Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity"— Transkript prezentace:

1 Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity
RNDr. Jan Hodovský, Odbor ochrany vod MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, OOV MŽP:

2 04-10/2005 - personální i organizační změny
Info z OOV: 04-10/ personální i organizační změny ředitel (Dr. Hodovský) sekretariát (Klimešová) agenda WD+CIS (Mgr. Loučímová) odd. vodní politiky (Ing. Reidinger) odd. ochrany vod (Ing. Kroová) odd. mezin. spolupráce (Ing. Nedvědová) Odchody: Ing. Novický, Mgr. Fedáková, Ing. Navrátil, Ing. Zelinka, Mgr. Modráčková Příchody: Mgr. Loučímová, Ing. Jáglová, Ing. Jandová, Ing. Mucela…………….. Ze 4 odd. redukce na 3; změna vymezení kompetencí………

3 Další řešené problémy:
Důvody změn: Výrazné prodlevy a problémy v implementaci WFD a dalších činností neprůhlednost dělení kompetencí, překryvnost náplní činností, špatná komunikace při řešení úkolů, (výsledky personálního auditu) Další řešené problémy: izolovanost v rámci MŽP, špatná spolupráce s MZe, nedůsledné řízení resortních institucí (OOV „ve vleku“)

4 Postupné změny i v řízených resortních institucích (VÚV TGM, ČHMÚ):
důvody: neprůhlednost financování, špatná komunikace s MŽP, neplnění role podpory výkonu státní správy absence propojení VaV a praxe; chybí koncepce na delší období problémy v řešení úkolů Změny budou postupné s ohledem na transformaci institucí na VVI. Koncepční vymezení rolí, vazba na zákonné povinnosti, konkurenceschopnost a produktivita……………………….

5 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005
Legislativní proces: vyhláška o monitoringu s vypořádáním připomínek, metodické pokyny k provedení havarijní vyhláška (již v LRV) návrh legislativní úpravy omezující používání sloučenin fosforu v pracích prostředcích (novela vyhlášky č. 221/2004 Sb. v souladu s právem ES) zahájení přípravy novely NV 61/2003, ustavení expertního týmu novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod Zajištění mezinárodních aktivit vodní politiky z pozice ČR: plenární zasedání MKOO a MKOD (MKOL) v nových strukturách PS práce v rámci CIS WFD (včetně přípravy na jednání vodních ředitelů) práce v komisích pro hraniční vody

6 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005 (pokračování)
Protipovodňová prevece: příprava cvičení Labe 2006 práce na zkvalitnění předpovědní a výstražné služby vydán Metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby a Metodický pokyn pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Vybrané kompetence z vodního zákona: příprava monitoringu podle WFD – Akční plám MŽP ( metodiky sledování, systém hodnocení stavu, verifikace vodních útvarů a jejich rizikovosti posouzení stávajících programů, návrhy úprav ISVS VODA – zpřístupnění evidencí, portál kompatibilní s MZe propojení přístupu ke sledování chráněných území dle WFD (VÚV TGM, AOPK ČR) spolupráce na přípravě plánů hlavních povodí a oblastí povodí Příprava koncepce ochrany vod v ČR : priority ochrany vod v rámci kompetencí MŽP v oblasti vodní politiky návrh bude zpracován a předložen do

7 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005 (pokračování)
Metodické řízení resortních institucí: příprava úkolů pro podporu výkonu st.správy MŽP OOV pro 2006 (VÚV TGM) příprava transformace na VVI (VÚV TGM, ČHMÚ) kontrola řešení výzkumných záměrů, VaV, úkolů….. (VÚV TGM) příprava monitoringu vod pro rok 2006 (ČHMÚ) příprava financování, rozvaha maximální efektivnosti řešení

8 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další
Programy monitoringu vod: zavedení situačního monitoringu tekoucích vod dle WFD zavedení monitoringu referenčních podmínek tekoucích vod a návrh jejich stanovení dokončení verifikace vodních útvarů a analýzy rizikovosti (včetně doplnění této analýzy), návrhy na seskupení vodních útvarů dle účelovosti sledování a charakteru zpracování metod pro sledování stojatých vod vývoj systému pro hodnocení stavu vod včetně ekologického stavu vod kalibrace systému hodnocení, nastavení kategorií kvality zpracování a zavedení systému kontroly jakosti, školení pracovníků laboratoří Zavedení průzkumného monitoringu nejistých rizikových vodních útvarů návrh a zavedení provozního monitoringu úpravy ostatních monitorovacích programů (nitráty, rybné vody, nebezpečné látky…)

9 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další (pokračování)
ISVS VODA MŽP: sjednocení nástrojů pro přístup uživatelů k jednotlivým evidencím zpřístupnění mapových služeb pro potřeby ŽP (CENIA) propojení evidencí pro účelové vyhledávání dat vybraného území Prevence znečištění, ochrana vod: podpora a vytváření nástrojů pro znovuzavedení emisního monitoringu provázání aktivit s ČIŽP zkvalitnění registrů zdrojů znečištění (vypouštění, prioritní látky, ČOV, zemědělství..) podpora a vytváření nástrojů pro ochranu referenčních úseků toků Plánování v oblasti vod: odborná podpora pro návrhy programů opatření, datová a informační podpora monitoring a hodnocení stavu vod

10 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další (pokračování)
Vodní politika, mezinárodní spolupráce: iniciace spolupráce vodních ředitelů CZ, PL, SK, HU (A - advisor) aktivní zapojení ČR v pracovních skupinách CIS WFD a MK povodí podpora kandidátských zemí podpora zkvalitnění přípravy mezinárodních jednání přenos informací z mezinárodní úrovně na národní rovinu a informace odb.veřejnosti Věda a výzkum: iniciace řešení prioritních problémů ve střednědobém výhledu kontrola propojení s praktickou aplikací (v případě výzkumných záměru a VaV projektů) zpracování koncepce VaV pro oblast ochrany vod od roku 2007

11

12 Vbrané hlavní problémy ochrany vod v ČR: Eutrofizace
- nedostatečné odstranění nutrientů, tj. fosforu a dusíku. Cílem ochrany vod v nejbližších letech je snížit přísun nutrientů do vod. Nástroje: programy v rámci implementace směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů Nebezpečné látky - Neuspokojivý stav přetrvává, zejména jejich obsahy či rezidua ve vodách, plaveninách a biomase. Řada opatření již byla provedena (uspokojivě zejména rtuť), problémy nyní zejména u polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků. V roce 2004 byl ke snížení obsahu těchto látek zpracován a vládou přijat zvláštní Program se speciální částí a jednotlivými dokumenty pro příslušné látky a byl předán Evropské komisi (EK). K dosažení dobrého stavu v této oblasti do roku 2009 jsme se zavázali také v rámci Přístupových dohod při vstupu do EU. Hydromorfologie říční sítě, silné antropogenní vlivy - posouzení silného ovlivnění našich řek, návrhy programů opatření s efektivností nákladů Vodní bilance, změna klimatu, zásoby vody, eliminace extrémních jevů - analyzovat a zohlednit periodicitu výskytu extrémních hydrologických jevů v plánech povodí, posoudit význam závlah a odvodnění, poldrů versus údolní nádrže……….. Ekosystémový přístup k hodnocení vod, toxicita a bioakumulace - dosud důsledně nenaplňováno, posuzována i hydromorfologie vodních toků, jejich kontinuum. Biologické složky kvality vod v sobě odráží dlouhodobější aspekty stavu vod, a to jak chemické a toxické, tak i hydrologické a hydromorfologické.

13 Zásadní milníky koncepce ochrany vod v ČR, které očekáváme:
jsou nastaveny směrnicemi ES v úpravě dle přístupových dohod jejich splnění je vyžadováno a kontrolováno (pod sankcemi ESD) situace je ztížena kombinací požadavků jednotlivých směrnic komplexnost opatření se musí promítat v plánech povodí 2006 – zahájit programy monitoringu podle rámcové směrnice pro povrchové i podzemní vody, ekologický, chemický i kvantitativní stav 2007 – zpracovat programy opatření oblastí povodí a schválit plány hlavních povodí 2009 – dokončit akční programy nitrátové směrnice 2009 – schválení a zahájení provádění prvních plánů povodí 2009 – dokončit akční programy a dosažení dobrého stavu z pohledu zvláště nebezpečných látek 2010 – zajištění čištění městských odpadních vod aglomerací nad 2000 EO 2012 – zavést kombinovaný emisně-imisní přístup ke stanovení emisních limitů vodoprávními úřady 2015 – dosažení dobrého stavu všech vod (rámcová směrnice vodní politiky)

14 Závěrem: Je před námi tvrdá práce na dalším zlepšení stavu našich vod, kdy budeme sice plnit cíle směrnic EU, ale zejména zlepšovat stav našich vod. Tuto práci a finanční prostředky nevynakládáme kvůli požadavkům bruselských úředníků ale kvůli tomu, abychom měli my sami užitek i potěšení z čistých vod a čisté přírody. Toto není možné dosáhnout bez efektivní spolupráce všech zainteresovaných stran a umění hledání kompromisů.

15 Děkuji za pozornost. RNDr. Jan Hodovský


Stáhnout ppt "Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity"

Podobné prezentace


Reklamy Google