Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007
Martin Kubis – TURek © Martin Kubis – TURek,

2 Náplň: Systém hospodaření oddílu a střediska Vedení pokladny
Vyúčtování malé akce Správa inventáře © Martin Kubis – TURek,

3 Středisko Hospodářský a právní subjekt – má právní subjektivitu
Vlastní majetek a finance Schopnost hradit závazky (dluhy) Ručí za své finance před zákonem © Martin Kubis – TURek,

4 Účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Evidence příjmů a výdajů finančních prostředků, evidence majetku, pohledávek a závazků střediska Finanční prostředky na běžném účtu a v pokladně © Martin Kubis – TURek,

5 Oddíl Základní výchovné jednotky mohou hospodařit pouze tehdy, dá-li jim k tomu středisko pravomoc Oddílová pokladna – součást pokladny střediska © Martin Kubis – TURek,

6 1. VAT 7. JIT 5. OST Majetek střediska Pokladna střediska
3. středisko „Zdimíra Touška“ Běžný účet střediska 7. JIT 5. OST © Martin Kubis – TURek,

7 Pokladna střediska + 13.545,- + 17.000,- - 7.235,- + 15.500,-
,- ,- ,- ,- ,- ,- + 250,- ,- 0,- ,- © Martin Kubis – TURek,

8 Vedení pokladny Pokladní kniha
Prvotní doklad – doklad potvrzující nákup Druhotný (účetní) doklad © Martin Kubis – TURek,

9 Pokladní kniha Do pokladní knihy zapisujeme jen tehdy, když máme účetní doklad podložený prvotním dokladem!!! Náležitosti: Označení „Pokladní kniha“ Období, za které je pokladna vedena Označení organizace Jméno odpovědné osoby, která knihu vede Počet stran a očíslování stran knihy Dělení do sloupců… © Martin Kubis – TURek,

10 NESMÍ BÝT NIKDY V MÍNUSU!!!
Pokladní kniha 2 Řád. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Příjmy 1 2 3 4 převod Výdaje 5 Zůstatek 6 Poznámka 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. přenos Strana č. ………. STOVKY TISÍCE 3.328,50 HALÉŘE 1.6. P-13 Príspévek do str. 1.200,- 4.528,50 NESMÍ BÝT NIKDY V MÍNUSU!!! 2.6. V-23 Vstupné 500,- 4.028,50 © Martin Kubis – TURek,

11 Prvotní doklad Paragon Stvrzenka Faktura
Jiné potvrzení o nákupu, splňující zákonné náležitosti!!! Bez nich je neplatný!!! © Martin Kubis – TURek,

12 Náležitosti prvotního dokladu
PARAGON 27 020452 Datum uskut. zdanit. plnění: DIČ: Prodávající: (razítko, podpis) Množ. Druh zboží Náležitosti prvotního dokladu Obsah dodávky zboží (služeb) – počet ks, název zboží + cena za jednotku Cena celkem (sazba daně, cena bez DPH) Datum vystavení dokladu 1 Bang D.C. 295,- 19 % 295,- © Martin Kubis – TURek,

13 Náležitosti prvotního dokladu
PARAGON 27 020452 Datum uskut. zdanit. plnění: DIČ: Prodávající: (razítko, podpis) Množ. Druh zboží Náležitosti prvotního dokladu Identifikace nebo podpis osoby, která doklad vystavila – není nezbytný! Označení prodávajícího obchodním jménem, sídlo (bydliště, místo podnikání), IČO (DIČ) – funkci plní razítko – Razítko není nezbytné! 1 Bang D.C. 295,- 19 % MORIA spol. s r.o. Křenová 8, BRNO Tel.: DIČ: 295,- Novák © Martin Kubis – TURek,

14 Účetní doklady Doplňují údaje prvotních dokladů
Dokazují oprávněnost manipulace s penězi Náležitosti pro vnitřní organizaci uce. Originální písemnost, stejnopis, průpis Vyhotovovány dle přiložených prvotních dokladů © Martin Kubis – TURek,

15 Náležitosti účetních dokladů
Označení účetního dokladu Datum vyhotovení účetního dokladu Označení účastníků obchodu (jména, adresy, IČO) – razítko Peněžní částka (číslem, slovy) Slovní vyjádření účelu platby © Martin Kubis – TURek,

16 Náležitosti účetních dokladů
Podpis pokladníka Podpis příjemce (na výdajovém dokladu) Podpis osoby pověřené schvalováním (statutární orgán) Datum a podpis účtovatele © Martin Kubis – TURek,

17 Účtovací předpis (Dal – účet)
Identifikace účetní jednotky P-01 Organizace: Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel ……………. Dne ……………. zaúčtoval …………… Text Účtovací předpis (Dal – účet) hal. 20. 1. 7 Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278 ,50 ~ ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ Úcastnický poplatek Novák © Martin Kubis – TURek,

18 Razítko Junák – svaz skautů a skautek ČR
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ……………….. ze dne ……………… Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Přijato od …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal: Junák – svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO „ZDIMÍRA TOUŠKA“ OLOMOUC Holická 31/19-SD, Olomouc IČO: ev.č © Martin Kubis – TURek,

19 Druhy účetních dokladů
Příjmový pokladní doklad / zjednodušený Výdajový pokladní doklad / zjednodušený Výpis z běžného účtu Faktura © Martin Kubis – TURek,

20 Faktura U identifikace odběratele musí být celý název!!!
Adresování na fyzickou osobu!!! Zápis do Obchodního rejstříku ODBĚRATEL Junák – svaz skautů a skautek ČR Středisko „Zdimíra Touška“ Olomouc Holická 31/19-SD OLOMOUC ODBĚRATEL Junák – svaz skautů a skautek ČR Středisko „Zdimíra Touška“ Olomouc Martin Kubis, Holická 31/19-SD, Olomouc © Martin Kubis – TURek,

21 FAKTURA – daňový doklad
Označení dodávky Jedn. množství Množství Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem DPH % DPH Kč Celkem Kč s DPH Bez daně Kč Počet příloh Fakturoval DPH 0 % XXX Telefon DPH % Telefax Peněžní ústav Číslo účtu FAKTURA – daňový doklad Dodavatel DIČ Faktura číslo Konstantní symbol HS – objednávka číslo / Odběratel Způsob dopravy vlastní nákladní poštou Příjemce Místo vyskladnění Místo určení Dodací list č: Datum splatnosti Forma úhrady Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdan. plnění K úhradě celkem Kč Razítko a podpis © Martin Kubis – TURek,

22 Číslování uce dokladů Účetní doklad musí mít jednoznačnou identifikaci prostřednictvím svého čísla VPD 1 V-1 V001 V01/07 © Martin Kubis – TURek,

23 Opravy účetních záznamů
Osoba odpovědná za provedení opravy Okamžik provedení opravy Obsah opravovaného termínu před a po opravě musí být čitelný!!! © Martin Kubis – TURek,

24 Účtovací předpis (Dal – účet)
Organizace: Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel ……………. Dne ……………. zaúčtoval …………… Text Účtovací předpis (Dal – účet) hal. © Martin Kubis – TURek, Identifikace účetní jednotky P-01 20. 1. 7 Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278 ,50 ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ Úcastnický poplatek Novák Opravil Novák, 21.1.

25 Účtovací předpis (Dal – účet)
Organizace: Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel ……………. Dne ……………. zaúčtoval …………… Text Účtovací předpis (Dal – účet) hal. © Martin Kubis – TURek, Identifikace účetní jednotky P-01 20. 1. 7 Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278 ,50 ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ Úcastnický poplatek Novák STORNO

26 Vyúčtování malé akce Rozpočet akce Příjmy: Výdaje: Účastnické poplatky
Příspěvek střediska Dotace Dar Výdaje: Cestovné Vstupné Potraviny Materiál na program © Martin Kubis – TURek,

27 Rozpočet akce pro 10 lidí Výdaje: Příjmy: Cestovné 1.000,-
Vstupné ,- Potraviny 2.000,- Materiál ,- 3.750,- Příjmy: Účastníci (10) ?????? Středisko 1.000,- 3.750,- 3.750 – 1.000 = 2.750 / 10 = 275,- Kč/osoba Rezerva?!! © Martin Kubis – TURek,

28 Po akci Vyúčtování akce dle skutečnosti Vyúčtování předat hospodáři
Dořešit přeplatek / nedoplatek Co s přebytkem? Vrátit Nechat v pokladně Je-li akce dotovaná, nesmí skončit přebytkem! © Martin Kubis – TURek,

29 Inventář Evidence majetku
DDHM = – Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok © Martin Kubis – TURek,

30 INVENTÁRNÍ KARTA DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
Firma (razítko) Karta č.: …………….. INVENTÁRNÍ KARTA DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Číslo Název Datum pořízení Počet kusů Ocenění Dat. a způsob vyřazení Pozn. Junák – svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO „ZDIMÍRA TOUŠKA“ OLOMOUC Holická 31/19-SD, Olomouc IČO: ev.č 1 001 Sekera malá 1.4. 2005 5 200,- 002 Stan HUDY S09 10.3. 2006 1 4.099,- © Martin Kubis – TURek,

31 Účtovací předpis (Dal – účet)
Organizace: Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel ……………. Dne ……………. zaúčtoval …………… Text Účtovací předpis (Dal – účet) hal. © Martin Kubis – TURek,

32 PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ……………….. ze dne ………………
Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Přijato od …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal: © Martin Kubis – TURek,

33 VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ……………….. ze dne ………………
Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Vyplaceno komu …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal: Vydal: © Martin Kubis – TURek,

34 VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Organizace - firma Vyplaceno (jméno a adresa) Průkaz totožnosti Celkem Kč h slovy Účel výplaty Rozpočtová skladba Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne čísl. Text Účtovací předpis (Má dáti-účet) h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Dne Zaúčtoval VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo ze dne rok Přílohy: © Martin Kubis – TURek,


Stáhnout ppt "Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google