Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k BP Práce s odbornou literaturou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k BP Práce s odbornou literaturou"— Transkript prezentace:

1 Seminář k BP Práce s odbornou literaturou
- jaké má mít parametry, co je a co není odborná literatura, kde ji sehnat… Odborný text - jaké má mít parametry, co je a co není odborný text.

2 Cílem bakalářské práce (BP)
je, aby student prokázal schopnost samostatně přemýšlet a pracovat schopnost získat o dané problematice všechny zásadní dostupné informace schopnost získané informace zpracovat, vybrat z nich to podstatné a napsat souvislý odborný text Výsledkem by tedy měl být přehledný, srozumitelný a jasný odborný text, týkající se zadané problematiky a popisující všechny její podstatné aspekty na současné úrovni poznání.

3 Co pro to potřebujete Udělat si jasno, která podtémata souvisí s tématem vaší práce- a o čem všem se musíte zmínit, abyste vytvořili dostatečně obsáhlý a jasný text, který vysvětlí všechny podstatné otázky. Ke zmíněným tématům sehnat dostatek vhodné (současné odborné a ) literatury. Přečtenou literaturu zpracovat do odborného textu.

4 Jak poznáte relevantní odborné/vědecké informace?
Základním znakem vědeckých informací je jejich ověřitelnost- ověřitelnost metody, kterou autor k výsledku dospěl, ověřitelnost materiálu, se kterým pracoval, ověřitelnost literárních zdrojů, ze kterých čerpal, možnost pokus zopakovat… Tato podmínka je splněna podrobným popisem metodiky a citací literatury. a dále konfrontace s odbornými výsledky jiných autorů - a vyjádření k výsledkům této konfrontace. V odborných článcích je druhá podmínka zajištěna diskuzí v textu a recenzním řízením (ke článku se před uveřejněním vyjadřují dva odborníci stejného oboru a po jeho uveřejnění i kdokoli další z odborné veřejnosti) K přehledu, jak odborná veřejnost považuje práci za důležitou, slouží citační index - počet prací, ve kterých byl článek od svého opublikování citován.

5 Kde lze sehnat odborné/vědecké informace,
Které budou - použitelné - důvěryhodné - aktuální?

6 Kde lze sehnat odborné/vědecké informace?
SIC- studentské a informační centrum + Pro první všeobecný přehled Najdete v něm odborné a vědecké knihy, učebnice, skripta. Navíc by tam měly být základní vysokoškolské učebnice všech oborů a doporučená literatura zveřejněná u sylabů předmětů. Sborníky a další materiály vydávané katedrami, diplomové a bakalářské práce vašich předchůdců Přes SIC máte i přístup k internetovým databázím a časopisům, kde je přístup hrazen univerzitou Přehled všech časopisů, přístupných na ČZU včetně možnosti vyhledávání Je tam i rešeršní služba- což je ale otázka spíše rešerší k bakalářským a diplomovým pracím.

7 Kde lze sehnat odborné/vědecké informace?
2. Knihovny Odborné a vědecké knihy, učebnice , skripta + Publikované knihy jsou recenzované, odborné Je potřeba vyhodnotit, do jaké míry jsou informace v nich stále ještě platné, což záleží na tématu. Obecně byste ale neměli používat učebnice a knihy starší let, pokud se v práci nevěnujete nějakým historickým perspektivám. U rychle se vyvíjejících oborů (genetika např.) mohou být zastaralé už knihy staré 20 let. Staré prameny ano, ale jen pro: studia historického vývoje území/osídlení/katastrů/porostů Srovnání vývoje se stavem v historii- pro fytocenologické snímky, lesní porosty, pralesy…

8 Kde lze sehnat odborné/vědecké informace?
2. Knihovny Vzhledem k vašemu zaměření se vás týkají biologicky zaměřené knihovny. záložka katalog /nebo/ Přístup k přehledu veškerých materiálů v univerzitní knihovně Obdobné katalogy mimo ČZU- jednotná informační brána- propojení katalogů jednotlivých knihoven- umožňuje zjistit, jaké knihy nebo autoři kde v knihovnách v ČR vůbec jsou Knihovny s odbornými a vědeckými publikacemi mají v zásadě všechny výzkumné ústavy a univerzity, do určité míry i odborné instituce

9 Slezská 7, Praha 2 (50 m od náměstí Míru, metro A)
Národní zemědělská knihovna, ÚZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací Slezská 7, Praha 2 (50 m od náměstí Míru, metro A) hlavní knihovna pro naše obory, má velké množství sborníků, časopisů a odborných prací Knihovna České botanické společnosti Klementinum- Národní knihovna - většina učebnic, odborných prací a velká část odborných časopisů (10 min. od stanice Staroměstská, metro A)

10 Kde lze sehnat odborné/vědecké informace?
3 Elektronické zdroje + Snadno a rychle dostupné, části je možné stahovat (grafy, tabulky…) _ Některé literární zdroje takto přístupné nejsou, což obecně platí pro časopisy, knihy, sborníky starší 15let. Některé časopisy, kde škola nemá zaplacený přístup, nemají přístupný celý text článků. Je potřeba pečlivě vyhodnotit relevantnost informací, které na internetu najdete- V zásadě na své stránce si může kdokoli napsat cokoli, většina stránek není recenzovaná ani vyhodnocená na věrohodnost informací.

11 3 Elektronické zdroje a jejich hodnověrnost
Typ zdroje možnosti hodnověrnost Web of Science a obecně- vědecké články na internetu na oficiálních stránkách jejich vydavatelství Recenzované (věrohodné), dohledatelné, aktuální Velmi vysoká Odborné a vědecké články na stránkách jejich autorů Pokud si ověříte že článek skutečně vyšel, časopis ve kterém vyšel byl recenzovaný Stránky institucí - CHKO, NP, Výzkumné ústavy, např. Český hydrometeo. ústav, ÚHÚL, FAO , Cenia, AOPK ČR…. Instituce, které často mají vědeckou radu, nebo jsou pověřené určitý typ informací ukládat a zveřejňovat- Záleží samozřejmě o jaký typ textu se jedná… Stránky obcí a nevědeckých institucí Potřeba zvážit, do jaké míry byly informace kontrolovány více než jednou osobou a nakolik byla dotyčná osoba odborníkem střední Wikipedia Široce rozšířená platforma, s poměrně vysokou mírou kontroly- pokud je článek dopracovaný a pokud má v zápatí uvedené zdroje, ze kterých autor vycházel. Pokud je článek nehotový a bez odkazů na literaturu- nevěrohodné. Lze použít pro získání obecného přehledu v oblasti, které se vaše práce netýká přímo. Vysoká až střední Osobní stránky jednotlivců, zájmových sdružení (Duha, osobní stránky, diskuzní fóra…) Pokud není uveden autor, jeho odbornost, odkazy na literaturu- nelze v žádném případě citovat. Někdy mohou být zajímavé, ale všechny takovéto informace je nutné ověřit z jiných zdrojů. nízká

12 Informační zdroje pro vědu a výzkum/ nebo/ Infozdroje 360 Search
Důvěryhodné vědecké zdroje -Web of Science Přes SIC na netu se dá dostat k článkům (plnému znění nebo abstraktům) zveřejněným v rámci Web of Science Informační zdroje pro vědu a výzkum/ nebo/ Infozdroje 360 Search v rámci toho zaškrtnout časopisy, ve kterých chcete hledat doporučeno: Časopisy Springer Verlag Časopisy Kluwer Časopisy Elsevier – kolekce 4 (zemědělství) Biological abstracts

13 Důvěryhodné vědecké zdroje - Stránky odborných a vědeckých institucí
Můžete na nich najít jednotlivé autory, citace jejich článků, v některých případech jsou tam i jejich práce ke stažení. Většinou se jedná o dostatečně důvěryhodné zdroje. VULHM - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady (ze Smíchovského nádraží bus směr Zbraslav) má vlastní knihovnu ve které je možné také se dostat k informacím, vydává časopis „Zprávy lesnického výzkumu“ VURV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  informace oblasti šlechtění, genetiky, kryoprezervace..) AOPK ČR- Agentura ochrany přírody a krajiny: Natura2000: Cenia – Česká informační agentura životního prostředí - geoportál: staré rektifikované letecké snímky z 50. let UHUL- Ústav hospodářské úpravy lesa: ČGS (česká geologická služba): ČUZK- Český úřad zeměměřičský a katastrální - archivní naskenované mapy, zejména Stabilní katastr

14 Online odborné a vědecké časopisy - české
EEA- European environmet agency Institute for the World Forestry (v rámci EU)- Forest monitoring for the future Zpráva o stavu lesů v r : FAO- Food and Agriculture organization of United Nations UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Online odborné a vědecké časopisy - české Silva gabreta Journal of forest Science (obsah čísel od r. 2002) Plant Soil and Environment Lesnická práce

15 Jak má vypadat odborný text ve vaší BP/DP:
Šťastná náhoda Vaše vlastní praktické zkušenosti Vědecké tradice a znalosti vašich předchůdců Aktuální informace

16 Jak má vypadat odborný text ve vaší BP/DP:
Musí splňovat následující parametry: Přehlednost Jasnost a přesnost vyjádření, srozumitelnost Správné použití odborných termínů Logické návaznosti v textu i mezi odstavci Dodržení mluvnických slohových pravidel Žádná citoslovce, citově zabarvená slovní spojení, emotivní zvýraznění věty (vykřičníky, kombinace otazníků a vykřičníků), básnická vyjádření, zastaralé obraty) Text má být přednostně psán v trpném rodě (nikoli v první osobě). Citace- správně uvedené ve správném formátu

17 Přehlednost Připravte si OSNOVU, podle které budete tématicky dávat dohromady celou práci A OSNOVU, podle které budete dávat dohromady jednotlivé kapitoly Celý text by měl logicky směřovat k nějakým závěrům- proberete postupně a vyčerpávajícím způsobem jednotlivá témata (a už se k nim nebudete vracet dříve něž v závěru, pokud to nebude vyloženě nutné a oprávněné) Jednotlivá témata pište do jednotlivých podkapitol, případně odstavců

18 Jasnost a přesnost vyjádření, srozumitelnost
Správné použití odborných termínů Logické návaznosti v textu i mezi odstavci Dodržení mluvnických slohových pravidel (v souvětí a větě udržovat jednotný pád, v odstavci pokud možno jeden čas, pokud je jedna část odstavce zpracována ve větách, nemělo by návazné téma ve druhé části odstavce pokračovat v heslech…) Že jste tohoto schopni, jste měli dokázat u maturity, na VŠ už je to považováno za samozřejmost!

19 Citace Téma citací je poměrně obsáhlé-
JAK citaci psát máte přesně popsáno v normách, požadavcích různých odborných a vědeckých časopisů a v popisu „jak psát DP/BP“ na stránce na moodle Jakou citaci použít: Primární- přímo ze zdroje, ve kterém je přesně popsána metodika, výsledky… Sekundární citace jsou ospravedlnitelné JEN v případě, že primární zdroj je obecně těžko dostupný (staré vydání, málo výtisků, publikace ve vám neznámém jazyce (NE angličtina), psaná Švabachem…) Co nejaktuálnější (současný vědecký časopis daleko spíše než starou knihu z 60tých let minulého století -pokud ta kniha náhodou nepopisuje stejnou lokalitu jako vy) Hodnověrnou (z kvalitního časopisu) Konkrétní a tematicky co nejbližší – pokud píšete o smrku, citujte publikace o smrku, nikoli o jedli, buku, nebo jiných dřevinách

20 Co odborný text není? Poezie
Citově zabarvený text, jehož cílem je působit na emoce, nikoli sdělovat konkrétní informace. Používá citově zabarvená slova, vzletná přirovnání, metafory, nepřesná vyjádření, zastaralé a básnické výrazy. Také často přidává příčinné souvislosti tam, kde nejsou, přičítá aktivitu a cílevědomost neživotným věcem…. Podle nálady přeskakuje od tématu k tématu- vrací se znovu k tématům dříve opuštěným. Poezii uveřejňujte na Nikoli ve své bakalářské nebo diplomové práci!

21 Co odborný text není? Krásná literatura- próza Text popisující emoce,
líčící konkrétní činy vás, jako osoby, která prováděla výzkum - opět se snahou působit na city, nikoli podat konkrétní a relevantní informaci. Text zaměňující skutečnou příčinu a důsledek děje. Text ve kterém přičítáte úmysl a činnost neživotným věcem. „Toto téma jsem si vybral, protože už od mládí rád chodívám do lesa“ „Když jsem vytyčoval pokusné plochy, strašně pršelo a barva na označovaných stromech špatně držela“ „data jsem si nejprve poznamenal tužkou do sešítku a pak přepsal do počítače“ „ Svahy se nad plochou hrozivě sklání….“ „Mladé stromky čekají v zástinu na svou příležitost“ Jistě že se můžete inspirovat působivými popisy krajiny u Klostermanna, Raise nebo Jiráska. Můžete tuto inspirace dokonce využít v nějakém popularizačním textu. Ve své BP/DP práci byste se ale měli držet konkrétního, jasného a stručného vyjádření.

22 Co odborný text není? Výkřiky do tmy
Nesouvislý text tvořený větami bez podmětu a přísudku, větami bez sloves, větami které na sebe navzájem nijak mluvnicky ani logicky nenavazují, velmi heslovitým vyjádřením, které nic nevysvětluje ani neobjasňuje…

23 Časté chyby v BP/DP- pozor na:
1. Poznámky a věty, kterými prozradíte zásadní neznalosti v problematice: Chybné použití odborných termínů nebo cizích slov (výchova místo výsadba, …) Nepoužití odborných termínů tam, kde se běžně používají Neznalosti předmětů, ze kterých máte mít hotovou zkoušku („Data byla zpracována a vyhodnocena v programu Word a Excel“) 2. Vynechání „velikánů v oboru“ Při hledání vhodné literatury byste měli přijít na to, kdo z Čechů do oboru významně zasáhl, někam ho posunul- a měli byste ho citovat (nápověda: tato osoba bude citována ve většině českých článků). Není také od věci citovat předpokládané oponenty . 3. Pozor na Časovou rezervu Počítejte s tím, že váš školitel má několik dalších diplomantů a bakalářů (někdy až 15 i víc) a určitě nebude nadšený tím, že mu práci odevzdáte na poslední chvíli a budete si myslet, jak jste to v „termínu“ stihli. Není v lidských silách opravit a přečíst 15 50ti stránkových prací za večer, dokonce i za týden je to dost napnuté. Práci posílejte VČAS, klidně postupně a po kouskách. 4. Pozor na Subjektivitu To, že vy osobně něco zjistíte a považujete za důležité neznamená, že to skutečně má takový význam, který tomu přikládáte. Typické: Data, která máte v práci, vždy přepočítávejte na jednotku plochy (ha), a neuvádějte je v konkrétních hodnotách na „svou pokusnou plochu“.

24 Co by mělo být vaším cílem?
Vypracovat práci tak, aby vám nemusela být několikrát vrácena a nemuseli jste ji tedy předělávat – a abyste ji dokázali obhájit. Abyste si při jejím zpracovávání něco naučili a vaše výsledky byly použitelné. Co k tomu potřebujete? Na začátku si udělat jasno , CO, PROČ a JAK budete dělat. Přečíst si návody a doporučení. Řídit se těmi, které budete považovat za rozumné. Psát práci od začátku podle těch doporučení, která jsou při odevzdání vyžadována jako nutnost.

25


Stáhnout ppt "Seminář k BP Práce s odbornou literaturou"

Podobné prezentace


Reklamy Google