Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka tvůrců materiálů v projektu EU peníze středním školám (8.11.2012)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka tvůrců materiálů v projektu EU peníze středním školám (8.11.2012)"— Transkript prezentace:

1 Schůzka tvůrců materiálů v projektu EU peníze středním školám (8.11.2012)

2 Program: aneb „Co dnes probereme?“ a) instruktáž k vedení šanonu (nejčastější chyby, doporučení) b) ukládání materiálů na serveru školy, zálohování dat c) nastavení standardu kvality odevzdávaných materiálů

3 ŠABLONY NA INOVACI ( I/2, II/2, III/2, IV/2)  sady inovativních vzdělávacích materiálů ověř. ve výuce a sdílené s ost. pedagogy  1 sada = ucelený soubor materiálů v JEDNÉ tématické oblasti (2 sady – 2 vzdělávací oblasti!!!).Celkem 2x32 sad/2 roky (3x20 DŮM). Zaměření tématické oblasti se uvádí v zázn. archu. Tématická oblast musí být navázaná na ŠVP  vzdělávacím materiálem není pouhá příprava na hodinu, musí to být např. pracovní list.  při tvorbě prezentace v PowerPointu neplatí, že jeden snímek je 1 vzdělávací materiál!!! Musí to být celá sada prezentace na hodinu.  vzdělávací materiál musí být - inovativní a kvalitní!!!- inovativní a kvalitní

4 Sada Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tematické oblasti. Tematická oblast je ucelená část - logický celek - učiva.  Zaměření tematické oblasti se uvádí vždy ve formuláři záznamového archu, který slouží jako příloha monitorovací zprávy.  Tematická oblast, ve které jsou inovativní vzdělávací materiály vytvářeny, musí být navázaná na ŠVP. Pokud škola nemá zavedený ŠVP, postupuje se obdobně ve vazbě na platný vzdělávací dokument školy.  Příklady:  Při členění podle RVP pro gymnázia může být tematická oblast ucelenou součástí tematického okruhu, celku, tématu nebo vyučovacího předmětu.  Tematická oblast může být i ucelená část průřezového tématu, případně může být logicky propojena jinými kritérii, která odpovídají potřebám školy.

5 inovativní a kvalitní (Příručka pro střední školy…)Příručka pro střední školy… V šablonách I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2 a VI/2 je očekávaným výstupem sada vzdělávacích materiálů, popsaná detailně v každé šabloně.  Vzdělávací materiály musí vždy sloužit ke vzdělávání žáků. Za vzdělávací materiál není možné považovat pouze metodiku, učební plán, přípravu pedagogického pracovníka na vyučovací hodinu nebo kopie stávajících textů a schémat. Proto, aby tyto materiály mohly být uznatelné jako vzdělávací materiál, je vždy potřeba je doplnit pracovními listy, testy, interaktivními vstupy, jinými výukovými pomůckami nebo evaluačními nástroji pro přímou práci žáků. Za jednotlivé vzdělávací materiály v sadě se pak počítají unikátní výukové pomůcky pro žáky. Sadu tak může tvořit např. metodika a 32 pracovních listů pro žáka.  Vzdělávacím materiálem není ani jednotlivý snímek z prezentace v Powerpointu – za vzdělávací materiál se považuje pouze celá prezentace.

6 (Příručka pro střední školy…)Příručka pro střední školy… Při přípravě a ověřování vzdělávacích materiálů je nutné dodržovat tyto zásady: 1. Vzdělávací materiály vznikají v souladu s projektovým záměrem školy. 2. Vzdělávací materiály vznikají jako výsledek inovované přípravy pedagogického pracovníka na hodinu – pedagogický pracovník používá nové zdroje informací nebo informace zpracovává novým způsobem. 3. Rozsah a obsah vzdělávacích materiálů je adekvátní vzhledem k výši stanovené jednotkové ceny v příslušné šabloně. 4. Příprava vzdělávacích materiálů je v souladu s autorskými právy. 5. Vzdělávací materiály jsou unikátní pro školu, která je vytvořila, nejde o kopie nebo subdodávky pro více škol. 6. Vzdělávací materiály jsou kvalitní. Při posuzování kvality vzdělávacích materiálů se posuzuje zejména: a) kontext využití – jak vzdělávací materiál odpovídá věku a vzdělávacím potřebám žáků a zařazení do učebního plánu b) využívání ověřených informací, dodržování autorských práv a správné citace použitých zdrojů. c) zkvalitnění výuky – na základě anotace k využití vzdělávacího materiálu, anebo po ověření v hodině by mělo být zřejmé, v čem je přínos vzdělávacího materiálu ke zvýšení kvality výuky d) možnost využití vzdělávacího materiálu žákem nebo dalším učitelem – vzdělávací materiál je návodný pro použití (obsahuje jméno autora; datum /období/ vytvoření VM; ročník; tematická oblast, předmět /lze konkretizovat např. klíčovými slovy/; výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce) e) vzdělávací materiály slouží k dosažení výsledku, který byl stanoven v projektovém záměru. Kvalitu nově vytvořeného/inovovaného produktu, je oprávněn posuzovat poskytovatel podpory (zejména z hlediska, zda vynaložené finanční prostředky odpovídají kvalitě produktu).

7 KVALITA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU Pojem INOVACE znamená…. nová varianta vyjadřuje změnu a novinky, např. zavádění vědeckého a technického pokroku, nových druhů výrobků. Inovace Jedná se o produkty, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové / inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály. Nově vytvořený / inovovaný produkt je výstupem projektu, který může dál být cíleně využíván pro další účely vzdělávání.

8 Archivace v elektronické podobě – Co je předmětem kontroly?  Prokázání, že jsou sady archivovány v elektronické podobě.  Digitální archiv vzdělávacích materiálů musí být doplněn seznamem jednotlivých vzdělávacích materiálů pro každou sadu.  V tomto seznamu musí být u každého vzdělávacího materiálu uvedeno označení a krátká anotace o možnosti využití.  Za archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým pracovníkům zodpovídá ředitel školy.

9 Jak to uděláme my… Každý pedagog zapojený do šablon INOVACE (I/2, II/2,III/2, IV/2) má na serveru na disku Plány/EU-SŠ-INOVACE/INOVACE(12,22,32,42) složku se svým příjmením: např. Hatlapatka (32) V této složce najde níže uvedenou strukturu složek:

10 Jak to uděláme my… Do své složky bude každý „INOVÁTOR“ ukládat své materiály. Je třeba přesně dodržovat pravidla označení materiálů uvedená v následujících obrazovkách Data budu pravidelně zálohovat ale zároveň je třeba, aby si každý autor zálohoval své materiály nezávisle na serveru (na disk PC, flash paměť, cloud aj.

11 Jak to uděláme my… Do složky anotace/2012_13 vkládáme anotace jednotlivých materiálů s označením odpovídajícím tomuto materiálu Příklad: VY_32_INOVACE_Hat01anotace.doc Do složky Vzdělávací materiály/2012_13 vkládáme vzdělávací materiály v původním formátu (DOC, DOCX, PPT aj.) s označením odpovídajícím tomuto materiálu Příklad: VY_32_INOVACE_Hat01.doc Poznámka: pokud je součástí jednoho vzdělávacího materiálu(DUMu) více souborů, značíme 01a, 01b atd.) Do složky CD/2012_13 vkládáme vzdělávací materiály ve formátu PDF (texty, prezentace, Smart aj.) případně JPEG (fotografie), PNG, TIFF, MPEG-2 (video), MPEG-1, GIF, MP3, MP2 nebo WAW (audio). Příklad: VY_32_INOVACE_Hat01.pdf Poznámka: pokud je součástí jednoho vzdělávacího materiálu(DUMu) více souborů, značíme 01a, 01b atd., já si je pak sám spojím do jednoho PDF)

12 Do složky Záznamový arch/2012_13 vkládáme záznamový arch Příklad: VY_32_ZAZNAM_Hat092012.doc (záznamový arch za první měsíc – září, říjen 102012 atd.) Vzorem nechť je Vám imaginární kolega Hatlapatka Poznámka: Ti kolegové, kteří vytvářejí materiály do více šablon odliší materiály takto: 1.Šablona - VY_32_INOVACE_Hat01.doc a dál 02,03,04 atd. 2.Šablona - VY_32_INOVACE_Hat001.doc a dále 001, 002, 003 atd. Obdobně postupují u záznamového arch, anotace a materiálu ve složce CD

13

14 PRAKTICKÉ UKÁZKY – PŘEVOD MATERIÁLŮ DO formátu PDF Odkazy: Citace http://www.jardaz.cz/soubory/Autorskaprava.pdf http://www.citace.com Typografie http://typomil.com/sazba.htm Spojování PDF http://www.pdfmerge.com/

15 DOTAZY Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Schůzka tvůrců materiálů v projektu EU peníze středním školám (8.11.2012)"

Podobné prezentace


Reklamy Google