Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta

2 Literatura Tvrdíková, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. ČSSI, Management v informační společnosti, 2009

3 Úvod do informačních systémů
Co si představíte pod pojmem „informační systém“?

4 Data a informace Data – údaje, které vypovídají o světě
Informace - vzniká interpretací dat Informace jsou data, ke kterým je přiřazen význam. Znalost - zobecnění poznání určité části reality. Znalost = informace + předpoklady + zkušenost

5 Informace Informace přinášejí uživateli něco nového – snižují neurčitost světa (entropii) Jednotka informace – bit (BInary DigiT) Nabývá hodnot 0 a 1

6 Systém Mluvíme-li o informačních systémech, dostáváme se i k pojmu „systém“. Co je to systém?

7 Systém je účelově uspořádaná množina prvků a vazeb mezi nimi, s dynamickým, účelovým chováním

8 Systém Systém definujeme pomocí: - prvků - vazeb mezi prvky
- parametrů (ohodnocení vazeb a prvků) - účelových funkcí (=důvody existence systému) - cílových funkcí (=stav, kterého chceme dosáhnout)

9 Struktura a chování systému
Určité struktuře systému odpovídá určité chování, ale určitému chování odpovídá třída struktur, která je tímto chováním definována. Analýza je jednoznačná úloha, kdy na základě známé struktury systému je třeba určit jeho chování. Syntéza je nejednoznačná úloha, kdy na základě požadovaného chování se hledá odpovídající struktura systému, která by toto chování zajistila.

10 Klasifikace (taxonometrie) systémů
Podle vztahu k realitě: - reálné x abstraktní Podle způsobu vzniku: - přirozené x umělé Podle chování v čase: - statické x dynamické Podle typu systémových veličin: - spojité x diskrétní Podle tvaru statické charakteristiky: - lineární x nelineární

11 Co to je „informační systém“?

12 Informační systém - definice
Informační systém (IS) je systém pro sběr, přenos, udržování, zpracování a poskytování informací. Informační systém = soubor lidí, technických prostředku a metod, které zabezpečují sběr, přenos, uchování a zpracování dat, za účelem tvorby a prezentace informací pro uživatele, kteří jsou zapojeni do procesu řízení.

13 Informační systém je účelovou formou využití informačních technologií v sociálně ekonomických systémech. Informační technologie (IT): veškerá technika zabývající se zpracováním informací.

14 Vnímání pojmu „informační systém“
Konstatování z provozní praxe: „V našem podniku jsme třicet let žádný informační systém neměli, a nějak jsme fungovali. Takže žádný informační systém nepotřebujeme.“ Čím je toto konstatování nepřesné? Opravdu žádný informační systém neměli?

15 Informační systém nemusí být automatizovaný pomocí počítačů!

16 Složky informačního systému
Programové vybavení (software) Hardware Databáze Lidská složka (peopleware) Organizační uspořádání (orgware) Kontext informačního systému

17 Jaké jsou požadavky kladené na IS? Jaké informace IS poskytuje?

18 Požadavky na informační systém
Spolehlivost Efektivní provozovatelnost (ve vztahu k nákladům) Pružnost (schopnost rozvoje) Udržovatelnost Bezpečnost

19 Poskytované informace
Periodické sestavy Ad-hoc (on-line) dotazy Požadavky na poskytované informace: Včasné (aktuální) Relevantní (odpovídající potřebám) Přesné (bez chyb a bez možnosti chybné interpretace) Ověřitelné (kontrolní mechanismy)

20 V souvislosti s informačními systémy se můžeme setkat s pojmem efektivnost IS. Co znamená efektivnost?

21 Efektivnost Efektivnost – účinnost prostředků vložených do činnosti, hodnocených z hlediska užitečného výsledku této činnosti. Optimum – vyvážený poměr mezi náklady a užitkem.

22 Problém vyhodnocení efektivnosti u IS
Vykázání efektivnosti u IS je obtížné Proč? Výdaje jsou viditelné, kdežto přínosy ne Efekt investic do IT se může dostavit se zpožděním Přínos nepřímý prostřednictvím lepších rozhodnutí při řízení díky dostupným informacím

23 Historické vývojové etapy IS
Éra zpracování dat - bez vazby na další řídicí složky (dávkové zpracování) Éra poskytování informací pro řídicí složky (nepřímé řízení) Éra strategických informačních systémů - vyvolávají změny ve stylu podnikání, mění podnikové procesy…

24 Dvě možné cesty pořizování IS
Hledání maximálního užitku při zadaném objemu financí Víme, jakou IS/IT aplikaci potřebujeme a hledáme, jak ji co nejlevněji pořídit

25 IS v podniku S IS pracují čtyři kategorie lidí s různými očekáváními:
Majitelé Manažeři Zaměstnanci Zákazníci Jaké jsou očekávání jednotlivých skupin?

26 Souvislost mezi pojmy v IS
Informační systém CO? Informační technologie JAK? Informační strategie PROČ? Informační management KDO? KDY? ZA KOLIK?

27 Informační systém a řízení
Informační systém slouží jako podpora pro řízení. Řídicí úrovně (dle časového horizontu): - operativní (procesní) řízení - taktické řízení - strategické řízení

28 Řízení Neurčitost, Agregace Širší časový horizont strategické taktické
operativní Neurčitost, Agregace Širší časový horizont

29 Pojem informační x řídicí systém

30 Řídicí systémy Řízení - cílevědomá činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace o řízeném systému i o dějích vně tohoto procesu. Řízení je cílevědomé působení řídicího systému na řízený systém k dosažení stanoveného cíle. Automatické řízení - řízení je prováděno bez účasti člověka. Ovládání - účinky řízení nejsou porovnávány s očekávaným výsledkem, tj. řízení bez zpětné vazby (ZV) nebo také systém otevřeného řízení. Regulace - automatické vyrovnávání odchylek od žádané hodnoty podle určitého kritéria (využívá zápornou ZV) Automatická regulace - samočinné udržování regulované veličiny na stanovených hodnotách.

31 Řízení Cíl řízení – aby výsledek řízení byl v souladu s požadovaným stavem Optimální řízení - dosahování cíle řízení v dané situaci nejlepším možným způsobem.

32 Schéma obecného systému řízení
poruchy Cíl řízení Řídicí systém Řízená soustava ŘÍZENÍ Výsledek řízení STAV

33 Schéma regulačního obvodu
Obecné schéma systému řízení můžeme v oblasti automatické regulace zakreslit takto: w – řídicí veličina, e – regulační odchylka u – akční veličina, y – regulovaná veličina R – regulátor, RS – regulovaná soustava

34 Shrnutí – co by jste si měli odnést z dnešní přednášky
Co je to informace? Co je to systém? Co je to informační systém? Jaká je souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém? Jaké jsou složky informačního systému? Jaké jsou požadavky na informační systém? Proč je obtížné vyhodnotit efektivnost výdajů do IS? Jaké jsou očekávání na IS od jednotlivých skupin uživatelů? Jaké jsou úrovně řízení u řídicích systémů?

35 Test Operativní řízení
Pracuje s agregovanými hodnotami v širokém časovém horizontu Zabývá se okamžitým řízením tady a teď

36 Test Co je informační systém? Systém pro práci s informacemi
Systém pro sběr, zpracování a poskytování informací Program spuštěný na počítači Systém pro třídění a přeposílání informací

37 Test Co očekává majitel firmy od zavedení informačního systému:
Zjednodušení práce a snížení počtu lidí Zlepšení práce lidí Zvýšení zisku Snížení nákladů


Stáhnout ppt "ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google