Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV"— Transkript prezentace:

1 Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV
EU – strukturální fondy, 7. RP, CIP, EUREKA, ...

2 Důležité zákony Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 FREE - VaVaI, TT

3 Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 –Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje) FREE - VaVaI, TT

4 Uznatelné náklady Nařízení vlády č. 461/2002
§ 3 Vymezení položek uznatelných nákladů osobní náklady mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce FREE - VaVaI, TT

5 Uznatelné náklady náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) UN = (A/B) x C x D UN uznatelné náklady A doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B doba upotřebitelnosti C pořizovací cena majetku D podíl užití majetku pro řešení projektu FREE - VaVaI, TT

6 Uznatelné náklady náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku další provozní náklady například: náklady na materiál, zásoby náklady na drobný hmotný majetek (tj. do Kč) FREE - VaVaI, TT

7 Uznatelné náklady náklady na služby
náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady doplňkové (režijní) náklady FREE - VaVaI, TT

8 Rozdělení nákladů běžné (neinvestiční) náklady
kapitálové (investiční) náklady FREE - VaVaI, TT

9 Nepřímé (režijní) náklady
Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% výše režií je vztažena k přímým nákladům Obvyklé u VŠ, organizací V&V Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Obvyklé u podniků FREE - VaVaI, TT

10 Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. FREE - VaVaI, TT

11 Odpočet nákladů na V&V Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. FREE - VaVaI, TT

12 Sítě

13 Asociace výzkumných organizací - AVO
Vznik 1991 jako reakce na privatizaci rezortních VÚ Poslání zastupovat zájmy členů poskytování podpory, informační servis - nejen pro členy AVO FREE - VaVaI, TT

14 Některé významné aktivity AVO
Podpora členů AVO při získávání podpory ze státního rozpočtu Oborová kontaktní organizace Odborné aktivity, např. školení o VaV Spolupráce s AIP ČR, IA ČR Některé výsledky AVO o.p.s. studie o nástrojích nepřímé podpory VaV návrh kriterií pro operační programy MPO FREE - VaVaI, TT

15 Asociace inovačního podnikání - AIP
AIP ČR založena 1993 na podporu inovačního podnikání Systém inovačního podnikání v ČR Časopis Inovační podnikání a transfer technologií Výchova odborníků pro inovační podnikání Národní inovační politika, Národní inovační strategie FREE - VaVaI, TT

16 Podpora TT konference a výstava Inovace roku ( – ) publikace Inovační podnikání Networking management programů Kontakt a EUREKA mezinárodní spolupráce FREE - VaVaI, TT

17 Společnost vědeckotechnických parků - SVTP
Hlavní úkoly Propagovat myšlenku vzniku VTP, PIC apod. a získávat podporu pro jejich vznik Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování VTP podporovat vznik národní sítě (akreditace) podporovat tvorbu středisek CTT Organizovat vzdělávací, poradenskou, ediční a vydavatelskou činnost Navazovat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi VTP FREE - VaVaI, TT

18 Proč má stát podporovat inovace?
Tržní selhání: Inovace mají charakter veřejných statků Asymetrie informací (nedostatečná interakce) Nedokonalé kapitálové trhy (slabý trh rizikového kapitálu) Rigidity na trhu práce Podpora inovací by měla být zacílena na řešení těchto tržních selhání! FREE - VaVaI, TT

19 Technologický transfer
Majitel vs. příjemce technologie Vztah mezi majitelem a příjemcem technologie, který vyústí v nový výrobek nebo nový proces Prodej nebo směna duševního vlastnictví týkající se technologie jejím majitelem výrobci nebo aplikátorovi za účelem jejího dalšího tržního využití Transfer know-how nebo technologie Úspěšná aplikace a/nebo adaptace technologie vyvinuté jednou organizací tak, že splní potřeby a požadavky jedné nebo více jiných organizací Neformální: výchova odborníků, kteří najdou uplatnění ve firmách FREE - VaVaI, TT

20 TT nesmí být čistě obchodní aktivita – musí být rovněž přítomen prvek INOVACE
Jak: Firma/vynálezce/výzkumný ústav apod. provede sám Použije specializovaných služeb odborníků (licenčních právníků, specialistů na transfer apod.) Využije služeb specializovaných sítí (v rámci Evropy: IRC, BIC, EIC, ESA ... ) FREE - VaVaI, TT

21 Typy technologických transferů
Technická spolupráce Joint Venture Licenční smlouva Výrobní kooperace Obchodní smlouva s technickou pomocí FREE - VaVaI, TT

22 Spin off firmy Spin-off je firma založená výzkumníky za účelem uvedení na trh produktu založeného na novém poznatku – výsledku výzkumu. Vysoká odborná fundovanost vědců vs. jejich nezkušenost s podnikatelskými aktivitami FREE - VaVaI, TT

23 Klastry Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují (Porter) Co-opetition Klastrová iniciativa je organizované úsilí zaměřené na růst a zvýšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu za účasti klastrových firem, samosprávy a/nebo výzkumné komunity (Zelená kniha KI) FREE - VaVaI, TT

24 Triple helix veřejný sektor soukromý sektor VaV 19.-20.10.2010
FREE - VaVaI, TT

25 Financování inovací Podmínky podnikání: unikátní nápad
podnikatelský záměr (business plán) realizace záměru – zajištění finančních prostředků FREE - VaVaI, TT

26 Podnikatelský plán stručné shrnutí (Executive Summary)
popis klíčových bodů projektu – produkt, zákazníci, ochrana duševního vlastnictví atd. analýzy – trh, dodavatelé, odběratelé, VaV atd. SWOT analýza návrhová část – konkrétní cíle dle SWOT financování podnikatelského záměru analýza rizik – opatření k minimalizaci rizik FREE - VaVaI, TT

27 Finanční zdroje vlastní prostředky dluhové financování
peněžité či nepeněžité vklady do ZK dluhové financování bankovní úvěry, hypoteční fondy, leasing, factoring, forfaiting financování vstupem základního kapitálu FFF, business angels, venture capital FREE - VaVaI, TT

28 Financování podle fáze rozvoje
založení a rozjezd podniku (start up) vlastní zdroje (vklad do ZK), BA počáteční rozvoj BA, mikropůjčky, seed capital Expanze VC, leasing, factoring, úvěry stabilní růst/zralost vlastní zdroje, výnosy podniku, úvěry FREE - VaVaI, TT

29 Business angels zkušení podnikatelé nebo bohatí jedinci, jejichž koníčkem je investování do mladých firem jejich přínosem nejsou zdaleka peníze, ale: znalosti- zkušenosti – kontakty příklady BA sítí: European Business Angels Network (EBAN), Angel Investors´Association (AIA), Central Europe Angels Club (CEAC) atd. ČT – Den D FREE - VaVaI, TT

30 Venture capital podnik či sdružení movitých jednotlivců, kteří vystupují společně často vlastněny bankou nebo penzijní společností využívání služeb velkých (a drahých) poradenských a právních firem – ochrana investorů vysoké investované sumy pasivní účast X tvrdší podmínky při hlasování nutná tvorba vyváženého portfolia investic Czech Venture Capital Association FREE - VaVaI, TT

31 Požadavky BA, VC unikátní hodnota produktu/služby, nápad
podnik s vysokým potenciálem růstu trh – kdo je zákazník?! business plán – jaká je schopnost podniku realizovat plán?! podnikatel – motivovaný, vizionářský, dynamický atd. FREE - VaVaI, TT

32 Chyby podnikatelů jazyk!!! posedlost produktem
neznalost marketingu a prodeje neznalost konkurence nedostatečná znalost trhu Corporate Governance – mechanismus řízení a uspořádání podniku Ambice business plán FREE - VaVaI, TT

33 FREE - VaVaI, TT

34 Inovace a jejich management I
Inovace a jejich management I., Technologické centrum AV ČR, 2007, Transfer technologií, Technologické centrum AV ČR, FREE - VaVaI, TT

35 PROGRAMY EU PRO PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

36 RP7 7. rámcový program EU

37 Struktura a rozpočet RP7
Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu FREE - VaVaI, TT

38 Spolupráce Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie
Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Životní prostředí (včetně klimatických změn) Doprava (včetně letectví) Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Bezpečnost Vesmír FREE - VaVaI, TT

39 Myšlenky Evropská rada pro výzkum Oblast „hraničního“ výzkumu
Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky FREE - VaVaI, TT

40 Lidé lidský potenciál, akce „Marie Curie“
Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty Ceny udělované v oblasti excelence FREE - VaVaI, TT

41 Kapacity Výzkumné infrastruktury
Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Podpora soudržného vývoje politik výzkumu Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce FREE - VaVaI, TT

42 EURATOM, JRC Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti
Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření Společné výzkumné středisko Přímé činnosti v Euratomu Nejaderné činnosti FREE - VaVaI, TT

43 FREE - VaVaI, TT

44 FREE - VaVaI, TT

45 Zjednodušená pravidla účasti
plné znění účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. vědecká a/nebo technologická excelence relevance vzhledem k cílům specifického programu potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu kvalita a efektivita implementace a managementu FREE - VaVaI, TT

46 Konsorciální dohoda vnitřní organizaci konsorcia
rozdělení finančního příspěvku EK pravidla diseminace, užití a přístupových práv úpravu řešení vnitřních sporů pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery FREE - VaVaI, TT

47 Nákladové modely uznatelné náklady – přímé a nepřímé
použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví , byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA paušální částka (lump sum) NoE EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka FREE - VaVaI, TT

48 Nepřímé náklady (režie)
zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před FREE - VaVaI, TT

49 FREE - VaVaI, TT

50 Spolufinancování výzkumné a inovační aktivity
příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. demonstrační aktivity: 50% hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20% FREE - VaVaI, TT

51 Práva k duševnímu vlastnictví
Background: informace a znalosti, které jsou v držení kontrahenta před uzavřením smlouvy Foreground: vytvoření v projektu, každý partner je vlastníkem foregroundu, který vytvořil Přístupová práva – default pravidla, nejlépe definovat v konsorciální smlouvě FREE - VaVaI, TT

52 Otevřené výzvy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Elektronické podávání projektů, aplikace otevřená pro koordinátory Informační dny – viz např. FREE - VaVaI, TT

53 V&V projekty vhodné pro RP7
Aktivita zahrnutá v publikovaném cíli Aktivita zahrnutá v příslušném nástroji Dlouhodobý projekt s velkým potenciálním dopadem (současná generace technologie plus dvě) Aktivita, která přispívá k pokroku stavu poznání Zřejmé technologické riziko Neopakuje v současnosti probíhající aktivity Ustavuje podnikatelské vztahy v EU Není časově kritický – může počkat 6 až 12 měsíců do podpisu kontraktu FREE - VaVaI, TT

54 V&V projekty nevhodné pro RP7
Hledá pouze zdroj financování Musí začít okamžitě (brzy) Nepřináší významný pokrok stavu poznání Vývoj produktů s nižším rizikem (současná generace technologie plus jedna) Nemá zřetelný tržní nebo strategický dopad Je mimo rozsah programu Je mimořádně tajný Není nutná spolupráce Všechno lze udělat ve vlastní firmě FREE - VaVaI, TT

55 Výhody koordinace Jmenování projektového manažera
Přímý kontakt s komisí Celková kontrola nad průběhem a rozpočtem projektu Vedení Řídícího výboru projektu de facto preferenční posice vzhledem k využití a právům Snazší přístup k 100% financovanému rozpočtu na management Lepší viditelnost a publicita FREE - VaVaI, TT

56 Nevýhody koordinace Je nutné zajistit více lidských zdrojů pro management a administrativu, ale mohou být hrazeny ze 100% Je vyžadováno zapojení výkonného managementu Jsou vyžadovány lepší znalosti a zkušenosti procesů a postupů FREE - VaVaI, TT

57 Staňte se koordinátory, pokud…
Projekt je strategicky významný Nápad je váš Vaše organizace má zkušenosti s managementem mnohonárodních projektů Máte vhodného projektového managera Vaše firma existuje několik let a je finančně zabezpečena Již jste se zúčastnili projektu EU (není nutné, pokud jste významnou světovou firmou, dostatečně velkou a stabilní); tato podmínka je důležitá pro hodnotitele, kteří budou vyžadovat ujištění, že potenciální koordinátor je schopen projekt řídit. FREE - VaVaI, TT

58 Memorandum of Understanding (MoU)
Dohoda o důvěrnosti Konkurenční doložka Stav v konsorciu, tj. „centrální“ partner nebo ne Role v konsorciu Přístup k manažerským aktivitám financovaným ze 100% Rozsah účasti Identifikace stávajících (background) IPR Důležité otázky týkající se vytvořených IPR Důležité otázky týkající se využití výsledků FREE - VaVaI, TT

59 Hodnocení návrhů Vědecká a technická kvalita:
Podloženost konceptu, kvalita cílů Pokrok za současný stav poznání Kvalita a efektivita metodologie a pracovního plánu Implementace (kvalita konsorcia a managementu, mobilizace zdrojů) Vhodnost řídících struktur a postupů Kvalita a zkušenost účastníků Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity a vyváženosti) Správná alokace a zdůvodnění zdrojů (rozpočet, lidé, vybavení) Impakt (potenciální dopad a význam): Příspěvek k očekávanému dopadu uvedenému v pracovním programu pro příslušnou aktivitu na evropské nebo mezinárodní úrovni Vhodnost prostředků pro diseminaci a/nebo využití výsledků projektu a management duševního vlastnictví FREE - VaVaI, TT

60 FREE - VaVaI, TT

61 Finanční výkazy musí být:
Srozumitelné: je třeba se vyhýbat nadměrně podrobným a složitým formátům zpráv. Informace musí být prezentována jasně a jednoduše. Relevantní: informace musí být včasná a pokrývat úplný rozsah a podstatu prezentovaných finančních aktivit. Informace je relevantní, pokud těm, kdo ji používají, pomáhá v jejich činnosti. Spolehlivá: reprezentuje to, co má. Je přesná v rámci přijatelné tolerance, není zkreslená, je úplná a ověřitelná. Včasná: informace nesmí být zastaralá a musí odrážet nejsou časnější známý stav. Konsistentní: aby byly srozumitelné, musí být finanční zprávy prezentovány ve stejné struktuře. Pokud se struktura účetnictví a prezentací mezi účetními obdobími změní, musí být důsledky zdůrazněny a jasně vysvětleny. Srovnatelné: podobně jako u konsistence, struktura účetnictví a efekty změn musí být zdůrazněny a jasně vysvětleny. Materiálnost: nevýznamné události lze zanedbat, ale všechny důležité informace musí být uvedeny. Položka je materiální, jestliže by její uvedení způsobilo odlišné chování uživatele příslušné účetní informace. FREE - VaVaI, TT

62 Typický tok hotovosti v průběhu projektu
FREE - VaVaI, TT

63 Zpoždění plateb Často není jasné, za jakou dobu po předložení vyúčtování dojde platba. V dodatku ke smlouvě najdete větu, že Komise uskuteční platbu do 105 dnů po přijetí zprávy. V mnoha případech však často žádají o objasnění po těchto 105 dnech a není výjimkou, že se platba uskuteční pok 6 měsících. Pokud má Komise zpoždění s platbou, teoreticky můžete požadovat úroky, ale není znám jediný případ, kdy by někdo uspěl. Obvyklou příčinou zpoždění plateb je to, že některý z partnerů nedodá své finanční výkazy koordinátorovi včas. V konsorciální smlouvě by mělo být uvedeno, že pokud partner nedodá své výkazy včas, musí počkat s platbou až na další období, protože koordinátor může podávat pouze jedno vyúčtování za celé konsorcium. A není dobré, aby všichni partneři museli čekat na opožděnou platbu kvůli nekázni jednoho z nich. Pokud zpoždění způsobí váš koordinátor, pak máte vážný problém. FREE - VaVaI, TT

64 Problémy v průběhu projektu
Typ Možnosti Poznámky Problémy s partnery Přinuťte je pokračovat Přinuťte je splnit povinnosti Zažalujte je a rozdělte práci Přijměte náhradu Co nejdříve uvědomte PO Uvědomte vedení organizace. Uvědomte představitele Komise Technické problémy Ukončete projekt Proveďte výraznou modifikaci projektu Za předpokladu, že práce byla prováděna řádně. Tržní Problémy s Komisí Přesvědčíte administrátora projektu (Project Officer, PO), že je vše OK. Předělejte část prací, něco dodělejte. Může být nutné jednat s vyššími představiteli Komise FREE - VaVaI, TT

65 Účast MSP

66 Definice MSP Od méně než 250 zaměstnanců (FTE, přepočtených); buď roční obrat menší než 50 mil. € nebo celková roční bilance menší než 43 mil. € nezávislost Nezávislost: dva právní subjekty jsou na sobě nezávislé, pokud mezi nimi neexistuje vztah kontroly. Vztah kontroly existuje, pokud jeden právní subjekt přímo či nepřímo kontroluje druhý nebo pokud jsou oba přímo či nepřímo kontrolovány stejným subjektem. Kontrola obvykle vzniká přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než 50% nominální hodnoty nebo držením nadpoloviční většiny hlasovacích práv. Pokud je vlastnictví nebo hlasovací většina v držení veřejné investiční společnosti nebo společnosti či fondu rizikového kapitálu, nejde o vztah kontroly. FREE - VaVaI, TT

67 Typy MSP Atribut Low Tech MSP High Tech MSP Aktivita Inovace V&V
Potenciální role Koncový uživatel. uživatel výsledků Poskytovatel technologie/řešení Období účasti Převážně druhá polovina Od začátku Typ projektu Pokusná aplikace Umožňující/aplikovaná technologie Schopnost V&V Žádná nebo omezená Vysoká Vhonost pro V&V projekt Střední FREE - VaVaI, TT

68 High – Low Tech MSP High Tech jsou “motorem inovací”. Často jsou založeny několika výzkumníky a podnikateli, aby rozvinuly a využili inovativní nápad nebo vynález. Většinou přitahují rizikový kapitál a úspěšné mohou vydat akcie a vstoupit na burzu. Mnoho jich neuspěje buď z finančních nebi technických důvodů, nejčastěji však zu důvodů nekompetentního managementu. Ty, které přežijí, jsou často převzaty velkými firmami, pouze malá část zůstává nezávislá a získává vedoucí pozici na trhu. Většina MSP je low tech. Jsou to malí výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb. Nemají vlastní kapacity pro V&V´. Pro jejich konkurenceschopnost je však důležité, aby přejímaly špičkové technologie, a je třeba je k tomu motivovat. FREE - VaVaI, TT

69 Vhodné nástroje pro MSP
Low Tech MSP Pozn. High Tech MSP IP Koncový uživatel střední Technologická účast hlavní STREP NoE Ne -- Management, diseminace, transfer technologií, výcvik Minimální přímá účast na výzkumu FREE - VaVaI, TT

70 Bariéry účasti MSP Tok hotovosti Doba do podpisu smlouvy
Oddělenost od trhu Byrokracie Nedostatek zkušeností a personálu FREE - VaVaI, TT

71 Kooperativní výzkum (CRAFT)
Schéma pro MSP, které nemají vlastní V&V. Několik MSP, které mají potřebu stejného výzkumu, se spojí a najdou třetí stranu, která může výzkum provést s finanční podporou RP7. Při kooperativním výzkumu se spojí několik MSP z různých zemí, které mají specifické problémy nebo potřeby a zadají podstatnou část výzkumu výzkumné organizaci. Tyto aktivity mohou provádět i inovativní a hi-tech MDSP ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Kooperativní výzkum je pokračování schématu CRAFT známého z předchozích RP. Projekty jsou relativně krátkodobé (min. 1 a max. 2 roky) a mohou se orientovat na libovolný předmět výzkumu na základě specifických potřeb a problémů MSP. FREE - VaVaI, TT

72 Kooperativní výzkum - 2 Kooperativního výzkumu se mohou účastnit jiné firmy a koncoví uživatelé za předpokladu, že nezískají dominantní roli. Výsledné IPR je výlučným majetkem zúčastněných MSP. Jiné firmy a koncoví uživatelé mohou profitovat z užití výsledků. Je důležité poznamenat, že organizace provádějící V&V nemá k výsledkům žádná práva, protože V&V byl plně financován. MSP nezískává žádný přímý finanční zisk, pouze práva k užití a vlastnictví výsledků. Cílem projektů CRAFT – které se mohou soustředit na jakoukoliv oblast V&V – je: podpořit potřeby V&V v MSP usnadnit transnacionální V&V spolupráci mezi MSP podpořit spolupráci mezi MSP a výzkumnou komunitou EU Finanční podporu CRAFT mohou získat dva druhy aktivit: V&V a inovační aktivity Management konsorcia FREE - VaVaI, TT

73 Kooperativní výzkum - 3 Projekty CRAFT trvají min. 1 a max. 2 roky a náklady projektu jsou mezi €0.5 a €2 mil. Musí mít alespoň tři MSP ze dvou členských nebo asociovaných zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň dvě VaV organizace vybavené tak, aby mohly provést výzkum pro tyto MSP. Tyto VaV organizace nebo univerzity musí mít sídlo alespoň ve dvou členských nebo asociovaných zemích. Projektu se mohou účastnit další firmy nebo koncoví uživatelé, kteří mají zájem na vyřešení specifických potřeb MSP, ale musí přispívat k nákladům projektu a v žádné fázi nesmí získat dominantní postavení. Musí být také nezávislé na kterémkoli z účastníků. Kooperativní výzkum je variantou STREP. FREE - VaVaI, TT

74 Kolektivní výzkum - 1 Projekty kolektivního výzkumu jsou větší projekty s trváním 2 až 3 roky, probíhajícího na evropském základě. Pokud je to opodstatněné, může být projekt i delší. Kolektivní výzkum je výzkumem, který provádí VaV organizace pro průmyslové asociace/sdružení, aby se rozšířila znalostní základna velkých sdružení MSP a zvýšila se jejich konkurenceschopnost. Půjde o významné celoevropské projekty. Jádrová skupina MSP se bude účastnit projektu od jeho definiční fáze až po diseminaci konečných výsledků Výsledná IPR patří exkluzivně průmyslovým asociacím/sdružením, jádrová skupina MSP bude mít zisk z využití výsledků. FREE - VaVaI, TT

75 Kolektivní výzkum - 2 Používá dvoufázový postup: podává se krátký návrh a vybraná množina předkladatelů je pak vyzvána k podání plného návrhu. Obsah krátkého i ploného návrhu je určen v příručce pro navrhovatele. Projekty kolektivního výzkumu jsou obvykle větší, celoevropské projekty zaměřené na: Posílení technologické základny určitých oborů; Vývoj ‘technologických nástrojů (např. diagnostických a bezpečnostních zařízení apod.) Provádění pre-normativního výzkumu poskytujícího vědecký základ pro stanovení evropských norem a standardů; Řešení společných problémů (např. soulad s předpisy a požadavky jako bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, ochrana životního prostředí aj.) FREE - VaVaI, TT

76 Kolektivní výzkum - 3 Projekty kolektivního výzkumu mohou zahrnovat následující typy činností: V&V a inovační aktivity vycházející z dobře definovaných a koncentrovaných výzkumných cílů Management konsorcia zahrnující celkovou koordinaci projektu jedním z průmyslových partnerů, seskupení nebo organizace VaV Výcvik, zvláště pak výcvik manažerů a technického personálu MSP ve využití znalostí, které v projektu vznikly. FREE - VaVaI, TT

77 Kolektivní výzkum - 4 Průměrný projekt kolektivního výzkumu bude trvat 2 až 3 roky a jeho náklady budou 2 až 5 mil. €. V opodstatněném případě mohou být přijaty delší a nákladnější projekty. Projetu se musí zúčastnit alespoň dvě nezávislé asociace /seskupení nebo jedna evropská průmyslová asociace /seskupení. Konsorcium musí zahrnovat také ‘jádrovou skupinu MSP’, tvořenou alespoň dvěma MSP z různých členských nebo asociovaných států. Konsorcium musí být co do zúčastněných organizacích národně vyvážené. Kolektivní výzkum je směsí nástrojů STREP a IP. FREE - VaVaI, TT

78 Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - základy
Nástroj Trvání Náklady Seskupení Jiné kooperativní 1-2 roky €0.5 – 1.5M - V případě potřeby podniky nebo koncoví uživatelé kolektivní 2-3 roky €1.5-4M 3 národní nebo 1 evropské FREE - VaVaI, TT

79 Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - aktivity
Nástroj Cíle Aktivity Návrh kooperativní MSP inovace MSP spoluoráce MSP transnacionální spolupráce Management Výzkum & Inovace Jeden krok kolektivní Sektorový výzkum Pre-normativní Nástroje Společné problémy Výcvik Dva kroky FREE - VaVaI, TT

80 Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání – formální náležitosti
Nástroj Konsorciální smlouva VaV organizace Koordinátor IPR kooperativní Ano >40% nákladů plné financování MSP VaV organizace kolektivní Průmyslové seskupení FREE - VaVaI, TT

81 Zdroje informací k 7. RP

82 CORDIS the COmmunity Research and Development Information Service
ová upozornění QuickPick – vytvoření profilu volbou z předdefinovaných seznamů RAPIDUS – vytvoření zákaznických profilů Bulletiny aj. FREE - VaVaI, TT

83 Participation in FP7, http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html
Výzvy k podávání projektů RP7, RP7 – zítřejší odpovědi se rodí už dnes, Regulation of the European Parliament …, PE-CONS 3668/2/06 REV 2, viz sekce Additional Documents v libovolné výzvě na Participation in FP7, Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu CZELO, Competitiveness and Innovation Framework Programme FREE - VaVaI, TT

84 EUPRO, NICER EUPRO: program MŠMT
NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum: Technologické centrum AV ČR FREE - VaVaI, TT

85 NINET Národní informační síť regionální a oborové kontaktní organizace (RKO, OKO) informační a konzultační služby především k rámcovým programům EU FREE - VaVaI, TT

86 CZELO Každý měsíc: Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu – upozornění na výzvy, odkazy na důležité dokumenty FREE - VaVaI, TT

87 RKO ZČ http://rko.zcu.cz od r. 2000 (EUPRO OK421, OK450, OK474) ZČU
BIC Plzeň ŠKODA VÝZKUM od r (EUPRO OK421, OK450, OK474) zajistit oboustranný tok informací v oblasti V&V mezi regionem, orgány na národní úrovni a Evropskou komisí; podporovat zapojení českých subjektů do přípravy a managementu projektů VaV na mezinárodní úrovni. FREE - VaVaI, TT

88 Podpora RKO Sběr, analýza, šíření a sdílení informací
Mapování potenciálu regionu - databáze Poradenská činnost Asistence při přípravě projektů Poradenská a manažerská podpora projektů 5.,6.a 7.RP Spolupráce se sítí expertů FREE - VaVaI, TT

89 JAK POSTUPOVAT sledovat výzvy k podávání projektů
sledovat informace na www stránkách použít vždy platnou dokumentaci řídit se příručkou pro předkladatele projektů seznámit se s kritérii hodnocení dbát na formální stránku – pokud nejsou dodrženy předepsané náležitosti, bude projekt vyřazen ještě před hodnocením FREE - VaVaI, TT

90 CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

91 CIP Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP)
rozpočet 3,3 mld. € na období 2007 – 2013 podpora akcí zaměřených na: rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu: podpora inovativních firem, klastrů, lepší přístup k finančním a jiným zdrojům využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) technologie životního prostředí, efektivní a obnovitelné energetické zdroje FREE - VaVaI, TT

92 Podpora účasti MSP v 7. RP:
CIP doplní aktivity strukturálních a kohezních fondů, 7. RP a dalších, např.: Podpora účasti MSP v 7. RP: posílení rizikového kapitálu, podpora výrobkům inovativních firem při proniknuti na trh identifikace a analýza příkladů excelence, které mohou být vzorem pro další regiony podpora udržitelných technologických přístupů Podrobněji viz FREE - VaVaI, TT

93 Tématické oblasti CIP Entrepreneurship and Innovation
Intelligent Energy – ICT Policy Support Programme - FREE - VaVaI, TT

94 DALŠÍ PROGRAMY EU - VaV

95 COST, EUREKA, INGO, KONTAKT
FREE - VaVaI, TT

96 Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit.
Cíl: podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. FREE - VaVaI, TT

97 Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru
Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: Informační technologie Nové materiály Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Komunikační technologie Energetika Doprava Lasery Další informace o projektech EUREKAa lze vyhledat na: FREE - VaVaI, TT

98 COST http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uvod-co-je-to-cost
Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research Oblasti výzkumu - domény COST Informační technologie (ozn. 1XX), telekomunikace (2XX), doprava (3XX), oceánografie (4XX), materiálový výzkum (5XX), životní prostředí (6XX), meteorologie (7XX), zemědělství a biotechnologie (8XX), potravinářský výzkum (9XX), společenské vědy (AXX), lékařský výzkum (BXX), stavebnictví (CXX), chemie (DXX), lesnictví a produkty lesa (EXX), dynamika proudění (FXX), fyzika (PXX), Nové akce - dosud nezařazené (v přípravě). Podrobnosti o jednotlivých akcích hledejte na web COSTu: Nejbližší uzávěrka předběžných návrhů: , 17:00 FREE - VaVaI, TT

99 KONTAKT Podpora účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA a NATO. Je možno přihlásit výhradně takové projekty, které prošly úspěšně hodnocením na půdě příslušných mezinárodních programů a byly přijaty k řešení v rámci uvedených programů a dohod. FREE - VaVaI, TT

100 INGO INGO (Inter Non-Governmental Organization)
Podpora členství institucí VaV v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají VaV a jeho podporou. Vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení FREE - VaVaI, TT

101 UHLÍ A OCEL http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/infopack.htm
FREE - VaVaI, TT

102 i2010 A European Information Society for Growth and Employment
FREE - VaVaI, TT

103 DALŠÍ GRANTY

104 PŘEHLED http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 19.-20.10.2010
FREE - VaVaI, TT

105 LIFELONG LEARNING FREE - VaVaI, TT

106 YOUTH podporovat aktivní občanství mládeže, zvláště pak evropského občanství podporovat solidaritu a toleranci mezi mládeží, zvláště za účelem posílení sociální soudržnosti v EU posilovat vzájemné porozumění mládeže z různých zemí přispívat ke zvýšení kvality systémů podpory aktivit mládeže a organizací občanské společnosti, které se orientují na mládež prosazovat celoevropskou spolupráci mezi mládeží FREE - VaVaI, TT

107 CULTURE 2007-2013 celkový rozpočet 400 mil. € na 2007-13
mezinárodní mobilita lidí mezinárodní oběh uměleckých a kulturních artefaktů interkulturní dialog a výměny FREE - VaVaI, TT

108 VISEGRAD - stipendia Visegrad Scholarship Program – stipendia pro Mgr. A Ph.D., semestry, 2008 cca 400 semestrů celkem FREE - VaVaI, TT

109 VISEGRAD - granty http://www.visegradfund.org/grants.html
Kulturní spolupráce, VaV, vzdělávání, mládež, přeshraniční spolupráce, propagace turistiky Malé granty: < €, 50% nákladů, 6 měsíců 2008: €, uzávěrky 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. Standardní granty: > 4000 €, 50% nákladů, 12 měsíců 2008: 2, €, uzávěrky 15.3., 15.9. Strategický program: cca €/projekt, 50% nákladů, 3 roky 2008: €, uzávěrky 15.2., 15.5. FREE - VaVaI, TT

110 „Norské“ granty Příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejska
Nové oblasti podpory na 1,79 mld. € FREE - VaVaI, TT

111 FREE - VaVaI, TT

112 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

113 Rozcestníky - portály http://www.strukturalni-fondy.cz/
FREE - VaVaI, TT

114 Dokumenty ke stažení P- Sieber: Analýza přínosů a nákladů - Metodická příručka P. Sieber: Studie proveditelnosti - Metodická příručka Logický rámec projektu  - příklad Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů str , POTLUKA, O., a kol. Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, IREAS, Praha, 2004, ISBN str POTLUKA, O. a kol., Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti,  IREAS, Praha, 2004, ISBN str FREE - VaVaI, TT

115 Další zdroje DOČKAL V., Strukturální fondy EU – Projektový cyklus a projektovém řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2007, ISBN FREE - VaVaI, TT

116 Strukturální fondy Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. ČR může v období čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. FREE - VaVaI, TT

117 musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ČR nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. FREE - VaVaI, TT

118 Alokace prostředků Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského sociálního fondu Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů (OP). Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky viz (185,96 KB) FREE - VaVaI, TT

119 Alokace podle Cílů 26 691 655 591 Strukturální fondy 17 140 260 798
€, běžné ceny Konvergence Strukturální fondy Fond soudržnosti Konkurenceschopnost (Praha) Přeshraniční a transnac. spolupráce z toho: přeshraniční dodatečná přeshraniční transnacionální Celkem soudržnost FREE - VaVaI, TT

120 Alokace podle OP - 1 Operační program Fond €, běžné ceny
Podnikání a inovace ERDF Výzkum a vývoj pro inovace Životní prostředí ERDF + FS FS Doprava Integrovaný operační program FREE - VaVaI, TT

121 Alokace podle OP - 2 Jihozápad Střední Čechy Severozápad Jihovýchod
Regionální operační programy ERDF Střední Čechy Jihozápad Severozápad Jihovýchod Severovýchod Moravskoslezsko Střední Morava Technická pomoc Lidské zdroje a zaměstnanost ESF Vzdělávání pro konkurenchopnost Praha - Konkurenceschopnost Praha - Adaptabilita FREE - VaVaI, TT

122 Klíčové strategické programové dokumenty
Strategické obecné zásady Společenství (SOZS): definuje hlavní priority politiky HSS v období Národní rozvojový plán (NRP): popisujíce hlavní rozvojové problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. FREE - VaVaI, TT

123 Operační programy Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS FREE - VaVaI, TT

124 Operační programy - struktura
Úvod Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) Přílohy FREE - VaVaI, TT

125 Cíl Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států (HDP < 75% průměru EU) - v ČR všechny regiony soudržnosti (NUTS II) s výjimkou Hl. m. Prahy 8 tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 7 regionálních operačních programů (ROP) (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) Celkem cíl Konvergence: 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). FREE - VaVaI, TT

126 Cíl Konvergence - tematické OP
OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program OP Technická pomoc FREE - VaVaI, TT

127 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V ČR Hl. m. Praha, 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita FREE - VaVaI, TT

128 Cíl Evropská územní spolupráce
Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Podporu lze čerpat ve všech regionech 9 operačních programů, 0,39 mld. € FREE - VaVaI, TT

129 Cíl Evropská územní spolupráce – operační programy
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE) (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) FREE - VaVaI, TT

130 Horizontální priority
Klíčové pro rozvoj společnosti, jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy V programovacím období musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj FREE - VaVaI, TT

131 Rovné příležitosti vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením. další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol. FREE - VaVaI, TT

132 Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti?
Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené? Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší? Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži? Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. FREE - VaVaI, TT

133 Udržitelný rozvoj Chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu.
Směřovat k dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí FREE - VaVaI, TT

134 Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj?
Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí? Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí? Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie? Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. FREE - VaVaI, TT

135 Formy pomoci ze SF dotace (přímá pomoc, nevratná půjčka)
bezúročný úvěr úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou záruky a jiné speciální formy FREE - VaVaI, TT

136 Časové hledisko zpětné proplácení způsobilých výdajů zálohové platby
zajistit financování v průběhu projektu z vlastních nebo cizích zdrojů zálohové platby obvykle v kombinaci s průběžným proplácením, možná zpoždění plateb mohou způsobit problémy toku hotovosti (cash-flow) průběžné proplácení způsobilých výdajů podle etap – etapizace podle podmínek programu čtvrtletní proplácení způsobilých výdajů – na základě čtvrtletního vyúčtování FREE - VaVaI, TT

137 Finanční spoluúčast zvýšení odpovědnosti přijemce za výsledek tím že musí do projektu vložit vlastní finanční prostředky souvisí s pravidly poskytování veřejné podpory konkrétní výše závisí na dotačním titulu a typu žadatele, zvýhodněn je neziskový sektor, MSP apod. FREE - VaVaI, TT

138 Finanční způsobilost žadatele
doložení „finančního zdraví“ žadatele čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám potvrzení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám čestné prohlášení o dalších fin. aspektech (není v konkurzu apod.) doložení finanční situace žadatele – obvykle vychází z účetních uzávěrek za poslední 2 uzavřená období a aktuální čtvrtletí neuzavřeného roku FREE - VaVaI, TT

139 Způsobilé výdaje Výdaje, které je možné hradit z dotace
v souladu s legislativou EU a ČR přiměřené (v místě a čase obvyklé, vynaloženy účelně a hospodárně) doložitelné, identifikovatelné, prokazatelně související s realizací projektu vzniklé po odevzdání projektové žádosti FREE - VaVaI, TT

140 Způsobilé výdaje - kategorie
osobní náklady (mzdy, platy a odměny včetně zákonných odvodů) režijní náklady investice nákup drobného hmotného a nehmotného majetku a služeb provozní náklady finanční výdaje a poplatky (vedení účtu) DPH – u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH mohou být stanoveny finanční stropy pro jednotlivé položky - max. procentní podíl FREE - VaVaI, TT

141 Nepřímé (režijní) náklady
Obvykle paušální sazba – procentuální výše režie vztažena k přímým nákladům (bez subkontraktů) Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví FREE - VaVaI, TT

142 Finanční a ekonomická způsobilost projektu
prokázání finanční a ekonomické udržitelnosti projektu investiční a neinvestiční náklady provozní náklady odpisy příjmy z projektu další ukazatele (obrat, podíl na trhu, růst exportu, …) FREE - VaVaI, TT

143 Veřejná podpora a SF výjimky ze zákazu veřejné podpory
podpora de minimis – do 200 tis.€ za tři roky povolená výše veřejné podpory podle regionální mapy Malé podniky: zvýšení limitu o 20%, střední podniky o 10% blokové výjimky na úseku podpory VaV, inovací, ochrany životního prostředí max. veřejná podpora po všech bonifikacích: 85% FREE - VaVaI, TT

144 Veřejné zakázky dotační pravidla mohou být přísnější než zákonná norma
minimální finanční hranice pro zadání veřejné zakázky časový průběh (lhůta mezi zveřejněním a odevzdáním nabídek) způsob zveřejnění FREE - VaVaI, TT

145 Publicita projektu povinnost příjemce upozorňovat během realizace projektu na to, že byl spolufinancován ze zdrojů EU, případně dalších veřejných zdrojů způsobilý výdaj, obvykle cca 2% rozpočtu základní formy: publikace, letáky, plakáty, www stránky propagační materiály, reklamní plochy, tabule tiskové konference, tiskové zprávy, články a inzerce v tisku, jiná média FREE - VaVaI, TT

146 Osnova Základní pojmy Řízení projektů Inovace a podnikání
“Soft Skills” ve VaVaI Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Podpora VaVaI Zpracování návrhu vlastního projektu FREE - VaVaI, TT


Stáhnout ppt "Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV"

Podobné prezentace


Reklamy Google