Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro podporu managementu 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro podporu managementu 2"— Transkript prezentace:

1 Systémy pro podporu managementu 2
Úvod 1 - Podpora skupinového rozhodování

2 Úvodní informace Přednášky 10 tématických okruhů + zvaná prezentace:
Systémy pro podporu skupinového rozhodování EIS (Executive Information Systems) Vícekriteriální rozhodování, Teorie her a rozhodovací modely Data warehousing a data mining (Datové sklady, strojové učení a dobývání znalostí + technologie) e-business a podpora rozhodování Reengineering a podpora firemního rozhodování Business Intelligence Rozhodování za rizika a neurčitosti Inteligentní systémy pro podporu rozhodování 1 (DSS a znalostní systémy, DSS a neuronové sítě, …) Perspektivy počítačové podpory managementu

3 Úvodní informace Cvičení 2 projekty:
Prezentace vybraného článku (individuální) Analýza a řešení potřeb firmy v oblasti podpory rozhodování (skupiny 2-4) Témata cvičení: ACCESS a relační databáze Rozhodování za neurčitosti – systém Nefrit pro podporu fuzzy rozhodování Software pro podporu skupinového rozhodování Expert Choice SW pro BI – Good Data Teorie her v praxi Zpracování projektů Prezentace projektů

4 Literatura: Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence 4. Academia 2003
Altrock, C. von: Fuzzy Logic and Neurofuzzy Applications in Business and Finance. Prentice Hall 1997 Turban, E.: Decision Support and Expert Systems. 5th edition. Prentice – Hall, 1998 Post, G.V., Anderson, D.L.: Management information systems: solving business problems with information technology, 3rd edition. McGraw-Hill Higher Education 2003 Sugumaran, V. ed.: Intelligent support systems: knowledge management. IRM Press 2002 Watson, H.J., Houdeshel, G., Rainer, R.K.: Building Executive Information Systems and other Decision Support Applications. John Wiley & Sons 1997 Moss L.T., Atre S.: Business Intelligence Roadmap: the complete Project Lifecycle for Decision-support applications. Addison-Wesley 2003 Biere, M.: Business Intelligence for the Enterprise. Prentice Hall 2003 Matsatsinis N.F., Siskos, Y.: Intelligent Support Systems for Marketing Decisions. Kluwer Academic Publishers 2003 Další zdroje:

5 Obsah přednášky Z historie GDSS (Group Decision Support Systems)
Definice Cíle Některé výhody a nevýhody skupinové práce Model Vrooma a Yettona Přínosy GDSS pro skupinovou práci Úrovně GDSS Základní GDSS technologie Některé sw aplikace GDSS GDSS a Internet Negotiation Support Systems Tvorba GDSS Kritické faktory úspěchu GDSS Výzkum GDSS

6 Z historie GDSS Emisari (1971) Planning Laboratory (konec 70. let)
podpora rozhodování lidí při národních krizových situacích; pomáhal monitorovat, organizovat a vyhodnocovat relevantní informace za proměnlivých podmínek Planning Laboratory (konec 70. let) místnost s terminály, společným zobrazováním a programovým vybavením; psychologické i technické hledisko GDSS; inspirace pro dnešní ST/SP GDSS (Same Time/Same Place systémy)

7 Definice Set of software, hardware, language components, and procedures that support a group of people engaged in a decision-related meeting [Huber 1984] Interactive, computer-based system that facilitates solution of unstructured problems by a set of decision makers working together as a group [DeSanctis & Gallupe 1985]

8 Cíle Snížit časovou a pracovní náročnost účastníků skupinových setkání
Omezit nedostatky skupinové práce při zachování nebo zdůraznění jejích výhod

9 Některé výhody a nevýhody skupinového rozhodování
Skupina má více znalostí než jedinec Společně lze dosáhnout lepších výsledků než individuálně Synergické efekty Členové skupiny se mohou učit od sebe navzájem Lepší odhalování formálních chyb v návrzích Vyšší přijatelnost řešení Dostupný čas se dělí mezi účastníky Informace mohou být prezentovány rychleji, než je lze přijímat Dominantní osobnosti Obavy z negativního hodnocení návrhů Spoléhání na druhé Odbočení od tématu Vyšší sklon k riziku

10 Charakteristiky skupin
typ problému dobře strukturované špatně strukturované konfliktní složení skupiny koordinátor a specialisté heterogenní nestranný vedoucí, zástupci frakcí role členů přispívat speciálními znalostmi generovat a zkoumat nápady a řešení hledat kompromisní řešení procesy specifikace cílů a variant ve dvojicích plná participace; oddělení fází formulace, generování a hodnocení formalizované postupy, využití veta povaha interakcí vysoký stres (požadavků na kvalitu řešení, časový tlak) uvolněnost, zájem upřímnost, vyhnout se emočnímu nepřátelství, schopnost korekce standard chování individuální profesionalismus originalita,otevřenost, hledání konsensu přání souhlasit, svoboda nesouhlasu

11 řešení efektivní  kvalitní & akceptovatelné
Model Vrooma a Yettona návod, jak úspěšně a rychle analyzovat problém a zvolit vhodný styl rozhodování dvě dimenze rozhodování kvalita – objektivní faktory akceptovatelnost – přijatelnost pro členy skupiny řešení efektivní  kvalitní & akceptovatelné

12 Skupinové rozhodování a styly rozhodování
Význam A K S Autokratický Konzultativní Skupinový I II Na řešení se podílí vedoucí a nejvýše několik jednotlivců Na řešení se podílí vedoucí a více spolupracovníků

13 Charakteristika rozhodovacích stylů
AI vedoucí vyřeší problém sám, stačí mu informace, které má momentálně k dispozici AII vedoucí získává informace od podřízených, rozhoduje sám KI vedoucí probere problém s jednotlivci, zváží podněty, při rozhodnutí může brát v úvahu názory ostatních (ale nemusí) KII vedoucí svolá poradu všech, shromáždí podněty, při rozhodnutí může brát v úvahu názory ostatních (ale nemusí) SII celá skupina diskutuje o problému a snaží se dospět ke společnému řešení

14 Situační analýza - kriteria
Požadavek kvality B Dostatek informací C Strukturovanost D Význam akceptovatelnosti E Akceptovatelnost pro spolupracovníky F Cílová orientace spolupracovníků G Pravděpodobnost konfliktů mezi spolupracovníky

15 A – Požadavek kvality Do jako míry je důležitá kvalita rozhodnutí?
Jak se od sebe liší jednotlivé varianty z hlediska kvality? kvalita důležitá, řešení různě kvalitní  ANO kvalita hraje malou roli nebo varianty jsou z hlediska kvality srovnatelné  NE

16 B – Dostatek informací Má vedoucí dostatek informací k tomu, aby mohl sám dospět k dostatečně kvalitnímu rozhodnutí?  ANO  NE

17 C - Strukturovanost Je problém strukturován, tj. jsou vedoucímu jasné cíle, varianty řešení a kritéria, podle kterých se budou varianty hodnotit?  ANO nestrukturované problémy: vedoucí neví, kde informace získat nedostane údaje včas ví, kdo informace má, ale též ví, že mu nebudou poskytnuty  NE

18 D - Význam akceptovatelnosti
Je pro efektivní realizaci rozhodnutí důležité, aby je podřízení akceptovali?  ANO je nutný víc než věcný souhlas vedoucí nemá možnost kontrolovat plnění požadavků pokus o dosažení jednomyslnosti až po učiněném rozhodnutí může mít nepříjemné následky  NE

19 E - Akceptovatelnost pro spolupracovníky
Jestliže vedoucí rozhodne sám, budou podřízení toto autoritativní rozhodnutí akceptovat? důvody pro: kulturní: autorita a hierarchie přirozené, nepochybuje se o nich  ANO podnikové klima: vedoucí v roli otce; požadavek účasti podřízených na rozhodování považován za slabost  NE

20 F - Cílová orientace spolupracovníků
Jsou cíle podřízených v souladu s cíli organizace? jsou podřízení motivováni, aby řešili stanovený problém v souladu s cíli organizace? budou podřízení sledovat spíše vlastní zájmy nebo zájmy organizace? všichni jsme na jedné lodi  ANO podřízení navrhují řešení prospěšnější vlastním cílům než cílům organizace  NE

21 G – Pravděpodobnost konfliktu
Myslíte si jako vedoucí, že by mezi spolupracovníky mohlo dojít ke konfliktu, týkajícího se správného výběru prostředku řešení problému?  ANO  NE (pozor – nesměšovat s F, zde jsou všichni jednotni v názoru o cíli, jde o prostředky jeho dosažení)

22 Volba vhodného stylu rozhodovací strom: 1 – 5 doporučených stylů
2 alternativy výběru: model A: časově efektivní, s preferencí času – preferuje nejvíce autokratický styl model B: časově náročný, preferuje nejvíce participativní styl A: klade váhu na čas, neklade důraz na rozvoj B: neklade váhu na čas, klade důraz na rozvoj

23 Rozhodovací strom Časově efektivní volba

24 Pravidla pro volbu stylu
Podmínky Pravidlo Nevhodný styl Zdůvodnění A, ¬B 1 informace AI brání lepšímu rozhodnutí A, ¬F 2 sladění cílů SII zanedbání cílů firmy A, ¬B, ¬C 3 velmi nejasný problém AI, AII, KI chybějící informace D, ¬E 4 akceptovatelnost AI, AII nedostatečná komunikace D, ¬E, G 5 konflikt obtížné vyjasnění konfliktů ¬A, D, ¬E 6 férovost AI, AII, KI, KII chybějící souhlas skupiny D, ¬E, F 7 přednost akceptovatelnosti nedostatečný podíl na rozhodování

25 Nedostatky modelu Vrooma a Yettona
nedává jednoznačné doporučení nediferencuje mezi nedoporučenými styly nebere v úvahu všechny významné rozdíly (vyžaduje odpovědi ANO-NE, neumožňuje rozlišovat míru) opomenutí významných atributů neptá se na informovanost podřízených nebere v úvahu možný časový tlak nerespektuje geografická omezení

26 Přínosy GDSS pro skupinovou práci
Podpora procesů, interakcí mezi účastníky, zlepšení nebo umožnění: Anonymity Skupinové paměti Paralelní komunikace Řízení časových a obsahových vzorců komunikace Sdílení znalostí relevantních řešené problematice Digitální materiály (multimédia) Podpora strukturování řešené problematiky

27 Úrovně GDSS 1. úroveň – 2. úroveň –
Snižují komunikační bariéru a stimulují nebo urychlují výměnu zpráv Elektronická komunikace Společná zobrazovací plocha Anonymní zadávání a hodnocení návrhů Zobrazování souhrnů (statistiky) 2. úroveň – Redukují neurčitost nebo šum při skupinových procesech Přidány možnosti modelování a rozhodovací analýzy (integrace s DSS) 3. úroveň – řídí nebo usměrňují celý rozhodovací proces

28 Základní GDSS technologie 1
Elektronická zasedací místnost Audiovizuální projekce, připravené projekce ST/SP (stejný čas i místo) Telekonferenční místnost Audiovizuální přenosy mezi místnostmi ST/DP (stejný čas, různá místa) Skupinová síť Oddělené místnosti, počítačová síť S(D)T/DP (stejný nebo různý čas, různá místa)

29 US Air Force místnost

30 Základní GDSS technologie 2
Informační centrum Konferenční místnost s videoprojekcí, počítače/individuální terminály ST/SP (stejný čas i místo) Laboratoř spolupráce Konferenční místnost s elektronickou tabulí Software pro společné zapisování, navrhování, podporu strukturované argumentace S(D)T/SP (stejný nebo různý čas, stejné místo) Rozhodovací místnost Konferenční místnost, videoprojekce Brainstorming, volby, modelování, rozhodovací analýzy

31 Přiklad GDSS laboratoře (Lappenranta University of Technology)

32 Některé sw aplikace GDSS
SAMM (Software-Aided Meeting Management) – University of Minnesota odkaz GroupSystems for Windows (Ventana Corp.) VisionQuest (Collaborative Technologies Corporation) Odkaz Lotus

33 GDSS a Internet TCBWorks (University of Georgia) Odkaz
Asynchronní spolupráce Sledování stavu procesu Bezpečnost Univerzální přístup Kdo je on-line?

34 NSS (Negotiation Support Systems)
Systémy pro podporu vyjednávání Pomáhají překonávat konfliktní situace: Rozdílné cíle, zájmy, úroveň porozumění problému, kognitivní limity Příklady: MEDIATOR, NEGO, GENIE, INSPIRE,… Paměť organizace

35 Tvorba GDSS Hw, sw a organizační požadavky
Vlastní prostory x pronájem x distribuované řešení Software Procedury Trénink řídícího pracovníka … to celé spojit dohromady

36 Kritické faktory úspěchu GDSS
Tvorba Zapojení pracovníků organizace Zachování anonymity (je-li požadována) Ergonomie Implementace Kvalitní proškolení uživatelů Kvalitní řídící pracovník Podpora vrcholového managementu Zaškolení na zkušebních situacích Řízení Spolehlivost, bezpečnost Možnost postupného vylepšování (upgrade) Školení

37 Výzkum GDSS Laboratorní experimenty x terénní průzkum
Přínosnost pokročilých vlastností x jednoduchost Zkoumání uživatelského rozhraní Podpora problematických skupin Zdokonalování AT/AP konfigurací Požadovaná míra podpory Inteligentní GDSS

38 Výzkum GDSS Co skupiny skutečně dělají
Vliv GDSS na skupiny a organizace Ovlivnění GDSS rozvojem HW a SW Kulturní dopady používání GDSS Nové možnosti využití GDSS GDSS a distanční vzdělávání

39 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Systémy pro podporu managementu 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google