Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI"— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI
Mgr. Michal Oblouk

2 OSOBNOST ČLOVĚKA jednotný celek tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jednotlivce, projevující se navenek chováním – utváří se ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností struktura osobnosti: extroverze – mezilidská interakce, začlenění do společenských vztahů přívětivost – kvalita mezilidských vztahů od soucítění k nenávisti svědomitost – chování jedince vedoucí k určitému cíli emocionální stabilita – stálost citů intelekt, kultura a otevřenost – přístupnost k vzdělání a získávání zkušeností

3 VLASTNOSTI stránky lidské osobnosti, které poznáme ze zvláštního a poměrně stálého chování jedince dlouhodobější a stálejší znaky osobnosti tvoří je temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje a volní vlastnosti

4 SCHOPNOSTI vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností jsou důležité pro kvalitní rozvoj a využití při určitých činnostech - člověk se s nimi nerodí, schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet jádrem schopností jsou vrozené vlohy – dispozice (nejsou-li rozvíjeny, pak se možnost přetvořit je ve schopnost ztrácí) VLOHA = vrozený předpoklad pro vykonávání nějaké mentální nebo senzomotorické činnosti (např. prostorová představivost, hudební sluch), jejich cvičením se vyvíjí schopnosti

5 MÍRA SCHOPNOSTÍ jednotlivé schopnosti mají vrozený a získaný podklad
NADÁNÍ - schopnosti umožňující nadprůměrný výkon, vyvinuté vlohy, např. hudební (schopnost komponovat, dirigovat nebo hrát na hudební nástroj) TALENT - souhrn zvlášť rozvinutých schopností, jež člověku zaručují mimořádné výkony, umí je ovládat lépe, než jiní, např. pohybový, matematický, manuální, výtvarný GENIALITA - mimořádně velký talent INTELIGENCE (IQ) = rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem, je geneticky podmíněná, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací

6 INTELIGENCE nad inteligence géniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání - 0,2 % do výjimečná superiorní inteligence, mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci - 2,8 % do vysoce nadprůměrná inteligence, snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti - 6% do nadprůměrná inteligence, vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo - 12% do vysoce průměrná inteligence, vysokou školu vystuduje jen s potížemi, důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie - 25% do průměrná inteligence, dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení - 25% do 90 - slabě podprůměrná inteligence, dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích - 10% do 80 - nižší stupeň mentální retardace, s problémy zvládne základní školu, úspěšný ve zvláštní škole - 10% do 70 - lehká mentální retardace, je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu - 6,8 % do 50 - střední mentální retardace, nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky - 2% do 20 - těžká mentální retardace, nevzdělavatelný a nevychovatelný - 0,2 %

7 DĚLENÍ SCHOPNOSTÍ primární (smysly)
psychomotorické - naučit se vykonávat určité sestavy pohybů, motorická rychlost, orientace v prostoru, koordinace produktivní - využití starých vědomostí k získání nových vjemové - umožňují vnímat a rozlišovat to, co vnímají smysly (barvy, zvuky, vůně, …) myšlenkově poznávací (intelektuální) – orientace v novém prostředí, řešení problémů sociální – vycházet s lidmi, zapůsobit ve společnosti

8 TVOŘIVOST kreativita zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost - ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního, popř. tvůrčím řešením problémů může být umělecká nebo vědecko-technická vlastnosti tvořivé osobnosti - vnímání a asociace směřují k menší všeobecnosti a typičnosti, projevuje zájem o formu a eleganci, není svázána přesností a pečlivostí, je intuitivní, psychicky náladová, má zájem o lidské jednání, je otevřená, vnímavá, nachází zalíbení v nových přístupech, je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní, využívá vlastní představivosti a fantazie, překračuje hranice konvencí a je málo konformní nebo vůbec (nejde s dobou), je zvídavá a snadno se nechává inspirovat okolím, má široké zájmy, je hravá, často využívá například přirovnávání a srovnávání

9 DOVEDNOSTI učením získané dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou (x vědomosti = učením získané poznatky) vlastnosti živého objektu, které vyjadřují jeho schopnosti jsou nacvičené – návyky x zlozvyky (vznikají díky opakování, vykonávání činnosti se stává automatickým) dělí se: rozumové – intelektové, schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů smyslově-pohybové – senzomotorické, činnosti, které vykonáváme pomocí smyslových a pohybových orgánů pohybové – motorické, vzpřímené držení těla a chůze, odlišná hybnost dolních a horních končetin, uchopování předmětů, bohatý rejstřík dovednostních pohybů, motorika spojená s řečí

10 VROZENÉ PŘEDPOKLADY psychika člověka - prožívání (vnitřní stránka), chování (vnější stránka) člověk se projevuje velmi rozmanitě, ale má i určité relativně stálé rysy – vlastnosti, některé vlastnosti člověku připisujeme nezávisle na situaci, poznáváme je z poměrně stálého chování a jednání jednotlivce v jednání a chování člověka nejsou všechny vlastnosti stejně významné - velký význam mají schopnosti = vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti, nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh, jedna vloha může být základem několika schopností, naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách nadání = souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti, zakládá se na vrozených vlohách talent = vysoce rozvinutý soubor schopností, který umožňuje člověku, aby dosáhl ve svém oboru vynikajících výsledků genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje jejich nositelům vytvořit vrcholná díla inteligence = všeobecná schopnost, při jejímž posuzování se vychází z velikosti výkonů v různých intelektuálních činnostech téže osoby, schopnost učit se a zároveň dovednost uplatnit získané vědomosti a poznatky v praxi

11 OSOBNÍ POTENCIÁL OSOBNOST - fyzické a osobnostní vlastnosti
souhrn všech vlastností a schopností, které člověku umožňují dosáhnout pracovních i společenských cílů osobní potenciál každého člověka se promítá do následujících rovin: OSOBNOST - fyzické a osobnostní vlastnosti ODBORNOST - schopnosti, dovednosti, vzdělání a praxe ve vztahu k profesi EFEKTIVITA - míra využití znalostí a schopností STABILITA - schopnost adaptace na změny DYNAMIKA - působení na okolí

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google