Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI Mgr. Michal Oblouk

2  jednotný celek tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jednotlivce, projevující se navenek chováním – utváří se ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností  struktura osobnosti: 1)extroverze – mezilidská interakce, začlenění do společenských vztahů 2)přívětivost – kvalita mezilidských vztahů od soucítění k nenávisti 3)svědomitost – chování jedince vedoucí k určitému cíli 4)emocionální stabilita – stálost citů 5)intelekt, kultura a otevřenost – přístupnost k vzdělání a získávání zkušeností OSOBNOST ČLOVĚKA

3  stránky lidské osobnosti, které poznáme ze zvláštního a poměrně stálého chování jedince  dlouhodobější a stálejší znaky osobnosti  tvoří je temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje a volní vlastnosti VLASTNOSTI

4  vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností  jsou důležité pro kvalitní rozvoj a využití při určitých činnostech - člověk se s nimi nerodí, schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet  jádrem schopností jsou vrozené vlohy – dispozice (nejsou-li rozvíjeny, pak se možnost přetvořit je ve schopnost ztrácí)  VLOHA = vrozený předpoklad pro vykonávání nějaké mentální nebo senzomotorické činnosti (např. prostorová představivost, hudební sluch), jejich cvičením se vyvíjí schopnosti SCHOPNOSTI

5  jednotlivé schopnosti mají vrozený a získaný podklad 1)NADÁNÍ - schopnosti umožňující nadprůměrný výkon, vyvinuté vlohy, např. hudební (schopnost komponovat, dirigovat nebo hrát na hudební nástroj) 2)TALENT - souhrn zvlášť rozvinutých schopností, jež člověku zaručují mimořádné výkony, umí je ovládat lépe, než jiní, např. pohybový, matematický, manuální, výtvarný 3)GENIALITA - mimořádně velký talent INTELIGENCE (IQ) = rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem, je geneticky podmíněná, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací MÍRA SCHOPNOSTÍ

6  nad 140 - inteligence géniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání - 0,2 %  do 140 - výjimečná superiorní inteligence, mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci - 2,8 %  do 130 - vysoce nadprůměrná inteligence, snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti - 6%  do 120 - nadprůměrná inteligence, vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo - 12%  do 110 - vysoce průměrná inteligence, vysokou školu vystuduje jen s potížemi, důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie - 25%  do 100 - průměrná inteligence, dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení - 25%  do 90 - slabě podprůměrná inteligence, dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích - 10%  do 80 - nižší stupeň mentální retardace, s problémy zvládne základní školu, úspěšný ve zvláštní škole - 10%  do 70 - lehká mentální retardace, je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu - 6,8 %  do 50 - střední mentální retardace, nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky - 2%  do 20 - těžká mentální retardace, nevzdělavatelný a nevychovatelný - 0,2 % INTELIGENCE

7  primární (smysly)  psychomotorické - naučit se vykonávat určité sestavy pohybů, motorická rychlost, orientace v prostoru, koordinace  produktivní - využití starých vědomostí k získání nových  vjemové - umožňují vnímat a rozlišovat to, co vnímají smysly (barvy, zvuky, vůně, …)  myšlenkově poznávací (intelektuální) – orientace v novém prostředí, řešení problémů  sociální – vycházet s lidmi, zapůsobit ve společnosti DĚLENÍ SCHOPNOSTÍ

8  kreativita  zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost - ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního, popř. tvůrčím řešením problémů  může být umělecká nebo vědecko-technická  vlastnosti tvořivé osobnosti - vnímání a asociace směřují k menší všeobecnosti a typičnosti, projevuje zájem o formu a eleganci, není svázána přesností a pečlivostí, je intuitivní, psychicky náladová, má zájem o lidské jednání, je otevřená, vnímavá, nachází zalíbení v nových přístupech, je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní, využívá vlastní představivosti a fantazie, překračuje hranice konvencí a je málo konformní nebo vůbec (nejde s dobou), je zvídavá a snadno se nechává inspirovat okolím, má široké zájmy, je hravá, často využívá například přirovnávání a srovnávání TVOŘIVOST

9  učením získané dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou (x vědomosti = učením získané poznatky)  vlastnosti živého objektu, které vyjadřují jeho schopnosti  jsou nacvičené – návyky x zlozvyky (vznikají díky opakování, vykonávání činnosti se stává automatickým)  dělí se: 1)rozumové – intelektové, schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů 2)smyslově-pohybové – senzomotorické, činnosti, které vykonáváme pomocí smyslových a pohybových orgánů 3)pohybové – motorické, vzpřímené držení těla a chůze, odlišná hybnost dolních a horních končetin, uchopování předmětů, bohatý rejstřík dovednostních pohybů, motorika spojená s řečí DOVEDNOSTI

10  psychika člověka - prožívání (vnitřní stránka), chování (vnější stránka)  člověk se projevuje velmi rozmanitě, ale má i určité relativně stálé rysy – vlastnosti, některé vlastnosti člověku připisujeme nezávisle na situaci, poznáváme je z poměrně stálého chování a jednání jednotlivce  v jednání a chování člověka nejsou všechny vlastnosti stejně významné - velký význam mají schopnosti = vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti, nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh, jedna vloha může být základem několika schopností, naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách  nadání = souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti, zakládá se na vrozených vlohách  talent = vysoce rozvinutý soubor schopností, který umožňuje člověku, aby dosáhl ve svém oboru vynikajících výsledků  genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje jejich nositelům vytvořit vrcholná díla  inteligence = všeobecná schopnost, při jejímž posuzování se vychází z velikosti výkonů v různých intelektuálních činnostech téže osoby, schopnost učit se a zároveň dovednost uplatnit získané vědomosti a poznatky v praxi VROZENÉ PŘEDPOKLADY

11  souhrn všech vlastností a schopností, které člověku umožňují dosáhnout pracovních i společenských cílů  osobní potenciál každého člověka se promítá do následujících rovin: 1)OSOBNOST - fyzické a osobnostní vlastnosti 2)ODBORNOST - schopnosti, dovednosti, vzdělání a praxe ve vztahu k profesi 3)EFEKTIVITA - míra využití znalostí a schopností 4)STABILITA - schopnost adaptace na změny 5)DYNAMIKA - působení na okolí OSOBNÍ POTENCIÁL

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost  http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A1_vlastnost http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A1_vlastnost  http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlohy http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlohy  http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dovednost http://cs.wikipedia.org/wiki/Dovednost  http://cs.wikipedia.org/wiki/Intelekt http://cs.wikipedia.org/wiki/Intelekt  http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorika_%C4%8Dlov%C4%9Bka http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorika_%C4%8Dlov%C4%9Bka  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvo%C5%99ivost http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvo%C5%99ivost  http://www.vseosportu.unas.cz/rychlostni%20schopnosti.php http://www.vseosportu.unas.cz/rychlostni%20schopnosti.php  http://kreacionismus.cz/content/jedinecne-schopnosti-lidske-ruky http://kreacionismus.cz/content/jedinecne-schopnosti-lidske-ruky  http://www.novinky.cz/zena/deti/155494-jak-a-cim-podporit-kreativitu-deti.html http://www.novinky.cz/zena/deti/155494-jak-a-cim-podporit-kreativitu-deti.html  http://user.unob.cz/fisera/files/volitelne/_poz_vy/lit_h/psychologie/01- Vrozene_predpoklady.html http://user.unob.cz/fisera/files/volitelne/_poz_vy/lit_h/psychologie/01- Vrozene_predpoklady.html  http://www.jobs.cz/poradna/image-a-uspech/osobni-potencial/ http://www.jobs.cz/poradna/image-a-uspech/osobni-potencial/ ZDROJE


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google