Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 8. – Národní hospodářství AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 „Toho ve č era sáhla rumová babi č ka do bohatých zásob a ud ě lala si ve č írek sama pro sebe. No co. Kdy ž m ůž ou mladí, co by taky nemohla?! Vzpomínala na starý č asy, kdy ž pa ř ili ješt ě s d ě dou… to placatka rumu stála 15,50 K č a cíga korunu t ř icet… te ď si č lov ě k vyrazí z kopýtka jednou do m ě síce a d ů chod vyletí komínem! Jó, za mlada, to byly č asy! Ke všemu na starý kolena musela p ř estat kou ř it!“

3  Úvod  Sektory národního hospodá ř ství  Odv ě tvová struktura národního hospodá ř ství  Makroekonomické ukazatele  Co nezachycuje ukazatel HDP  Hranice výrobních mo ž ností  Ekonomický r ů st  Agregátní nabídka, agregátní poptávka  Potenciální produkt  Makroekonomická rovnováha  Hospodá ř ská politika státu  Monetární politika  Fiskální politika  Platební bilance  Hospodá ř ský cyklus

4 Vyu ž ívá p ř írodních zdroj ů 1. Primární sektor Zejména zpracovatelský pr ů mysl, výroba elekt ř iny a plynu, stavebnictví 2. Sekundární sektor Obchod, vzd ě lávání, odv ě tví poskytující slu ž by, státní ú ř ady 3. Terciární sektor Slu ž by typicky ve ř ejného charakteru – ve ř ejná správa, justice, armáda… 4. Kvartární sektor

5  S r ů stem ekonomické úrovn ě zem ě roste podíl terciárního a kvartárního sektoru.  Zaostalejší zem ě vytvá ř ejí nejv ě tší podíl HDP v primárním sektoru – v ě tšina obyvatel v zem ě d ě lství

6  Odvětví = ekonomické subjekty, které vyráb ě jí stejný produkt  V Č R odv ě tví ur č ováno „Odv ě tvovou klasifikací ekonomických č inností (OKE Č )“  OKE Č vymezuje 17 odv ě tví, která se podílejí na tvorb ě HDP a tvo ř í AD (agregátní poptávka)

7 Primární sektor AZem ě d ě lství, myslivost, lesní hospodá ř ství BRybolov CDobývání nerostných surovin Sekundární sektor DZpracovatelský pr ů mysl: výroba hotových výrobk ů pro spot ř ebu i produkci (potraviná ř ský, textilní, strojírenský, petrochemický…) EVýroba a rozvod elekt ř iny, plynu a vody FStavebnictví Terciární sektor GVelkoobchod, maloobchod, opravy automobil ů, motocykl ů, p ř edm ě t ů pro domácnost a p ř edm ě t ů pro osobní spot ř ebu HHotely a restaurace IDoprava, skladové hospodá ř ství a spoje JFinan č ní slu ž by KOperace s nemovitostmi, pronájem a komer č ní slu ž by LStátní správa a obrana MVzd ě lávání NZdravotní a sociální slu ž by OOstatní komunální, sociální a individuální slu ž by PNájemní obsluha v soukromých domácnostech QExteritoriální organizace a orgány

8  Dle celé ř ady ukazatel ů : Velikost produktuCenová hladinaNezam ě stnanostVelikost zahrani č ního obchodu

9  Makroekonomické ukazatele zachycují pen ěž ní vyjád ř ení hodnoty finálních statk ů a slu ž eb vyrobených v ekonomice a procházejících trhem za ur č ité období (obvykle 1 rok).

10 Hrubý domácí produkt (HDP) Zachycuje finální produkci ekonomických subjekt ů na území státu, bez ohledu na jejich národní p ř íslušnost. Finální produkt = hotový výrobek nebo slu ž ba ur č ená ke kone č né spot ř eb ě. Meziprodukty = dodávky mezi podniky, které nevstupují do toku sm ě rem k domácnostem. Jsou ur č eny pro další zpracování nebo prodej. Hrubý národní d ů chod (HND) Zachycuje d ů chody plynoucí z vyu ž ití národních výrobních faktor ů, bez ohledu na to, ve které zemi jsou umíst ě ny.

11  Finální produkt  = statky a slu ž by, které jsou prodávány kone č nému spot ř ebiteli a u ž ivateli:  a/ jako spotřební statky nakupované domácnostmi  b/ jako kapitálové statky nakupované firmami  Je zahrnut do HDP, proto ž e je prodáván kone č nému spot ř ebiteli

12  Meziprodukt  = statky a slu ž by, které byly v daném období vyrobeny a sou č asn ě v tomto období ve výrob ě spot ř ebovány (vstupy podnik ů )  P ř. Mléko jako meziprodukt na výrobu sýr ů  Do HDP ho NEZAHRNUJEME!!!, proto ž e hodnota meziproduktu u ž je zahrnuta do hodnoty finálního statku, který je sou č ástí HDP

13 Meziprodukt – nezahrnujeme do HDP Finální produkt – zahrnut do HDP

14  = rozdíl mezi p ř íjmy firem a jejími nákupy od ostatních firem = pouze ta č ást hodnoty zbo ž í, kterou k p ů vodní hodnot ě zpracovaného polotovaru p ř idal na ka ž dém stupni výroby ka ž dý z výrobc ů  Zabra ň uje duplicitnímu zapo č ítávání hodnot meziprodukt ů  PH = hodnota finálních statk ů – spot ř ebované meziprodukty (materiál, elekt ř ina, voda…)

15 Závod/firmaSpot ř eba meziprodukt ů P ř idaná hodnotaP ř íjem z prodeje Lesní spole č nost0100 D ř eva ř ský závod 10050150 Papírny15080230 Tiskárna23060290 Prodejna knih290120410 Celkem7704101180 HDP

16  = sou č et peněžních hodnot všech finálních statk ů a slu ž eb, vyprodukovaných b ě hem jednoho roku výrobními faktory umíst ě nými v dané zemi.  Nelze s č ítat v naturální podob ě = tzv. jablka s hruškami = nutnost vyjád ř it ve spole č né jednotce = p ř evést na jednotky pen ěž ní!!!!

17  Ve statistikách se č ast ě ji pou ž ívá veli č ina HDP, proto ž e se údaje o subjektech a VF lépe sledují a zjišt ě né výdaje více odpovídají skute č nosti.

18 1. Výdajová (spot ř ební) metoda = suma výdaj ů ekonomických subjekt ů na výrobky a slu ž by 2. D ů chodová metoda = suma d ů chod ů za vyu ž ití národních VF (p ř edpokládáme, ž e vlastníky všech VF jsou domácnosti)

19

20  ND = (M + P) + R + Z + Ú + OSV Č  _________________________________  M + P = Hrubé mzdy + platy = d ů chod za práci zam ě stnanc ů  R = renty = d ů chod za vyu ž ití p ů dy (a nemovitostí)  Z = hrubé zisky podnik ů = rozd ě leny na dividendy akcioná řů, nerozd ě lený zisk a da ň ze zisku  Ú = č isté úroky = úroky zaplacené – úroky získané, jako d ů chod za kapitál  OSV Č = hrubé p ř íjmy OSV Č = všechny formy plateb za VF, které pou ž ívají OSV Č

21 HDP Nominální HDP Finální produkt Hrubý národní d ů chod Reálný HDP Č DP Hrubý národní produkt - HNP Potenciální produk

22

23

24

25  Potenciální produkt Y*  = produkt, který je p ř i plném vyu ž ití národních výrobních faktor ů v ekonomice dlouhodob ě maximáln ě udr ž itelný (dosahován p ř i p ř irozené mí ř e nezam ě stnanosti, ani ž roste míra inflace)

26  M ěř í pouze finální tr ž ní produkci  Nezachycuje tedy n ě které zp ů soby vyu ž ití VF, a tedy ani produkci n ě kterých VF…

27 Statky a slu ž by, které vytvá ř ejí domácnosti a které se neobchodují na burze (ned ě lní ob ě d, pletené pono ž ky od babi č ky, pta č í budka od tatínka, apod.) Netr ž ní produkciŠkody na ž ivotním prost ř edí P ř. Srovnání aut vyráb ě ných v 80. letech minulého stolení a dnes, PC, apod.) Rostoucí kvalitu výrobk ů a slu ž eb Neprochází oficiálním trhem a nezachycují ho oficiální statistiky. Velikost tohoto sektoru je r ů zná a p ř edevším te ž ko m ěř itelná. Výkon č erné a šedé ekonomiky Které v daném období vstupují do výrobní spot ř eby Meziprodukty

28  Č erná ekonomika = zahrnuje nelegální obchodní aktivity, jako je výroba a prodej drog, obchod s bílým masem, pašování zbraní…  Šedá ekonomika = č innosti, které jsou sice legální, ale jsou provozovány mimo oficiální trh za ú č elem da ň ového úniku (prostituce, krácení dan ě, apod.)

29  Pe č liv ě sledujte a zapisujte si zajímavé poznatky:  http://www.youtube.com/watch?v=ySWUcA91_t Q http://www.youtube.com/watch?v=ySWUcA91_t Q  http://www.youtube.com/watch?v=CcBDNUvJAa I http://www.youtube.com/watch?v=CcBDNUvJAa I  http://www.youtube.com/watch?v=wzex7DSOgq Q http://www.youtube.com/watch?v=wzex7DSOgq Q  http://www.youtube.com/watch?v=7DK81jFm0F U http://www.youtube.com/watch?v=7DK81jFm0F U  http://www.youtube.com/watch?v=yxjk5bMQPx Y http://www.youtube.com/watch?v=yxjk5bMQPx Y 

30  Po práci zábava.  Ovšem, pozor na hodnoty! Je dobré je tvo ř it, nikoli ni č it. Jeden velmi kvalitní produkt s vysokou hodnotou. A tak z následujícího songu inspiraci a energii, abyste pro p ř íští výuku byli skv ě le nabití.  http://www.youtube.com/watch?v=co6W MzDOh1o http://www.youtube.com/watch?v=co6W MzDOh1o

31  Makroekonomie: moderní p ř ístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4.  PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN 978-80-86175-58-4.  PETR Ž ELOVÁ, Jana. Maturitní otázky - ekonomie. 1. vyd. Praha: Fragment, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253- 0598-0  http://www.youtube.com/watch?v=ySWUcA91_tQ http://www.youtube.com/watch?v=ySWUcA91_tQ  http://www.youtube.com/watch?v=CcBDNUvJAaI http://www.youtube.com/watch?v=CcBDNUvJAaI  http://www.youtube.com/watch?v=wzex7DSOgqQ http://www.youtube.com/watch?v=wzex7DSOgqQ  http://www.youtube.com/watch?v=7DK81jFm0FU http://www.youtube.com/watch?v=7DK81jFm0FU  http://www.youtube.com/watch?v=yxjk5bMQPxY http://www.youtube.com/watch?v=yxjk5bMQPxY


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google