Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR"— Transkript prezentace:

1 Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR
Český národní výbor pro omezování následků katastrof Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR P r a h a, duben 2012 JUDr. Jan SOVIŠ

2 Obsah vystoupení Bezpečnostní rada státu – důležité dokumenty projednané v prosinci 2011 Vláda ČR – důležité dokumenty z oblasti zajišťování bezpečnosti ČR projednané v roce 2012 Nové právní předpisy v oblasti krizového řízení a v souvisejících oblastech – publikované ve Sbírce zákonů v roce 2012

3 Bezpečnostní rada státu

4 Bezpečnostní rada státu
Schůze BRS v roce 2011 14. února 28. února 2. května 23. srpna 20. října 2. prosince

5 Bezpečnostní rada státu
Schůze 2. prosince 2011 Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti Záměr zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2012 s výhledem na 2. pololetí 2012

6 Bezpečnostní rada státu
k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace – usnesení BRS ze dne 2. prosince 2011 č. 38 dosud platná Metodika byla zpracována SSHR ve spolupráci s věcně příslušnými ÚSÚ a byla schválena usnesením vlády č. 345/2003 aktualizace byla provedena v návaznosti na změny v právních předpisech, upravujících oblast krizového řízení a při respektování aktualizovaného Statutu a jednacího řádu ÚKŠ, včetně Organizačního řádu odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji zohledněny byly rovněž praktické zkušeností při řešení krizových situací dalším důvodem vyžadujícím aktualizaci Metodiky byla skutečnost, že pro koordinaci a podporu procesů při uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů byl vytvořen hlavní nástroj informační podpory procesu vyžadování věcných zdrojů - IS Krizkom metodika stanovuje jednotný postup při využívání IS Krizkom krizovými štáby ORP, krajů a věcně příslušných ministerstev a jiných ÚSÚ. BRS vzala Metodiku na vědomí a uložila MPO předložit ji vládě

7 Vláda ČR

8 Vláda ČR k určení prvků KI, jejichž provozovatelem je organizační složka státu - usnesení ze dne 14. prosince 2011 č.934 MV na základě ustanovení § 9 odst. 3 písm. d) krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo od ministerstev a jiných ÚSÚ návrhy prvků KI, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. MV zařadilo obdržené návrhy do Seznamu prvků KI, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, do seznamu nebyly zařazeny návrhy prvků kritické infrastruktury, zaslané MZe; tyto prvky budou v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písm. c) krizového zákona určeny Ministerstvem zemědělství opatřením obecné povahy.

9 Vláda ČR prvky KI a evropské kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, určí ministerstva a jiné ÚSÚ opatřením obecné povahy provozovatelům těchto prvků KI (subjektům kritické infrastruktury) vyplývá z krizového zákona povinnost zpracovat plán krizové připravenosti subjektu KI (do jednoho roku od rozhodnutí vlády, kterým byl prvek KI určen) a bez zbytečného odkladu určit styčného bezpečnostního zaměstnance. v tabulce v příloze je uvedeno: název prvku KI + název provozovatele KI navrhovatel prvku adresa prvku odvětví jedná se většinou o sídla ÚSÚ a další objekty (např. ČHMÚ v Komořanech), celkem 102 prvků

10 Vláda ČR k Metodice vyžadování věcných zdrojů za krizové situace - usnesení ze dne 4. ledna 2012 č.14 jedná se o materiál schválený dne 2. prosince 2011 Bezpečnostní radou státu vláda Metodiku schválila a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ÚSÚ postupovat při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace podle této Metodiky, totéž doporučila hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst a starostům ORP současně vláda uložila MPO zajistit zveřejnění Metodiky ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

11 Vláda ČR ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2011 návrhu - usnesení ze dne 4. dubna 2012 č. 233 vláda vzala tuto Zprávu na vědomí a uložila předložit ji předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválila návrh zákona s úpravami obsaženými ve stanovisku LRV dále vláda uložila ministrům zemědělství, životního prostředí a dopravy zpracovat a vládě do 31. března 2015 předložit zprávu o plnění programů prevence před povodněmi usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou ČR schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu

12 Vláda ČR vládě byla tímto předložena v pořadí již čtvrtá hodnotící Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi první tři zprávy byly vládou vzaty na vědomí usnesením vlády č. 335 ze dne 7. dubna 2003, resp. usnesením vlády č. 383 ze dne 12. dubna a usnesením vlády č. 452 ze dne 20. dubna 2009 v hodnocených letech 2009 – 2011 se podařilo na plnění programů prevence před povodněmi v ČR vynaložit cca 14 mld. Kč finančně nejnáročnější programy jsou v gesci MZe (cca 7,3 mld. Kč) a MŽP (6,4 mld. Kč); MD bylo vynaloženo 0,3 mld. Kč

13 Nové právní předpisy v oblasti krizového řízení a v souvisejících oblastech

14 Právní předpisy Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
upravuje podmínky poskytování ZZS, práva a povinnosti poskytovatele ZZS, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na ZZS, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti ZZS ZZS je zdravotní službou v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života vymezuje mj. činnosti, které ZZS zahrnuje, stanoví dostupnost ZZS (aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí Hl.m.P. bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut), povinnost poskytovatele ZZS zpracovat traumatologický plán, zajištění letadel pro ZZS, financování činnosti poskytovatele ZZS, působnost MZ a kraje

15 Právní předpisy Zákon č.76/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů novela zákona č.241/2000 Sb. byla zpracována v návaznosti na zákon č. 430/2010 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2011 změnil krizový zákon hlavním důvodem pro přípravu novely byla nutnost promítnout do zákona č. 241/2000 Sb. novelizovaná ustanovení krizového zákona tak, aby byla dotčená ustanovení zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v souladu s krizovým zákonem, neboť oba tyto zákony jsou úzce propojeny novela zároveň zohledňuje zkušenosti z desetileté aplikace stávající právní úpravy oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a reaguje též na skutečnost, že se v průběhu realizace zákona objevily v praxi nové, efektivnější způsoby řešení dané problematiky

16 Právní předpisy Zákon č.128/2012 Sb., úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn   předseda vlády vyhlásil toto úplné znění na základě rozsáhlých novel předmětného zákona, které byly provedeny zejména zákonem č. 255/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb.

17 ZÁVĚR Kontakt: JUDr. Jan SOVIŠ SSHR – Kancelář Správy
Tel.:


Stáhnout ppt "Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google