Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity RNDr. Jan Hodovský, Odbor ochrany vod MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity RNDr. Jan Hodovský, Odbor ochrany vod MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická."— Transkript prezentace:

1 Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity RNDr. Jan Hodovský, Odbor ochrany vod MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 OOV MŽP: +420-2-6712-2473 e-mail: hodovsky@env.cz

2 Info z OOV: 04-10/2005 - personální i organizační změny ředitel (Dr. Hodovský) odd. vodní politiky (Ing. Reidinger) odd. ochrany vod (Ing. Kroová) sekretariát (Klimešová) agenda WD+CIS (Mgr. Loučímová) odd. mezin. spolupráce (Ing. Nedvědová) Odchody: Ing. Novický, Mgr. Fedáková, Ing. Navrátil, Ing. Zelinka, Mgr. Modráčková Příchody: Mgr. Loučímová, Ing. Jáglová, Ing. Jandová, Ing. Mucela…………….. Ze 4 odd. redukce na 3; změna vymezení kompetencí………

3 Důvody změn: -Výrazné prodlevy a problémy v implementaci WFD a dalších činností -neprůhlednost dělení kompetencí, překryvnost náplní činností, -špatná komunikace při řešení úkolů, (výsledky personálního auditu) Další řešené problémy: -izolovanost v rámci MŽP, -špatná spolupráce s MZe, -nedůsledné řízení resortních institucí (OOV „ve vleku“)

4 Postupné změny i v řízených resortních institucích (VÚV TGM, ČHMÚ): důvody: -neprůhlednost financování, -špatná komunikace s MŽP, -neplnění role podpory výkonu státní správy -absence propojení VaV a praxe; chybí koncepce na delší období -problémy v řešení úkolů Změny budou postupné s ohledem na transformaci institucí na VVI. Koncepční vymezení rolí, vazba na zákonné povinnosti, konkurenceschopnost a produktivita……………………….

5 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005 Legislativní proces: -vyhláška o monitoringu s vypořádáním připomínek, metodické pokyny k provedení -havarijní vyhláška (již v LRV) -návrh legislativní úpravy omezující používání sloučenin fosforu v pracích prostředcích (novela vyhlášky č. 221/2004 Sb. v souladu s právem ES) -zahájení přípravy novely NV 61/2003, ustavení expertního týmu -novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod Zajištění mezinárodních aktivit vodní politiky z pozice ČR: -plenární zasedání MKOO a MKOD (MKOL) v nových strukturách PS -práce v rámci CIS WFD (včetně přípravy na jednání vodních ředitelů) -práce v komisích pro hraniční vody

6 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005 (pokračování) Protipovodňová prevece: -příprava cvičení Labe 2006 -práce na zkvalitnění předpovědní a výstražné služby -vydán Metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby a -Metodický pokyn pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Vybrané kompetence z vodního zákona: -příprava monitoringu podle WFD – Akční plám MŽP (www.ochranavod.cz)www.ochranavod.cz -metodiky sledování, systém hodnocení stavu, verifikace vodních útvarů a jejich rizikovosti -posouzení stávajících programů, návrhy úprav -ISVS VODA – zpřístupnění evidencí, portál kompatibilní s MZe -propojení přístupu ke sledování chráněných území dle WFD (VÚV TGM, AOPK ČR) -spolupráce na přípravě plánů hlavních povodí a oblastí povodí Příprava koncepce ochrany vod v ČR 2006-2009: -priority ochrany vod v rámci kompetencí MŽP v oblasti vodní politiky -návrh bude zpracován a předložen do 20. 12. 2005

7 Hlavní úkoly OOV pro konec roku 2005 (pokračování) Metodické řízení resortních institucí: -příprava úkolů pro podporu výkonu st.správy MŽP OOV pro 2006 (VÚV TGM) -příprava transformace na VVI (VÚV TGM, ČHMÚ) -kontrola řešení výzkumných záměrů, VaV, úkolů….. (VÚV TGM) -příprava monitoringu vod pro rok 2006 (ČHMÚ) -příprava financování, rozvaha maximální efektivnosti řešení

8 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další Programy monitoringu vod: -zavedení situačního monitoringu tekoucích vod dle WFD -zavedení monitoringu referenčních podmínek tekoucích vod a návrh jejich stanovení -dokončení verifikace vodních útvarů a analýzy rizikovosti (včetně doplnění této analýzy), návrhy na seskupení vodních útvarů dle účelovosti sledování a charakteru -zpracování metod pro sledování stojatých vod -vývoj systému pro hodnocení stavu vod včetně ekologického stavu vod -kalibrace systému hodnocení, nastavení kategorií kvality -zpracování a zavedení systému kontroly jakosti, školení pracovníků laboratoří -Zavedení průzkumného monitoringu nejistých rizikových vodních útvarů -návrh a zavedení provozního monitoringu -úpravy ostatních monitorovacích programů (nitráty, rybné vody, nebezpečné látky…)

9 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další (pokračování) ISVS VODA MŽP: -sjednocení nástrojů pro přístup uživatelů k jednotlivým evidencím -zpřístupnění mapových služeb pro potřeby ŽP (CENIA) -propojení evidencí pro účelové vyhledávání dat vybraného území Prevence znečištění, ochrana vod: -podpora a vytváření nástrojů pro znovuzavedení emisního monitoringu -provázání aktivit s ČIŽP -zkvalitnění registrů zdrojů znečištění (vypouštění, prioritní látky, ČOV, zemědělství..) -podpora a vytváření nástrojů pro ochranu referenčních úseků toků Plánování v oblasti vod: -odborná podpora pro návrhy programů opatření, datová a informační podpora -monitoring a hodnocení stavu vod

10 Hlavní úkoly OOV pro rok 2006 a další (pokračování) Vodní politika, mezinárodní spolupráce: -iniciace spolupráce vodních ředitelů CZ, PL, SK, HU (A - advisor) -aktivní zapojení ČR v pracovních skupinách CIS WFD a MK povodí -podpora kandidátských zemí -podpora zkvalitnění přípravy mezinárodních jednání -přenos informací z mezinárodní úrovně na národní rovinu a informace odb.veřejnosti Věda a výzkum: -iniciace řešení prioritních problémů ve střednědobém výhledu -kontrola propojení s praktickou aplikací (v případě výzkumných záměru a VaV projektů) -zpracování koncepce VaV pro oblast ochrany vod od roku 2007

11

12 Vbrané hlavní problémy ochrany vod v ČR: Eutrofizace - nedostatečné odstranění nutrientů, tj. fosforu a dusíku. Cílem ochrany vod v nejbližších letech je snížit přísun nutrientů do vod. Nástroje: programy v rámci implementace směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů Nebezpečné látky - Neuspokojivý stav přetrvává, zejména jejich obsahy či rezidua ve vodách, plaveninách a biomase. Řada opatření již byla provedena (uspokojivě zejména rtuť), problémy nyní zejména u polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků. V roce 2004 byl ke snížení obsahu těchto látek zpracován a vládou přijat zvláštní Program se speciální částí a jednotlivými dokumenty pro příslušné látky a byl předán Evropské komisi (EK). K dosažení dobrého stavu v této oblasti do roku 2009 jsme se zavázali také v rámci Přístupových dohod při vstupu do EU. Hydromorfologie říční sítě, silné antropogenní vlivy - posouzení silného ovlivnění našich řek, návrhy programů opatření s efektivností nákladů Vodní bilance, změna klimatu, zásoby vody, eliminace extrémních jevů - analyzovat a zohlednit periodicitu výskytu extrémních hydrologických jevů v plánech povodí, posoudit význam závlah a odvodnění, poldrů versus údolní nádrže……….. Ekosystémový přístup k hodnocení vod, toxicita a bioakumulace - dosud důsledně nenaplňováno, posuzována i hydromorfologie vodních toků, jejich kontinuum. Biologické složky kvality vod v sobě odráží dlouhodobější aspekty stavu vod, a to jak chemické a toxické, tak i hydrologické a hydromorfologické.

13 Zásadní milníky koncepce ochrany vod v ČR, které očekáváme: -jsou nastaveny směrnicemi ES v úpravě dle přístupových dohod -jejich splnění je vyžadováno a kontrolováno (pod sankcemi ESD) -situace je ztížena kombinací požadavků jednotlivých směrnic -komplexnost opatření se musí promítat v plánech povodí 2006 – zahájit programy monitoringu podle rámcové směrnice pro povrchové i podzemní vody, ekologický, chemický i kvantitativní stav 2007 – zpracovat programy opatření oblastí povodí a schválit plány hlavních povodí 2009 – dokončit akční programy nitrátové směrnice 2009 – schválení a zahájení provádění prvních plánů povodí 2009 – dokončit akční programy a dosažení dobrého stavu z pohledu zvláště nebezpečných látek 2010 – zajištění čištění městských odpadních vod aglomerací nad 2000 EO 2012 – zavést kombinovaný emisně-imisní přístup ke stanovení emisních limitů vodoprávními úřady 2015 – dosažení dobrého stavu všech vod (rámcová směrnice vodní politiky)

14 Závěrem: Je před námi tvrdá práce na dalším zlepšení stavu našich vod, kdy budeme sice plnit cíle směrnic EU, ale zejména zlepšovat stav našich vod. Tuto práci a finanční prostředky nevynakládáme kvůli požadavkům bruselských úředníků ale kvůli tomu, abychom měli my sami užitek i potěšení z čistých vod a čisté přírody. Toto není možné dosáhnout bez efektivní spolupráce všech zainteresovaných stran a umění hledání kompromisů.

15 Děkuji za pozornost. RNDr. Jan Hodovský hodovsky@env.cz


Stáhnout ppt "Informace z Odboru ochrany vod MŽP, současné a výhledové aktivity RNDr. Jan Hodovský, Odbor ochrany vod MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická."

Podobné prezentace


Reklamy Google