Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2"— Transkript prezentace:

1 Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2
OBSAH PREZENTACE Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Programovací období 1. 5. Rozpočet Partnerství 4. 2. Zaměření GG OP 3.2 3. Hodnocení GP

2 1A) OBECNÉ INFORMACE K OP VK
Řídící orgán: MŠMT ČR Financování OP: Evropský sociální fond (ESF)…..85% Státní rozpočet ČR (SR ČR)………15% Předpokládaná finanční alokace pro Olomoucký kraj: ,- Kč (z toho 85 % z ESF a 15 % ze SR ČR)

3 1A) OBECNÉ INFORMACE K OP VK PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK
Prioritní osa 1 POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Prioritní osa 3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 4 SYSTÉMOVÝ RÁMEC CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 4.1 Systémový rámec počáteč. vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se spec. vzd. potř. 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 3.2 Podpora Nabídky dalšího vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání 2.4 Partnerství a sítě

4 1A) OBECNÉ INFORMACE K OP VK
TYPY PROJEKTŮ: Individuální projekty (v prioritní ose 1, 2, 3, 4) Národní - připravuje MŠMT na celonárodní úrovni Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na celoregionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v prioritní ose 1 a 3) vyhlašovatelem a správcem GG je kraj = tzv. „zprostředkující subjekt“ (ZS) kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

5 Roli zprostředkujícího subjektu v Olomouckém kraji vykonává:
1A) OBECNÉ INFORMACE K OP VK Roli zprostředkujícího subjektu v Olomouckém kraji vykonává: Oddělení grantových schémat Odbor investic a evropských programů

6 1A) OBECNÉ INFORMACE K OP VK
Výchozí dokumentace Dokument definuje okruh podporovaných aktivit, základní údaje pro potenciální žadatele, způsob výběru a hodnocení přijatých projektových žádostí, atd. Bližší specifikace operačního programu OP VK Definuje podmínky pro zpracování projektové žádosti a přílohy, které žadatelé dokládají k projektové žádosti a nebo v rámci přípravy Smlouvy o realizaci GP. Definuje kompletní podmínky a to např. pro realizaci GP, financování, monitorovaní a jeho udržitelnost Prováděcí dokument OP VK Výzva Žádost Smlouva o realizaci GP Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

7 Harmonogram přípravy a schvalování GG
1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Harmonogram přípravy a schvalování GG vyhlášena průběžná výzva k předkládání Žádostí o GG pro ZS – předložení Žádosti o GG za Olomoucký kraj – zasedání hodnotitelské komise na ŘO – oznámení ŘO o schválení GG, příprava dokumentace nutné k vyhlášení 1. výzvy Olomouckého kraje – termín vyhlášení 1. výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci GG 3.2 Olomouckého kraje

8 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 ZAMĚŘENÍ GG 3.2 OLOMOUCKÉHO KRAJE: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji (podrobněji viz bod 2. této prezentace) VÝŠE ALOKACE PRO OLOMOUCKÝ KRAJ (na období 2007 – 2013): EUR = Kč HARMONOGRAM POSTUPU IMPLEMENTACE GG: ukončení GG k (max. délka GP je 36 měsíců) HARMONOGRAM VÝZEV: vždy min. 1x za rok (v letech 2010, 2011 a 2012)

9 Harmonogram 1. výzvy k předkládání GP
1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Harmonogram 1. výzvy k předkládání GP  VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY GG 3.2  datum zahájení příjmu žádostí  datum ukončení příjmu žádostí říjen  formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti listopad/prosinec  věcné (bodové) hodnocení leden  zasedání výběrové komise

10 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Finanční rámec 1. výzvy
Oblast podpory, název GG Alokace na 1. výzvu (Kč) Min. výše finanční podpory na 1 GP (Kč) Max. výše finanční podpory na 1 GP (Kč) 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji ,- ,- ,- Výše finanční podpory na 1 GP může dosáhnout až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (85% podíl z ESF a 15% podíl z rozpočtu ČR). !!! V rámci OP 3.2 jsou podporovány činnosti zakládající veřejnou podporu !!! Projektům realizovaným v rámci 1. výzvy vyhlášené Olomouckým krajem bude veřejná podpora poskytnuta v režimu podpory schváleného pro Českou republiku Evropskou komisí dne – tzv. „Český přechodný rámec“.

11 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Veřejná podpora „Český přechodný rámec“
V OP 3.2 se jedná o činnosti zakládající veřejnou podporu! Projektům realizovaným v rámci 1. výzvy bude veřejná podpora poskytnuta v režimu: „Český přechodný rámec“ maximální částka pro daný subjekt je EUR (Výše poskytnuté podpory nesmí se všemi podporami poskytnutými danému subjektu v režimu de minimis v období od 1. 1. 2008 do a současně se všemi ostatními podporami poskytnutými podle Českého přechodného rámce v období od 1. 1. 2008 do přesáhnout tuto mezní částku) míra podpory může činit až 100 % všech způsobilých výdajů projektu poskytnutí subjektům, které nebyly ke dni 1. července 2008 v obtížích a k datu poskytnutí podpory se v obtížích nenacházejí podpora musí být poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2010

12 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Cílové skupiny Příjemci podpory
účastníci dalšího vzdělávání, v rámci OP VK oblasti podpory 3.2 není za účastníka dalšího vzdělávání považován: - účastník občanského vzdělávání, - účastník zájmového vzdělávání, - účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pracovníci vzdělávacích institucí – pedagogové, lektoři, řídící a organizační pracovníci školy či jiných vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání lektoři – vzdělavatelé, pedagogičtí pracovníci řídící výukový proces v dalším vzdělávání vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku vysoké školy města, obce, svazky obcí nestátní neziskové organizace hospodářská komora

13 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Podmínky realizace GP
DÉLKA TRVÁNÍ GP: max. 3 roky ZAHÁJENÍ REALIZACE GP: datum podpisu Smlouvy o realizaci GP nebo datum pozdější, uvedené ve Smlouvě UKONČENÍ REALIZACE GP: dle data uvedeného ve Smlouvě o realizaci GP DOPAD REALIZACE GP: na cílovou skupinu z Olomouckého kraje MONITOROVACÍ INDIKÁTORY: nastaveny již v projektové žádosti – viz příloha č. 4 výzvy UDRŽITELNOST PROJEKTU: 5 let po ukončení realizace projektu (aktivit a výstupů)

14 1B) INFORMACE KE GG V OP 3.2 Podmínky realizace GP ZÁLOHOVÁ PLATBA:
Do 30 dnů od uzavření „Smlouvy o realizaci GP“ bude automaticky vyplacena, a to ve výši 25 % způsobilých výdajů projektu. PRŮBĚŽNÉ PLATBY: Na samostatný účet projektu – nutno zřídit před podpisem „Smlouvy o realizaci GP“. Proplácení výdajů na základě předložených žádostí o platbu. ZÁVĚREČNÁ PLATBA: Součet zálohové a průběžných plateb nesmí přesáhnout 90 % celkové schválené částky podpory – do 2 měsíců od ukončení realizace bude vyplaceno zbývajících 10 %, tzn. nutnost zajištění 10 % z vlastních zdrojů!!! KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ: 9 % z celkových uznatelných výdajů GP.

15 Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2
OBSAH PREZENTACE Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ 1. 5. Rozpočet Partnerství 4. 2. Zaměření GG OP 3.2 3. Hodnocení GP

16 Podrobný rozpis podporovaných aktivit je přílohou č. 1 výzvy.
2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Věcné zaměření GG je dáno vymezením tzv. PODPOROVANÝCH AKTIVIT, které jsou stanoveny ze strany řídícího orgánu OP VK (MŠMT) v Prováděcím dokumentu OP VK. GG Olomouckého kraje blíže specifikuje jednotlivé podporované aktivity. => rozpis podporovaných aktivit, ve kterém jsou uvedeny typy činností, na které mohou být grantové projekty zaměřeny Podrobný rozpis podporovaných aktivit je přílohou č. 1 výzvy.

17 2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Podporované aktivity AKTIVITA č. 1:
Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů PODAKTIVITY: vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace) vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP) vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 výzvy.

18 2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Podporované aktivity AKTIVITA č. 2:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích PODAKTIVITY: rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické, řídicí pracovníky a lektory dalšího vzdělávání Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 výzvy.

19 2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Podporované aktivity AKTIVITA č. 3:
Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj PODAKTIVITY: rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 výzvy.

20 2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Podporované aktivity AKTIVITA č. 4:
Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství PODAKTIVITY: rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů partnerství privátního sektoru a škol analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství, realizovaných v rámci jednotlivých krajů rozvoj a poskytování poradenských služeb Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 výzvy.

21 2) ZAMĚŘENÍ GG OP 3.2 Podporované aktivity AKTIVITA č. 5:
Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání pro udržitelný rozvoj) PODAKTIVITY: podpora vzniku e-learningových kurzů zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání tvorba metodik Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 výzvy.

22 Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2
OBSAH PREZENTACE Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ 5. Rozpočet Partnerství 4. 2. Zaměření GG OP 3.2 3. Hodnocení GP

23 3) HODNOCENÍ GP Maximální počet 100 bodů Doporučení projektu
Proces schvalování GP FÁZE HODNOCENÍ: hodnocení formální hodnocení přijatelnosti hodnocení věcné výběrová komise Maximální počet bodů Doporučení projektu k realizaci min. 65 bodů

24 3) HODNOCENÍ GP Formální hodnocení
Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7 Verze elektronické a tištěné žádosti jsou shodné Žádost byla dodána 1 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD Žádost i přílohy jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci Všechny povinné i nepovinné přílohy byly dodány 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD Nechybí žádný z požadovaných podpisů oprávněných osob (žádost, seznam příloh, přílohy) Počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedenému na Seznamu příloh Při zjištění formálních nedostatků, a za předpokladu, že žádost splňuje kritéria přijatelnosti, bude žadatel vyzván k doplnění/opravě žádosti.

25 Hodnocení přijatelnosti 1/3
3) HODNOCENÍ GP Hodnocení přijatelnosti 1/3 Při zjištění nenaplnění jakéhokoli kritéria bude žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou ve výzvě Žadatel má sídlo na území České republiky Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou Projekt bude mít dopad na území Olomouckého kraje Kritérium je splněno v případě, že grantový projekt má dopad na území, resp. cílovou skupinu daného kraje v souladu s pravidly stanovenými výzvou, minimálně však ze 70 % a více. Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že všechny navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci výzvy a žadatel identifikoval aktivity v žádosti Benefit7

26 Hodnocení přijatelnosti 2/3
3) HODNOCENÍ GP Hodnocení přijatelnosti 2/3 Cílové skupiny jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že mezi cílové skupiny jsou zařazeny nezpůsobilé cílové skupiny (např. rodiče v rámci oblasti podpory 1.1). Na nezpůsobilé cílové skupiny nesmí být přímo vázány finanční prostředky v rámci realizovaných aktivit Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uvedenou ve výzvě Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy. Kritérium je splněno v případě, že rozpočet respektuje procentuální limity kapitol rozpočtu v rámci dané výzvy (např. kap. 3 – max. 25 %, křížové financování – max. 9 % aj.).

27 Hodnocení přijatelnosti 3/3
3) HODNOCENÍ GP Hodnocení přijatelnosti 3/3 Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě. Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů v závislosti na výši přímých nákladů projektu (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) v rámci dané výzvy.

28 3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení
Postupují pouze projekty, které prošly schválením z hlediska formálního a přijatelnosti Posuzování žádosti ve vztahu ke stanoveným výběrovým kritériím Hodnotí vždy dva individuální hodnotitelé na základě metodiky hodnocení a stanovených hodnotících tabulek Výběrová kritéria mají část obecnou a specifickou: obecná kritéria - stanovena pro všechny typy projektů podporovaných v rámci OP VK ………………………………… 85 % specifická kritéria – stanovuje kraj ………………………………………………… 15 %

29 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 1 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 1.1 Zdůvodnění záměru, vazba na danou oblast podpory 10 Popis projektu 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 Celkem za kritérium 1. 18 Komentář: Uvést proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových skupin (doložit např. šetřením, výzkumem, statistikou apod.), zdůvodnit cíle projektu, z projektu musí být jasné, že povede k řešení problémů cílové skupiny, projekt musí být v souladu s příslušnou oblastí podpory – uvádět konkrétní informace!!!

30 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 2 Cílová skupina Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin 5 Popis projektu 2.2 Způsob zapojení cílových skupin Celkem za kritérium 2. 10 Komentář: Hodnotí se, zda velikost cílové skupiny (návaznost na hodnotu monitorovacích indikátorů) je přiměřená ke kapacitním možnostem žadatele/partnerů a také ve vztahu na danou oblast podpory. Znalost problémů cílové skupiny, zkušenosti s prací s cílovou skupinou, naplnění cílové skupiny, způsob propagace a upoutání pozornosti cílové skupiny, informovanost, jakým způsobem bude prováděn výběr účastníků.

31 3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 3
Popis realizace projektu Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 3.1 Klíčové aktivity a stadia realizace 9 Klíčové aktivity 3.2 Připravenost a možná rizika a jejich řešení 2 Popis projektu 3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů Žadatel projektu 3.4 Publicita 3.5 Udržitelnost projektu po ukončení financování z OP VK Celkem za kritérium 3. 18 Komentář: Jasný a konkrétní popis plánovaných aktivit, uskutečnitelnost aktivit, návaznost. Musí být zřejmé, že značná část aktivit směřuje k cílové skupině (nejen na administraci projektu) min. 70 %. Prokázání vědomí rizik projektu, způsob předcházení rizik, návrh na jejich řešení, zkušenosti žadatele/partnera. Jakým způsobem bude projekt propagován, jak budou šířeny informace po jeho ukončení, zda žadatel si je vědom potřebnosti publicity, jaké nástroje použije ve vazbě na efektivnost. Jak budou aktivity pokračovat v době udržitelnosti, z jakých zdrojů budou hrazeny, zda činnosti budou soběstačné.

32 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 4 Finanční řízení Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 8 Klíčové aktivity, rozpočet 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému Popis projektu Celkem za kritérium 4. 20 Komentář: Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých položek vzhledem k velikosti cílové skupiny, délce trvání projektu a obsahu klíčových aktivit, přiměřenost mzdových nákladů na realizační tým (viz. Metodický dopis č. 4), vše co se objevuje v rozpočtu musí být dohledatelné v popisu projektu, zejména v klíčových aktivitách. Posuzování nákladů ve vztahu na efektivnost a hospodárnost nejen žadatele, ale i partnera (např. zda se nejedná o skrytého dodavatele). Posuzují se kontrolní opatření, nakolik je příjemce připraven je aplikovat při práci projektového týmu.

33 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 5 Výsledky a výstupy Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 5.1 Kvantifikace výsledků a výstupů Monitorovací indikátory 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 5.3 Monitorování projektu Celkem za kritérium 5. 15 Komentář: Posuzuje se vazba hodnoty jednotlivých monitorovacích indikátorů na cílovou skupinu, přiměřenost udávaných hodnot vzhledem k cílům, rozpočtu projektu, reálnost zvolených indikátorů. Jakými kroky se dosáhne navrhovaných hodnot, zda je vše popsáno jasně a srozumitelně. V případě, že nastanou problémy, jakým způsobem budou řešeny. Jakým způsobem bude projekt monitorován v průběhu realizace i po dokončení, kvalita řízení projektu.

34 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – OBECNÁ KRITÉRIA 6 Horizontální témata Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti 2 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj Celkem za kritérium 6. 4 Komentář: Hodnotí se dopad projektu na muže/ženy, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, případně další skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Jak projekt respektuje rovné příležitosti. Hodnotí se vztah projektu k udržitelnému rozvoji. Toto kritérium je vylučovací – v případě, že bude konstatováno, že projekt má negativní dopad na některé z uvedených horizontálních témat bude z dalšího hodnocení vyloučen (byť by dosáhl hranici 65 a více bodů)!!!

35 Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti
3) HODNOCENÍ GP Věcné hodnocení – SPECIFICKÁ KRITÉRIA 7 Specifické požadavky Maximálně možný počet bodů Vazba na záložku žádosti 7.1 Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu pro programové období 2007 – 2013 1 Žádost, příloha žádosti 7.2 Splnění formálních náležitostí Posuzuje se, zda žádost splnila všechny podmínky formálního hodnocení, aniž by žadatel musel být vyzván k odstranění nedostatků 2 - 7.3 GP je svými aktivitami zaměřen na vytváření nových/inovovaných produktů s komponentou ICT (produkt, ve kterém bude problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin měřený k celkovému počtu nově vytvořených/inovovaných produktů) 4 Monitorovací indikátory, popis projektu 7.4 GP je svými aktivitami zaměřen na vytváření nových/inovovaných produktů s komponentou ŽP (produkt, ve kterém bude problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 – 20 % výuky měřený k celkovému počtu nově vytvořených/inovovaných produktů) 7.5 Efektivita využití finančních prostředků V projektu bude na 1,5 mil. Kč způsobilých výdajů vytvořen/inovován více jak jeden produkt (monitorovací indikátor Počet nově vytvořených/inovovaných produktů) Monitorovací indikátory Celkem za kritérium 7. 15

36 3) HODNOCENÍ GP Výběrová komise (VK)
tvoří ji zástupci ŘO, regionálních orgánů, sociálních partnerů, neziskových organizací a nezávislí odborníci projednává pouze žádosti doporučené ve věcném hodnocení, tj. nad 65 bodů dle pořadí vzniklého na základě bodového hodnocení může vyřadit žádost z dalšího hodnocení na základě daných kritérií, tuto skutečnost musí řádně, objektivně a transparentně odůvodnit Orgány kraje (Rada a Zastupitelstvo Olomouckého kraje) projednávají pouze žádosti doporučené VK mohou vyřadit žádost za stejných podmínek jako VK

37 Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2
OBSAH PREZENTACE Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ 5. Rozpočet Partnerství 4. Zaměření GG OP 3.2 3. Hodnocení GP

38 4A) Rozpočet projektu Způsobilost výdajů se posuzuje dle:
charakteru výdajů: přiměřené (cenám v místě a čase obvyklých) hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů GP) účelné (nezbytné pro realizaci GP) efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy GP) účelu výdajů: výdaje vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli GP prokazatelnosti: výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady* data uskutečnění výdaje: výdaje musí vzniknout v průběhu realizace GP (od okamžiku účinnosti smlouvy o realizaci GP do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v PPP

39 4A) Rozpočet projektu Nepřímé náklady
Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Pravidla nepřímých nákladů Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady Výši nepřímých nákladů, která bude považována za způsobilou, stanovuje výzva Mezi přímé náklady, které jsou využity jako základ pro výpočet nákladů nepřímých, nepatří náklady na křížové financování Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizací se stanovenými limity mzdové regulace; tyto organizace mohou do nepřímých nákladů zahrnout prostředky na platy nebo ostatní osobní náklady, současně však tyto prostředky evidují a nemohou o ně překročit stanovené limity Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace

40 4A) Rozpočet projektu Nepřímé náklady
Následující tabulka stanoví podíl nepřímých nákladů na výši přímých nákladů: Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování!) % nepřímých nákladů Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)  4 mil. Kč 18 % nepřímých nákladů Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)  4 mil. Kč 16 % nepřímých nákladů Podrobná specifikace nákladů, které jsou považovány za nepřímé, je uvedena v PPŽ.

41 4A) Rozpočet projektu Nepřímé náklady
Podrobná specifikace nepřímých nákladů: (Náklady na tyto níže uvedené položky budou hrazeny v rámci paušálu ve výši konkrétního procenta, které stanoví výzva.) Náklady na odměňování pracovníků, kteří v rámci organizace příjemce pomoci nebo jeho partnera v souvislosti s projektem vykonávají níže vymezené aktivity, a náklady na nákup služeb zahrnující tyto aktivity: Vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků včetně FKSP Vedení rozpočtu Personalistika Zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními předpisy ČR Zajištění vstupních lékařských prohlídek Zajištění ostrahy Zajištění úklidu a čištění Zajištění opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí Zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) č.1828/2006), včetně monitoringu tisku (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků apod., s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.)

42 4A) Rozpočet projektu Nepřímé náklady
- Správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace internetových stránek - Tisk pro administraci projektu a pro publicitu - Kopírování Veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami (není rozhodující, jakým dopravním prostředkem se cesta uskutečnila – např. služebním nebo vlastním vozidlem, hromadnou dopravou, taxi aj.) Veškeré náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám Nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu (včetně publicity projektu). Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou projektu patří mezi přímé náklady (např. pronájem učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.) Náklady na nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.) v prostorech využívaných k realizaci projektu Odpisy budov využívaných pro realizaci projektu Odpisy zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina) Náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina)

43 4A) Rozpočet projektu Nepřímé náklady
Náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, videokazet a disket jakožto nosičů dat (bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou skupinu) Náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný než v předchozí odrážce) určený pro administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu), tj. veškerý materiál či drobné předměty, které nemají charakter zařízení, vybavení nebo přístroje nebo jsou určeny k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich životnost nepřesahuje dobu 1 roku Náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny Náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. Přístroje (s výjimkou případů, kdy je pro své zapojení do projektu využívá cílová skupina) Poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné Bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce (zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.) Notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů atd.) Náklady na daňové a právní poradenství a konzultace Náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt (inzerce, poradenství atd.) Pojištění majetku využívaného k realizaci projektu

44 Kapitola 1. Osobní výdaje
4A) Rozpočet projektu Kapitola 1. Osobní výdaje Osobní výdaje jsou v rozpočtu členěny: 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance Platy Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Autorský honorář 1.1.2 Náklady na administrativní zaměstnance Platy Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Autorský honorář 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP 1.5 Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) Níže uvedené výdaje se v kapitole 1. neuvádějí, jsou zahrnuty do nepřímých nákladů: Odměny pracovníků, kteří v rámci projektu zajišťují následující aktivity: - vedení účetnictví, rozpočtu - personalistika - zajištění školení BOZP, vstupních lékařských prohlídek, úklidu a čištění - opravy a údržby zařízení - zajištění publicity pomoci z ESF - správa počítačových sítí a internetových stránek - tisk pro administraci projektu a pro publicitu - kopírování - pouze pracovníci zapojení přímo do realizace projektu a mají uzavřený pracovně právní vztah: pracovní smlouvy DPČ DPP - výše mzdových výdajů musí být v místě a čase obvyklá Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK podává MD č. 4.

45 Kapitola 2. Služební cesty zahraniční
4A) Rozpočet projektu Kapitola 2. Služební cesty zahraniční výdaje na pracovní cesty osob zapojených do realizace projektu – musí mít v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah (včetně DPČ a DPP) z projektu by měla být patrná nezbytnost pracovních cest včetně vysvětlení účelu, místa a délky pobytu a počtu osob maximální limity: ubytování v ČR – max Kč osoba/noc nebo dle interních předpisů organizace, pokud jsou nižší stravné lze hradit max. do výše 300 Kč na osobu/den cestovní náhrady dle zákoníku práce, případně interní předpisy organizace zaměstnanci zahraničních subjektů dle platných sazeb EU ( Služební cesty zahraniční jsou v rozpočtu členěny: 2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta) 2.2 Ubytování 2.3 Stravné 2.4 Ostatní Do nepřímých nákladů zahrnuty: Veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami Veškeré náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám

46 4A) Rozpočet projektu Kapitola 3. Zařízení
pořizovaný majetek musí být využíván pro projekt, pokud je využíván pro projekt částečně, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů DPH je součást pořizovací ceny u neplátců, u plátců je to jen ta část, u níž není nárok na odpočet pozor na nadhodnocování jednotkových cen – doporučujeme provést předběžný průzkum (u potenciálních dodavatelů či na internetu) Způsobilé jsou mimo jiné tyto výdaje: nájem, operativní leasing (daně, marže a úroky NE) odpisy (NE u majetku pořízeného z veř. prostředků) opravy a údržba (pouze položek, pořízených z projektu) Podíl této kapitoly - včetně křížového financování na CZV-smí činit nejvýše 25 % včetně křížového financování v této kapitole! Zařízení je v rozpočtu členěno: 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč 3.1.1 Software 3.1.2 Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 3.2.1 Software 3.2.2 Ostatní 3.3 Drobný hmotný majetek 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy 3.7 Výdaje na opravy a údržbu 3.8 Křížové financování 3.8.1 Investiční část 3.8.2 Neinvestiční část Do nepřímých nákladů zahrnuty: odpisy budov využívaných pro realizaci projektu odpisy zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (neslouží cílové skupině) náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu Viz PPŽ

47 Podíl nákupu služeb na CZV smí činit nejvýše 49 %.
4A) Rozpočet projektu Kapitola 4. Nákup služeb výběr dodavatele transparentním a nediskriminačním způsobem – více viz bod 5. prezentace nutné zdůvodnění nákupu služeb v projektu, veškeré služby musí být v souladu s cíli projektu a musí přispívat k jeho plnění pokud jsou uvedeny Jiné výdaje je nutné rozepsat, co obsahují Podíl nákupu služeb na CZV smí činit nejvýše 49 %. Služby jsou v rozpočtu členěny: 4.1 Publikace/školící materiály/manuály 4.2 Odborné služby/Studie a výzkum 4.3 Náklady na konference/kurzy 4.4 Podpora účastníků (stravné, ubytování) 4.5 Jiné výdaje Do nepřímých nákladů zahrnuty: zajištění aktivit viz kapitola 1. náklady na zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny

48 Kapitola 5. Stavební úpravy
4A) Rozpočet projektu Kapitola 5. Stavební úpravy drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s realizovaným projektem stavební úpravy v souvislosti: s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním pojištěním s přístupem pro osoby se zdravotním postižením s úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou v jednom zdaňovacím období nesmí v úhrnu přesáhnout částku 40 tis. Kč na jednotlivou účetní položku majetku  v případě, že ano, stavební úprava spadá do křížového financování Stavební úpravy jsou v rozpočtu členěny: 5.1 Drobné stavební úpravy 5.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování

49 4A) Rozpočet projektu Kapitola 6. Přímá podpora
pouze výdaje spojené přímo s cílovou skupinou zejména jednorázové ubytování, cestovné, stravné za předpokladu, že toto bude hrazeno přímo příjemcem podpory, nikoli osobami z cílové skupiny Výdaje na přímou podporu jednotlivců nejvýše do 20 % CZV projektu. mzdové příspěvky – náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání (pouze u pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství) – max. do 70 % mzdových náhrad (nejvýše však do výše dvojnásobku v té době platné minimální mzdy) ubytování, stravné - ubytování v ČR max Kč za osobu a noc doprovodné aktivity - zajištění asistenta/asistentských služeb poskytovaných přímo zástupcům cílové skupiny Přímá podpora je v rozpočtu členěna: 6.1 Mzdové příspěvky 6.2 Cestovné, ubytování a stravné 6.3 Doprovodné aktivity

50 Kapitola 7. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy
4A) Rozpočet projektu Kapitola 7. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy Výdaje na náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP Do nepřímých nákladů zahrnuty: bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu náklady na daňové a právní poradenství a konzultace náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt pojištění majetku využívaného k realizaci projektu zajištění publicity pomoci z ESF Tyto výdaje jsou v rozpočtu členěny: 7.1 Audit 7.2 Ostatní Audit – v případě poskytnutí dotace ve výši Kč a více Ostatní - poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu projektu nezbytné správní poplatky, notářské poplatky, právní poradenství, znalecké posudky, které jsou nezbytné pro realizaci projektu

51 4A) Rozpočet projektu Nezpůsobilé výdaje
výdaje spojené s financováním rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání realizovaných ve spolupráci s úřady práce; výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že účastník projektu tuto zkoušku v rámci projektu skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus; výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichž složení je nedílnou součástí příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání; výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že skládání zkoušky (pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu; výdaje spojené s přípravou GP; výdaj nedoložený písemnými podklady*; DPH, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet; přímé daně, daň z nemovitosti, dědická, darovací, silniční, cla; úroky z úvěrů a půjček, správní poplatky (bez vazby na projekt); výdaje na právní spory; splátky finančního leasingu. Podrobný výčet nezpůsobilých výdajů uveden v PPŽ.

52 4A) Rozpočet projektu Křížové financování GP:
Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech financovaných z ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). GP: Křížové financování může činit max. 9 % z CZV projektu a může být použito, je-li to účelné, na pořízení: nákup zařízení a vybavení hmotné povahy (cena nad 40 tis. Kč) výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, či převýšili tis. Kč za zdaňovací období Křížové financování je součástí kapitoly 3. rozpočtu, která je omezena limitem max. 25 % CZV projektu!

53 4B) Partnerství Partnerství v rámci GP: - je možné, není však povinné
- počet partnerů není bodově zvýhodněn při hodnocení GP - hodnotí se pouze zkušenosti partnera Partnerství jsou vhodná např. pro spolupráci a využití odlišných zkušeností partnerů za účelem zdárného řešení dané problematiky při realizaci GP. Partnerem může být právnická osoba se sídlem na území ČR, která: - není v úpadku - proti které není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí - splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám Partner: neprokazuje 2 roky historie a nemusí působit ve vzdělávání

54 4B) Partnerství Typy partnerství Partner s finančním příspěvkem:
partner přijímá část finanční podpory (stanoveno ve Smlouvě o partnerství – přílohou je rozpočet) na realizaci aktivit GP partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů, příjemce si je nechá proplatit v rámci ZVP partner nemůže vystavovat faktury příjemci – nejde zde o dodavatele Partner bez finančního příspěvku: partner se pouze podílí na realizaci věcných aktivit GP Při podání projektu žadatel předkládá prohlášení o partnerství Před podpisem smlouvy o realizaci GP žadatel předkládá smlouvu o partnerství Je-li partnerem právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je nutné doložit souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela! Partner stejně jako žadatel musí archivovat 10 let po ukončení realizace GP

55 Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2
OBSAH PREZENTACE Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ 5. Rozpočet Partnerství 4. Zaměření GG OP 3.2 Hodnocení GP

56 5A) Publicita Každý příjemce podpory je povinen:
zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit informovat veřejnost, že je projekt spolufinancován z EU, resp. ESF dodržovat pravidla manuálu vizuální identity OP VK Finanční podpora EU, resp. ESF musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu (při zahájení, v průběhu realizace, při prezentaci např. v médiích, na internetu,v interních a výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů atd.). Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit součástí PPP.

57 Pravidla vizuální identity
5A) Publicita Pravidla vizuální identity Manuál vizuální identity OP VK základní verze, doplňující verze, barevné verze logotypu základní barvy, ochranná zóna značky, velikost značky, barevná verze na podkladových barvách zakázané varianty značky Manuál vizuální identity ESF v ČR logo ESF v ČR a vlajku EU nutno používat v souladu s manuálem na všech informačních a propagačních materiálech týkajících ESF v ČR barevnost loga ESF a vlajky EU, způsob užití loga při v informačních a propagačních materiálech Manuály zveřejněny na Loga ke stažení na a

58 5B) Benefit7+

59 5B) Benefit7+ Registrační formulář

60 5B) Benefit7+ Potvrzení registrace, aktivace

61 5B) Benefit7+ Přihlášení do systému

62 5B) Benefit7+ Založení nové žádosti

63 5B) Benefit7+ Seznam formulářů

64 5B) Benefit7+ Výběr konkrétní výzvy

65 5B) Benefit7+ Vyplnění webové žádosti
Levý modrý panel: rychlý návrat do seznamu žádostí uživatele popisy jednotlivých polí pro každé okno možnost nastavení přístupových práv dalším osobám zkontrolování správného zadání všech povinných údajů v žádosti finálnímu uzavření žádosti a přidělení „Klíče verze“ tímto tlačítkem se finalizovaná žádost zobrazí v sestavě pro tisk ve formátu *.PDF. Žadatel žádost uloží do počítače, vypálí na CD a vytiskne

66 5B) Benefit7+ Vyplnění webové žádosti
Slouží k vyplňování vlastního textu žádosti Několik druhů editačních polí: Záložky vyplňujte postupně, některé jsou provázané a data se mezi nimi načítají.

67 5B) Benefit7+ Identifikace žádosti
Žadatel vyplňuje pouze pole Identifikace žádosti. Identifikační název může mít délku maximálně 20 znaků. V případě, že pole nevyplníte, automaticky se načte šestimístné číslo.

68 5B) Benefit Projekt Výběr Prioritní osy, Oblast podpory a Typ účetní jednotky žadatele. Doplnit Název projektu, Zkrácený název projektu, Název projektu anglicky a Stručný obsah projektu. Zaškrtnout zda je v projektu partner, zda je počítáno s výběrovým řízením a zda projekt vychází z IPRM: Doplnit Harmonogram projektu – předpokládané datum zahájení (předpoklad od ) a ukončení projektu (délka projektu max. 36 měsíců)

69 5B) Benefit7+ Žadatel projektu
Zadat IČ – správnost zkontrolovat tlačítkem validace ARES Typ žadatele – výběr z číselníku Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období Je plátce DPH vzhledem k aktivitám projektu Podíl na nákladech – Pokud projekt nemá partnera, musí se rovnat celkovým nákladům projektu Příjemce veřejné podpory, de minimis Zkušenosti žadatele

70 5B) Benefit7+ Adresa žadatele
Zadávají se dvě adresy – oficiální adresa a adresa pro doručování (i v případě, že jsou shodné): nejprve zadat jeden typ adresy, uložit, tlačítkem Nový záznam zadat druhý typ a opět uložit nebo Kopírovat záznam (změnit pouze typ adresy a uložit)

71 5B) Benefit7+ Osoby žadatele
Statutární zástupce – pokud mají společné podpisové právo, uvádí se všichni a zaškrtne se společné podpisové právo Kontaktní osoba Musí se uvést obě funkce, pokud je to jeden člověk, mohu zaškrtnout současně obě funkce.

72 5B) Benefit7+ Partner projektu
V případě relevantnosti se vyplní identifikační údaje o partnerovi/ partnerech a také: Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (jaký přínos má toto partnerství, proč konkrétně tento partner, proč nelze realizovat formou dodávky od dodavatele) Popis zapojení partnera (způsob jeho zapojení v příslušných aktivitách, podrobněji rozepsat na záložce Popis realizace klíčové aktivity) Zkušenosti partnera s řízením a realizací projektů RLZ Zkušenosti s prací s cílovou skupinou

73 5B) Benefit7+ Popis projektu
Vyplňují se tyto údaje: Cíle projektu Zdůvodnění potřebnosti Popis cílové skupiny Zapojení a motivace cílové skupiny Přínos pro cílovou skupinu Rizika projektu Podporované aktivity: Popis opatření na eliminaci rizik Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní Vazby na jiné projekty Vnitřní postupy řízení a organizace

74 5B) Benefit7+ Území dopadu a realizace
Specifikace území dopadu přínosu projektů - lze použít filtr pro vyhledávání 2. Podobně se vyplní místo realizace a realizované investice NUTS 3 – podíl plánovaných výdajů projektu v % vztahujících se k NUTS 3, v němž je projekt realizován; pokud je realizován ve více NUTS 3, součet vždy musí dát za projekt 100 %

75 5B) Benefit7+ Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity – v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v příslušné výzvě (aktivity týkající se projektového řízení jsou pouze doplněním v rámci popisu a nikoliv samostatnou aktivitou) ESF způsobilé výdaje Křížové financování (z ERDF) Podrobný popis realizace klíčové aktivity

76 5B) Benefit7+ Klíčové aktivity
Výstup klíčové aktivity Organizace zajišťující klíčovou aktivitu – vybere se z číselníku (zde je žadatel a partneři)

77 5B) Benefit7+ Harmonogram aktivit
Vyplňuje se pro jednotlivé aktivity a jednotlivé roky Postup: 1. Rok 2. Výběr klíčové aktivity 3. Zaškrtnout příslušné měsíce 4. Uložit záznam Opakovat pro všechny aktivity!

78 5B) Benefit7+ Realizační tým
Výběr typu pozice (manažerské/administrativní/odborné) Název pozice Název subjektu (ten, kdo v rámci GP pracovníka zaměstnává!!!) Forma (pracovní smlouva/DPP/ DPČ) Úvazek (pracovní smlouva např. 100 nebo 50%; DPČ či DPP počet hodin za měsíc) Jednotka (počet hodin nebo %) Sazba (Výše hrubé mzdy, u pracovní smlouvy měsíční, u DPČ/DPP hodinová) Jednotka (za hodinu/za měsíc) Pracovní náplň

79 5B) Benefit7+ Realizační tým
Důležité informace: FKSP nemohou uplatnit příjemci, kterým vyhláška MF č. 114/2002 Sb o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tuto povinnost neukládá, výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v místě realizace projektu, oboru a čase obvyklou, doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4 uveřejněném na stránkách a na případnou odchylku od těchto hodnot doporučujeme vždy adekvátně vysvětlit, jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro žadatele – příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr), žadatel – příjemce by měl být schopen doložit, že nedochází k souběhu pracovní doby vykazované zaměstnancem na běžné činnosti pro organizaci a na činnosti v rámci projektu, za stejný druh práce by mělo být stejné platové ohodnocení.

80 5B) Benefit7+ Realizační tým
Pracovně právní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce: § 78 – definuje práci přesčas, § 79 – definuje pracovní dobu, § 93 – „pravidla“ práce přesčas, § 96 – povinnost evidovat pracovní dobu. Státní úřad inspekce práce poskytuje bezplatné poradenství z oblasti pracovně právních vztahů, a to i anonymnímu tazateli. Kancelář Oblastního Inspektorátu práce v Olomouci najdete na  tř. Kosmonautů č. 8 v 5. patře ABcentra v Olomouci, kanceláře č. 539 – 550;

81 5B) Benefit7+ Rozpočet Lze přidávat libovolný počet řádků k jednotlivým položkám DPH se zvlášť neuvádí – plátce DPH ve vztahu k aktivitám GP uvádí cenu bez DPH, neplátce uvádí cenu včetně DPH Položky rozpočtu spadající do nepřímých nákladů jsou v rozpočtu zaslepeny!

82 5B) Benefit7+ Rozpočet Uvedete název nákladu, počet jednotek, jednotku (např. měsíc, hodina, kus) a jednotkovou cenu. Automatika spočítá celkovou výši a % z celkových nákladů K jednotlivým položkám rozpočtu lze vkládat i komentář.

83 5B) Benefit7+ Rozpočet Do pole % nepřímých nákladů vyplňte procento nepřímých nákladů odpovídajících objemu přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) Uložit Velikost nepřímých nákladů bude automaticky vypočtena

84 5B) Benefit7+ Přehled financování
Soukromé spolufinancování – zde vyplňte 0,- Rozpad financí – přepočítá podíly jednotlivých zdrojů a doplní další kolonky na této záložce

85 5B) Benefit7+ Harmonogram čerpání
Předpokládaný plán žádostí o platbu (předpokládaná částka a datum předložení žádosti o platbu) Součet všech plateb se musí rovnat celkovým způsobilým výdajům projektu

86 5B) Benefit7+ Horizontální témata
Vybrat vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj z číselníku Popsat a zdůvodnit vliv – např. konkrétně jaká aktivita podpoří rovné příležitosti, o kterou aktivitu udržitelného rozvoje se jedná

87 5B) Benefit7+ Kategorizace pomoci
Výběr hospodářské činnosti – č. 18 Vzdělávání Výběr typu území město x venkovské oblasti Výběr prioritního tématu Prostředky z EU v Kč – musí se rovnat částce v poli Strukturální fond v záložce Přehled financování (85 % CZV)

88 5B) Benefit7+ Monitorovací indikátory
Relevantní monitorovací indikátory se vyberou z rozbalovacího seznamu, kam se automaticky načítají dle oblasti podpory. Vyplňuje se plánovaná hodnota, kterou plánujete dosáhnout během realizace projektu a datum, kdy předpokládáte její dosažení Vyplněním se žadatel zavazuje k jejich splnění!

89 5B) Benefit7+ Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátory jsou podrobně specifikovány v příloze č. 4 výzvy, dále pak i v Prováděcím dokumentu OP VK. Nově vytvořeným/inovovaným produktem není nikdy např.: - vyučovací hodina; - nakoupené pomůcky a učebnice; - nově vybavená třída nebo učebna; - webové stránky informující o projektu; - stáže, konference, exkurze - powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného/inovovaného produktu; - tisková zpráva, článek, inzerát o realizaci projektu; - konference/tisková konference/seminář nebo jakákoliv podobná akce sloužící k informování či prezentaci výsledků daného projektu; Podporou se rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které má cílová skupina prospěch, může mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. Podpořenou osobou není např. účastník konference o realizovaném projektu nebo návštěvník webového portálu. Ukončení předepsaným způsobem a podmínky úspěšného ukončení daného typu podpory musí být jasně stanoveny v projektové žádosti (např. absolvování testu, zkoušky, přijetí písemné práce jako výstupu kurzu apod.). V projektové žádosti musí být dále stanoven zvolený způsob dokladování (certifikáty, účastnické listy, osvědčení, vysvědčení apod.). Jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů, počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP, resp. ICT nesmí být vyšší než počet nově vytvořených/inovovaných produktů.

90 5B) Benefit7+ Výběrová řízení
Navazuje na zaškrtávací pole Počítá projekt s výběrovým řízením na záložce Projekt. Vyplňuje se: Název VŘ Specifikace druhu zadavatele (veřejný; sektorový; dotovaný; osoba, která není zadavatelem dle zákona) Druh VŘ podle předmětu (dodávky, služby, stavební práce) Postup při VŘ vybírá se ze seznamu Stav VŘ (VŘ zahájeno, ukončeno, plánováno, zrušeno) Předpokládané/ skutečné datum zahájení a ukončení VŘ

91 5B) Benefit Publicita Způsob zajištění publicity se vybere z rozbalovacího seznamu Popíší se konkrétní opatření pro zajištění publicity

92 5B) Benefit7+ Další projekty
Projekty, které: realizuje žadatel v oblasti lidských zdrojů a které jsou financované z veřejných zdrojů (rozpočty obcí, krajů, státní rozpočet, fondy EU) Realizované nebo připravované v době podání žádosti.

93 5B) Benefit7+ Přílohy projektu
U každé přílohy vyplníme: Číslo přílohy Název přílohy Požadovaná příloha – pouze u povinných příloh, které jsou přednastavené, jinak nelze editovat Počet listů – listy tištěné verze Zaškrtnout Doložena nebo Nerelevantní Datum schválení Popis Nahrajeme přílohu v elektronické podobě Velikost jedné přílohy max. 2 MB Celková velikost max. 20 MB Žadatel má povinnost dodat všechny povinné přílohy stanovené příslušnou Výzvou a současně může dodat i přílohy nepovinné dle charakteru a potřeb projektu.

94 5B) Benefit7+ Kontrola, finalizace, tisk
Proběhne automaticky při finalizaci Kontrolu žádosti lze spustit v libovolném okamžiku žádosti. Kontrola si načte pole, která jsou pro konkrétní žádost povinná, a kontroluje, zda jsou vyplněna relevantními daty. Nesprávně naplněné sloupce vypíše v pravém okně. (klíč žádosti + klíč verze = unikátní kód „hash“) = shoda s tištěnou verzí; finalizaci lze stornovat žádost se vygeneruje ve formátu *.pdf (+ Čestné prohlášení)

95 Nejčastější nedostatky
OBSAH PREZENTACE Nejčastější nedostatky v žádostech o GP Formální hodnocení Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2 Publicita + Benefit7+ Chybějící podpisy statutárních zástupců žadatele Chybějící podpisy statutárních zástupců partnerů Nedostatečná vazba žádosti a příloh (jednotlivé listy se dají vyjímat) Neúplné údaje na obálce Nedoloženy naskenované přílohy ve formátu *.pdf na CD Elektronická verze příloh nesouhlasí s tištěnou verzí Chybný počet listů příloh na Seznamu příloh Chybějí povinné přílohy - zejména stanovy organizace 5. Rozpočet Partnerství Zaměření GG OP 3.2 Hodnocení GP

96 Nejčastější nedostatky
Hodnocení přijatelnosti Překročení max. % limitů na jednotlivé kapitoly V rozpočtu se objevují nezpůsobilé náklady Zaměření projektu na aktivity nebo cílové skupiny, které nejsou uvedeny ve výzvě Struktura rozpočtu neodpovídá podmínkám (např. způsobilé náklady jsou uvedeny v rámci chybných kapitol rozpočtu) Provést důkladnou kontrolu žádosti před samotným odevzdáním!!!

97 Nejčastější nedostatky
Věcné hodnocení Obecný (nekonkrétní) popis klíčových aktivit projektu Neprovázanost rozpočtu na klíčové aktivity Nejasný popis potřeb cílových skupin Nejasný popis inovativnosti projektu Požadované náklady nejsou dostatečně popsány v projektu, včetně jejich potřeby Nedostatečně popsaná rizika projektu a nápravná opatření Nejasný výpočet hodnot monitorovacích indikátorů a nekonkrétní specifikace výstupů projektu Nepřiměřenost rozpočtu ve vztahu k výstupům projektu (zejména osobní náklady, velké množství administrativních zaměstnanců aj.) Špatná struktura rozpočtu (zařazení výdajů do chybných rozpočtových položek) Rozpočet není dostatečně zpracován (na jednotlivé položky)

98 Rady na závěr Zajištění všech dostupných informací o programu
Soulad projektu s prioritami OP VK, s příslušnou výzvou, PPŽ a ostatními metodickými dokumenty Žadatel musí být oprávněný předkládat žádosti Aktivity by měly být dostatečně popsány, včetně měřitelných cílů GP (monitorovací indikátory) Provázanost aktivit a jednotlivých výdajů s rozpočtem GP (detailní popis) Provést kontrolu formálních náležitostí Provést kontrolu kritérií přijatelnosti Zálohové financování pouze do výše 90 %, zajištení 10 % z vlastních zdrojů žadatele pro dokončení projektu!!! Konzultovat žádost s pracovníky OGS

99 Kontakty Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic a evropských programů Oddělení grantových schémat budova RCO patro Ing. Stanislava Klvaňová Ing. Jana Skoumalová vedoucí oddělení Ing. Martin Černocký

100 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Obecné informace k OP VK a GG v OP 3.2"

Podobné prezentace


Reklamy Google