Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ PSI - GI review Prague WS 080123 Geo-Information Market in Czech Rep. ? CAGI the Czech Association for Geoinformation.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ PSI - GI review Prague WS 080123 Geo-Information Market in Czech Rep. ? CAGI the Czech Association for Geoinformation."— Transkript prezentace:

1 CZ PSI - GI review Prague WS 080123 Geo-Information Market in Czech Rep. ? CAGI the Czech Association for Geoinformation

2 NGO for both Gov. and Buss. CAGI – 3 following case examples: - A - Metainformation Portal MIDAS (NSDI case) - B - „CZ GeoData accessibility“analysis (2004) - C - Best practices: Geoapplications of the year International cooperation (projects GINIE, INSPIRE, EUROGI member, EP comments, JB Prize with UN) Conferences (12 annual conf-s in Sec, GI in PA Brno 2004-2008) Workshops, exhibitions (10th annual Spatial Planning and SDI WS in 2007, Praha, Ostrava, Bratislava, Wien, Dresden), Education, edification, GI literacy (certified lectures 2007 – CAGI + Univ. + Min. of Interior)

3 Example -A- GeoMetaInformation iniciated by NGO MIDAS Metainformation System of Public Administration Geodata, GIS, events, info.sources –from 1999 –http://www.cagi.cz/midas, http://gis.vsb.cz/midashttp://www.cagi.cz/midashttp://gis.vsb.cz/midas –Authors:CAGI, VSB-TU Ostrava, UVIS (MICR) –Funding: CAGI, UVIS, MZe, VSB-TU Ostrava –Users:Public Administration, Commercial Sphere –Approx 3500 MetaData Sets The main added value: knowledge, educated human sources Nowadays commercial products like METIS, MICKA, ArcCatalogue,…

4 The reference to MIDAS in EC handbook :

5 E x a m p l e - B - Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Česká asociace pro geoinformace pro sdružení Nemoforum 2004

6 Všechna data a informace veřejného sektoru Geodata a geoinformace veřejného sektoru Ostatní data a informace veřejného sektoru Informační služby -podmínky řešit v rámci veřejných informačních služeb Datové sady - viz samostatné schéma 2 Datové služby - nejvýše za cenu nákladů na službu Vizualizované informace -považují se za nerelevantní. Relevantní jen informační služby Datové sady dat a informací Datové sady z vlastní správní, samosprávné a podobné činnosti Doporučení zdarma, pokud za úplatu, pak následovně Datové sady ze speciální datové a informační činnosti Obecně za úplatu (minimalizaci až bezplatnost zvážit) Vždy ale: celkové příjmy nepřekročí náklady, kalkulace dostupné, zdarma pro školství, vědu a výzkum, zvážit ZDB Případná kategorizace podmínek jen následovně Shodně v rámci veřejného sektoruShodně pro občanskou a podnikatelskou veřejnost

7 Program rozvoje NGII (2000-2005, okruhy:) 1) existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí orgány veřejné správy a profesní samosprávy, 2) vytváření NGII ve vazbě na související evropské a světové iniciativy, 3) koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky a geoinformatiky, 4) technické podmínky pro zpracovávání a zpřístupňování geodat a geoinformací, 5) organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro dostupnost geodat a geoinformací, 6) základní datové fondy (datové báze) geodat, 7) informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti (metainformace), 8) standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní popis datových fondů, terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky, 9) kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky a geoinformatiky, 10) znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a dostupnosti geodat a geoinformací. (zdroj: http://www.cuzk.cz/NEMOFORUM, sekce dokumenty)http://www.cuzk.cz/NEMOFORUM

8 Strategický dokument: Program rozvoje Národní GeoInformační Infrastruktury (Nemoforum, CAGI, CUZK 2000-2005) SIKP měla jen nepřímé zmínky, Koncepce ISVS – jen okrajově, Program rozvoje NGII – inicializoval, ale ČR chybí oficiální vyjádření veřejného zájmu Okruhy > Opatření (…vs kompetence Nemofora) převážná část dat a informací VS má charakter geodat a geoinformací, neřízenost systémových procesů naprosto neodpovídá ekonomickému významu GI nové aspekty:e-government a otevřená demokracie data a informace VS – zdroj ekonomického růstu a tvorby pracovních příležitostí – poskytování pro podnikatelskou veřejnost

9 Participanti, cílové skupiny Republikové resorty státní správy významně operující s GI: Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, MŽP, MZe, ČSÚ, MO, MMR,… Úřady a instutice územních samospráv s přenesenou působností státní správy - kraje, města a obce, Svaz měst a obcí, Asociace krajů ČR, Profesní NNO: Česká asociace pro geoinformace, ČSGK, KGK, AUÚP, ČKA, ČSVTS, sdružení Nemoforum... Producenti geodat a dodavatelé informačních služeb Koncoví uživatelé – občan, Euroobčan, MSP,… převážná část dat a informací VS má charakter geodat a geoinformací, neřízenost systémových procesů naprosto neodpovídá ekonomickému významu GI podmínky nelze řešit samostatně pro oblast geodat a geoinformací (nedrobit principiální pravidla např. INSPIRE do dílčích předpisů)

10 Bariéry: poskytující se považuje za vlastníka (organizační složka státu se chová jako svrchovaný vlastník) z nouze se využívají alternativní data a informace, obvykle na úkor kvality obce a kraje vědí, co chtějí, ale sami jako producenti nejsou připraveni (př.: ÚAP dle SZ 2007) obavy z liberálního poskytování (nadměrné využívání, nesprávné využívání z neznalosti x metapopis, …) – radši nevydáme, aby laik nezkreslil proč by VS podporoval soukromý sektor? Kategorie nehmotný majetek, stanovení ceny, zaúčtování v čase se vyvjíjeéícího datového obsahu informačních a služeb neznalost panevropských přístupů a řešení podmínky poskytování nejsou součástí e-governmentu, jen výměna dat ve VS a základní registry chybí transparentní a rovné podmínky dosažitelnosti

11 Závěry řešení nespatřovat a neočekávat v izolovaných úpravách podmínek stávajících, ale v nastolení komplexních systémově pojatých podmínek řešitelné převážně jen na úrovni vlády a Parlamentu, v tomto smyslu na politické úrovni Návrhy řešení podmínek poskytování rámcová komplexní opatření konkrétní výše ceny, je-li uplatňována Projevit veřejný zájem o co nejširší poskytování za rozumných podmínek > konceptuální dokumenty z oblasti informatiky (SIKP, Koncepce ISVS) – MI, MV e-governance, otevřená demokracie, hospodářský rozvoj a zaměstnanost

12 zvýšení vzájemné informovanosti orgánů VSe při výkonu veřejné správy racionalita činností ve veřejném sektoru (zamezení duplicitním činnostem) poskytování datových sad odvozených ze všech objektivně existujících datových celků poskytování bez omezení všem kategoriím přejímajících Metadata a metainformace volný přístup všem a bezúplatně (datové soubory i datové služby, vizualizované metainformace i metainformační služby) Vizualizované informace a informační služby vše řešit v rámci veřejných informačních služeb! vizual.informace volně a bezúplatně, pokud platby, tak jen za inf.službu, jsou neplacené, ale i placené VIS ?

13 Datové služby když za úplatu, tak do výše nákladů („cena výdeje“) podporovat bezplatnost Datové sady na základě datových celků vznikajících při vlastní operativní činnosti orgánu či úřadu („data jako vedlejší produkt agend“) volně všem kategoriím přejímajících bezúplatně datových celků účelově vznikajících pro širší využití volně všem kategoriím přejímajících úplata možná, pak podle obecných pravidel pro stanovení ceny, podporovat bezplatnost

14 vždy bezúplatně pro výuku a výzkum bezúplatně též tzv. základní datové báze – potřeba kvalifikovaného vymezení v oblasti geodat – Program NGII, není součást základních registrů ISVS s výjimkou ZRÚI Pravidla pro určení cen datových sad souvztažnost s cenou originálních datových celků implikuje potřeby evidence datových celků (věcné, majetkové vč. cenové – jak ?, role MIDAS) cena datové sady – nákladový způsob celkové příjmy za DS ≤ celkové náklady na DC minimální počet kategorií přejímajících s různými cenami, nejvýše VSe a obč./podn. veřejnost spoluúčast profesních svazů a komerčního sektoru

15 Transparentnost a usnadnění pro přejímající předpřipravené a zveřejněné smlouvy se všemi podmínkami, přístup na Internetu, možnost doplnění a uzavření, exkluzivní zcela výjimečně metapopis datových celků (originálů) a datových sad (odvozených a poskytovaných kopií) na Internetu (Portál VS – Geoportál - MIDAS) Poskytování ve formátech poskytovatele role standardů, popř. metodických doporučení ISVS Spravedlivá hospodářská soutěž VS produkuje DC/DS, které může též soukromý sektor (na základě shodných vstupů VSe), např. mapy na základě datových bází podkladových dat stejné finanční vstupy do kalkulace ceny DC/DS

16 Možnost poskytování komerčním zprostředkovatelem ale výběr poskytovatele v tržním prostředí jen prokázání kvalifikace a podmínek, kritérium kvality Práva třetích stran musí být respektována snažit se o podmínky „výhodné“ pro poskytování Metodické podklady a konkrétní nástroje novelizace standardizace a zavedení povinnosti metapopisu metodika vymezení datových sad a datových celků vzorové licenční smlouvy metodiky určování cen zveřejnění podmínek a všech podkladů v rámci Portálu VS

17 GIT in new Czech Regions (2003) Regional cases.. Open Vysocina : administrative data (db of municipalities) in a light GIS client ePUSA project: light GIS client is connected to RDBMS: detailed and super actual information about municipalities

18 Direct connect to a map 1:5.000 from central data store (DWH) in Forest Management Institute – the central institute publishes its information

19 connection to the data store from GIS dept. in the Vysocina Region (polygons of municipalities + database system ePUSA on MySQL) - the region publishes its data

20 C – Commercial GIS A – GIS for better public administration services B – GIS in small municipalities categories : The final presentation: 3.5.2005 in Prague on the BUSINESS TUESDAY event Example - C - Geoapplication of the Year National Competiton The way of edification, dissemination of advanced knowledge, building the dignity of GI, showing the value of GIS to politicians, public, to potential users

21 Survey Office Geoportal A complex web solution for selling and delivering the state geodatasets as file datasets or map services. Survey Office (ZU – Zememericky urad) Geoportal consists of to basic parts: 1. Trade modul (Internet Bussiness ) 2. Map services of ZU http://geoportal.cuzk.cz/ The winner of GA2004 in categ. A

22 OPRL MapServer – special version for on-line calcullation of erosive hazards ÚHÚL Brandýs nad Labem - GA2003 – OPRL project OPRL – an example of applied WMS according to OGC WMS COOKBOOK, it provides WFS, large datasets

23 Project JDTM-ZK started in 2003, has brought unified system of production management updating the digital technical maps (DTM) in Zlinsky region territory Main output: unified (means standardised structure and quality) thematic o-data, and permanently updated DTM covering all urban areas and territory, where any technical infrastructure exists and affects the environment and realtionships. The participating users have got also: Special map of surface situation, 3D data, and localisation of FM corridors and nodes – including evidence and control data. JDTM-ZK is updated daily. All services and informations are accessible on web portal Case of –C- : RSDI: Zlinsky kraj JDTMK Ivo Skrasek, chief ICT manager in Zlinsky region Contacts to the JDTM-ZK project managers: Public …. Ivo.Skrasek@kr-zlinsky.cz Private … ivo.vodehnal@geovap.cz

24 Správce datového skladu Obce Správci Inženýrských sítí Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM obce Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ZK Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci projektu JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Legal backgrounds and relations, agreements

25 JDTM process and data management Data management: DWH inputs unified geodata detail metainformation workflow evidence DGN Inputs management: input data controlling conversions updates Atributy Geometrie RDBMS Data distribution: off-line data physically DGN FM companies Design & plan. ateliers Cities & communities Geodets, surveyors Regional office on-line data, info, views WMS

26 DWH & geodatabase administrator region 44% Financing Common budget 56% communities Private companies:

27 portal owned and managed by the regional administration www.jdtm-zk.cz complex project information respects user profiles and roles public JDTM ZK web portal

28 Download section – complex project documentation Technical manuals and templates for surveyors Information and training documents

29 JDTM-ZK web DWH input for registered users free of charge services GEOVAP = privat company delivering the main part of integrative technical solution and expert knowledge

30 Portal starting point – services focused on different target groups

31 Web client for communities, construction offices, planners and designers

32

33 Princip aktualizace : Pokud je realizována investiční akce, při níž dochází ke změně povrchové situace, je povinností investora nechat zaktualizovat digitální technickou mapu a vyžadovat po zpracovateli, aby byly pro projekční a geodetické práce použity digitální technické mapy z datového skladu projektu. Pro vyžádání podkladů z datového skladu a pro vedení informací o zakázce se používá ZAKÁZKOVÝ LIST. Client for surveyors and FM companies

34 Business case evidence sheet

35 WMS service – new approach to DWH usage

36 Závěry Informační potenciál geodat a geoinformací není za současných podmínek jejich poskytování plně využitelný natož využíván a vede ke ztrátám ekonomického potenciálu ČR a EU ve veřejném i privátním sektoru Pro období 2007-2013 Česko nyní NEMÁ zformulovanou, dohodnutou a politicky deklarovanou koncepci národní Geoinformační infrastruktury (NGII), která by vycházela ze současné evropské ESDI Výpadek resortu ICT, stále chybí kvalifikovaná nadresortní kooridnace, MVCR nemá v současnosti odpovídající odbornou kapacitu pro řízení GI, Je nezbytné pořídit kvalitní českou C/B analýzu SDI a doporučit politikům, jaká rozhodnutí a systémová opatření přijmout CAGI nabízí koordinovaně navázat na minulé projekty pro ÚSIS,..MVČR (VF DKM, DTMM, dUPD, Studie dostupnosti geodat, masová a cílená edifikační práce s komunitou geoinformatiků a uživatelů…)

37 Conclusions CAGI professionals have fresh concrete practice and effective bottom-up experience in „PSI re-use“ from last years CAGI shares international knowledge CAGI as professional NGO and EUROGI member is ready to collaborate in PSI matters www.cagi.cz

38 Děkuji za pozornost! S využitím podkladů odborných komisí a skupin CAGI, I. Skráška a J. Hojdara Jiří Hiess jiri.hiess@cagi.cz hiess.j@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "CZ PSI - GI review Prague WS 080123 Geo-Information Market in Czech Rep. ? CAGI the Czech Association for Geoinformation."

Podobné prezentace


Reklamy Google