Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV EU – strukturální fondy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV EU – strukturální fondy,"— Transkript prezentace:

1 Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV EU – strukturální fondy, 7. RP, CIP, EUREKA,... EU – strukturální fondy, 7. RP, CIP, EUREKA,...

2 Důležité zákony Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/ FREE - VaVaI, TT

3 Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 –Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje) (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje) FREE - VaVaI, TT

4 Uznatelné náklady Nařízení vlády č. 461/2002 § 3 Vymezení položek uznatelných nákladů osobní náklady osobní náklady mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce FREE - VaVaI, TT

5 Uznatelné náklady náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) UN = (A/B) x C x D UN uznatelné náklady A doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B doba upotřebitelnosti C pořizovací cena majetku D podíl užití majetku pro řešení projektu FREE - VaVaI, TT

6 Uznatelné náklady náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku další provozní náklady další provozní náklady například: náklady na materiál, zásoby náklady na materiál, zásoby náklady na drobný hmotný majetek (tj. do Kč) náklady na drobný hmotný majetek (tj. do Kč) FREE - VaVaI, TT

7 Uznatelné náklady náklady na služby náklady na služby náklady na zveřejňování výsledků projektů náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady cestovní náhrady doplňkové (režijní) náklady doplňkové (režijní) náklady FREE - VaVaI, TT

8 Rozdělení nákladů běžné (neinvestiční) náklady běžné (neinvestiční) náklady kapitálové (investiční) náklady kapitálové (investiční) náklady FREE - VaVaI, TT

9 Nepřímé (režijní) náklady Nepřímé (režijní) náklady Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% výše režií je vztažena k přímým nákladům výše režií je vztažena k přímým nákladům Obvyklé u VŠ, organizací V&V Obvyklé u VŠ, organizací V&V Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Obvyklé u podniků Obvyklé u podniků FREE - VaVaI, TT

10 Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů FREE - VaVaI, TT

11 Odpočet nákladů na V&V Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů FREE - VaVaI, TT

12 Sítě

13 Asociace výzkumných organizací - AVO Vznik 1991 jako reakce na privatizaci rezortních VÚ Vznik 1991 jako reakce na privatizaci rezortních VÚ Poslání Poslání zastupovat zájmy členů zastupovat zájmy členů poskytování podpory, informační servis - nejen pro členy AVO poskytování podpory, informační servis - nejen pro členy AVO FREE - VaVaI, TT

14 Některé významné aktivity AVO Podpora členů AVO při získávání podpory ze státního rozpočtu Podpora členů AVO při získávání podpory ze státního rozpočtu Oborová kontaktní organizace Oborová kontaktní organizace Odborné aktivity, např. školení o VaV Odborné aktivity, např. školení o VaV Spolupráce s AIP ČR, IA ČR Spolupráce s AIP ČR, IA ČR Některé výsledky AVO o.p.s. Některé výsledky AVO o.p.s. studie o nástrojích nepřímé podpory VaV studie o nástrojích nepřímé podpory VaV návrh kriterií pro operační programy MPO návrh kriterií pro operační programy MPO FREE - VaVaI, TT

15 Asociace inovačního podnikání - AIP AIP ČR založena 1993 na podporu inovačního podnikání AIP ČR založena 1993 na podporu inovačního podnikání Systém inovačního podnikání v ČR Systém inovačního podnikání v ČR Časopis Inovační podnikání a transfer technologií Časopis Inovační podnikání a transfer technologií Výchova odborníků pro inovační podnikání Výchova odborníků pro inovační podnikání Národní inovační politika, Národní inovační strategie Národní inovační politika, Národní inovační strategie FREE - VaVaI, TT

16 Podpora TT Podpora TT konference a výstava Inovace roku ( – ) konference a výstava Inovace roku ( – ) publikace Inovační podnikání publikace Inovační podnikání Networking Networking management programů Kontakt a EUREKA management programů Kontakt a EUREKA mezinárodní spolupráce mezinárodní spolupráce FREE - VaVaI, TT

17 Společnost vědeckotechnických parků - SVTP Hlavní úkoly Hlavní úkoly Propagovat myšlenku vzniku VTP, PIC apod. a získávat podporu pro jejich vznik Propagovat myšlenku vzniku VTP, PIC apod. a získávat podporu pro jejich vznik Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování VTP Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování VTP podporovat vznik národní sítě (akreditace) podporovat vznik národní sítě (akreditace) podporovat tvorbu středisek CTT podporovat tvorbu středisek CTT Organizovat vzdělávací, poradenskou, ediční a vydavatelskou činnost Organizovat vzdělávací, poradenskou, ediční a vydavatelskou činnost Navazovat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi VTP Navazovat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi VTP FREE - VaVaI, TT

18 Proč má stát podporovat inovace? Tržní selhání: Tržní selhání: Inovace mají charakter veřejných statků Inovace mají charakter veřejných statků Asymetrie informací (nedostatečná interakce) Asymetrie informací (nedostatečná interakce) Nedokonalé kapitálové trhy (slabý trh rizikového kapitálu) Nedokonalé kapitálové trhy (slabý trh rizikového kapitálu) Rigidity na trhu práce Rigidity na trhu práce Podpora inovací by měla být zacílena na řešení těchto tržních selhání! Podpora inovací by měla být zacílena na řešení těchto tržních selhání! FREE - VaVaI, TT

19 Technologický transfer Majitel vs. příjemce technologie Majitel vs. příjemce technologie Vztah mezi majitelem a příjemcem technologie, který vyústí v nový výrobek nebo nový proces Vztah mezi majitelem a příjemcem technologie, který vyústí v nový výrobek nebo nový proces Prodej nebo směna duševního vlastnictví týkající se technologie jejím majitelem výrobci nebo aplikátorovi za účelem jejího dalšího tržního využití Prodej nebo směna duševního vlastnictví týkající se technologie jejím majitelem výrobci nebo aplikátorovi za účelem jejího dalšího tržního využití Transfer know-how nebo technologie Transfer know-how nebo technologie Úspěšná aplikace a/nebo adaptace technologie vyvinuté jednou organizací tak, že splní potřeby a požadavky jedné nebo více jiných organizací Úspěšná aplikace a/nebo adaptace technologie vyvinuté jednou organizací tak, že splní potřeby a požadavky jedné nebo více jiných organizací Neformální: výchova odborníků, kteří najdou uplatnění ve firmách Neformální: výchova odborníků, kteří najdou uplatnění ve firmách FREE - VaVaI, TT

20 TT nesmí být čistě obchodní aktivita – musí být rovněž přítomen prvek INOVACE TT nesmí být čistě obchodní aktivita – musí být rovněž přítomen prvek INOVACE Jak: Jak: Firma/vynálezce/výzkumný ústav apod. provede sám Firma/vynálezce/výzkumný ústav apod. provede sám Použije specializovaných služeb odborníků (licenčních právníků, specialistů na transfer apod.) Použije specializovaných služeb odborníků (licenčních právníků, specialistů na transfer apod.) Využije služeb specializovaných sítí (v rámci Evropy: IRC, BIC, EIC, ESA... ) Využije služeb specializovaných sítí (v rámci Evropy: IRC, BIC, EIC, ESA... ) FREE - VaVaI, TT

21 Typy technologických transferů Technická spolupráce Technická spolupráce Joint Venture Joint Venture Licenční smlouva Licenční smlouva Výrobní kooperace Výrobní kooperace Obchodní smlouva s technickou pomocí Obchodní smlouva s technickou pomocí FREE - VaVaI, TT

22 Spin off firmy Spin-off je firma založená výzkumníky za účelem uvedení na trh produktu založeného na novém poznatku – výsledku výzkumu. Spin-off je firma založená výzkumníky za účelem uvedení na trh produktu založeného na novém poznatku – výsledku výzkumu. Vysoká odborná fundovanost vědců vs. jejich nezkušenost s podnikatelskými aktivitami Vysoká odborná fundovanost vědců vs. jejich nezkušenost s podnikatelskými aktivitami FREE - VaVaI, TT

23 Klastry Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují (Porter) Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují (Porter) Co-opetition Co-opetition Klastrová iniciativa je organizované úsilí zaměřené na růst a zvýšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu za účasti klastrových firem, samosprávy a/nebo výzkumné komunity (Zelená kniha KI) Klastrová iniciativa je organizované úsilí zaměřené na růst a zvýšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu za účasti klastrových firem, samosprávy a/nebo výzkumné komunity (Zelená kniha KI) FREE - VaVaI, TT

24 Triple helix veřejný sektor soukromý sektor VaV FREE - VaVaI, TT

25 Financování inovací Podmínky podnikání: Podmínky podnikání: unikátní nápad unikátní nápad podnikatelský záměr (business plán) podnikatelský záměr (business plán) realizace záměru – zajištění finančních prostředků realizace záměru – zajištění finančních prostředků FREE - VaVaI, TT

26 Podnikatelský plán stručné shrnutí (Executive Summary) stručné shrnutí (Executive Summary) popis klíčových bodů projektu – produkt, zákazníci, ochrana duševního vlastnictví atd. popis klíčových bodů projektu – produkt, zákazníci, ochrana duševního vlastnictví atd. analýzy – trh, dodavatelé, odběratelé, VaV atd. analýzy – trh, dodavatelé, odběratelé, VaV atd. SWOT analýza SWOT analýza návrhová část – konkrétní cíle dle SWOT návrhová část – konkrétní cíle dle SWOT financování podnikatelského záměru financování podnikatelského záměru analýza rizik – opatření k minimalizaci rizik analýza rizik – opatření k minimalizaci rizik FREE - VaVaI, TT

27 Finanční zdroje vlastní prostředky vlastní prostředky peněžité či nepeněžité vklady do ZK peněžité či nepeněžité vklady do ZK dluhové financování dluhové financování bankovní úvěry, hypoteční fondy, leasing, factoring, forfaiting bankovní úvěry, hypoteční fondy, leasing, factoring, forfaiting financování vstupem základního kapitálu financování vstupem základního kapitálu FFF, business angels, venture capital FFF, business angels, venture capital FREE - VaVaI, TT

28 Financování podle fáze rozvoje založení a rozjezd podniku (start up) založení a rozjezd podniku (start up) vlastní zdroje (vklad do ZK), BA vlastní zdroje (vklad do ZK), BA počáteční rozvoj počáteční rozvoj BA, mikropůjčky, seed capital BA, mikropůjčky, seed capital Expanze Expanze VC, leasing, factoring, úvěry VC, leasing, factoring, úvěry stabilní růst/zralost stabilní růst/zralost vlastní zdroje, výnosy podniku, úvěry vlastní zdroje, výnosy podniku, úvěry FREE - VaVaI, TT

29 Business angels zkušení podnikatelé nebo bohatí jedinci, jejichž koníčkem je investování do mladých firem zkušení podnikatelé nebo bohatí jedinci, jejichž koníčkem je investování do mladých firem jejich přínosem nejsou zdaleka peníze, ale: znalosti- zkušenosti – kontakty jejich přínosem nejsou zdaleka peníze, ale: znalosti- zkušenosti – kontakty příklady BA sítí: příklady BA sítí: European Business Angels Network (EBAN), Angel Investors´Association (AIA), Central Europe Angels Club (CEAC) atd. European Business Angels Network (EBAN), Angel Investors´Association (AIA), Central Europe Angels Club (CEAC) atd. ČT – Den D ČT – Den D ČT – Den D ČT – Den D FREE - VaVaI, TT

30 Venture capital podnik či sdružení movitých jednotlivců, kteří vystupují společně podnik či sdružení movitých jednotlivců, kteří vystupují společně často vlastněny bankou nebo penzijní společností často vlastněny bankou nebo penzijní společností využívání služeb velkých (a drahých) poradenských a právních firem – ochrana investorů využívání služeb velkých (a drahých) poradenských a právních firem – ochrana investorů vysoké investované sumy vysoké investované sumy pasivní účast X tvrdší podmínky při hlasování pasivní účast X tvrdší podmínky při hlasování nutná tvorba vyváženého portfolia investic nutná tvorba vyváženého portfolia investic Czech Venture Capital Association Czech Venture Capital Association FREE - VaVaI, TT

31 Požadavky BA, VC unikátní hodnota produktu/služby, nápad unikátní hodnota produktu/služby, nápad podnik s vysokým potenciálem růstu podnik s vysokým potenciálem růstu trh – kdo je zákazník?! trh – kdo je zákazník?! business plán – jaká je schopnost podniku realizovat plán?! business plán – jaká je schopnost podniku realizovat plán?! podnikatel – motivovaný, vizionářský, dynamický atd. podnikatel – motivovaný, vizionářský, dynamický atd FREE - VaVaI, TT

32 Chyby podnikatelů jazyk!!! jazyk!!! posedlost produktem posedlost produktem neznalost marketingu a prodeje neznalost marketingu a prodeje neznalost konkurence neznalost konkurence nedostatečná znalost trhu nedostatečná znalost trhu Corporate Governance – mechanismus řízení a uspořádání podniku Corporate Governance – mechanismus řízení a uspořádání podniku Ambice Ambice business plán business plán FREE - VaVaI, TT

33 FREE - VaVaI, TT

34 Inovace a jejich management I., Technologické centrum AV ČR, 2007, akce/id-792/, 16.pdf Inovace a jejich management I., Technologické centrum AV ČR, 2007, akce/id-792/, 16.pdfhttp://www.tc.cz/detail- akce/id-792/, 16.pdfhttp://www.tc.cz/detail- akce/id-792/, 16.pdf Transfer technologií, Technologické centrum AV ČR, Transfer technologií, Technologické centrum AV ČR, FREE - VaVaI, TT

35 PROGRAMY EU PRO PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

36 RP7 7. rámcový program EU

37 FREE - VaVaI, TT Struktura a rozpočet RP7 Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu

38 FREE - VaVaI, TT Spolupráce Zdraví Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Energie Životní prostředí (včetně klimatických změn) Životní prostředí (včetně klimatických změn) Doprava (včetně letectví) Doprava (včetně letectví) Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Bezpečnost Bezpečnost Vesmír Vesmír

39 FREE - VaVaI, TT Myšlenky Evropská rada pro výzkum Evropská rada pro výzkum Oblast „hraničního“ výzkumu Oblast „hraničního“ výzkumu Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky

40 FREE - VaVaI, TT Lidé lidský potenciál, akce „Marie Curie“ lidský potenciál, akce „Marie Curie“ Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty Ceny udělované v oblasti excelence Ceny udělované v oblasti excelence

41 FREE - VaVaI, TT Kapacity Výzkumné infrastruktury Výzkumné infrastruktury Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Regiony znalostí Výzkumný potenciál Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Věda ve společnosti Podpora soudržného vývoje politik výzkumu Podpora soudržného vývoje politik výzkumu Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

42 FREE - VaVaI, TT EURATOM, JRC Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření Společné výzkumné středisko Společné výzkumné středisko Přímé činnosti v Euratomu Přímé činnosti v Euratomu Nejaderné činnosti Nejaderné činnosti

43 FREE - VaVaI, TT

44 FREE - VaVaI, TT

45 FREE - VaVaI, TT Zjednodušená pravidla účasti plné znění plné znění plné znění plné znění účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. vědecká a/nebo technologická excelence vědecká a/nebo technologická excelence relevance vzhledem k cílům specifického programu relevance vzhledem k cílům specifického programu potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu kvalita a efektivita implementace a managementu kvalita a efektivita implementace a managementu

46 FREE - VaVaI, TT Konsorciální dohoda vnitřní organizaci konsorcia vnitřní organizaci konsorcia rozdělení finančního příspěvku EK rozdělení finančního příspěvku EK pravidla diseminace, užití a přístupových práv pravidla diseminace, užití a přístupových práv úpravu řešení vnitřních sporů úpravu řešení vnitřních sporů pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery

47 FREE - VaVaI, TT Nákladové modely uznatelné náklady – přímé a nepřímé uznatelné náklady – přímé a nepřímé použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví, byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví, byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA paušální částka (lump sum) paušální částka (lump sum) NoE EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka NoE EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka

48 FREE - VaVaI, TT Nepřímé náklady (režie) zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před

49 FREE - VaVaI, TT

50 FREE - VaVaI, TT Spolufinancování výzkumné a inovační aktivity výzkumné a inovační aktivity příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. demonstrační aktivity: 50% demonstrační aktivity: 50% hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20% nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20%

51 FREE - VaVaI, TT Práva k duševnímu vlastnictví Background: informace a znalosti, které jsou v držení kontrahenta před uzavřením smlouvy Background: informace a znalosti, které jsou v držení kontrahenta před uzavřením smlouvy Foreground: vytvoření v projektu, každý partner je vlastníkem foregroundu, který vytvořil Foreground: vytvoření v projektu, každý partner je vlastníkem foregroundu, který vytvořil Přístupová práva – default pravidla, nejlépe definovat v konsorciální smlouvě Přístupová práva – default pravidla, nejlépe definovat v konsorciální smlouvě

52 FREE - VaVaI, TT Otevřené výzvy Elektronické podávání projektů, aplikace otevřená pro koordinátory Elektronické podávání projektů, aplikace otevřená pro koordinátory Informační dny – viz např. Informační dny – viz např.

53 FREE - VaVaI, TT V&V projekty vhodné pro RP7 Aktivita zahrnutá v publikovaném cíli Aktivita zahrnutá v publikovaném cíli Aktivita zahrnutá v příslušném nástroji Aktivita zahrnutá v příslušném nástroji Dlouhodobý projekt s velkým potenciálním dopadem (současná generace technologie plus dvě) Dlouhodobý projekt s velkým potenciálním dopadem (současná generace technologie plus dvě) Aktivita, která přispívá k pokroku stavu poznání Aktivita, která přispívá k pokroku stavu poznání Zřejmé technologické riziko Zřejmé technologické riziko Neopakuje v současnosti probíhající aktivity Neopakuje v současnosti probíhající aktivity Ustavuje podnikatelské vztahy v EU Ustavuje podnikatelské vztahy v EU Není časově kritický – může počkat 6 až 12 měsíců do podpisu kontraktu Není časově kritický – může počkat 6 až 12 měsíců do podpisu kontraktu

54 FREE - VaVaI, TT V&V projekty nevhodné pro RP7 Hledá pouze zdroj financování Hledá pouze zdroj financování Musí začít okamžitě (brzy) Musí začít okamžitě (brzy) Nepřináší významný pokrok stavu poznání Nepřináší významný pokrok stavu poznání Vývoj produktů s nižším rizikem (současná generace technologie plus jedna) Vývoj produktů s nižším rizikem (současná generace technologie plus jedna) Nemá zřetelný tržní nebo strategický dopad Nemá zřetelný tržní nebo strategický dopad Je mimo rozsah programu Je mimo rozsah programu Je mimořádně tajný Je mimořádně tajný Není nutná spolupráce Není nutná spolupráce Všechno lze udělat ve vlastní firmě Všechno lze udělat ve vlastní firmě

55 FREE - VaVaI, TT Výhody koordinace Jmenování projektového manažera Jmenování projektového manažera Přímý kontakt s komisí Přímý kontakt s komisí Celková kontrola nad průběhem a rozpočtem projektu Celková kontrola nad průběhem a rozpočtem projektu Vedení Řídícího výboru projektu Vedení Řídícího výboru projektu de facto preferenční posice vzhledem k využití a právům de facto preferenční posice vzhledem k využití a právům Snazší přístup k 100% financovanému rozpočtu na management Snazší přístup k 100% financovanému rozpočtu na management Lepší viditelnost a publicita Lepší viditelnost a publicita

56 FREE - VaVaI, TT Nevýhody koordinace Je nutné zajistit více lidských zdrojů pro management a administrativu, ale mohou být hrazeny ze 100% Je nutné zajistit více lidských zdrojů pro management a administrativu, ale mohou být hrazeny ze 100% Je vyžadováno zapojení výkonného managementu Je vyžadováno zapojení výkonného managementu Jsou vyžadovány lepší znalosti a zkušenosti procesů a postupů Jsou vyžadovány lepší znalosti a zkušenosti procesů a postupů

57 FREE - VaVaI, TT Staňte se koordinátory, pokud… Projekt je strategicky významný Projekt je strategicky významný Nápad je váš Nápad je váš Vaše organizace má zkušenosti s managementem mnohonárodních projektů Vaše organizace má zkušenosti s managementem mnohonárodních projektů Máte vhodného projektového managera Máte vhodného projektového managera Vaše firma existuje několik let a je finančně zabezpečena Vaše firma existuje několik let a je finančně zabezpečena Již jste se zúčastnili projektu EU (není nutné, pokud jste významnou světovou firmou, dostatečně velkou a stabilní); tato podmínka je důležitá pro hodnotitele, kteří budou vyžadovat ujištění, že potenciální koordinátor je schopen projekt řídit. Již jste se zúčastnili projektu EU (není nutné, pokud jste významnou světovou firmou, dostatečně velkou a stabilní); tato podmínka je důležitá pro hodnotitele, kteří budou vyžadovat ujištění, že potenciální koordinátor je schopen projekt řídit.

58 FREE - VaVaI, TT Memorandum of Understanding (MoU) 1. Dohoda o důvěrnosti 2. Konkurenční doložka 3. Stav v konsorciu, tj. „centrální“ partner nebo ne 4. Role v konsorciu 5. Přístup k manažerským aktivitám financovaným ze 100% 6. Rozsah účasti 7. Identifikace stávajících (background) IPR 8. Důležité otázky týkající se vytvořených IPR 9. Důležité otázky týkající se využití výsledků

59 FREE - VaVaI, TT Hodnocení návrhů 1. Vědecká a technická kvalita: Podloženost konceptu, kvalita cílů Podloženost konceptu, kvalita cílů Pokrok za současný stav poznání Pokrok za současný stav poznání Kvalita a efektivita metodologie a pracovního plánu Kvalita a efektivita metodologie a pracovního plánu 2. Implementace (kvalita konsorcia a managementu, mobilizace zdrojů) Vhodnost řídících struktur a postupů Vhodnost řídících struktur a postupů Kvalita a zkušenost účastníků Kvalita a zkušenost účastníků Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity a vyváženosti) Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity a vyváženosti) Správná alokace a zdůvodnění zdrojů (rozpočet, lidé, vybavení) Správná alokace a zdůvodnění zdrojů (rozpočet, lidé, vybavení) 3. Impakt (potenciální dopad a význam): Příspěvek k očekávanému dopadu uvedenému v pracovním programu pro příslušnou aktivitu na evropské nebo mezinárodní úrovni Příspěvek k očekávanému dopadu uvedenému v pracovním programu pro příslušnou aktivitu na evropské nebo mezinárodní úrovni Vhodnost prostředků pro diseminaci a/nebo využití výsledků projektu a management duševního vlastnictví Vhodnost prostředků pro diseminaci a/nebo využití výsledků projektu a management duševního vlastnictví

60 FREE - VaVaI, TT

61 FREE - VaVaI, TT Finanční výkazy musí být: musí být: 1. Srozumitelné: je třeba se vyhýbat nadměrně podrobným a složitým formátům zpráv. Informace musí být prezentována jasně a jednoduše. 2. Relevantní: informace musí být včasná a pokrývat úplný rozsah a podstatu prezentovaných finančních aktivit. Informace je relevantní, pokud těm, kdo ji používají, pomáhá v jejich činnosti. 3. Spolehlivá: reprezentuje to, co má. Je přesná v rámci přijatelné tolerance, není zkreslená, je úplná a ověřitelná. 4. Včasná: informace nesmí být zastaralá a musí odrážet nejsou časnější známý stav. 5. Konsistentní: aby byly srozumitelné, musí být finanční zprávy prezentovány ve stejné struktuře. Pokud se struktura účetnictví a prezentací mezi účetními obdobími změní, musí být důsledky zdůrazněny a jasně vysvětleny. 6. Srovnatelné: podobně jako u konsistence, struktura účetnictví a efekty změn musí být zdůrazněny a jasně vysvětleny. 7. Materiálnost: nevýznamné události lze zanedbat, ale všechny důležité informace musí být uvedeny. Položka je materiální, jestliže by její uvedení způsobilo odlišné chování uživatele příslušné účetní informace.

62 FREE - VaVaI, TT Typický tok hotovosti v průběhu projektu

63 FREE - VaVaI, TT Zpoždění plateb Často není jasné, za jakou dobu po předložení vyúčtování dojde platba. V dodatku ke smlouvě najdete větu, že Komise uskuteční platbu do 105 dnů po přijetí zprávy. V mnoha případech však často žádají o objasnění po těchto 105 dnech a není výjimkou, že se platba uskuteční pok 6 měsících. Pokud má Komise zpoždění s platbou, teoreticky můžete požadovat úroky, ale není znám jediný případ, kdy by někdo uspěl. Často není jasné, za jakou dobu po předložení vyúčtování dojde platba. V dodatku ke smlouvě najdete větu, že Komise uskuteční platbu do 105 dnů po přijetí zprávy. V mnoha případech však často žádají o objasnění po těchto 105 dnech a není výjimkou, že se platba uskuteční pok 6 měsících. Pokud má Komise zpoždění s platbou, teoreticky můžete požadovat úroky, ale není znám jediný případ, kdy by někdo uspěl. Obvyklou příčinou zpoždění plateb je to, že některý z partnerů nedodá své finanční výkazy koordinátorovi včas. V konsorciální smlouvě by mělo být uvedeno, že pokud partner nedodá své výkazy včas, musí počkat s platbou až na další období, protože koordinátor může podávat pouze jedno vyúčtování za celé konsorcium. A není dobré, aby všichni partneři museli čekat na opožděnou platbu kvůli nekázni jednoho z nich. Pokud zpoždění způsobí váš koordinátor, pak máte vážný problém. Obvyklou příčinou zpoždění plateb je to, že některý z partnerů nedodá své finanční výkazy koordinátorovi včas. V konsorciální smlouvě by mělo být uvedeno, že pokud partner nedodá své výkazy včas, musí počkat s platbou až na další období, protože koordinátor může podávat pouze jedno vyúčtování za celé konsorcium. A není dobré, aby všichni partneři museli čekat na opožděnou platbu kvůli nekázni jednoho z nich. Pokud zpoždění způsobí váš koordinátor, pak máte vážný problém.

64 FREE - VaVaI, TT Problémy v průběhu projektu TypMožnostiPoznámky Problémy s partnery Přinuťte je pokračovat Přinuťte je splnit povinnosti Zažalujte je a rozdělte práci Přijměte náhradu Co nejdříve uvědomte PO Uvědomte vedení organizace. Uvědomte představitele Komise Technicképroblémy Ukončete projekt Proveďte výraznou modifikaci projektu Za předpokladu, že práce byla prováděna řádně. Tržní problémy Ukončete projekt Proveďte výraznou modifikaci projektu Za předpokladu, že práce byla prováděna řádně. Problémy s Komisí Přesvědčíte administrátora projektu (Project Officer, PO), že je vše OK. Předělejte část prací, něco dodělejte. Může být nutné jednat s vyššími představiteli Komise

65 Účast MSP

66 FREE - VaVaI, TT Definice MSP Od Od méně než 250 zaměstnanců (FTE, přepočtených); méně než 250 zaměstnanců (FTE, přepočtených); buď roční obrat menší než 50 mil. € nebo celková roční bilance menší než 43 mil. € buď roční obrat menší než 50 mil. € nebo celková roční bilance menší než 43 mil. € nezávislost nezávislost Nezávislost: dva právní subjekty jsou na sobě nezávislé, pokud mezi nimi neexistuje vztah kontroly. Vztah kontroly existuje, pokud jeden právní subjekt přímo či nepřímo kontroluje druhý nebo pokud jsou oba přímo či nepřímo kontrolovány stejným subjektem. Nezávislost: dva právní subjekty jsou na sobě nezávislé, pokud mezi nimi neexistuje vztah kontroly. Vztah kontroly existuje, pokud jeden právní subjekt přímo či nepřímo kontroluje druhý nebo pokud jsou oba přímo či nepřímo kontrolovány stejným subjektem. Kontrola obvykle vzniká přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než 50% nominální hodnoty nebo držením nadpoloviční většiny hlasovacích práv. Kontrola obvykle vzniká přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než 50% nominální hodnoty nebo držením nadpoloviční většiny hlasovacích práv. Pokud je vlastnictví nebo hlasovací většina v držení veřejné investiční společnosti nebo společnosti či fondu rizikového kapitálu, nejde o vztah kontroly. Pokud je vlastnictví nebo hlasovací většina v držení veřejné investiční společnosti nebo společnosti či fondu rizikového kapitálu, nejde o vztah kontroly.

67 FREE - VaVaI, TT Typy MSP Atribut Low Tech MSP High Tech MSP AktivitaInovace V&VV&VV&VV&V Potenciální role Koncový uživatel. uživatel výsledků Poskytovatel technologie/řešení Období účasti Převážně druhá polovina Od začátku Typ projektu Pokusná aplikace Umožňující/aplikovaná technologie Schopnost V&V Žádná nebo omezená Vysoká Vhonost pro V&V projekt StředníVysoká

68 FREE - VaVaI, TT High – Low Tech MSP High Tech jsou “motorem inovací”. Často jsou založeny několika výzkumníky a podnikateli, aby rozvinuly a využili inovativní nápad nebo vynález. Většinou přitahují rizikový kapitál a úspěšné mohou vydat akcie a vstoupit na burzu. Mnoho jich neuspěje buď z finančních nebi technických důvodů, nejčastěji však zu důvodů nekompetentního managementu. Ty, které přežijí, jsou často převzaty velkými firmami, pouze malá část zůstává nezávislá a získává vedoucí pozici na trhu. High Tech jsou “motorem inovací”. Často jsou založeny několika výzkumníky a podnikateli, aby rozvinuly a využili inovativní nápad nebo vynález. Většinou přitahují rizikový kapitál a úspěšné mohou vydat akcie a vstoupit na burzu. Mnoho jich neuspěje buď z finančních nebi technických důvodů, nejčastěji však zu důvodů nekompetentního managementu. Ty, které přežijí, jsou často převzaty velkými firmami, pouze malá část zůstává nezávislá a získává vedoucí pozici na trhu. Většina MSP je low tech. Jsou to malí výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb. Nemají vlastní kapacity pro V&V´. Pro jejich konkurenceschopnost je však důležité, aby přejímaly špičkové technologie, a je třeba je k tomu motivovat. Většina MSP je low tech. Jsou to malí výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb. Nemají vlastní kapacity pro V&V´. Pro jejich konkurenceschopnost je však důležité, aby přejímaly špičkové technologie, a je třeba je k tomu motivovat.

69 FREE - VaVaI, TT Vhodné nástroje pro MSP Nástroj Low Tech MSP Pozn. High Tech MSP Pozn. IP Koncový uživatel střední Technologická účast hlavní STREP Koncový uživatel střední Technologická účast hlavní NoENe--Management,diseminace, transfer technologií, výcvik Minimální přímá účast na výzkumu Minimální přímá účast na výzkumu

70 FREE - VaVaI, TT Bariéry účasti MSP Tok hotovosti Tok hotovosti Doba do podpisu smlouvy Doba do podpisu smlouvy Oddělenost od trhu Oddělenost od trhu Byrokracie Byrokracie Nedostatek zkušeností a personálu Nedostatek zkušeností a personálu

71 FREE - VaVaI, TT Kooperativní výzkum (CRAFT) Schéma pro MSP, které nemají vlastní V&V. Několik MSP, které mají potřebu stejného výzkumu, se spojí a najdou třetí stranu, která může výzkum provést s finanční podporou RP7. Schéma pro MSP, které nemají vlastní V&V. Několik MSP, které mají potřebu stejného výzkumu, se spojí a najdou třetí stranu, která může výzkum provést s finanční podporou RP7. Při kooperativním výzkumu se spojí několik MSP z různých zemí, které mají specifické problémy nebo potřeby a zadají podstatnou část výzkumu výzkumné organizaci. Tyto aktivity mohou provádět i inovativní a hi- tech MDSP ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Při kooperativním výzkumu se spojí několik MSP z různých zemí, které mají specifické problémy nebo potřeby a zadají podstatnou část výzkumu výzkumné organizaci. Tyto aktivity mohou provádět i inovativní a hi- tech MDSP ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Kooperativní výzkum je pokračování schématu CRAFT známého z předchozích RP. Projekty jsou relativně krátkodobé (min. 1 a max. 2 roky) a mohou se orientovat na libovolný předmět výzkumu na základě specifických potřeb a problémů MSP. Kooperativní výzkum je pokračování schématu CRAFT známého z předchozích RP. Projekty jsou relativně krátkodobé (min. 1 a max. 2 roky) a mohou se orientovat na libovolný předmět výzkumu na základě specifických potřeb a problémů MSP.

72 FREE - VaVaI, TT Kooperativní výzkum - 2 Kooperativního výzkumu se mohou účastnit jiné firmy a koncoví uživatelé za předpokladu, že nezískají dominantní roli. Výsledné IPR je výlučným majetkem zúčastněných MSP. Jiné firmy a koncoví uživatelé mohou profitovat z užití výsledků. Kooperativního výzkumu se mohou účastnit jiné firmy a koncoví uživatelé za předpokladu, že nezískají dominantní roli. Výsledné IPR je výlučným majetkem zúčastněných MSP. Jiné firmy a koncoví uživatelé mohou profitovat z užití výsledků. Je důležité poznamenat, že organizace provádějící V&V nemá k výsledkům žádná práva, protože V&V byl plně financován. MSP nezískává žádný přímý finanční zisk, pouze práva k užití a vlastnictví výsledků. Je důležité poznamenat, že organizace provádějící V&V nemá k výsledkům žádná práva, protože V&V byl plně financován. MSP nezískává žádný přímý finanční zisk, pouze práva k užití a vlastnictví výsledků. Cílem projektů CRAFT – které se mohou soustředit na jakoukoliv oblast V&V – je: Cílem projektů CRAFT – které se mohou soustředit na jakoukoliv oblast V&V – je: podpořit potřeby V&V v MSP podpořit potřeby V&V v MSP usnadnit transnacionální V&V spolupráci mezi MSP usnadnit transnacionální V&V spolupráci mezi MSP podpořit spolupráci mezi MSP a výzkumnou komunitou EU podpořit spolupráci mezi MSP a výzkumnou komunitou EU Finanční podporu CRAFT mohou získat dva druhy aktivit: Finanční podporu CRAFT mohou získat dva druhy aktivit: V&V a inovační aktivity V&V a inovační aktivity Management konsorcia Management konsorcia

73 FREE - VaVaI, TT Kooperativní výzkum - 3 Projekty CRAFT trvají min. 1 a max. 2 roky a náklady projektu jsou mezi €0.5 a €2 mil. Projekty CRAFT trvají min. 1 a max. 2 roky a náklady projektu jsou mezi €0.5 a €2 mil. Musí mít alespoň tři MSP ze dvou členských nebo asociovaných zemí. Musí mít alespoň tři MSP ze dvou členských nebo asociovaných zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň dvě VaV organizace vybavené tak, aby mohly provést výzkum pro tyto MSP. Tyto VaV organizace nebo univerzity musí mít sídlo alespoň ve dvou členských nebo asociovaných zemích. Konsorcium musí zahrnovat alespoň dvě VaV organizace vybavené tak, aby mohly provést výzkum pro tyto MSP. Tyto VaV organizace nebo univerzity musí mít sídlo alespoň ve dvou členských nebo asociovaných zemích. Projektu se mohou účastnit další firmy nebo koncoví uživatelé, kteří mají zájem na vyřešení specifických potřeb MSP, ale musí přispívat k nákladům projektu a v žádné fázi nesmí získat dominantní postavení. Musí být také nezávislé na kterémkoli z účastníků. Projektu se mohou účastnit další firmy nebo koncoví uživatelé, kteří mají zájem na vyřešení specifických potřeb MSP, ale musí přispívat k nákladům projektu a v žádné fázi nesmí získat dominantní postavení. Musí být také nezávislé na kterémkoli z účastníků. Kooperativní výzkum je variantou STREP. Kooperativní výzkum je variantou STREP.

74 FREE - VaVaI, TT Kolektivní výzkum - 1 Projekty kolektivního výzkumu jsou větší projekty s trváním 2 až 3 roky, probíhajícího na evropském základě. Pokud je to opodstatněné, může být projekt i delší. Kolektivní výzkum je výzkumem, který provádí VaV organizace pro průmyslové asociace/sdružení, aby se rozšířila znalostní základna velkých sdružení MSP a zvýšila se jejich konkurenceschopnost. Projekty kolektivního výzkumu jsou větší projekty s trváním 2 až 3 roky, probíhajícího na evropském základě. Pokud je to opodstatněné, může být projekt i delší. Kolektivní výzkum je výzkumem, který provádí VaV organizace pro průmyslové asociace/sdružení, aby se rozšířila znalostní základna velkých sdružení MSP a zvýšila se jejich konkurenceschopnost. Půjde o významné celoevropské projekty. Jádrová skupina MSP se bude účastnit projektu od jeho definiční fáze až po diseminaci konečných výsledků Půjde o významné celoevropské projekty. Jádrová skupina MSP se bude účastnit projektu od jeho definiční fáze až po diseminaci konečných výsledků Výsledná IPR patří exkluzivně průmyslovým asociacím/sdružením, jádrová skupina MSP bude mít zisk z využití výsledků. Výsledná IPR patří exkluzivně průmyslovým asociacím/sdružením, jádrová skupina MSP bude mít zisk z využití výsledků.

75 FREE - VaVaI, TT Kolektivní výzkum - 2 Používá dvoufázový postup: podává se krátký návrh a vybraná množina předkladatelů je pak vyzvána k podání plného návrhu. Obsah krátkého i ploného návrhu je určen v příručce pro navrhovatele. Používá dvoufázový postup: podává se krátký návrh a vybraná množina předkladatelů je pak vyzvána k podání plného návrhu. Obsah krátkého i ploného návrhu je určen v příručce pro navrhovatele. Projekty kolektivního výzkumu jsou obvykle větší, celoevropské projekty zaměřené na: Projekty kolektivního výzkumu jsou obvykle větší, celoevropské projekty zaměřené na: Posílení technologické základny určitých oborů; Posílení technologické základny určitých oborů; Vývoj ‘technologických nástrojů (např. diagnostických a bezpečnostních zařízení apod.) Vývoj ‘technologických nástrojů (např. diagnostických a bezpečnostních zařízení apod.) Provádění pre-normativního výzkumu poskytujícího vědecký základ pro stanovení evropských norem a standardů; Provádění pre-normativního výzkumu poskytujícího vědecký základ pro stanovení evropských norem a standardů; Řešení společných problémů (např. soulad s předpisy a požadavky jako bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, ochrana životního prostředí aj.) Řešení společných problémů (např. soulad s předpisy a požadavky jako bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, ochrana životního prostředí aj.)

76 FREE - VaVaI, TT Kolektivní výzkum - 3 Projekty kolektivního výzkumu mohou zahrnovat následující typy činností: Projekty kolektivního výzkumu mohou zahrnovat následující typy činností: V&V a inovační aktivity vycházející z dobře definovaných a koncentrovaných výzkumných cílů V&V a inovační aktivity vycházející z dobře definovaných a koncentrovaných výzkumných cílů Management konsorcia zahrnující celkovou koordinaci projektu jedním z průmyslových partnerů, seskupení nebo organizace VaV Management konsorcia zahrnující celkovou koordinaci projektu jedním z průmyslových partnerů, seskupení nebo organizace VaV Výcvik, zvláště pak výcvik manažerů a technického personálu MSP ve využití znalostí, které v projektu vznikly. Výcvik, zvláště pak výcvik manažerů a technického personálu MSP ve využití znalostí, které v projektu vznikly.

77 FREE - VaVaI, TT Kolektivní výzkum - 4 Průměrný projekt kolektivního výzkumu bude trvat 2 až 3 roky a jeho náklady budou 2 až 5 mil. €. V opodstatněném případě mohou být přijaty delší a nákladnější projekty. Průměrný projekt kolektivního výzkumu bude trvat 2 až 3 roky a jeho náklady budou 2 až 5 mil. €. V opodstatněném případě mohou být přijaty delší a nákladnější projekty. Projetu se musí zúčastnit alespoň dvě nezávislé asociace /seskupení nebo jedna evropská průmyslová asociace /seskupení. Konsorcium musí zahrnovat také ‘jádrovou skupinu MSP’, tvořenou alespoň dvěma MSP z různých členských nebo asociovaných států. Projetu se musí zúčastnit alespoň dvě nezávislé asociace /seskupení nebo jedna evropská průmyslová asociace /seskupení. Konsorcium musí zahrnovat také ‘jádrovou skupinu MSP’, tvořenou alespoň dvěma MSP z různých členských nebo asociovaných států. Konsorcium musí být co do zúčastněných organizacích národně vyvážené. Konsorcium musí být co do zúčastněných organizacích národně vyvážené. Kolektivní výzkum je směsí nástrojů STREP a IP. Kolektivní výzkum je směsí nástrojů STREP a IP.

78 FREE - VaVaI, TT Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - základy NástrojTrváníNákladySeskupení Jiné kooperativní 1-2 roky €0.5 – 1.5M - V případě potřeby podniky nebo koncoví uživatelé kolektivní 2-3 roky €1.5-4M 3 národní nebo 1 evropské -

79 FREE - VaVaI, TT NástrojCíleAktivityNávrh kooperativní MSP inovace MSP spoluoráce MSP transnacionální spolupráce Management Výzkum & Inovace Jeden krok kolektivní Sektorový výzkum Pre-normativníNástroje Společné problémy Management Výzkum & Inovace Výcvik Dva kroky Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - aktivity

80 FREE - VaVaI, TT Nástroj Konsorciální smlouvaVaVorganizace Koordinátor IPR kooperativní Ano >40% nákladů plné financování MSP VaV organizace MSP kolektivní Ano >40% nákladů plné financování Průmyslovéseskupení VaV organizace Průmyslovéseskupení Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání – formální náležitosti

81 Zdroje informací k 7. RP

82 FREE - VaVaI, TT CORDIS the COmmunity Research and Development Information Service the COmmunity Research and Development Information Service ová upozornění ová upozornění QuickPick – vytvoření profilu volbou z předdefinovaných seznamů QuickPick – vytvoření profilu volbou z předdefinovaných seznamů RAPIDUS – vytvoření zákaznických profilů RAPIDUS – vytvoření zákaznických profilů Bulletiny aj. Bulletiny aj.

83 FREE - VaVaI, TT Výzvy k podávání projektů RP7, Výzvy k podávání projektů RP7, RP7 – zítřejší odpovědi se rodí už dnes, factsheets_cs.pdf RP7 – zítřejší odpovědi se rodí už dnes, factsheets_cs.pdf factsheets_cs.pdf factsheets_cs.pdf Regulation of the European Parliament …, PE-CONS 3668/2/06 REV 2, viz sekce Additional Documents v libovolné výzvě na Regulation of the European Parliament …, PE-CONS 3668/2/06 REV 2, viz sekce Additional Documents v libovolné výzvě na Participation in FP7, Participation in FP7, Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu CZELO, Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu CZELO, Competitiveness and Innovation Framework Programme _en.htm Competitiveness and Innovation Framework Programme _en.htm _en.htm _en.htm

84 FREE - VaVaI, TT EUPRO, NICER EUPRO: program MŠMT EUPRO: program MŠMT I=101361&CAI=2549 I=101361&CAI=2549 I=101361&CAI=2549 I=101361&CAI=2549 NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum: Technologické centrum AV ČR NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum: Technologické centrum AV ČR

85 FREE - VaVaI, TT NINET Národní informační síť regionální a oborové kontaktní organizace (RKO, OKO) Národní informační síť regionální a oborové kontaktní organizace (RKO, OKO) informační a konzultační služby především k rámcovým programům EU informační a konzultační služby především k rámcovým programům EU

86 FREE - VaVaI, TT CZELO Každý měsíc: Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu – upozornění na výzvy, odkazy na důležité dokumenty Každý měsíc: Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu – upozornění na výzvy, odkazy na důležité dokumenty

87 FREE - VaVaI, TT RKO ZČ ZČU ZČU BIC Plzeň BIC Plzeň ŠKODA VÝZKUM ŠKODA VÝZKUM od r (EUPRO OK421, OK450, OK474) od r (EUPRO OK421, OK450, OK474) zajistit oboustranný tok informací v oblasti V&V mezi regionem, orgány na národní úrovni a Evropskou komisí; zajistit oboustranný tok informací v oblasti V&V mezi regionem, orgány na národní úrovni a Evropskou komisí; podporovat zapojení českých subjektů do přípravy a managementu projektů VaV na mezinárodní úrovni. podporovat zapojení českých subjektů do přípravy a managementu projektů VaV na mezinárodní úrovni.

88 FREE - VaVaI, TT Podpora RKO Sběr, analýza, šíření a sdílení informací Sběr, analýza, šíření a sdílení informací Mapování potenciálu regionu - databáze Mapování potenciálu regionu - databáze Poradenská činnost Poradenská činnost Asistence při přípravě projektů Asistence při přípravě projektů Poradenská a manažerská podpora projektů 5.,6.a 7.RP Poradenská a manažerská podpora projektů 5.,6.a 7.RP Spolupráce se sítí expertů Spolupráce se sítí expertů

89 FREE - VaVaI, TT JAK POSTUPOVAT sledovat výzvy k podávání projektů sledovat výzvy k podávání projektů sledovat informace na www stránkách sledovat informace na www stránkách použít vždy platnou dokumentaci použít vždy platnou dokumentaci řídit se příručkou pro předkladatele projektů řídit se příručkou pro předkladatele projektů seznámit se s kritérii hodnocení seznámit se s kritérii hodnocení dbát na formální stránku – pokud nejsou dodrženy předepsané náležitosti, bude projekt vyřazen ještě před hodnocením dbát na formální stránku – pokud nejsou dodrženy předepsané náležitosti, bude projekt vyřazen ještě před hodnocením

90 CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

91 FREE - VaVaI, TT CIP Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP) Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP) rozpočet 3,3 mld. € na období 2007 – 2013 rozpočet 3,3 mld. € na období 2007 – 2013 podpora akcí zaměřených na: podpora akcí zaměřených na: rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu: podpora inovativních firem, klastrů, lepší přístup k finančním a jiným zdrojům rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu: podpora inovativních firem, klastrů, lepší přístup k finančním a jiným zdrojům využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) technologie životního prostředí, efektivní a obnovitelné energetické zdroje technologie životního prostředí, efektivní a obnovitelné energetické zdroje

92 FREE - VaVaI, TT CIP doplní aktivity strukturálních a kohezních fondů, 7. RP a dalších, např.: CIP doplní aktivity strukturálních a kohezních fondů, 7. RP a dalších, např.: Podpora účasti MSP v 7. RP: Podpora účasti MSP v 7. RP: posílení rizikového kapitálu, podpora výrobkům inovativních firem při proniknuti na trh posílení rizikového kapitálu, podpora výrobkům inovativních firem při proniknuti na trh identifikace a analýza příkladů excelence, které mohou být vzorem pro další regiony identifikace a analýza příkladů excelence, které mohou být vzorem pro další regiony podpora udržitelných technologických přístupů podpora udržitelných technologických přístupů Podrobněji viz cip/index_en.htm Podrobněji viz cip/index_en.htm cip/index_en.htm cip/index_en.htm

93 FREE - VaVaI, TT Entrepreneurship and Innovation Entrepreneurship and Innovation Intelligent Energy – en.htm Intelligent Energy – en.htm en.htm en.htm ICT Policy Support Programme - ICT Policy Support Programme - Tématické oblasti CIP

94 DALŠÍ PROGRAMY EU - VaV

95 FREE - VaVaI, TT COST, EUREKA, INGO, KONTAKT vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka

96 FREE - VaVaI, TT Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cíl: podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Cíl: podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

97 FREE - VaVaI, TT Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: Informační technologie Informační technologie Nové materiály Nové materiály Životní prostředí Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Robotika a automatizace Komunikační technologie Komunikační technologie Energetika Energetika Doprava Doprava Lasery Lasery Další informace o projektech EUREKAa lze vyhledat na: Další informace o projektech EUREKAa lze vyhledat na:

98 FREE - VaVaI, TT COST Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research Oblasti výzkumu - domény COST Oblasti výzkumu - domény COST Informační technologie (ozn. 1XX), telekomunikace (2XX), doprava (3XX), oceánografie (4XX), materiálový výzkum (5XX), životní prostředí (6XX), meteorologie (7XX), zemědělství a biotechnologie (8XX), potravinářský výzkum (9XX), společenské vědy (AXX), lékařský výzkum (BXX), stavebnictví (CXX), chemie (DXX), lesnictví a produkty lesa (EXX), dynamika proudění (FXX), fyzika (PXX), Nové akce - dosud nezařazené (v přípravě). Informační technologie (ozn. 1XX), telekomunikace (2XX), doprava (3XX), oceánografie (4XX), materiálový výzkum (5XX), životní prostředí (6XX), meteorologie (7XX), zemědělství a biotechnologie (8XX), potravinářský výzkum (9XX), společenské vědy (AXX), lékařský výzkum (BXX), stavebnictví (CXX), chemie (DXX), lesnictví a produkty lesa (EXX), dynamika proudění (FXX), fyzika (PXX), Nové akce - dosud nezařazené (v přípravě). Podrobnosti o jednotlivých akcích hledejte na web COSTu: Podrobnosti o jednotlivých akcích hledejte na web COSTu: Nejbližší uzávěrka předběžných návrhů: , 17:00 Nejbližší uzávěrka předběžných návrhů: , 17:00

99 FREE - VaVaI, TT KONTAKT Podpora účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA a NATO. Podpora účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA a NATO. Je možno přihlásit výhradně takové projekty, které prošly úspěšně hodnocením na půdě příslušných mezinárodních programů a byly přijaty k řešení v rámci uvedených programů a dohod. Je možno přihlásit výhradně takové projekty, které prošly úspěšně hodnocením na půdě příslušných mezinárodních programů a byly přijaty k řešení v rámci uvedených programů a dohod.

100 FREE - VaVaI, TT INGO INGO (Inter Non-Governmental Organization) INGO (Inter Non-Governmental Organization) Podpora členství institucí VaV v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají VaV a jeho podporou. Podpora členství institucí VaV v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají VaV a jeho podporou. Vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení Vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení

101 FREE - VaVaI, TT UHLÍ A OCEL rtd/infopack.htm rtd/infopack.htm rtd/infopack.htm rtd/infopack.htm

102 FREE - VaVaI, TT i2010 A European Information Society for Growth and Employment A European Information Society for Growth and Employment urope/i2010/index_en.htm urope/i2010/index_en.htm urope/i2010/index_en.htm urope/i2010/index_en.htm

103 DALŠÍ GRANTY

104 FREE - VaVaI, TT PŘEHLED

105 FREE - VaVaI, TT LIFELONG LEARNING /llp/index_en.html /llp/index_en.html /llp/index_en.html /llp/index_en.html

106 FREE - VaVaI, TT YOUTH podporovat aktivní občanství mládeže, zvláště pak evropského občanství podporovat aktivní občanství mládeže, zvláště pak evropského občanství podporovat solidaritu a toleranci mezi mládeží, zvláště za účelem posílení sociální soudržnosti v EU podporovat solidaritu a toleranci mezi mládeží, zvláště za účelem posílení sociální soudržnosti v EU posilovat vzájemné porozumění mládeže z různých zemí posilovat vzájemné porozumění mládeže z různých zemí přispívat ke zvýšení kvality systémů podpory aktivit mládeže a organizací občanské společnosti, které se orientují na mládež přispívat ke zvýšení kvality systémů podpory aktivit mládeže a organizací občanské společnosti, které se orientují na mládež prosazovat celoevropskou spolupráci mezi mládeží prosazovat celoevropskou spolupráci mezi mládeží

107 FREE - VaVaI, TT CULTURE celkový rozpočet 400 mil. € na celkový rozpočet 400 mil. € na mezinárodní mobilita lidí mezinárodní mobilita lidí mezinárodní oběh uměleckých a kulturních artefaktů mezinárodní oběh uměleckých a kulturních artefaktů interkulturní dialog a výměny interkulturní dialog a výměny

108 FREE - VaVaI, TT VISEGRAD - stipendia Visegrad Scholarship Program – stipendia pro Mgr. A Ph.D., semestry, 2008 cca 400 semestrů celkem Visegrad Scholarship Program – stipendia pro Mgr. A Ph.D., semestry, 2008 cca 400 semestrů celkem html html html html

109 FREE - VaVaI, TT VISEGRAD - granty Kulturní spolupráce, VaV, vzdělávání, mládež, přeshraniční spolupráce, propagace turistiky Kulturní spolupráce, VaV, vzdělávání, mládež, přeshraniční spolupráce, propagace turistiky Malé granty: < €, 50% nákladů, 6 měsíců Malé granty: < €, 50% nákladů, 6 měsíců 2008: €, uzávěrky 1.3., 1.6., 1.9., : €, uzávěrky 1.3., 1.6., 1.9., Standardní granty: > 4000 €, 50% nákladů, 12 měsíců Standardní granty: > 4000 €, 50% nákladů, 12 měsíců 2008: 2, €, uzávěrky 15.3., : 2, €, uzávěrky 15.3., Strategický program: cca €/projekt, 50% nákladů, 3 roky Strategický program: cca €/projekt, 50% nákladů, 3 roky 2008: €, uzávěrky 15.2., : €, uzávěrky 15.2., 15.5.

110 „Norské“ granty Příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejska Příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejska Nové oblasti podpory na Nové oblasti podpory na ,79 mld. € 1,79 mld. € FREE - VaVaI, TT

111 FREE - VaVaI, TT

112 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

113 FREE - VaVaI, TT Rozcestníky - portály

114 Dokumenty ke stažení P- Sieber: Analýza přínosů a nákladů - Metodická příručka P- Sieber: Analýza přínosů a nákladů - Metodická příručkaAnalýza přínosů a nákladů - Metodická příručkaAnalýza přínosů a nákladů - Metodická příručka P. Sieber: Studie proveditelnosti - Metodická příručka P. Sieber: Studie proveditelnosti - Metodická příručkaStudie proveditelnosti - Metodická příručkaStudie proveditelnosti - Metodická příručka Logický rámec projektu - příklad Logický rámec projektu - příklad Logický rámec projektupříklad Logický rámec projektupříklad Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů str , Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů str , Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů POTLUKA, O., a kol. Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, IREAS, Praha, 2004, ISBN str POTLUKA, O., a kol. Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, IREAS, Praha, 2004, ISBN str Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti,Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, POTLUKA, O. a kol., Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti, IREAS, Praha, 2004, ISBN str POTLUKA, O. a kol., Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti, IREAS, Praha, 2004, ISBN str Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnostiPříprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti FREE - VaVaI, TT

115 FREE - VaVaI, TT Další zdroje DOČKAL V., Strukturální fondy EU – Projektový cyklus a projektovém řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2007, ISBN DOČKAL V., Strukturální fondy EU – Projektový cyklus a projektovém řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2007, ISBN

116 FREE - VaVaI, TT Strukturální fondy Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. ČR může v období čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku ČR může v období čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

117 FREE - VaVaI, TT musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ČR nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ČR nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech.

118 FREE - VaVaI, TT Alokace prostředků Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů (OP). Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů (OP).operačních programůoperačních programů Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky viz fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf (185,96 KB) Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky viz fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf (185,96 KB)http://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdfhttp://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf

119 FREE - VaVaI, TT Alokace podle Cílů €, běžné ceny Konvergence Strukturální fondy Fond soudržnosti Konkurenceschopnost (Praha) Přeshraniční a transnac. spolupráce z toho: přeshraniční dodatečná přeshraniční transnacionální Celkem soudržnost

120 FREE - VaVaI, TT Alokace podle OP - 1 Operační programFond€, běžné ceny Podnikání a inovaceERDF Výzkum a vývoj pro inovaceERDF Životní prostředí ERDF + FS ERDF FS Doprava ERDF + FS ERDF FS Integrovaný operační programERDF

121 FREE - VaVaI, TT Alokace podle OP - 2 Regionální operační programyERDF Střední Čechy ERDF Jihozápad ERDF Severozápad ERDF Jihovýchod ERDF Severovýchod ERDF Moravskoslezsko ERDF Střední Morava ERDF Technická pomocERDF Lidské zdroje a zaměstnanostESF Vzdělávání pro konkurenchopnostESF Praha - KonkurenceschopnostERDF Praha - AdaptabilitaESF

122 FREE - VaVaI, TT Klíčové strategické programové dokumenty Strategické obecné zásady Společenství (SOZS): definuje hlavní priority politiky HSS v období Strategické obecné zásady Společenství (SOZS): definuje hlavní priority politiky HSS v období Strategické obecné zásady Společenství Strategické obecné zásady Společenství Národní rozvojový plán (NRP): popisujíce hlavní rozvojové problémy země. Národní rozvojový plán (NRP): popisujíce hlavní rozvojové problémy země. Národní rozvojový plán Národní rozvojový plán Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR).Národní strategický referenční rámecNárodní strategický referenční rámec Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS.

123 FREE - VaVaI, TT Operační programy Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS

124 FREE - VaVaI, TT Operační programy - struktura Úvod Úvod Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) Přílohy Přílohy

125 FREE - VaVaI, TT Cíl Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států (HDP < 75% průměru EU) - v ČR všechny regiony soudržnosti (NUTS II) s výjimkou Hl. m. Prahy Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států (HDP < 75% průměru EU) - v ČR všechny regiony soudržnosti (NUTS II) s výjimkou Hl. m. Prahy 8 tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 8 tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 7 regionálních operačních programů (ROP) (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) 7 regionálních operačních programů (ROP) (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) Celkem cíl Konvergence: 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). Celkem cíl Konvergence: 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč).

126 FREE - VaVaI, TT Cíl Konvergence - tematické OP OP Doprava OP Doprava OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program Integrovaný operační program Integrovaný operační program Integrovaný operační program OP Technická pomoc OP Technická pomoc OP Technická pomoc OP Technická pomoc

127 FREE - VaVaI, TT Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V ČR Hl. m. Praha, 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V ČR Hl. m. Praha, 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita

128 FREE - VaVaI, TT Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Podporu lze čerpat ve všech regionech Podporu lze čerpat ve všech regionech 9 operačních programů, 0,39 mld. € 9 operačních programů, 0,39 mld. €

129 FREE - VaVaI, TT Cíl Evropská územní spolupráce – operační programy OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Meziregionální spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE) (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE) (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) OP Nadnárodní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)ESPON 2013ESPON 2013 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)INTERACT IIINTERACT II

130 FREE - VaVaI, TT Horizontální priority Klíčové pro rozvoj společnosti, jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy Klíčové pro rozvoj společnosti, jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy V programovacím období musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj V programovacím období musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj

131 FREE - VaVaI, TT Rovné příležitosti vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením. zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením. další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol. další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol.

132 FREE - VaVaI, TT Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti? Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti? Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené? Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené? Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší? Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší? Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži? Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži? Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

133 FREE - VaVaI, TT Udržitelný rozvoj Chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Směřovat k dosahování rovnováhy Směřovat k dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí

134 FREE - VaVaI, TT Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj? Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj? Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí? Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí? Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí? Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí? Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie? Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie? Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

135 FREE - VaVaI, TT Formy pomoci ze SF dotace (přímá pomoc, nevratná půjčka) dotace (přímá pomoc, nevratná půjčka) bezúročný úvěr bezúročný úvěr úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou záruky a jiné speciální formy záruky a jiné speciální formy

136 FREE - VaVaI, TT Časové hledisko zpětné proplácení způsobilých výdajů zpětné proplácení způsobilých výdajů zajistit financování v průběhu projektu z vlastních nebo cizích zdrojů zajistit financování v průběhu projektu z vlastních nebo cizích zdrojů zálohové platby zálohové platby obvykle v kombinaci s průběžným proplácením, možná zpoždění plateb mohou způsobit problémy toku hotovosti (cash-flow) obvykle v kombinaci s průběžným proplácením, možná zpoždění plateb mohou způsobit problémy toku hotovosti (cash-flow) průběžné proplácení způsobilých výdajů podle etap – etapizace podle podmínek programu průběžné proplácení způsobilých výdajů podle etap – etapizace podle podmínek programu čtvrtletní proplácení způsobilých výdajů – na základě čtvrtletního vyúčtování čtvrtletní proplácení způsobilých výdajů – na základě čtvrtletního vyúčtování

137 FREE - VaVaI, TT Finanční spoluúčast zvýšení odpovědnosti přijemce za výsledek tím že musí do projektu vložit vlastní finanční prostředky zvýšení odpovědnosti přijemce za výsledek tím že musí do projektu vložit vlastní finanční prostředky souvisí s pravidly poskytování veřejné podpory souvisí s pravidly poskytování veřejné podpory konkrétní výše závisí na dotačním titulu a typu žadatele, zvýhodněn je neziskový sektor, MSP apod. konkrétní výše závisí na dotačním titulu a typu žadatele, zvýhodněn je neziskový sektor, MSP apod.

138 FREE - VaVaI, TT Finanční způsobilost žadatele doložení „finančního zdraví“ žadatele doložení „finančního zdraví“ žadatele čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám potvrzení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám potvrzení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám čestné prohlášení o dalších fin. aspektech (není v konkurzu apod.) čestné prohlášení o dalších fin. aspektech (není v konkurzu apod.) doložení finanční situace žadatele – obvykle vychází z účetních uzávěrek za poslední 2 uzavřená období a aktuální čtvrtletí neuzavřeného roku doložení finanční situace žadatele – obvykle vychází z účetních uzávěrek za poslední 2 uzavřená období a aktuální čtvrtletí neuzavřeného roku

139 FREE - VaVaI, TT Způsobilé výdaje Výdaje, které je možné hradit z dotace Výdaje, které je možné hradit z dotace v souladu s legislativou EU a ČR v souladu s legislativou EU a ČR přiměřené (v místě a čase obvyklé, vynaloženy účelně a hospodárně) přiměřené (v místě a čase obvyklé, vynaloženy účelně a hospodárně) doložitelné, identifikovatelné, prokazatelně související s realizací projektu doložitelné, identifikovatelné, prokazatelně související s realizací projektu vzniklé po odevzdání projektové žádosti vzniklé po odevzdání projektové žádosti

140 FREE - VaVaI, TT Způsobilé výdaje - kategorie osobní náklady (mzdy, platy a odměny včetně zákonných odvodů) osobní náklady (mzdy, platy a odměny včetně zákonných odvodů) režijní náklady režijní náklady investice investice nákup drobného hmotného a nehmotného majetku a služeb nákup drobného hmotného a nehmotného majetku a služeb provozní náklady provozní náklady finanční výdaje a poplatky (vedení účtu) finanční výdaje a poplatky (vedení účtu) DPH – u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH DPH – u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH mohou být stanoveny finanční stropy pro jednotlivé položky - max. procentní podíl mohou být stanoveny finanční stropy pro jednotlivé položky - max. procentní podíl

141 FREE - VaVaI, TT Nepřímé (režijní) náklady Nepřímé (režijní) náklady Obvykle paušální sazba – procentuální výše režie vztažena k přímým nákladům (bez subkontraktů) Obvykle paušální sazba – procentuální výše režie vztažena k přímým nákladům (bez subkontraktů) Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví

142 FREE - VaVaI, TT Finanční a ekonomická způsobilost projektu prokázání finanční a ekonomické udržitelnosti projektu prokázání finanční a ekonomické udržitelnosti projektu investiční a neinvestiční náklady investiční a neinvestiční náklady provozní náklady provozní náklady odpisy odpisy příjmy z projektu příjmy z projektu další ukazatele (obrat, podíl na trhu, růst exportu, …) další ukazatele (obrat, podíl na trhu, růst exportu, …)

143 FREE - VaVaI, TT Veřejná podpora a SF výjimky ze zákazu veřejné podpory výjimky ze zákazu veřejné podpory podpora de minimis – do 200 tis.€ za tři roky podpora de minimis – do 200 tis.€ za tři roky povolená výše veřejné podpory podle regionální mapy povolená výše veřejné podpory podle regionální mapy Malé podniky: zvýšení limitu o 20%, střední podniky o 10% Malé podniky: zvýšení limitu o 20%, střední podniky o 10% blokové výjimky na úseku podpory VaV, inovací, ochrany životního prostředí blokové výjimky na úseku podpory VaV, inovací, ochrany životního prostředí max. veřejná podpora po všech bonifikacích: 85% max. veřejná podpora po všech bonifikacích: 85%

144 FREE - VaVaI, TT Veřejné zakázky dotační pravidla mohou být přísnější než zákonná norma dotační pravidla mohou být přísnější než zákonná norma minimální finanční hranice pro zadání veřejné zakázky minimální finanční hranice pro zadání veřejné zakázky časový průběh (lhůta mezi zveřejněním a odevzdáním nabídek) časový průběh (lhůta mezi zveřejněním a odevzdáním nabídek) způsob zveřejnění způsob zveřejnění

145 FREE - VaVaI, TT Publicita projektu povinnost příjemce upozorňovat během realizace projektu na to, že byl spolufinancován ze zdrojů EU, případně dalších veřejných zdrojů povinnost příjemce upozorňovat během realizace projektu na to, že byl spolufinancován ze zdrojů EU, případně dalších veřejných zdrojů způsobilý výdaj, obvykle cca 2% rozpočtu způsobilý výdaj, obvykle cca 2% rozpočtu základní formy: základní formy: publikace, letáky, plakáty, www stránky publikace, letáky, plakáty, www stránky propagační materiály, reklamní plochy, tabule propagační materiály, reklamní plochy, tabule tiskové konference, tiskové zprávy, články a inzerce v tisku, jiná média tiskové konference, tiskové zprávy, články a inzerce v tisku, jiná média

146 Osnova Základní pojmy Základní pojmy Řízení projektů Řízení projektů Inovace a podnikání Inovace a podnikání “Soft Skills” ve VaVaI “Soft Skills” ve VaVaI Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Podpora VaVaI Podpora VaVaI Zpracování návrhu vlastního projektu Zpracování návrhu vlastního projektu Zpracování návrhu vlastního projektu Zpracování návrhu vlastního projektu FREE - VaVaI, TT


Stáhnout ppt "Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV EU – strukturální fondy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google