Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letecký ústav N2330 Letecký provoz Informace o studijním oboru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letecký ústav N2330 Letecký provoz Informace o studijním oboru"— Transkript prezentace:

1 Letecký ústav N2330 Letecký provoz Informace o studijním oboru
Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická Brno budova A1 5.nadpodlaží Pedagogický poradce a garant oboru: Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc. Telefon:

2 Stručná historie výuky letectví na brněnské technice
1. Počátky výuky letectví v Brně Řádná výuka letectví na tehdejší Vysoké škole technické dr.E.Beneše započala v r.1937, kdy se ke specializaci motorová doprava přidružilo studium letectví. Další rozvoj oboru letectví bylo násilně přerušeno uzavřením českých vysokých škol německými protektory v roce 1939. 2. Poválečná obnova a období totality Po osvobození v r.1945 se pokračuje v započatém díle a postupně jsou v letech 1945 až 1948 zřízeny 4 letecké ústavy. Od školního roku 1948/49 obsahuje studijní plán ve specializaci motorová vozidla a letectví již dostatečně široký rejstřík leteckých disciplin. V roce 1951 byla VŠT v souladu s tehdejší vojensko-politickou doktrínou násilně přeměněna na Vojenskou technickou akademii. V r.1956 se sice postupně obnovuje civilní technika pod novým názvem Vysoké učení technické, ovšem bez výuky letectví. Obnova výuky na VUT. Vznik katedry letadel Teprve v r.1982 se Výnosem MŠ na FS zřizuje katedra letadel a od následujícího školního roku 1983/84 se obnovila výuka letectví – obor „Letadlová technika“. Transformace na Letecký ústav. Současný stav V roce 1993 došlo na FSI k transformaci kateder na vyšší pedagogické a výzkumné celky. K vzniká Letecký ústav. Letecký ústav nadále zajišťuje výuku oboru „Letadlová technika“, včetně vědecké výchovy doktorandů. Po rozdělení republiky v tomtéž roce se rozšiřuje studijní obor i o výchovu specialistů v oblasti leteckého provozu, včetně teoretické výuky profesionálních pilotů. Silně je posílena činnost Leteckého ústavu v oblasti výzkumu a vývoje pro letecký průmysl, o čemž svědčí řada vlastních projektů letounů (KP-2U Sova, VUT-100 Cobra a další).

3 Přehled všech studijních oborů garantovaných LÚ
1. Bakalářský studijní program obor „Profesionální pilot“ 2. Navazující magisterský studijní program obor „Stavba letadel“ obor „Letecký provoz“ Doktorský studijní program obor „Konstrukční a procesní inženýrství „ Specializace Stavba letadel a Letecký provoz. Letecký ústav zajišťuje výuku v několika studijních oborech v rámci tří studijních programů nabízených Fakultou strojního inženýrství. Veškeré nabízené studijní obory jsou realizovány pouze prezenční formou (denní studium). Kombinované studium (dálkové studium) těchto oborů není akreditováno. Dále se podílí na výuce seniorů v rámci University třetího věku na VUT a na kurzech celoživotního vzdělávání. Ve sloupci vpravo je uveden přehled nabízených studijních oborů a výukových bloků. Studijní pobyty v zahraničí V rámci výměnného evropského programu ERASMUS mají studenti možnost studovat na partnerských zahraničních technických universitách. Pro studenty oboru Stavba letadel jsou přednostně nabízeny pobyty na TU Braunschweig, UWE Bristol a GU Glasgow. Pro studenty oboru Letecký provoz jsou přednostně nabízeny pobyty na KHBO Oostende v Belgii. Pobyty jsou obvykle 1 semestr, případně 1 rok.

4 Magisterský studijní obor
Obor N2330 „Letecký provoz“ Absolvent oboru Letecký provoz získá odborné znalosti jak z technických disciplin, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, ale tak také z ekonomicko-provozních disciplin týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku. Absolventi nacházejí uplatnění v manažerských, provozních, technických, ekonomických a obchodních funkcích v oblasti civilního letectví, u leteckých provozovatelů letecké obchodní dopravy, správy letišť, řízení letového provozu a údržby a oprav letadel. Případě v jiných oblastech dopravního výzkumu, cestovního ruchu, zasílatelských organizací a obchodních společností.

5 Doktorské studium Specializace Letecký provoz
Absolventům magisterského oboru se nabízí možnost pokračování v doktorském studiu Obor „Konstrukční a procesní inženýrství „ Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). V rámci tohoto širšího vědního oboru Letecký ústav zajišťuje vědeckou přípravu ve specializacích Stavba letadel a Letecký provoz. Specializace Letecký provoz Studium pokrývá široké spektrum vědeckých disciplin týkajících se letectví a je v souladu s jeho světovým vývojem. Studenti doktorského studijního programu jsou během studia aktivně zapojeni do řešení konkrétních projektů Leteckého ústavu a po dokončení studia mají velmi dobrou možnost uplatnění v českém i evropském leteckém průmyslu. Témata doktorských prací ve specializaci Letecký provoz jsou zaměřena především na provozně-ekonomickou problematiku, organizaci a řízení letecké společnosti a zvyšování bezpečnosti letecké dopravy.

6 Vybavení LÚ Počítačová učebna Letadla Zkušebna letecké techniky
Počítačová učebna Leteckého ústavu je k dispozici studentům po celý den. Je vybavena 10 PC. Servery LÚ: lithium (SGI Origin 2100) cluster charon callisto

7 Vybavení LÚ Počítačová učebna Letadla Zkušebna letecké techniky
LÚ disponuje letadly L-13 AC AcroBlaník, L-13 SEH Vivat, KP- 2U Sova, G-304 C Glassflügel, které se využívají k letovému výzkumu letových výkonů a letových vlastností. V rámci výuky využívají studenti 2. ročníku MS tato letadla pro praktická letová měření. G-304C Glassflügel KP-2U Sova L-13 SEH Vivat L-13 AC AcroBlaník

8 Vybavení LÚ Počítačová učebna Letadla Zkušebna letecké techniky
Zkušebna letecké techniky Leteckého ústavu FSI VUT v Brně je zkušebna certifikovaná Úřadem pro civilní letectví ČR a je oprávněna provádět průkazné zkoušky letecké techniky.

9 Výzkum v oblasti Leteckého provozu
Obchodní letecká doprava a ekonomika provozu letadel Marketingové studie a studie bezpečnosti Řízení letového provozu Šetření leteckých nehod LÚ se v současnosti zabývá řadou velmi aktuálních problémů. V oblasti obchodní letecké dopravy se jedná například o vliv low-cost dopravy na klasickou obchodní leteckou dopravu. V oblasti letišť problematikou zřizování a využívání vzletových a přistávacích ploch apod.

10 Výzkum v oblasti Leteckého provozu
Obchodní letecká doprava a ekonomika provozu letadel Marketingové studie a studie bezpečnosti Řízení letového provozu Šetření leteckých nehod LÚ se rovněž zabývá zpracováním studií vlivu provozu letišť, dále pak zpracováním safety analýz provozních rizik souvisejících s provozem letišť a jejich infrastruktury apod. Četnost Důsledky Velmi Nepravděpodobná Nepravděpodobná pravděpodobná Katastrofické Střední riziko Značné riziko Netolerovatelné riziko Nebezpečné Závažné Nízké riziko Nezávažné Bezvýznamné riziko Přijatelné riziko 6 1

11 Výzkum v oblasti Leteckého provozu
Obchodní letecká doprava a ekonomika provozu letadel Marketingové studie a studie bezpečnosti Řízení letového provozu Šetření leteckých nehod LÚ se v oblasti řízení letového provozu zabývá například problematikou kapacity a zpoždění, kde pracuje na řešení vzájemné závislosti kapacity, zpoždění, nákladů a bezpečnosti na letištích a ve vzdušném prostoru.

12 Výzkum v oblasti Leteckého provozu
Obchodní letecká doprava a ekonomika provozu letadel Marketingové studie a studie bezpečnosti Řízení letového provozu Šetření leteckých nehod V oblasti šetření leteckých nehod se LÚ zaměřuje na problematiku zaznamenávání a vyhodnocování leteckých nehod a incidentů s využitím databázových systémů. V současné době úzce spolupracuje s Ústavem pro odborné šetření leteckých nehod (ÚZPLN) v souvislosti se zaváděním jednotného evropského databázového systému ECCAIRS.

13 Společenské aktivity Leteckého ústavu
Letecký ústav to je jistá svérázná komunita nazývající se „letci“ . Do této pospolitosti patří studenti, učitelé a všichni další pracovníci a spřízněnci letectví, kteří se rádi sejdou také při různých neformálních příležitostech. Patří mezi ně zejména pochod LÚ, vánoční besídka a řada dalších akcí. Vejšlap Leteckého ústavu Koná se dvakrát do roka na podzim a na jaře. Vždy než uhodí přízemní mrazíky a nebo naopak už ustanou, vyrazí „letci“ na vycházku po okolí Brna. Časté a oblíbené trasy těchto turistických akcí vedou okolo brněnské přehrady do Veverské Bítýšky s následným návratem lodí, nebo přes Lelekovice na Babí lom, Útěchov a Ořešín s návratem autobusem. Vánoční besídka Vánoční besídka LÚ je poslední společenskou akcí v roce. Je ve znamení uvítání vánočních svátků a rozloučení se starým rokem. Na vánoční besídce jsou studentům 4. ročníků slavnostně předány odznaky Leteckého ústavu. Tímto se noví studenti zařadí do privilegovaného stavu „letců“ a vyplyne pro ně závazek za všech okolností chránit čest Leteckého ústavu. Poletucha Poletucha jsou „téměř necenzurované noviny Leteckého ústavu“. Tento zpravodaj byl z iniciativy studentů založen v roce 1995 a jeho redakcí prošla již celá řada absolventů ústavu.

14 Klubové aktivity Leteckého ústavu
Vysokoškolský letecký klub Vysokoškolský letecký klub při VUT v Brně byl založen v roce 1995 a stal se součástí české Asociace akademických sportů. Hlavním cílem Vysokoškolského leteckého klubu je rozvíjet prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového výkonnostního a vrcholového charakteru technické sporty a zájmy vysokoškolské mládeže. Vysokoškolský klub při Leteckém ústavu sdružuje členy ostatních aeroklubů ČR, kteří studují vysokou školu a patří mezi tzv.sportovce akademiky. V klubu jde především o podporu leteckých sportů, ale i rozvíjení odborné činnosti. Členové klubu se zúčastňují mistrovství v bezmotorovém létání, akrobacii a v navigačním létání. Studenti Vysokoškolského leteckého klubu při LÚ VUT v Brně obsazují pravidelně přední místa a jsou členy reprezentačních družstev. Jejich úspěchy jsou nejlepší propagací nejen letectví, ale i VUT. Někteří z nich studují na Leteckém ústavu FSI v magisterském nebo bakalářském studiu. Klub má asi šedesát členů (jejich počet se každý rok mění). Prostředky získávají z členských příspěvků, dotací z ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ze SAZKY a občas přispívá i Letecký ústav FSI VUT v Brně drobnou částkou nebo zapůjčením vlastního vysokovýkonného kluzáku G-304C Glassfügel (OK-4114). G-304C Glassflügel MDM-1 Fox

15 Děkujeme za návštěvu na našich stránkách !
Rádi vás přivítáme také na „půdě“ Leteckého ústavu a palubách našich letadel


Stáhnout ppt "Letecký ústav N2330 Letecký provoz Informace o studijním oboru"

Podobné prezentace


Reklamy Google