní Zaměření: stylizace, tvůrčí psaní.
Pomůcky: psací potřeby. Pravidla: Každý žák ve třídě si najde klidné místo, pokud tu možnost máme, mohou žáci sedět na koberci. Snaží se soustředit na vlastní dech. Jakmile jsou žáci soustředěni, učitel je vyzve, aby psali příběh na libovolné téma. Vždy po šedesáti vteřinách řekne učitel slovo, které musí být zakomponováno do příběhu. Celkem to bude deset slov. Při posledním slově učitel upozorní, že je konec. Je dobré volit dramatická slova. Příběhy čteme nahlas, hodnotí se originalita.

105 Poraď spisovateli Zaměření: práce s textem, tvůrčí psaní.
Pomůcky: nedokončené texty, psací potřeby. Pravidla: Žáci dostanou text známé básničky, pohádky nebo pověsti, v nichž bude vynechán konec. Mají za úkol text dokončit.

106 Kdo jsem Zaměření: formulační dovednosti, schopnost rychlého úsudku.
Pravidla: Učitel představuje známou osobu (zvolenou přiměřeně věku žáků). Žáci v předem určeném pořadí pokládají zjišťovací otázky, každý má právo položit vždy jednu. (Př: Jste muž? Žijete v současnosti?) Učitel může odpovědět pouze ano/ne. Pokud někdo tuší, koho učitel představuje, může se přihlásit a svou domněnku vyslovit. Když se mu „tajemnou osobu“ nepodaří uhodnout správně, vypadává ze hry. Kdo první „tajemnou osobu“ pozná, vyhrává a má právo stát se další „tajemnou osobou“.

107 Na řečníky Zaměření: komunikační dovednosti, kultivace mluveného projevu, schopnost improvizace. Pomůcky: klobouk obsahující lístky s tématy (např.: babiččiny brýle, boule na čele). Pravidla: Žák si z klobouku vylosuje jedno téma, jeho úkolem je bez přípravy na toto téma plynule hovořit po dobu jedné minuty. Obměna: je to úkol dost obtížný, můžeme žákovi poskytnout určitou dobu, aby si rozmyslel, o čem bude mluvit.

108 Neomezený vládce Pravidla:
Kdo chce být neomezený vládce, češtinář, sedne si na židli před tabuli. Žáci mu v předem určeném pořadí kladou otázky vztahující se ke všem složkám češtiny – gramatice, pravopisu, slohu, literatuře. Vládce na otázky odpovídá, ostatní dávají pozor a kontrolují správnost odpovědí společně s učitelem. Kdo položí otázku, na kterou vládce neumí odpovědět nebo odpoví nesprávně, střídá jej. Vítězí ten, kdo odpověděl správně na největší počet otázek v jednom sledu.

109 Sám proti všem Pomůcky: otáčecí tabule, křída, psací potřeby.
Pravidla: Jeden žák řeší úkol zadaný učitelem za otáčecí tabulí, tak, aby ostatní žáci neviděli, co píše. Ostatní ve třídě řeší stejný úkol do svých sešitů. Pokud je žák u tabule s úkolem hotový, ukončí hlasitě hru (řekne „stop“) a otočí tabuli, aby na ni viděli všichni žáci. Kdo z ostatních žáků je už rovněž s úkolem hotov, postaví se. Pokud je stojících méně než polovina, vítězí žák u tabule.

110 Náměty pro práci v českém jazyce

111 Literární rovnice hledáme dětského spisovatele

112 Literární rovnice Čitatel: počet použitých hlásek hledaného slova.
Jmenovatel: celkový počet písmen slova z legendy. Legenda: Doba jinak. Sídlo ve středověku. Mužský zpěvný hlas. Část jinak.

113 Hledané slovo je Čtvrtek.
Literární rovnice Legenda: Doba jinak – čas. Sídlo ve středověku – tvrz. Mužský zpěvný hlas – tenor. Část jinak – kus. Hledané slovo je Čtvrtek.

114 Krátké úkoly a náměty – výslovnost
Jazykolamy – zlomjazýčky. Výslovnost samohlásek. Výslovnost souhlásek. Průřez ústní dutinou – co všechno se realizuje při výslovnosti.

115 Krátké úkoly a náměty – pravopis
Napište pět slov, ve kterých se vyskytuje y po c – co mají tato slova společného? Napište deset slov s předponou z. Napište co nejdelší větu, ve které má každé slovo alespoň jedno i. Napište větu, ve které všechna slova začínají velkým písmenem. Napište pět slov, ve kterých se uprostřed píše ú.

116 Krátké úkoly a náměty Jak vzniklo slovo AUTOOPRAVNA?
Napište podstatné jméno na osm písmen. Pište slova od M – kolik jich napíšete? Napište slovo, které lze číst z obou stran. Pište slova tak, aby první slova tvořila abecedu.

117 Krátké úkoly a náměty Centon – báseň, která je složena z různých veršů od různých autorů. Ukázky

118 Datová úložiště pro učitele

119 Odkazy www.rvp.cz www.vuppraha.cz http://www.pripravy.estranky.cz/

120 Odkazy http://www.webpark.cz/alternativy/ - Alternativní školy ČR
- portál Výzkumného ústavu pedagogického, jsou zde k dispozici aktuální verze RVP. - metodický portál Rámcového vzdělávacího programu pro PV, ZV a GV - v sekci Didaktický koutek najdete materiály do výuky ČJ

121 LITERATURA KREJČOVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. NELEŠOVSKÁ, Alena, SVOBODOVÁ, Jana. Hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků mladšího školního věku. Olomouc: UP Olomouc, 2000. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 1996. POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN, 1963. VÍŠKA, V., NOVÁKOVÁ, L. Čeština nás baví. Praha: Triton, 2005.

122 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Aktivizující metody ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google