Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola užitkovosti. Kontrola užitkovosti Označování plemenných zvířat ve šlechtění Metodika zdravotního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola užitkovosti. Kontrola užitkovosti Označování plemenných zvířat ve šlechtění Metodika zdravotního programu."— Transkript prezentace:

1 Kontrola užitkovosti Označování plemenných zvířat ve šlechtění Metodika zdravotního programu

2 Kontrola užitkovosti

3 Hodnocení plemenných, chovných a užitkových prasat
plemenná prasata: plemenní kanci, plemenné prasnice a jejich potomstvo, uznaných a vyhlášených plemen, linií, užitkových typů a kombinací křížení, pocházející z uznaných šlechtitelských chovů, s potvrzením o původu vydaným plemennou knihou prasat plemenní kanci: kanci vybraní kompetentním orgánem do plemenitby plemenné prasnice: prasnice zapsané v plemenné knize plemenní kanečci a prasničky: plemenná prasata ve věku od 3 měsíců do začátku využívání v plemenitbě, jejichž rodiče jsou zapsáni v plemenné knize plemenní běhouni: kanečci a prasničky od odstavu do věku 3 měsíců, jejichž rodiče jsou zapsáni v plemenné knize plemenná selata: kanečci a prasničky od narození do odstavu, jejichž rodiče jsou zapsáni v plemenné knize chovné prasničky: prasničky z uznaných rozmnožovacích chovů, popř. ze šlechtitelských chovů, které nemohou být pro nesplnění některého požadavku zařazeny jako plemenné, odpovídající podmínkám této normy, ve věku od 3 měsíců do začátku využívání v plemenitbě …chovní běhouni, chovná selata,

4 plemenná kniha oprávněná organizace odpovědná za šlechtění jednotlivých plemen prasat (populací), kompetentní k vydávání potřebných pokynů, metodik a rozhodnutí, které zabezpečují jednotný šlechtitelský program směřující k dosažení předem stanoveného chovného cíle. Plemenná kniha je vedena samostatně pro každé z uznaných a vyhlášených plemen prasat. K evidování, zpracovávání, uchovávání a zveřejňování informací o původu, užitkovosti a plemenné hodnotě jedinců a populací využívá odpovídajících elektronických zařízení a médií. potvrzení o původu průkaz o výběru: oficiální doklad vystavovaný plemennou knihou, ověřený a potvrzený kompetentní oprávněnou organizací, který osvědčuje původ, užitkovost a plemennou hodnotu plemenného prasete osvědčení původu: oficiální doklad vystavovaný, ověřený a potvrzený kompetentní oprávněnou organizací, který osvědčuje původ, popř. užitkovost chovných prasniček

5 Hodnocené vlastnosti a znaky rozdělujeme na:
hlavní užitkové vlastnosti: 1) reprodukční vlastnosti 2) výkrmnost 3) jatečná hodnota vlastnosti a znaky užitkovost ovlivňující či podmiňující: 1) zdraví 2) pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znaků 3) počet, rozmístění a kvalita struků 4) utváření a funkčnost končetin 5) tělesný rámec plemenný a užitkový typ 6) citlivost ke stresu. Hlavní užitkové vlastnosti jsou měřitelné. Pro tyto vlastnosti se plemenná hodnota odhaduje matematickými metodami a postupy. Ostatní vlastnosti nejsou zpravidla měřitelné a vhodnost jedinců podle těchto kritérií se posuzuje převážně subjektivně. Hodnocení ostatních vlastností slouží jako doplňující hledisko při rozhodování o využití jedince v plemenitbě.

6 Odhad plemenné hodnoty
Odhad plemenné hodnoty pro jednotlivé kvantitativní (měřitelné) užitkové vlastnosti se provádí pomocí smíšeného lineárního modelu (BLUP ­ animal model), jehož obecná podoba je: y = Xb + Zu + e , kde: y je fenotypová užitkovost, X matice koeficientů pro pevné efekty, Z matice koeficientů pro náhodné efekty, b vektor pevných efektů, u vektor náhodných efektů, e zbytkový (náhodný) efekt.

7 Plemenná hodnota je vyjadřována jako odchylka od průměru populace za stanovené období v jednotkách užitkovosti hodnocené vlastnosti. V použitém modelu je průměr populace reprezentován průměrnou plemennou hodnotou populace narozené v roce V odborné terminologii je označován též jako báze. Dílčí plemenné hodnoty se počítají podle vzorce: PH = PHs – PH2000 ,

8 plemeno české bílé ušlechtilé a česká landrase
Odhad plemenné hodnoty se provádí pro: 1. znaky z testace výkrmnosti a jatečné hodnoty v polním testu: PRVU­průměrný denní přírůstek od narození do dne ultrazvukového testu v gramech %LM ­podíl libové svaloviny zjištěný ultrasonograficky a vyjádřený v %, 2. znaky reprodukce: ŽIVĚ1 ­počet živě narozených selat v 1. vrhu, ŽIVĚ2 ­počet živě narozených selat v 2. a dalších vrzích. K odhadu plemenné hodnoty se využívá 4znakový animal model.

9 otcovská plemena, hybridní kanci
Odhad plemenné hodnoty se provádí pro znaky z testace výkrmnosti a jatečné hodnoty v polním testu: PRVU­průměrný denní přírůstek od narození do dne ultrazvukového testu v gramech, %LM ­podíl libové svaloviny zjištěný ultrasonograficky a vyjádřený v %. K odhadu plemenné hodnoty se využívá 2znakový animal model, který se zpracovává pro všechna plemena dohromady.

10 Celková plemenná hodnota
Dílčí plemenné hodnoty pro jednotlivé vybrané vlastnosti se integrují do jedné hodnoty (čísla) charakterizujícího sumární plemennou hodnotu jedince, tzv. celkovou plemennou hodnotu, podle obecné lineární rovnice: kde: CPH je celková plemenná hodnota, ai je koeficient důležitosti hodnocené vlastnosti, PHi dílčí plemenná hodnota pro vlastnost i (i =1,...,n). n CPH =  ai PHi i=1 Skupina Plemen Vlastnost zahrnutá do výpočtu CPH (jednotka – PHi ) Absolutní ekonomická váha (Kč/pras./rok – ai ) Relativní Podíl (%) BU a L PŘ-VU ( g/den ) %LM ( % ) Živě2 ( ks) 8 440 40 5 55 Otcovská Plemena %LM ( % ) 50 Hybridní Kanci PŘ-VU ( g/den ) %LM ( % ) 600 32 68

11 Hodnocení vlastností ovlivňujících či podmiňujících užitkovost
Hodnocení typu, konstituce a zevnějšku Plemenná prasata obou pohlaví musejí mít tento nejmenší počet struků: 7/7 u mateřských plemen, 6/6 u otcovských plemen, Při základním výběru plemenných prasat. Hodnotí se: zdraví, pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znaků, počet, rozmístění a kvalita struků, utváření a funkčnost končetin, tělesný rámec, plemenný a užitkový typ. Jedinec je ohodnocen odpovídajícím počtem bodů ze stupnice 1(vysoce podprůměrný) až 5 (vysoce nadprůměrný).

12 Hodnocení rodičů příští generace kanců
Provádí se jednoduchým lineárním popisem vybraných tělesných partií a znaků. U prasnic a kanců připadajících v úvahu jako rodiče příští generace kanců provede kompetentní zástupce oprávněné organizace při příležitosti nejbližšího hodnocení lineární popis, který slouží především pro sestavování připařovacích plánů. tělesný rámec (formát) ­ Fo, plemenný a užitkový typ – Ty, pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znaků – PV, utváření a funkčnost končetin – Ko, rozmístění a kvalita struků – St. Hodnocení citlivosti ke stresu Plemenná prasata mateřských plemen (linií) musí mít známý genotyp v halotanovém lokusu (HAL, RYR1). Prasata, která nemají známý genotyp v tomto lokusu nelze považovat za plemenná. U každého plemenného kance (BU, L) zařazeného do plemenitby ve šlechtitelském chovu musí být genotyp v tomto lokusu přímo otestován. Hodnocení zdraví klinickým posouzením, na základě výsledků zdravotních zkoušek, na základě výsledků kontroly dědičnosti zdraví.

13 Hodnocení chovných prasniček
Zaměřeno na skupiny jedinců. Chovné prasničky musí mít nejméně 7/6 nebo 6/7 dobře vyvinutých a pravidelně rozmístěných struků. Hlavním kritériem hodnocení je zdraví, utváření a funkčnost končetin, pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znaků, počet, rozmístění a kvalita struků, tělesný rámec, vývin a užitkový typ. Hodnocení se provádí zařazením jednotlivých prasniček do dvou kategorií a to k chovu: vhodná nevhodná.

14 Metodika Zdravotního programu

15 Osvědčení o provádění zdravotního programu Svazu chovatelů prasat.
Metodika Zdravotního programu Chov v němž je prováděn „zdravotního program SCHP“ podle této metodiky má právo používat Osvědčení o provádění zdravotního programu Svazu chovatelů prasat. Diagnostika, odběr vzorků a metodiky vyšetření jednotlivých nemocí: Sípavka prasat Aktinobacilová pleuropneumonie Enzootická pneumonie – Mycoplasma hyopneumoniae Dysenterie prasat

16 Sípavka prasat: bakteriologické vyšetření na přítomnost toxinogenních kmenů Pasteurella multocida Při prvním vyšetření: a) chovy s klinickými projevy onemocnění – nasální výtěry 10 kusů zvířat (běhouni) s klinickými příznaky (izolace a charakteristika kmene). b) ostatní chovy – negativní a vakcinované – nasální výtěry 100% základního stáda . Při opakovaných vyšetřeních a) chovy s pozitivním předchozím nálezem nebo chovy neznámé. Pro přechod z kategorie pozitivní do kategorie „bez nálezu“ musí být proveden monitoring v rozsahu prvního vyšetření (viz 1b). b) chovy s předchozím negativním nálezem – provádějí vyšetření jedenkrát ročně. Počty zvířat se vychází z průkaznosti 95% a prevalence 5%. Povinně musí být vyšetřena veškerá nově zařazená zvířata a všichni kanci.

17 Aktinobacilová pleuropneumonie:
sérologické vyšetření ELISA testem na Apx-IV u prasat kategorie hmotnosti 50 – 100 kg , s ohledem na klinické projevy v chovu, případně historii výskytu APP. 1. Při iniciálním vyšetření se vychází z průkaznosti 95% a prevalence 10%, při periodickém prevalence 20%. 2. Při opakovaném vyšetřen: a) chovy s pozitivním předchozím nálezem – pro přechod z kategorie pozitivní do kategorie „bez nálezu“ musí být proveden monitoring v rozsahu prvního vyšetření (viz 1). b) chovy s negativním nálezem musí provádět vyšetření jedenkrát ročně v rozsahu dle klíče k odběru vzorků.

18 Enzootická pneumonie – Mycoplasma hyopneumoniae:
sérologické vyšetření ELISA testem DAKO případně testem IDEX. Depistáž charakteristických patomorfologických změn u porážených prasat . 1. První vyšetření: a) chovy bez klinických projevů onemocnění nebo s neznámou situací (nevakcinované) - sérologické vyšetření. Při iniciálním vyšetření se vychází z průkaznosti 95% a prevalence 10%, při periodickém prevalence 20%. b) chovy s klinickými projevy onemocnění a vakcinované - kontrolní odběr 5 vzorků plic s charakteristickými změnami na jatkách a průkaz původce (M.h.) PCR testem. 2. Opakovaná vyšetření: c) chovy s pozitivním předchozím nálezem – pro přechod z kategorie pozitivní do kategorie „bez nálezu“ musí být proveden monitoring v rozsahu prvního vyšetření (viz 1). d) chovy s negativním nálezem musí provádět vyšetření jedenkrát ročně v rozsahu dle klíče k odběru vzorků.

19 Dysenterie prasat: 1. Bakteriologické vyšetření na přítomnost Brachyspira hyodysenteriae individuálních vzorků od všech průjmujících zvířat nebo dle tabulky při předpokládané průkaznosti 95% a prevalenci 5%. 2. Není-li výskyt průjmů – směsné vzorky v počtu 5 z předvýkrmu a 5 z výkrmu dle klinického zjištění v daném chovu, případně historie výskytu onemocnění. 3. Intenzita vyšetření se v při opakovaných vyšetřeních nemění. Vyšetření jsou prováděna jedenkrát ročně.

20 pro označování plemenných prasat ve šlechtitelských chovech
Metodické zásady pro označování plemenných prasat ve šlechtitelských chovech

21 Každé plemenné prase narozené ve šlechtitelském chovu musí mít jediné a nezaměnitelné celoživotní číslo, při čemž nesmí být narušeno označování podle vyhlášky MZe ČR č.357/2001 Sb.o označování a evidenci prasat ve znění pozdějších předpisů. Celoživotní číslo RXXCCCC Základem označování a evidence plemenných prasat je celoživotní číslo zvířete, které se skládá z: předčíslí (tvořeno třemi čísly) a označení zvířete (tvořeno maximálně čtyřmi čísly)

22 Předčíslí má tvar RXX, kde R je poslední číslo roku narození zvířete a XX je dvojciferné číslo vztahující se regionálně ke konkrétní populaci. Například R = 2 znamená rok narození 2002, R = 3 rok narození 2003 atd. Nula na začátku předčíslí (R = O) označuje ročníky 2010, 2020 atd. Předčíslí se nefixuje trvale do ucha zvířete, uvádí se však na náušnici (viz dále). Označení zvířete ve tvaru CCCC je maximálně čtyřmístné číslo, které se fixuje trvalým způsobem do ucha zvířete (tetováním nebo vrubováním, dle zvyklostí chovatele). Tetování se provádí do vnějšího spodního okraje pravého ucha tetovacími kleštěmi o velikosti čísel 10 mm. Vrubování se provádí podle následujícího vrubovacího klíče:

23 Princip číselných řad předčíslí označení kód RXX CCCC bílé ušlechtilé
předčíslí označení kód RXX CCCC bílé ušlechtilé 1000 R00-R19 1-9998 landrase 2000 R20-R29 duroc 3000 R30-R39 bílé otcovské 4000 R40-R49 ČVM 5000 R50-R59 hampshire 6000 R60-R69 pietrain 8000 R80-R89 přeštické černostr. 9000 R90-R99

24 Označování mladých plemenných prasat
Označování selat Selata po narození se označí nejpozději do 10 dnů věku nejvýše čtyřmístným označením zvířete (vrubováním či tetováním). Označování mladých plemenných prasat nejpozději před zařazením do vlastního chovu a u všech prodávaných plemenných prasat nejpozději před opuštěním chovu původu, Při označení zvířete tetováním Celoživotní číslo je možné dokompletovat: natetováním předčíslí současně s označením čísla zvířete zavěšením ušní známky (terče) do pravého ucha s označením minimálně předčíslí Při označení zvířete vrubováním Celoživotní číslo je možné dokompletovat zavěšením ušní známky (terče) s označením minimálně předčíslí, popř. celého celoživotního čísla,

25 Evidence v plemenné knize
V plemenné knize je zvíře evidováno osmimístným číslem ve tvaru: RRXXCCCC RR ­ poslední 2 čísla z roku narození XX ­ specifické dvojciferné číslo z přečíslí CCCC ­ označení zvířete Pro účely počítačového zpracování při odhadu plemenné hodnoty pomocí animal modelu se vychází z čísla zvířete v plemenné knize, kterému se navíc předřadí cifra 1. Jde tedy o devítimístné číslo ve tvaru 1RRXXCCCC vzdušná čísla 1R


Stáhnout ppt "Kontrola užitkovosti. Kontrola užitkovosti Označování plemenných zvířat ve šlechtění Metodika zdravotního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google