Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt. Nedemokratická, autoritativní forma vlády - projevuje se masivní ideologickou propagandou, terorem a brutalitou Usiluje o „totální“, naprostou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt. Nedemokratická, autoritativní forma vlády - projevuje se masivní ideologickou propagandou, terorem a brutalitou Usiluje o „totální“, naprostou."— Transkript prezentace:

1 projekt

2 Nedemokratická, autoritativní forma vlády - projevuje se masivní ideologickou propagandou, terorem a brutalitou Usiluje o „totální“, naprostou moc - zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu Totalita vyžaduje aktivní souhlas

3 Soustava názorů, idejí a postojů, které zastávají určité sociální skupiny usilující o politickou moc.

4 Systém, v n ě m ž existuje a svobodn ě p ů sobí více politických stran nebo skupin, které vzájemným st ř etáváním a relativní rovnováhou tvo ř í mechanismus politické moci typický pro moderní demokratické z ř ízení Politický pluralismus: Existence více politických stran a ka ž dá strana má šanci p ř evzít nenásiln ě moc ve stát ě formou volebního vít ě zství a to v rámci podmínek daných demokratickou ústavou.

5 Totalitární režimy nebo hnutí drží politickou moc skrze ideologii a propagandu šířenou přes státem ovládaná média a kult osobnosti Totalitní stát plně  ovládá ekonomiku  potlačuje svobodu slova  potlačuje kritiku režimu

6 Fašismus  (italsky fascismo) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření fascis - svazek  První fašistická organizace – Svazky italských spolubojovníků 1919

7  Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce  Proklamuje snahu o udržení disciplíny a plynulého chodu státu  Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini)  V čele státu požaduje silného vůdce (vůdcovský princip)  K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury

8  Nacionální socializmus zkráceným výrazem nacizmus (Nacionální socializmus)  Je totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem

9  Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu, fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu)  Uplatňuje tzv. rasovou hygienu, což znamená separaci a genocidu / např. konečné řešení židovské otázky / - šoa, holokaust

10  Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (zneužití filosofie F. Nietzscheho).  Odstranění politické plurality, demokracie  Vůdcovský princip  Pro odpůrce režimu – koncentrační tábory  březen 1933 - vznik prvního koncentračního tábora v Dachau

11 Biblický výraz šoa (hebrejsky zničení, záhuba, zmar),, je omezen na druhou světovou válku zaměřený na židovské obyvatelstvo.

12 Pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné. Milióny mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jež hlásala nadřazenost tzv. "germánské rasy".

13  Heinrich Himmler- ř íšský v ů dce SS, velitel n ě mecké policie, tv ů rce systému koncentra č ních tábor ů

14  Adolf Eichmann- v ů dce gestapa v Berlín ě, ř ídil transporty do vyhlazovacích tábor ů  Reinhard Heydrich- ř ídil Einsatzgruppen, kone č né ř ešení ž idovské otázky - zastupující ř íšský protektor

15  R.Heydrich - 21.9.1939 plán k vytvo ř ení ghett- první krok ke kone č nému cíli  2.10.1940 Varšava- 480 000 osob  1941- Lod ž, Lvov, Minsk, Terezín  15.10.1941 K.H. Frank- trest smrti pro ty, je ž opustí ghetto i pro jejich pomocníky  1933-1939- persekuce, zákazy, povinnost nosit hv ě zdu od šesti let  -industrializace (vše se dál zpracovává)  -byrokracie (nikdo není odpov ě dný)  -dehumanizace ob ě ti (pouze č ísla)  4 fáze-nazvání ob ě ti, vyvlastn ě ní, koncentrace, vyhlazení  1939-1945- 6 000 000 ob ě tí

16  1780- jako pevnost- 2 č ásti  nacházel se na hranicích protektorátu  ž ilo zde 7300 obyvatel- prošlo  155 000 lidí, 35 000 zem ř elo  První transport - 24.11.1941  Zavazadlo 50 kg  Č lenové rodin ž ili odd ě len ě  Nedostatek hygieny, jídla  Mnoho nemocí, hmyzu, epidemie tyfu,  Ž idé z Evropy  Ž idovská samospráva  Evakua č ní transporty

17  Významné osobnosti :  Arnošt Lustig  Helga Weissová- Hošková  Petr Ginz  Fr. Zelenka  K.Polá č ek  Lustig Lustig

18 Komunizmus jako ideologie z latinského communis = „společný“ Je to politická ideologie hlásající společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Označuje: stav společnosti, jehož dosažení komunisté prosazují komunistický režim, tedy politický režim států ovládaných komunistickými stranami. S oukromé vlastnictví mohou vykořisťovaní zrušit jen násilím.

19  Společné vlastnictví výrobních prostředků  Důraz na rodinu  Školství podřízené jedné ideologii  Propaganda a media je zaměřena na propagaci ideologie  Persekuce lidí nesouhlasící s oficiální ideologií - nepotřební a nebezpeční lidé „staré epochy“ jsou vymazáni  Existence jediné politické strany – „státostrany“, která má monopol na „pravdu“ a politická rozhodování Rudolf Franz Ferdinand Höss

20

21  Procesy s vysokými funkcionáři KSČ - kdysi vnímány jako vrchol represí komunistického režimu v Československu, ale funkcionáři tvořili velmi malé procento obětí  Většinu obětí představovali lidé, kteří neměli s KSČ nic společného, proti režimu se pokoušeli bojovat nebo byli režimem z různých důvodů vnímáni jako potenciální odpůrci či nespolehlivé živly.

22  Soudy za politickou č innost– č asto vykonstruované nebo vyprovokované  Soudy za hospodá ř skou č innost – "odhalování viník ů " z ř ad odp ů rc ů re ž imu a odhalování p ř í č in hospodá ř ských potí ž í a neúsp ě ch ů  Soudy za verbální politické č iny - "protistátní výroky", "urá ž ky" hlavy státu a spojenc ů, rozši ř ování "nepravdivých" a "poplašných" zpráv č i "pobu ř ování".

23  Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v č ele s Rudolfem Slánským  proces s Miladou Horákovou a spol.  proces s generálem Heliodorem Píkou  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10 153697395-proces-h/20756226864/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10 153697395-proces-h/20756226864/

24  1948 – komunistický p ř evrat, Vít ě zný únor  50 léta - Éra stalinismu  1968 – Pra ž ské jaro  1968 – okupace vojsky varšavské smlouvy  70 – 80. léta – období normalizace  1980–1989 - krize, p ř estavba spole č nosti / Prerestrojka v SSSR/  1989 - Sametová revoluce


Stáhnout ppt "Projekt. Nedemokratická, autoritativní forma vlády - projevuje se masivní ideologickou propagandou, terorem a brutalitou Usiluje o „totální“, naprostou."

Podobné prezentace


Reklamy Google