Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODOLOGIE VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODOLOGIE VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

0 Postoje veřejnosti k českému školství – II (Odborná veřejnost)
ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství – II (Odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013

1 METODOLOGIE VÝZKUMU

2 Metodologie: Vzorek: Sběr dat: Metodologie
METODOLOGIE VÝZKUMU Metodologie Metodologie: Kvantitativní studie na na databázi klienta (dotazování probíhalo přes internet). Vzorek: Vzorek: 220 Odborníci z databáze zadavatele EDUin – pracovníci v oblasti školství (učitel/ka MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ředitel/ka, výchovný poradce/poradkyně, atd.). Sběr dat: Sběr dat probíhal – v rámci celé ČR.

3 Sociodemografický profil respondentů
Pohlaví Věk Vzdělání N=220

4 Sociodemografický profil respondentů
Pozice Prax N=220

5 Shrnutí (1) Úroveň vzdělávání na českých základních školách
Odborná veřejnost (pedagogové, ředitelé škol, výchovní poradci) jsou v hodnocení úrovně vzdělávání na českých základních školách kritičtější než obecná veřejnost, což Průměrná známka: Odborná veřejnost – 2,95 (Obecná veřejnost – 2,67) Zatímco jen zhruba čtvrtina odborníků ohodnotila úroveň vzdělávání na ZŠ jedničkou nebo dvojkou, u obecné veřejnosti je to více než třetina. Ředitelé škol hodnotí o něco méně kritičtěji než samotní učitelé. Jako hlavní kámen úrazu kritici (oznámkovali 4,5) spontánně uvádějí „příliš teorie a memorování, které hůře rozvijí myšlení žáků. Úroveň českých ZŠ snižuje také skutečnost, že žáky školy nedostatečně připravují do života, nepředávají dost praktických znalostí a dovedností. Dalším problém je pak nízká motivace a odměna učitelů, podobně jako jejich nedostatečná kvalifikace. Zhruba 2/3 dotázaných odborníků si nemyslí, že stát usiluje o zvyšování kvality vzdělávání nebo že školství obecně směřuje pozitivním směrem. (Pro srovnání: V obecné populaci stejný názor sdílí zhruba třetina respondentů). Podobně oba vzorky respondentů hodnotí technickou vybavenost škol moderními pomůckami a roli školy v rozvíjení žáků prostřednictvím předmětů a kroužků. (Vice než polovina odborníků i obecné veřejnosti hodnotí kladně). 5

6 Shrnutí (2) Finanční ohodnocení učitelů za špatné (4,5) považuje ¾ odborníků za špatné. (V obecné populaci 32 % dotázaných). Odborníci jako problematickou vidí i přípravu studentů pedagogických fakult na povolání učitele. Špatná je podle téměř poloviny dotázaných odborníků (48 %) a 14 % obecné populace. Dotázaní odborníci jsou kritičtější také ve vnímání současného nastavení známkovaní. Kladně hodnotí třetina odborníků (V obecné populaci známkování vyhovuje polovině respondentů (52 %). Postoje k selektivnímu vs. sloučenému vzdělávacímu systému Selektivní vzd. systém vyhovuje 65 % odborníků. (U obecné populace je souhlas se selektivním vzd. systémem vyšší – 85 %). Kritici z řad odborníků spontánně uvádějí nejčastěji tyto důvody: ztráta tolerance, empatie, izolace odlišných, nemožnost naučit se spolupráce, ale také ztráta motivace, chybí-li v kolektivu „tahouni“. Sloučený vzd. systém kladně hodnotí 57 % odborníků (U obecné populace 56 % dotázaných). S roustoucím věkem odborníků kladné postoje k sloučenému vzd. systému klesají. Důvody pro: rozmanitost prostředí, reálný svět, lepší socializace, tolerance, spolupráce, respekt. Důvody proti: organizační a finanční náročnost, nepřipravenost, ztráta individuálního přístupu pro handicapované a nadané, nerozvíjení talentu a omezování nehandicapovaných dětí. V neposlední řadě také vysoké požadavky na učitele, přetížení učitelů. 6

7 Shrnutí (3) Talentovaní ve sloučených školách Souhlasí 57 % odborníků a 46 % obecné populace. O něco více souhlasí muži – odborníci a ředitelé škol. Důvody PRO (spontánně): vzájemná motivace, obohacení, reálné sociální prostředí, lepší socializace Důvody PROTI (spontánně): potlačení rozvíjení talentu a celkové obavy z organizačního a finančního zajištění, přetížení učitelů, nemožnost zvládat při vysokém počtu dětí ve třídě. Handicapovaní ve sloučených školách Souhlasí 55 % odborníků a 51 % obecné populace. Obecně s rostoucím věkem odborníků, klesá podpora sloučení handcipovaných žáků do společných škol se zdravými dětmi. Důvody PRO (spontánně): pochopení, tolerance, spolupráce, reálný pohled na soc. prostředí, integrace do kolektivu Důvody PROTI (spontánně): administrativní a finanční náročnost na začlenění, nedostatek asistentů, nejsou vytvořeny podmínky, nedostatečné pokrytí ind. potřeb. Část respondentů spontánně odlišuje charakter postižení – tělesné ano, mentální ne. 7

8 Shrnutí (4) Postoje ke školství a role ZŠ Více než polovina odborníků si nemyslí, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších a nadanějších. V obecné populaci naopak převládá názor, že oddělené školy proti šikaně pomáhají. Odborníci si také méně často než obecná populace myslí, že každému dítěti je lépe mezi dětmi s podobným osudem nebo nadáním. Názor na roli ZŠ je u obou vzorků podobný v řazení priorit. Nejčastěji – výchova člověka odpovědného ke svému okolí, rozvíjení morálních hodnot, výuka komunikace. Obě skupiny se výrazně liší jen v důrazu, který roli školy přikládají. (U odborníků silnější). Nakolik se školám daří podporovat u žáků rozvoj morálních hodnot nebo motivace k celoživotnímu vzdělávání jsou obě skupiny podobně skeptické. Odborníci dnes za nejtěžší považují motivovat děti k celoživot. vzdělávání a rozvijet zájem o morální hodnoty. Slabiny českého školství (spontánně) Odborníci nejčastěji uvádějí: samotný systém školství, politické aspekty, legislativu, finance, pravomoce a motivaci učitelů. 8

9 HLAVNÍ ZJÍŠTĚNÍ V GRAFECH

10 HODNOCENÍ ÚROVNĚ ŠKOLSTVÍ

11 Jak byste ohodnotil/a úroveň vzdělávání na českých základních školách?
Nejčastěji oslovení odborníci hodnotí úroveň vzdělávání známkou 3. Ve srovnání s obecnou populací jsou kritičtější. Ženy jsou v hodnocení o něco mírnější. Kritika vzdělávání je nižší v rámci pozic v zaměstnání – učitel je méně spokojený s úrovní než ředitel. (není signifikantní) N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 Jak byste ohodnotil/a úroveň vzdělávání na českých základních školách?

12 Důvody kritiky - spontánní odpovědi
Hlavní problémy vidí polovina kritiků (známka 4, 5) především v metodách učení a zaměření se spíše na teorii než praxi. N=39 ti, co hodnotí negativně Úroveň vzdělání na českých ZŠ jste ohodnotil/a poměrně negativně. V čem přesně si myslíte, že jsou hlavní problémy? (otevřená otázka)

13 Důvody kritiky - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno)
Myslím, že učitelé látku dětem nevysvětlí dostatečně srozumitelně. Neexistuje doučování pro slabší žáky. Žáci ani jejich rodiče nemají zájem se vzdělávat. ve snížování nároků na studenty, když 90% neuspěje tak se změní hodnocení tak, aby to co nejvíce lidí udělalo místo toho toho aby se studenti a žáci donutili víc se snažit. Nepromyšlené (možná trochu zastaralé) osnovy, příliš velmý objem učiva na úkor kvality poznatků. V přístupu jednotlivých ZŠ, úroveň vyučujících nedostatečná kvalifikace pedagogů, nedostatečné proškolování a ˝dovzdělávání˝ starších pedagogů ˝Průtokové˝ metody učení - děti se učí velké množství učení které se musí ˝našprtat˝, ale absolutně neví okolnosti - nedokáží si informace spojit a po písemné práci či zkoušení většinu informací ihned zapomínají. Méně informací, více důležitých které využijí. Hodnocení učitelů je špatné. Zásada čím starší , tím vyšší plat není dobrá. Stáří prostě nemůže být zásluha. Učitel bohužel nemá solidní páky na nezvladatelné žáky. Učitelé už nemají motivaci děti něco naučit. Odvykládají si svoji látku, nejčastěji z prezentace, kterou přečtou a ˝odbydou˝ si tak hodinu. Na druhou stranu se není co divit, protože dnešní děti jsou čím dál horší a naučit je něco je těžké. Špatní učitelé (často jdou na pedagogickou fakultu ti, kteří nebyli přijati jinam, aniž by pro to měli předpoklady), rozjívené děti, které se neuči, neposlouchají , ruší apod., jednoduché osnovy děti se skoro nic nenaučí. Úroveň vzdělání na českých ZŠ jste ohodnotil/a poměrně negativně. V čem přesně si myslíte, že jsou hlavní problémy? (otevřená otázka)

14 Pozitivní výroky o základních školách
Obecná veřejnost i odborníci se shodují, že školy jsou dnes poměrně dobře vybaveny moderními pomůckami a žáci jsou rozvíjeni prostřednictvím předmětů a kroužků. Odborníci (více než běžná populace) si ale nemyslí, že dnes školství směřuje pozitivním směrem a že stát usiluje o zvyšování kvality vzdělání. Zhruba 2/3 odborníků je v tomto ohledu kritických. Celkem Řazeno dle Top2box N=220 Do jaké míry souhlasíte s následujícími pozitivními výroky o českých základních školách?

15 Hodnocení výroků ¾ dotázaných odborníků si myslí, že finanční ohodnocení učitelů je špatné. Téměř polovina si také myslí, že příprava studentů na pedagogických fakultách není dobrá. Pouze třetina odborníků kladně hodnotí současné známkování dětí ve škole. Ve srovnání s běžnou populací jsou odborníci kritičtější. Celkem Řazeno dle Top2box N=220 Oznámkujte jako ve škole následující položky podle toho, do jaké míry si myslíte, že jsou kvalitní. 1=nejlepší/ 5=nejhorší

16 POSTOJE K SELEKTIVNÍMU VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU

17 Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému
65 % respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. O něco více souhlasí ženy. Více naklonění selektivnímu systému jsou také učitelé ve srovnání s vedením školy. (Není signifikantní) N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje?

18 Kritika selektivního vzdělávacího systému - spontánní odpovědi
Hlavním důvodem, proč současný systém respondentům nevyhovuje (nad 25 %) je ztráta tolerance a schopnosti dětí spolupracovat s ostatními, ale také problém selekce a izolace odlišných dětí a demotivace méně učenlivých dětí. N=71 ti, co hodnotí negativně Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka)

19 Kritika selektivního vzdělávacího systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno)
rodiče často tlačí děti na školu, na kterou děti nemají, je to spíše příáním rodičů Základní škola by měla být pro všechny stejná,od tohoje základní(všeobecná)... Vyhovuje mi spíše snaha o integraci dětí do běžných škol. Selekce odlišných dětí....Hlavně s nějakým postižením. Na těchto školách je jiný přístup, zcela odlišný od běžných škol. Setkala jsem se ve speciální škole s přístupem, že všechny rodiče, jelikož mají pomalejší děti, jsou jistě ze soc. slabých rodin a o své děti se starají o něco méně, nežli o děti ˝normální˝. Tak stejně přístup k dětem je tam jiný- dosti okleštěný. Zvýhodňuje určitou skupinu dětí a tím i jejich rodin - mají nadstandardní vzdělání. Segmentuje vnímání společnosti již od útlého věku. talentované děti by měly studovat odděleně, aby se mohly dále rozvíjet není dostatečně propracováno, jde o nahodilé procesy, postrádám řízení uvedených aktivit Myslím si že do tříd by měly chodit děti talentované i ty méně talentované. Ty talentované jsou určitě do určité míry tahouny pro ty ostatní. Stejně tak by si děti měly zvykat i na hendikepované a naučit se s nimi žít. Zahlcování daty bez logických souvislostí. Učitelé asi nebyli nikdy dobře hodnoceni Nepruhledne finacovani. do specializovanych skol ohledne mentalni poruchy proudi daleko vice penez a neni to videt. Co se tyce sportu, jazyku... tak takevo skoly spocitate na prste jedne ruky Základní stupeň je od toho, aby se děti naučily běžné základy, společné pro všechny bez rozdílu. zaměření na jistou věc,co když se pak dítě rozhodne pro jinou školu,je problém s přestupem Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka)

20 Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému
57% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Muži a odborníci do 44 let souhlasí častěji než ženy a starší část dotázaných. N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost?

21 Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi
Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří rozmanitost prostředí a lepší socializace, ale také tolerance a spolupráce. N=125 ti, co hodnotí pozitivně Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka)

22 Výhody sloučeného vzděl
Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) respekt žáků jednoho k druhému děti se nebudou tak rozdělovat od sebe, nebude taková rivalita mezi školami děti vidí, že jsou i odlišní lidé a ne například jen nadaní a talentovaní - vidí, že každému může jít něco jiného i to, že někdo kdo je na vozíku, se nemusí od ostatních zas tak lišit. Všechny děti by měli mít stejné šance. empatie vůči tělesně postiženým dětem ,mentálně zaostalým, nejsou vyloučeny z běžného života ve škole Výhody v tom vidím spíše ekonomické (vše na jednom místě). Výhodou je motivace slabších studentů vyrovnat se se silnějšími (chytřejšími) studenty. Děti se zlepší v komunikaci, nebudou xenofobní a lépe poznají i děti s jinými koníčky, popř. handicapem. respektování potřeb druhých, učení pokoře k životnímu údělu postižených, více tolerance, méně násilí... větší rozvoj postižených dětí pokud jsou v normálním kolektivu Děti si nebudou připadat něčím vyjímečný,když budou chodit i s netalentovanýma třeba do jedné školy,ale mít tam např. navíc nějaký předmět třeba na to co je nejvíc baví a mají na to talent. že by se necítily děti, které nevynikají v nějakém předmětu jaké černé ovce individuální přístup, mladí učitelé Dítě se projeví spíše až později než při nástupu na ZŠ ˝vyjimecne˝ deti se setkavaji s normálními vrstevníky stejne jako s postizenymi dětmi. neciti se odstrceni nebo nejak jine možnost všech žáků ve vzdělání i přes finanční či rasové podtexty. Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (Otevřená otázka)

23 Nevýhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi
Mezi hlavní nevýhody sloučeného školního systému patří organizační a finanční náročnost, ztráta individuálního přístupu, nerozvíjení talentu a přetížení učitelů (označila více než čtvrtina odborníku, kteří jsou proti sloučenému systému). N=92 ti, co hodnotí negativně Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka)

24 Nevýhody sloučeného vzděl
Nevýhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Nebude platit ˝svůj k svému˝ a to nebude dělat dobrotu. Špatné kroky ze strany vlády a hlavně nejistota. Talentované děti se nudí a jsou bržděny ve vývoji, naopak na slabší je vyvíjen nepříjemný tlak. není dostatek času na specifickou výuku Technicky není možné se věnovat tolika dětem s různými problémy nebo nadáním v početné třídě. Obávám se, že talentovanější děti mohou brzdit ty ostatní. A na druhou stranu bývá hodně demotivující, když jsou pořád chváleni a oceňováni ti talentovanější. Dítě, které je talentované (ve sportu) by mělo jít na sportovní školu a ne nějaké sloučené. To platí i pro děti talentované v jiných věcech. Přetížení žáků předměty, které nejsou důležité. Neosobní přístup učitelů. Nezajímavě zpracované učebnice. Jelikož na konci 9-té třídy nejsou žádné testy ani přezkoušení, učitelům je jedno zda zvládnou probrat vše co by měli. Některé učivo se vynechává a snižují se nároky na studenty. Takto by to být nemělo. Rodiče dětí mají zájem o dobré známky, ale ne o dobré znalosti, většina učitelů se bohužel přizpůsobilo. Učitel by měl mít větší pravomoce. Debilové kazí průměrné děti, nikdy lepší žák nemá dobrý vliv na dementa, ale naopak. Talentované děti nebudou dostatečně rozvíjet svůj talent i když budou kroužky. Co z toho, když se 6 hodin nudí. Jde hlavně o to ˝nastavení˝ školního systému, jak by to fungovalo v praxi. A to je zásadní. Pokud budou všichni chodit do jedné budovy, tak v tom nevidím problém. Ale pokud budou sloučeni v jedné třídě, tak to nemůže fungovat aby jedni nedopláceli na druhé....Samostatné třídy, to by smysl dávalo... velike nevyhody! Ucitele se pak musí zabývat temi zaky ,kteří vyrusuji, nedavaji pozor a nedava se prostor tem zakum, kteří by to pak potrebovali. mely by zustat urcitte všechny prakticke skoly, kde je min zaku a ucitel se jim muze věnovat individualne!! Pokud by doslo ke slouceni , ucitele by nemeli na nic cas, jen by se resily kazenske problémy, sikana a pod. Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (Otevřená otázka)

25 TALENTOVANÍ

26 Postoje – talentovaní do sloučených škol
46 % obecné populace (1. vlna výzkumu) a 57 % odborníků souhlasí se systémem, kde by talentované děti ze specializovaných škol byly svedeny do jedné společné školy. Muži a odborníci do 44 let jsou více pro než ostatní. Také ředitelé ve srovnání s učiteli jsou více nakloněni této možnosti. N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 Bavme se nyní pouze o specializovaných školách pro děti s talentem, vyššími studijními předpoklady. – tzn. jazykové školy, sportovní školy, víceletá gymnázia. Do jaké míry souhlasíte, aby děti z těchto škol byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti, kde by ovšem měly prostor pro rozvoj individuálního talentu?

27 Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PRO svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří vzájemná motivace a obohacení, ale také lepší socializace a vnímání odlišnosti při zachování individuálních potřeb dětí. N=125 ti, co hodnotí pozitivně Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)

28 Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PRO svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Protože se mi to zdá reálné, základní učivo by bylo společné a individuální zaměření volitelné všechny děti by měli možnost dostat se do mimoškolních aktivit,které je baví,stejná úroveň výuky stejný důvod jako v předešlé odpovědi, nekastování žáků nemají na běžné škole seberealizaci ,v podstatě se tam nudí pokud nenarazí na učitele který je chápe a umí je zabavit,sportovně nadanému dítěti dvě hodiny TV nestačí děti se více toho naučí základní škola by měla pro všechny trvat devět let, a chytré děti mohou pokračovat dále, a ostatní chodit do specializovaných tříd specifikovaní nadaní žáci si už najdou něco v nabídce výběru něco co je zaujme Jsou i děti s talentem na vícero věcí . A proč by kvůli svým talentům mělo navštěvovat dva nebo více ústavů . společně by se učili stejné učivo+navíc každý podle jeho talentu děti mají širší rozhled presnejsi vyjadreni je, ze nejsem proti, za predpokladu, ze to uz nekde funguje a je to vyzkousene. take zalezi jak deti uci ucitele. uvedu priklad: napr. je ve skolkach Montessori existuje pristup k detem takovy, ze je tato vyuka urcena opravdu vsem detem bez rozdilu (pomineme-li financni stranku kolik takove skolky stoji). Zde se deti uci tomu, co prave se ucit chteji. Pokud by existoval system vyuky na ZŠ takovy, ktery by umoznoval se tem lepsim/talentovanejsim se take ucit opravdu tomu cemu se ucit chteji, ale soucasne by se tito talentovani mohli socializovat s temi ˝ne tak talentovanymi˝, tak proti tomu nic nemam. ale plati to jen za predpokladu, ze uz takovy system nekde funguje a ma prokazatelne lepsi vysledky nez ˝tradicni˝ system. Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)

29 Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PROTI svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi Mezi hlavní důvody pro nesouhlas se sloučeným školním systémem patří obavy z potlačení rozvoje talentu dětí, jako i obavy z organizačního a finančního zajištění či přetížení učitelů. N=88 ti, co hodnotí negativně Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)

30 Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PROTI svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) V běžných vyučovacích hodinách by byli rychle hotoví a pak by se nudili + ostatní děti by je mohli kvůli jejich nadání šikanovat, nebo se jim různě vysmívat. asi by to tak nemělo být nekvalita Opet vidim problem v trochu ne uplne dobre formulovane otazce. Odpoved je stale stejna. Specializovana trida ano, specializovana skola ne. Zaci, kteri maji zajem na rozvijeni sveho talentu, by se meli urcite drzet pohromade v ramci tridy. Napr. sportovni trida logicky musi resit v ramci casove dotace problematiky spolecnych treninku,apod. Ruku na srdce, do jake miry je to prani ditete a do jake miry ambice rodice? Osobne znam spise druhe varianty... neměly by se slučovat různé talenty pokud je dítě schopno zvládat složitější a náročnější výuku, mělo by to v něm být podporováno, myslím, že na sloučených školách by pro děti vysoce talentované a nadané nebyl až takový prostor pro rozvíjení jejich dovedností a schopností škola, zvlášť ta základní, je od toho aby dítě získalo obecný přehled. Pokud je dítě nadané, může ve volném čase navštěvovat i jiná zařízení nebo kroužky. nemyslím si že by to vedlo k prospěchu dětí Všeobecné vzdělání nemůže být na úkor individuálního podporování , to lze realizovat navštěvováním kroužků a škol jako byly například dříve Lidové umělecké školy ze stejného jakým je různost středních škol. to se pak taky sloučí? Nesmysl Tohle je zase jiný případ, nelze jednotně vyučovat děti, které by chodily na víceleté gymnázium a ty co zůstávají na zš, protože úroveň výuky by nemohla být stejná Děti ve společné škole nikdy nebudou mít dostatek prostoru k tomu, aby zlepšily své dovednosti. Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)

31 HANDICAPOVANÍ

32 Postoje – handicapovaní do sloučených škol
51 % obecné populace (1. vlna výzkumu) a 55 % odborníků souhlasí se systémem, kde by handicapované děti byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti. Souhlas klesá s rostoucím věkem odborníků. Odpovědi se u profesí také odlišují, se systémem souhlasí spíše ředitelé/ky než učitelé/ky. (není signifikatní) N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 Nyní zaměřte svou pozornost na děti s tělesným nebo mentálním handicapem. Do jaké míry souhlasíte, aby děti z těchto škol byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti, kde by ovšem měly prostor pro své potřeby?

33 Z jakého důvodu souhlasíte?
Důvody PRO handicapovaní v sloučených školách- spontánní odpovědi Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří pochopení, tolerance a empatie, jako i lepší socializace a vnímání odlišností. N=122 ti, co hodnotí pozitivně Z jakého důvodu souhlasíte?

34 Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PRO handicapovaní v sloučených školách - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) postižené dítě by mělo žít normální život mezi zdravými dětmi, ne někde v ústavu... Děti se lépe začlení do společnosti. Souhlasí proto aby ostatní děti si uvědomily že sou mezi nami Protože takovéto děti se mohou učit žít mezi ˝normálními˝ dětmi, a myslím si, že to je pro ně lepší. neměly bychom separovat děti s handicapem, i ony by se měli cítit součástí kolektivu mezi ˝zdravými˝, být motivování, naopak děti zdravé se mohou naučit, jak s takovými lidmi jednat, jak se k nim chovat, pomáhat jim apod. Určitě nemůže do běžné školy dítě s mentálním handicapem,ale proč vylučovat třeba dítě s handicapem pohybovým?Mluvím z vlastní zkušenosti. Moje mentálně postižená dcera navštěvovala speciální školu.Všichni,kteří se o tyto děti ve škole starají mají můj obdiv a hlubokou úctu.Školu ale navštěvovaly i děti,které by mohly absolvovat běžnou školu. Jen by ale musela být vůle v některých školách tyto děti zařadit. Opět lepší sociální vzdělávání od počátku. děti mohou být v širším kolektivu a může to být prospěšné zejména pro mentálně postižené, myslím, že ˝zdravé˝ děti můžou mít dobrý vliv i na jejich mentalitu a ˝zdravé˝ děti se naučí žít s ˝jinými˝ nemocnými dětmi a neberou je jako méněcenné dobré pro budoucí život tyto aktivity jsou řešeny průběžně, když se na školu přihlásí žák se speciálními vzdělávacími potřebami, i zde je však málo financí na speciální pomůcky... Mám čím dál větší pocit,že dnešní společnost se neumí chovat k lidem s tělesným či jiným postižením,proto si myslím nebo jsem přesvědčena,že by bylo na čase opět děti vést k tomu.Že člověk,který je něčím jiný(protože za to nemůže)nesmí být postaven mimo dění a měli by jej akceptovat a brát všichni lidé stejně jako všechny ostatní. tělesný handykep by něměl být překážkou ve studiu Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)

35 Z jakého důvodu nesouhlasíte?
Důvody PROTI handicapovaným v sloučených školách - spontánní odpovědi Mezi hlavní důvody pro nesouhlas se sloučeným školním systémem patří nedostačující podmínky pro vytvoření takového systému, ale i nedostatečné pokrytí individuálních potřeb dětí či neodlišování mezi postiženími (podle různých druhů postižení). N=96 ti, co hodnotí negativně Z jakého důvodu nesouhlasíte?

36 Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)
Důvody PROTI handicapovaní v sloučených školách - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) No ostatní děti by se jim mohli posmívat a šikanovat je to hloupost takové děti budou chudáci Mohlo by zde hrozit posmívání se žáků. Každý hendikepovaný potřebuje větší péči, víc prostoru. skoly by musely zaridit specialni asisteny, zarizeni ve svych prostorach a zajistit bezpecnost postiženým dětem se musí člověk více věnovat a mít trpělivost nevidím prospěšnost Záleží na typu postižení. Tělesně postižení by měli chodit do takovýchto škol, mentálně postižení, kteří jsou např. stále na úrovni 5 letých dětí by měli raději mít svůj prostor. Samozřejmě záleží na typu postižení.... Určitě by bylo dobré, kdyby ostatní děti tyto děti potkávali už od dětství a učili se s nimi žít. Ale u handicapovaných dětí probíhá výuka určitě jinak, než u ostatních, takže by v tom byly velké komplikace a nějaký přínos by nejspíš také nebyl nijak velký. Jak pro děti s nějakým handicapem, tak pro ostatní děti by bylo velmi těžké soužití, nejspíše by to mohlo vést až k šikaně a dalším nepříjemnostem. Není možné aby měli prostor pro své potřeby aniž by omezovali ostatní děti Mentálně i tělesně postižené děti mohou mít až příliš rozdílné potřeby než ostatní děti a z toho důvodu si myslím že je to neslučitelné i přesto že by jim to z duševního hlediska pomohlo, protože by patřili mezi ˝normální˝ děti a nepřipadali by si odlišně od jiných Děti s mentálním postižením je velmi těžké začlenit do třídy s intaktními dětmi. Vyžadovaly by neustálé soustředění jak pedagoga, tak asistenta pedagoga. Děti narušují výuku dětem normálním. Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)

37 POSTOJE KE ŠKOLSTVÍ

38 Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství?
Postoje ke školství Nejméně souhlasí odborníci s výrokem, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších či nadanějších (59 %). Celkem Řazeno dle Top2box N=220 Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství?

39 Řazeno dle Velmi důležité
Role základní školy Odborníci se domnívají, že nejdůležitější je vychovat člověka odpovědného k svému okolí (umístění na 3. místě u obecní populace dle top 1), ale i rozvíjet morální hodnoty (umístění na 1. místě u obecní populace) a učit se komunikovat. Přípravu na život a povolání základní škola nemusí podle odborníků naplňovat tak výrazně jako ostatní role, přičemž obecní populace tento bod uvedla na 5. místě ze 7. Celkem Řazeno dle Velmi důležité N=220 Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání:

40 Do jaké míry si myslíte, že se dnešním učitelům na ZŠ toto daří?
Role základní školy Odborníci se domnívají, že učitelům se nejvíce daří naučit praktické dovednosti a komunikaci, naopak nejméně se daří motivovat děti vzdělávat se celý život, jako i rozvíjet morální hodnoty a odpovědnost vůči svému okolí. Celkem Řazeno dle Top2box N=220 Do jaké míry si myslíte, že se dnešním učitelům na ZŠ toto daří?

41 Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (otevřená otázka)
Slabiny českého školství - spontánní odpovědi Mezi hlavní slabiny českého školství odborníci zařadili zejména celkový systém školství, politické aspekty a legislativu, ale i finance, vybavení škol či pravomoce učitelů. Celkem N=220 Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (otevřená otázka)

42 Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka)
Slabiny českého školství - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Malá motivace dětí, učitelé na ně nemají čas protože je musí naučit velké množství informací a na kvalitu výuky se nehledí. Málo vychovává děti k řádnému životu, častý je problém jak s drogami, tak šikanou a v dospělosti jim dost trvá, než se zvládnou osamostatnit. jede podle osnov a méně se zaobírá jednotlivými žáky, spíše jde o snahu dát dětem vědomosti z různých oblastí, než je poslat do života, aby byly schopní fungovat mezi lidma, i když co vidím některé děti kolem mě, zdá se mi to už lepší, otázkou je, jestli je to díky rodičům nebo škole neustále nekoncepční změny a kotrmelce typu pokus - omyl. Chudáci žáci. malý plat učitelů nejsou více motivováni vést děti k učení ,více jich toho naučí a to souvisí potom vše i s vzděláváním Špatně ohodnocení kantoři kteří pak svou práci zanedbávají. Neosobní přístup učitelů k jednotlivým žákům, špatná komunikace s rodiči, Uspěchané učení. Malá propagace naší krásné češtiny. Nevyučují se aktuální informace. Nevyučují se věci, které jsou dětem užitečné do života. Rozhoduje se od stolu, aniž by to někdo řešil přímo v místě. Nejsou žádné prostředky, jak výchovně působit na děti. Autorita dnes nic neznamená. nezájem učitelů nerozvíjí individualitu, požaduje encyklopedické znalosti, neučí hledat souvislosti děti se nevedou k samostatnosti, když se dostanou ze základní školy, neumí si nastavit priority a sami se učit chce děti naučit co nejvíce,ale myslím že ne až tak kvalitně velký počet žáků ve třídě, neučí žáky základní lidské hodnoty feminizace Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka)

43 Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka)
Slabiny českého školství - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Ucitele, kteri nedelaji svou praci radi, nizke platy ucitelu.....shopni ucitele, kteri umi motivovat se tezko hledaji lenost národa, která vede ke zlehčování studia, místo aby donutila žáky se více snažit Žáci si s učiteli dělají co chtějí, nepovažují učitele za důstojnou osobu. Omezení prakticky všech pravomocí učitelů Zkostnatělý a neflexibilní systém, mnohdy učitelé (především starších generací) nevěnují pozornost dynamicky se vyvíjejícímu světu kolem nás, především v oblasti IT technologií (respektive nemají příznivé podmínky k seberozvíjení v těchto oblastech). Zároveň bych ale ráda podotkla, že problém netkví pouze v systému školství, nýbrž v celkovém nastavení a současné mentalitě českého prostředí. Co pokazí výchova v rodině, škola bohužel nemá kapacitu napravit. nízké platy učitelů, špatná morálka - učitel nemá ve společnosti dobré postavení, zvláště u dětí, dovolují si, učitelé mají tímto nízkou autoritu Jiná pravidla na rozdílných zš školách-jiné normy-jiné-rozdilné učebnice -jiný vzdělávací program.Velký nedostatek-problém při stěhování na jinou zš školu.Nedostatek autority učitelů,nedostatek motivace žáků. málo praktických cvičení, přehnané dodržování určitých pravidel některými učiteli na úkor dětí a jejich snahy staré učitelky, zastaralý způsob učení, syndrom vyhoření Na Ministerstvu asi nemají úředníci co dělat a tak stále vymýšlejí ˝novinky˝ které jsou blbiny.To, co dříve fungovalo před 20 lety, bylo propracované ,např. učební plány, my je nyní musíme ˝vymýšlet˝ znovu.Dříve byly vypracované učebnice, metodiky,...Každý ministr chce něco nového??A co zbytečná gymnázia a ještě soukromé školy- pro blbečky, kteří mají bohaté rodiče, dítě s trojkami odchází na soukromé gymnázium, aby mohli rodiče známým říct, že mají ˝chytré dítě˝ ,to platí i o soukromých Vysokých š. za peníze = titul=blbý inženýr.A platy ve školství? Strop před důchodem je 26 tis.hrubého.??Kolik má úředník na ministerstvu ? ˝Najíždění˝ na nečeský styl učení- scio testy a pod. Měli bychom se držet toho osvědčeného, co tady fungovalo celé roky Myslím přímo v umění, učit děti.... Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka)

44 Prestižní základní škola
Na prestižní školu by své dítě dalo 60 % dotázaných z obecné populace (1. vlna výzkumu) a 50 % odborníků. Ředitelé jsou v porovnání s učiteli méně přikloněni k této možnosti. N = 220 46 174 82 138 141 35 44 N=220 Na závěr si představte, že máte možnost dát své dítě na prestižní základní školu, kde výuka probíhá ve francouzštině nebo angličtině a školu navštěvují děti diplomatů – mezinárodní prostředí. Máte jistotu, že tato škola dítěti zajistí velmi dobré vzdělání a perspektivní budoucnost. Školné je nákladné, ale nemusíte ho řešit. Dal/a byste své dítě na tuto školu?

45 Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a?
Důvody NEPŘIHLÁŠENÍ na prestižní základní škola - spontánní odpovědi Nejčastějším důvodem, proč by lidé nepřihlásili své dítě na prestižní základní školu je ztráta kontaktu s realitou a specifické nepřirozené prostředí, ve kterém by se děti pohybovali, jako i jasná sociální nerovnost mezi dětmi. N=109, ti co odpověděli negativně Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a?

46 Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a?
Důvody NEPŘIHLÁŠENÍ na prestižní základní škola - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Své dítě bych přihlásila tam, kam on bude chtít a hlavně na to na co se cítí. Nebudu ho dávat do školy,kterou nemusí zvládnout a tím mu psychicky ubližovat. Z důvodu nadměrného zatěžování v cizím jazyce,protože dítě je spíše jiného směru a né jazykové.Vůbec né z nějakých osobních důvodů! chci aby bylo mezi normálními detmi protože ostatní potřeby mého dítěte bych nemohla splnit tak, jak to budou mít ostatní děti. značkové oblečení, výlety.... výuka by měla probíhat v češtině V cizím jazyce dítě látku až tak nepochopí. Výuka v cizím jazyce je dobrá jedině pro rozvíjení jazykových dovedností, nikoliv jednotlivých předmětů. protože taková škola neexistuje a kdyby přece tak se tolik nenaučí jak v normální pokud nema nejaky vyrazny talent/inteligenci, neni to nutne ... lepsi kdyz bude v kolektivu deti, ktere nejsou ˝elitni˝ Protože je to již z popisu výchovný ústav pro fašistickou elitu. pokud by škola byla volně přístupná i ostatním rodičům, kteří by nemuseli platit školné, tak ano. Ale nedala bych jej tam, pokud by mělo být jediné mezi ˝elitou˝. Rozdíl rodinného prostředí by byl pro jedno dítě citelný. ostatní děti by mohly být namyšlené a zkazit i mé dítě Typ školy nezaručuje kvalitu její výuky a kvalitu vlivu na dítě. Zvolil jsem možnost spíše ne, protože se (předpokládám) jedná o základní školu. Je podle mě skvělé, když se spolužáci vidí i mimo vyučování, když se potkají jen tak venku a jdou si třeba zakopat nebo se projet na kolech. Školní prostředí je potom pro ně daleko snesitelnější. Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a?

47 Projektový tým výzkumu:
ODBORNÝ VÝZKUMNÝ DOHLED Jaroslav Cír MANAŽERKA PROJEKTU Lenka Beranová

48 Perfect Crowd je členem European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) a dodržuje standardy této asociace.

49 Terms of service Doložka důvěrného dokumentu Informace týkající se obsahu tohoto dokumentu jsou důvěrné ve smyslu ustanovení §271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zadavatel není oprávněn tyto informace prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s jejich účelem. Confidentiality agreement The content of this document is confidential as specified in the section 271 of the Czech law No. 513/1991 and the customer is not allowed to reveal the information to any third party or misuse the content for aims not intended in this proposal. Unless stated otherwise, these terms of condition apply to the proposal and research provided by Perfect Crowd: All respondents remain anonymous to the client and all proposals remain the property of Perfect Crowd company and their content shall not be revealed to any third party. Complete records of the research remain the property of Perfect Crowd, which is entitled to destroy them one year after the end of the fieldwork. Within this period copies may be obtained on request, at additional cost. Reports and other records provided by Perfect Crowd are for use only within the Client's organization or its consultants. If wider circulation of results is intended, Perfect Crowd name may not be quoted until the exact form of any public communication has been agreed. The latest quotation of cost will be regarded as the agreed fee,and will be invoiced on completion of the project. Payments are due within 28 days of invoice date unless otherwise agreed. Quotations are valid for 2 months from the date of issue. If, at any time, the Client requests that any part of the project be changed, Perfect Crowd company reserves the right to re-quote. If, after commissioning a project, the Client is responsible directly or indirectly for any rearrangement, curtailment or cancellation, the Client shall be liable for all costs incurred.

50 Thank you!... From the Perfect Crowd out there!
QUANT QUANT QUAL


Stáhnout ppt "METODOLOGIE VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google