Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING V. Environmentální informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING V. Environmentální informace."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING V. Environmentální informace

2 ENIN – Environmentální informace V2 Environmentální informace OBSAH INFORMACE sémantickýsyntaktickýpragmatický význam, kvalita informace nástroj k vyjádření sémantického obsahu, soubor pravidel pro zápis zprávy ze znaků z abecedy tak, aby zpráva byla srozumitelná Syntaxi je nutno zachovávat: ► v řeči (srozumitelnost) ► při použití číselníků a čárových kódů (jednoznačnost) ► při práci s počítačem, např. příkazy operačních systémů, programovací jazyky, databázové dotazovací jazyky, internet, SQL užitečnost pro příjemce (do jaké míry odstraňuje neurčitost chování příjemce) ► okamžitou hodnotu lze těžko kvantifikovat ► lze ohodnotit dle – aktuálnosti – spolehlivosti – přesnosti a podrobnosti – nákladnosti – stabilnosti (vývoje) v čase – vztahu k zájmovému systému – ceny (často je zbožím) Cena informace: náklady + užitnost  C i =  n + u

3 ENIN – Environmentální informace V3 Environmentální informace DATA, INFORMACE, ZNALOSTI Laicky po obsahové stránce totožné – odraz (model, reprezentace) reálného světa DATA  jakékoli vyjádření skutečnosti, schopné přenosu, uchování, interpretace či zpracování, umožňují přenášet a zpracovávat odraz skutečnosti, smyslem zpracování dat je vytvoření informace INFORMACE  význam přisouzený datům; to, co vede k odstranění existující neurčitosti, nejasnosti nebo nevědomosti (vznikají zpracováním dat) ZNALOST  chápe se jako to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení dat a informací a po jejich začlenění do souvislostí, výsledek poznávacího procesu, předpoklad uvědomělé činnosti, znalosti umožňují porozumět skutečnosti METAINFORMACE  informace o informacích

4 ENIN – Environmentální informace V4 Environmentální informace DATA, INFORMACE mezinárodní standard definující pojmy v ICT norma ISO/IEC 2382-1:1993 česká norma ČSN ISO/IEC 2382-1:1998 DATA Opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba informace vhodná pro komunikaci, vyhodnocování nebo zpracování INFORMACE Poznatek (znalost) týkající se jakýchkoliv objektů, např. faktů, událostí, věcí, procesů, myšlenek nebo pojmů, které mají v daním kontextu specifický význam

5 ENIN – Environmentální informace V5 Environmentální informace DATA, INFORMACE ČSN ISO/IEC 2382-1:1998 zpracování informací – systematické provádění operací s informacemi, zahrnující zpracování dat a případně i datovou komunikace a automatizaci kancelářských prací zpracování dat – systematické provádění operací s daty např. aritmetické nebo logické operace s daty nebo třídění dat, sestavování nebo kompilace programů a dále operace s textem např. úprava, třídění, slučování, ukládání, vyhledávání, zobrazování nebo tisk systém zpracování dat – jeden nebo více počítačů, periferních zařízení a programů použitých pro zpracování dat zpracování dat není synonymum pro zpracování informací

6 ENIN – Environmentální informace V6 Environmentální informace DATA, INFORMACE ČSN ISO/IEC 2382-1:1998 Primární data informace definovaná pomocí dat a znalostí: 1.data, která mají smysl (význam) 2.sdělitelné (komunikovatelné) znalosti

7 ENIN – Environmentální informace V7 Environmentální informace Environmentální data data týkající se životního prostředí komplikovaná a komplexní – není vytvořena definice liší se různými aspekty:  různorodost a nesnadno identifikovatelným obsah, vznik a původ (monitoring objektů a jevů v ŽP, statistická šetření, povinná hlášení – legislativa)  lze je vymezit jak prostorově, tak i časově  existuje velmi široký okruh zdrojů environmentálních dat (objekty a jevy v ŽP, v přírodě, veřejná správa, veřejnost, podnikatelé) environmentální data  primární  agregovaná (částečně již environmentální informace, primární validace dat)  indikátory (kvalitativní, kvantitativní) (druhá, hodnotnější validace dat) mezinárodní srovnávání mezinárodní standardy (jednotná metodika, snadná interpretovatelnost (stř. hodnoty, odchylky), vztažení na plochu, časový úsek, počet osob atd.) srovnatelnost v časových řadách, v prostoru

8 ENIN – Environmentální informace V8 Environmentální informace Environmentální data specifika  měření veličin prováděno v terénu  vytvoření koncepce i metodiky zpracovávaných dat, expertní znalosti  kvalifikovanou interpretaci kvantitativních údajů se zahrnutím všech možných neurčitostí  technické znalosti při využívání dosažitelných dat vlastnosti  syntaxe (skladba)  sémantika (význam) – kvalitativní ukazatel  pragmatičnost (důležitost) pro příjemce komplexní charakter (existují v mnoha formách, liší se od demografických, sociálních, ekonomických dat) kvalita  věcná správnost získaných dat  spolehlivosti monitorovacího systému i prostředků sběru dat  časové vymezení měřených hodnot  dostupnost archivovaných dat (jak aktuálních, tak i potenciálních)  připravenost dat pro další analýzy (kompatibilita dat)

9 ENIN – Environmentální informace V9 Environmentální informace zobrazení dat, statistik či jiných kvantitativních a kvalitativních údajů, jež rozhodovací orgány vyžadují k hodnocení stavů a trendů změn prostředí, k formulaci a upřesňování environmentální politiky a k využívání všech prostředků Vlastnosti : různorodost a nesnadná charakteristika objektu, stavu, činnosti či jevu jehož se týká různorodost vzniku (většina z interpretace dat z příslušných měření (monitoringu) daných veličin, jenž popisují jevy v ŽP, či na základě nejrůznějších statistických šetření nebo na základě evidencí jevů, které jsou sledovány zákony) široký okruh potenciálních uživatelů – ŽP se dotýká všech oblastí lidské činnosti a kvality života obtížnost interpretace získané informace vzhledem k různorodosti sledovaných jevů chybějící jednotný „společný jmenovatel“ (např. u ekonomických dat oběživo) jevů v ŽP potřeba prostorového a časového vymezení sledovaného jevu či objektu

10 ENIN – Environmentální informace V10 Environmentální informace Environmentální data  přímá závislost  environmentální informace

11 ENIN – Environmentální informace V11 Environmentální informace orgánoblast působnostivznik International Organization for Standardization (ISO)obecně1946 International Electrotechnical Commission (IEC)elektrotechnika1904 International Telecommunications Union (ITU)telekomunikace1993 Standardizace Světová úroveň standardizace 1.Mezinárodní federace normalizačních společností (International Standards Association – ISA) založena r. 1926, v průběhu druhé světové války zastavila činnost. 2.Mezinárodní společnost pro normalizaci (ISO) – celosvětová federace národních standardizačních orgánů, téměř 185 technických komisí (TC), dělí se na subkomise (SC) – 636, pro zpracování jednotlivých norem vytváří pracovní skupiny (Working Group – WG). – mezinárodní normy (ISO), – technické zprávy (TR). 3.Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) – vládní organizace fungující na půdě OSN, připravuje a vydává normy z oboru elektrotechniky a elektroniky. 4.Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) – vládní organizace, působí na půdě OSN, sídlí v Ženevě, nevydává normy, ale doporučení pro oblast sdělovací techniky (např. X.25).

12 ENIN – Environmentální informace V12 Environmentální informace orgánoblast působnosti European Commitee for Standardization (CEN)obecně Comité Européen de Normalisation Eléctrotechnique (CENELEC) elektrotechnika European Telecommunications Standards Institute (ETSI) komunikace Standardizace CEN – Evropský výbor pro normalizaci, založený v r. 1961 – odpovídá ISO. CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – odpovídá IEC. ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy. Sdružuje evropské národní pošty a telekomunikační instituce. Regionální standardizace pro Evropu

13 ENIN – Environmentální informace V13 Environmentální informace Standardizace Český normalizační institut (ČSNI) do roku 2008, pak ÚNMZ 1.převzetí normy překladem, většina standardů ISO/IEC převzata formou překladu, 2.převzetí normy v originále s českou předmluvou, 3.převzetí normy schválením k přímému používání, kdy se vydá jen dokument s národní předmluvou a oznámením, kde je norma k dispozici Normalizace pro ČR (mezinárodně standard, u nás norma) orgánoblast působnostivznik Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)ústřední orgán st. správy pro normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) výkon státní správy, od 2008 národní normalizační organizace1992 Rada pro normalizaci poradní orgán předsedy úřadu Český normalizační institut (ČSNI)národní normalizační organizace do 20081993 Technický normalizační výbor (TNV) poradní orgán ředitele ČSNI1999 Elektrotechnický normalizační výbor (ENV) poradní orgán ředitele ČSNI1999 Ministerstvo informatiky (MI) ústřední orgán st. správy pro ISVS 2003 Ministerstvo vnitra (MV) od 1. 7. 2007 (2007)

14 ENIN – Environmentální informace V14 Environmentální informace úroveňorgánoblast normalizaceOznačení normy SvětISOobecněISO EvropaCENobecněEN CENELECelektrotechnikaIEC ETSIkomunikaceETS Česká republikaUNMZ (ČSNI)obecněČSN Standardizace Označování norem dle původu

15 ENIN – Environmentální informace V15 Environmentální informace Standardizace organizaceOznačení normy (písmenná značka, číslo,...) ISOISO pořadové_číslo:rok schválení CENEN pořadové_číslo:rok schválení CENELECIEC číslo (od 60 001 výše) ISO/IEC číslo (od 20 001 výše) ETSIETS 300 a pořadové trojčíslí ČSNIČSN šestičíslí a/nebo původní označení ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0197 ISO 69O:1987 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN 01 0121 EN 12973 Hodnotový management ČSN IEC 50(191):1990 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Označování norem v ČR

16 ENIN – Environmentální informace V16 Environmentální informace Standardizace environmentální informace v ČR v letech 1995 až 1998 příprava nového zákona o poskytování environmentálních informací, kompatibilního s legislativou EU zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí – účinnost od 1. července 1998 (novelizován zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 6/2005 Sb.) environmentálními informacemi se rozumí informace v jakékoli technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o: stavu a vývoji ŽP, o příčinách a důsledcích tohoto stavu … připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních … stavu složek ŽP,…, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech … a emisích … využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na ŽP … vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na ŽP a veřejné zdraví … správních řízeních ve věcech ŽP …, peticích a stížnostech … ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování … stavu veřejného zdraví, …. Které mohou být ovlivněny stavem složek ŽP, … stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou ovlivněny stavem ŽP… zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany ŽP … strategiích a programech, akčních plánech … mezinárodních závazcích týkajících se ŽP … zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

17 ENIN – Environmentální informace V17 Environmentální informace Standardizace environmentálních IS v ČR environmentální IS – důležitá role ve shromažďování a šíření environmentálních informací, tj. velká důležitost využívání ICT definice informačního systému ve veřejné správě – úzce se dotýká práva na poskytování informací o životním prostředí zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů.

18 ENIN – Environmentální informace V18 Environmentální informace KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING V. Environmentální informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google