Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4IT101 šestá přednáška. Statické prvky třídy Statické proměnné Datové atributy Statický inicializační blok Statické metody Metody Konstruktory Vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4IT101 šestá přednáška. Statické prvky třídy Statické proměnné Datové atributy Statický inicializační blok Statické metody Metody Konstruktory Vnitřní."— Transkript prezentace:

1 4IT101 šestá přednáška

2 Statické prvky třídy

3 Statické proměnné Datové atributy Statický inicializační blok Statické metody Metody Konstruktory Vnitřní třídy Statické vnitřní třídy Třída (další prvky)

4 Statické prvky tříd Statické datové atributy – data společná všem instancím, existují i bez instancí, jakmile s nimi chceme pracovat Statické metody – obdobně jako u statických datových atributů je možné je volat bez existence instance V deklaraci je použito klíčové slovo static

5 int pocet = Zamestnanec.getPocetZamestnancu(); Zamestnanec pepa = new Zamestnanec (“Pepa”,”Novák”); Zamestnanec jana = new Zamestnanec (“Jana”,”Nováková”); prijmeni = null jmeno = null pocetZamestnancu = 0 prijmeni = null jmeno = null Pepa Novák Jana 1 Nováková 2 public class Zamestnanec { private static int pocetZamestnancu; private String jmeno; private String prijmeni; public Zamestnanec (String jmeno, String prijmeni){ this.jmeno = jmeno; this.prijmeni = prijmeni; pocetZamestnancu ++; } ……………………………………. public static int getPocetZamestnancu(){ return pocetZamestnancu; }

6 Návrhový vzor Utilita Knihovní jednotka Je třeba vytvořit skupinu všeobecně přístupných metod případně konstant, není důvod pro existenci instancí. Řešení je vytvořit třídu se statickými metodami (případně konstantami) a vytvořit soukromý konstruktor.

7 Třída Math Třída ze standardu Javy, která obsahuje pouze statické konstanty a statické metody Třída nemá veřejný konstruktor, nelze tedy vytvořit instanci Takto navržená třída se označuje jako utilita

8 Třída Math Jsou zde dvě konstanty –Math.PI –Math.E Metody pro matematické funkce např. –Math.abs(double a) –Math.cos(double a) –Math.max(long a, long b) –Math.sqrt(double a)

9 Třída System další utilita ze základního balíčku java.lang poskytuje tři statické proměnné sloužící pro vstup a výstup z/na konzolu (lze přesměrovat jinam) –in –out –err

10 System.out Statická proměnná System.out je automaticky nasměrovaná na konzolu, je typu PrintStream Nejčastěji se používá pro volání dvou metod: println (String text) print (String text)

11 Třída System metody z této třídy slouží pro čtení properties, nastavení zabezpečení atd. metoda System.exit(int status) –k ukončení aplikace (pokud je někdy třeba skončit jinak než provedením všech příkazů)

12 Návrhový vzor Singleton Jedináček V aplikaci je třeba, aby existovala pouze jedna snadno dostupná instance dané třídy. Např. plátno v projektech s kreslením. Realizuje se pomocí soukromého konstruktoru a statické metody getInstance().

13 private static Platno platnoSingleton; /**Tovarni metoda pro ziskani instance * tridy Platno - singleton. */ public static Platno getPlatno() { if(platnoSingleton == null) { platnoSingleton = new Platno ("Demonstrační plátno",300, 300,Color.WHITE ); } platnoSingleton.setVisible(true); return platnoSingleton; } private Platno( String titulek, int sirka, int vyska, Color barvaPozadi ){

14 Metoda main – spouštění javovské aplikace Aby bylo možno spustit aplikaci, musí existovat vstupní bod do aplikace Při spouštění JVM říkáme, jaká třída má být natažena do paměti první java MojeTrida JVM pak hledá v kódu metodu main s následující hlavičkou: public static void main (String [] args) Aplikace provede kód v metodě main a skončí –dříve – výjimky, return, metodou System.exit( ), –později – čekání na dokončení vláken

15 Parametry příkazové řádky public static void main(String [] args) Na příkazovém řádku je možno uvést parametry: java Trida ahoj 15 48 45.4 "Dobry den" "ahoj""15""48""45.4""Dobry den" 01234

16 MapyMapy Datové struktury pro uložení dvojice klíč - hodnota

17 pondělí 8 úterý 9 středa 7 čtvrtek 10 pátek 6 5801 Pepa 5802 Vašek Dušan 5804 Luboš Jarmila 5805 Renata 5806 Mapy

18 Lze si je představit jako tabulku se dvěma sloupci. První sloupec představuje klíč, žádné dva klíče si nejsou rovny. Druhý sloupec představuje hodnoty, tady se údaje mohou opakovat. dvě základní implementace: HashMap TreeMap

19 Deklarace a inicializace mapy Červeně označená část inicializace může být ve verzi Javy 7 vynechána (operátor diamant) private Map pocetSlov = new HashMap (); private Map telSeznam = new HashMap (); private Map odpracovanoHodin = new TreeMap ();

20 Metody pro mapy metoda V put (K key, V value) V get (Object key) V remove (Object key) int size ( ) boolean containsKey (Object key) boolean containsValue (Object value) void clear ( ) Set keySet ( ) Collection values ( ) Set > entrySet ( )

21 Vytvoření a naplnění mapy Map mapa = new HashMap (); mapa.put("pes", 2); mapa.put("pes", 3); mapa.put("kočka", 1); mapa.put(“morče", 1); System.out.println(mapa); {pes=3, morče=1, kočka=1}

22 mapa.put(druh, mapa.get(druh) + 1); Integer pocetO = mapa.get("pes“); int pocetN = pocetO.intValue(); Integer pocetVysl = new Integer(pocetN + 1); mapa.put("pes", pocetVysl); se převede na následující operace přičtení jedničky k hodnotě v mapě Jak by vypadal rychlejší kód pro přičítání jedničky?

23 Procházení mapy přes množinu klíčů – získá se metodou keySet() –pomocí cyklu for –pomocí iterátoru – při rušení prvků for (String klic : mapa.keySet() ){ System.out.println(klic+"\t"+mapa.get(klic)); }

24 Mapa seznamů 5801 Pepa 5802 Vašek Dušan 5804 Luboš Jarmila 5805 Renata 5806 Map > telSeznam; telSeznam = new HashMap > ();

25 void pridejPrvek(int telCislo, String jmeno) { if (mapa.containsKey(telCislo)){ List seznamJmen = mapa.get(telCislo); seznamJmen.add(jmeno); } else { List seznamJmen = new ArrayList (); seznamJmen.add(jmeno); mapa.put(telCislo, seznamJmen); } public void vypisSeznam (){ Set seznamKlicu = mapa.keySet(); for (Integer telCislo :seznamKlicu){ List seznamJmen = mapa.get(telCislo); System.out.print(telCislo + "\t\t"); for(String jmeno : seznamJmen) { System.out.print(jmeno +", "); } System.out.println(); }

26 Procházení seznamů 1.Pomocí cyklu for („for each“) seznamy, množiny, pole 2.Pomocí indexů v cyklu for pouze seznamy (List) a pole 3.Přes iterator seznamy, množiny

27 Procházení kolekce - “for each” for (typ identifikátor : kolekce) { příkaz; } for (String zvire : seznam){ System.out.println(zvire); } for (String zvire : mnozina){ System.out.println(zvire); }

28 Procházení seznamu s využitím indexů for (int i = 0; i < seznam.size(); i++) { System.out.println ("" + i + ". " + seznam.get(i)); } 0. morče 1. kočka 2. pes

29 Odebírání ze seznamů a množin public void odeber(String druh) { for(String zvire : seznam){ if (zvire.equals(druh)){ seznam.remove(druh); } java.util.ConcurrentModificationException

30 Rozhraní (interface) Iterator hasNext() next() remove() public void odeber(String druh){ Iterator ukazovatko = seznam.iterator(); while (ukazovatko.hasNext()) { String zvire = ukazovatko.next(); if (zvire. equals(druh)){ ukazovatko.remove(); } identifikátor iterátoru !!!!

31 Znaky a textové řetězce

32 Znaky primitivní typ char, Unicode, 2B char cSHackem = ’č’; char nejakyZnak = ’\u12ab’; matematické operace – lze přičítat/odečítat pozice v tabulce Unicode obalová třída Character – též statické metody pro znaky static boolean isDigit(char c); static boolean isLetter(char c); static boolean isLowerCase(char c); static char toLowerCase(char c); static char toUpperCase(char c);

33 Escape znaky \ttabulátor \n nový řádek \“uvozovky \’ apostrof \\zpětné lomítko \u xxxx vložení znaku Unicode

34 Národní znaky a překladač různá kódování : ISO-8859-2, CP1250, UTF8 javac –encoding utf8 Trida.java native2ascii – převede do přenositelného tvaru: "čeština" => "\u00c4\u0164e\u0139\u02c7tina"

35 Třída String String str = “abc”; String str = new String(“abc”); spojování řetězců str = str + “def”; připojování dalších typů str = “vysledek “ + 5; str = “výsledek “ + 3 + 5; str = “výsledek “ + (3 + 5); str = “Účet: “ + mujUcet; String.valueOf() o.toString() String.valueOf() o.toString() read-only třída

36 Metody třídy String int length() boolean equals(String str) boolean equalsIgnoreCase(String str) boolean endsWith(String koncovka) boolean startsWith(String str)

37 Co vypíše následující kód? public class Porovnani { public static void main(String[] args) { String ret1 = "length: 10"; String ret2 = "length: " + 10; String ret3 = "length: "+ret1.length(); System.out.println(ret1 == ret2); System.out.println(ret1 == ret3); System.out.println(ret2 == ret3); } true false true false true false

38 Metody pro práci s řetězci String toLowerCase() String toUpperCase() String substring(int beginIndex) String substring(int beginIndex, int endIndex) int indexOf(String str) char[] toCharArray()

39 Formátování řetězců metoda format() ve třídě String, metody printf() u výstupních operací (PrintStream či PrintWriter), interně se používá třída java.util.Formatter příklady: String vystup = String.format("strana: %d/%d“, strana, pocetStran); System.out.printf("úhly – alfa: %f6.4, beta: %f6.4, gama: %f6.4%n“, alfa, beta, gama); System.out.printf("%-30s %2d %f4.2%n", prijmeni, semestr, prumer);

40 Formátování řetězců specifikace formátu %[argument_index$][příznaky][šířka][.přesnost]konverze konverze: dcelé číslo v dekadickém tvaru x, hcelé číslo hex, fdesetinné číslo gdesetinné číslo, u velkých čísel vědecký formát tformátování datumu a času bboolean stext, výsledek toString(), popř. null příznaky -zarovnání vlevo 0vypíše se úvodní nula +u čísel i znaménko +,vloží se oddělovač řádů dle národního prostředí

41 Lokalizace některé operace s textem závisí na nastavení jazyka a země, tzv. Locale, třída java.util.Locale, Metody závislé na Locale: –format(), –toLowerCase, –toUpperCase() při spuštění JVM se nastaví defaultní Locale,

42 StringBuffer StringBuilder pomocné třídy pro práci s řetězci „rychlejší“ operace s řetězci, int length() StringBuffer append(String str) StringBuffer append(Object o) StringBuffer insert(int pozice, String str) StringBuffer insert(int pozice, Object o) StringBuffer delete(int zacatek, int konec) String toString() String substring(int beginIndex) String substring(int beginIndex, int endIndex)

43 Použití třídy StringBuffer for (String klic: mapa.keySet()) { StringBuffer sb = new StringBuffer(); sb.append("zvire "); sb.append(klic); sb.append(", pocet kusu "); sb.append(mapa.get(klic)).toString(); String radek = sb.toString(); } for (String klic: mapa.keySet()) { String radek = "zvire "+klic+", pocet kusu "+mapa.get(klic); }

44 Použití třídy StringBuilder StringBuilder sb = new StringBuilder(60); for (String klic: mapa.keySet()) { sb.delete(0, sb.length()); sb.append("zvire ").append(klic); sb.append(", pocet kusu ").append(mapa.get(klic)); String radek = sb.toString(); }

45 Regulární výrazy od verze 1.4 regulární výraz je posloupnost znaků a symbolů, která definuje skupinu textových řetězců. balíček java.util.regex: –třídy Pattern a Matcher –výjimka PatternSyntaxException rozšíření třídy String

46 Třídy Pattern a Matcher Pattern p = Pattern.compile("a*b"); Matcher m = p.matcher("aaaaab"); boolean b = m.matches();

47 Metody třídy String využívající regulární výrazy matches(String vzor) replaceAll(String vzor, String repl) replaceFirst(String vzor, String repl) split(String vzor) split(String vzor, int n)

48 Syntaxe regulárních výrazů jednotlivé znaky: xkonkrétní znak \\zpětné lomítko (jeden znak) \0nznak zadaný pomocí oktalové soustavy (0- 377) \xhhznak zadaný pomocí hexadecimální soustavy \uhhhhznak z Unicode zadaný pomocí hexadecimální soustavy \ttabelátor \nznak LF (linefeed, newline) \rznak CR (carriage-return) \eznak escape

49 Syntaxe regulárních výrazů množiny znaků, tj jeden ze znaků v zadané množině [abc]jednoduchá množina (tj. jeden ze znaků a b c) [^abc]negace, tj. žádný ze znaků a b c, [a-zA-Z]rozsah znaků (znaky a až z a znaky A-Z).(tečka) libovolný znak \dčíslice, tj. [0-9] \Dnečíslice, tj. [^0-9] \s“netisknutelné” znaky, tj mezera, tabelátor, znaky konce řádku a konce stránky, \Sopak \s

50 Syntaxe regulárních výrazů označení hranic ^začátek řetězce $konec řetězce \bhranice slova znaky opakování ?předchozí znak bude 1x nebo 0x, *0 a více opakování předchozího znaku, +předchozí znak je minimálně jedenkrát, {n}přesně n opakování předchozího znaku, {n,}minimálně n opakování předchozího znaku, {m,n}minimálně m a maximálně n opakování předchozího znaku,

51 Syntaxe regulárních výrazů další operátory XYznaky X a Y musí být vedle sebe, X|Ybuď znak X nebo znak Y, (X)označení skupiny, \nobsah n-té skupiny,

52 Zápis regulárního výrazu v Javě V regulárním výrazu zapsaném ve zdrojovém textu musí být všechny \ zdvojené: "\\s+" " [0-9]+"

53 Příklady regulárních výrazů Zadání: Napište regulární výraz, který odpovídá řetězci "ahoj" ahoj if (retezec.matches("ahoj")) { vhodnější je if (retezec.equals("ahoj"))

54 Příklady regulárních výrazů Zadání: Napište regulární výraz, pomocí kterého je možno najít přebytečné mezery v textu \s+ if (retezec.matches("\\s+")) {

55 Příklady regulárních výrazů napište regulární výraz, pomocí kterého lze zjistit, zda řetězec obsahuje pouze číslice [0-9]+ if (retezec.matches("[0-9]+")) {

56 Příklady regulárních výrazů Zadání: napište regulární výraz pro kontrolu, zda řetězec je desetinné číslo ve formátu z desetinnou tečkou. -?\d+\.\d+ -?[0-9]+\.[0-9]+

57 Příklady regulárních výrazů napište regulární výraz, který bude sloužit ke kontrole formátu rodného čísla s lomítkem. [0-9]{6}/[0-9]{3,4} if (retezec.matches("[0-9]{6}/[0-9]{3,4}")) {

58 Náhrada řetězců String retezec = "vstupní řádek"; String normalizovany = retezec.replaceAll(" +"," "); radek = radek.replaceAll(" (knihu)|(knize) "," kniha "); mezera

59 Dělení řetězce na části – metoda split() String retezec = "seber knihu"; String [] poleSlovPrikazu = retezec.split(" "); if (poleSlovPrikazu.length >0 ) { slovo1 = poleSlovPrikazu[0]; // první slovo } if (poleSlovPrikazu.length >1 ) { slovo2 = poleSlovPrikazu[1]; // druhé slovo }


Stáhnout ppt "4IT101 šestá přednáška. Statické prvky třídy Statické proměnné Datové atributy Statický inicializační blok Statické metody Metody Konstruktory Vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google