Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Význam slova Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Slovo a jeho význam, vymezení slova, složky významu slova. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule. .

2 Význam slova

3 Slovo a jeho význam slovo = skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající svůj vlastní význam slovo je jednotkou slovní zásoby v každém slově se spojuje stránka významová a zvuková význam slova je jeho informační obsah, tedy to, co nám sděluje, co znamená, co pojmenovává

4 Vymezení slova významově – jednotka slovní zásoby s věcným významem
foneticky – v mluvené řeči jde o útvar vytvořený z jedné nebo více hláskových jednotek spojených společným přízvukem graficky – slovo je tvořeno několika psanými znaky spojenými v celek morfologicky – některé slovní tvary (např. složené slovesné tvary) mohou obsahovat i několik slov grafických (byl by býval přišel) syntakticky – slova zastupují větné členy nebo jsou větnými ekvivalenty Icky -

5 Význam slova Slovní (lexikální, věcný) označuje určitý jev skutečnosti
význam má slovo samo o sobě bez spojení s ostatními slovy význam slova najdeme ve slovníku např. dělník = manuálně pracující člověk Mluvnický (gramatický) nabývá mluvnický tvar až ve spojení s ostatními slovy ve větě je vymezen mluvnickou stavbou jazyka, vyjadřuje různé mluvnické kategorie - např. rod, pád např. dělník – dělníka (1. p. a 2. p.; jedn. číslo)

6 Rozdělení slov podle významu
Slova Lexikální (mají jen význam slovní – příslovce, citoslovce) Lexikálně gramatická (mají význam slovní a ve větě různé významy gramatické – ohebná slova) Gramatická (významově závislá, plný význam získávají ve spojení s jiným slovem – předložky, spojky, částice )

7 Další význam slov Význam slov Symbolický Slovotvorný náznakový,
to, co má platnost symbolu, lze vyjádřit symbolem např. – pírko (lehkost) srdce (láska) Slovotvorný setkáváme se s ním u odvozenin nebo složenin např. lesník, středověk

8 Složky významu slova Rozsah významu slova Obsah významu slova
je souhrn jednotlivých předmětů a jevů, které slovo označuje např. dřevina – keře, stromy, kleč čím více předmětů a jevů slovo zahrnuje, tím větší rozsah významu slova Obsah významu slova je souhrn všech podstatných a významných rysů, na které se dá slovo rozložit např. chatrč = obydlí neudržované, zchátralé čím větší počet podstatných rysů, tím větší obsah významu slova

9 Kontrolní otázky 1. Rozlište slova lexikální, lexikálně gramatická a pouze gramatická: oni, deset, kreslit, na, malý, pod, dvojka, tobě, pak, nosil bych, svých, neboli, bum, tam, ať, blízko. 2. Vysvětlete věcný význam slov: kuchař, lékař, automechanik, politik, hudebník. 3. Urči mluvnické významy slov: Obilné klasy šustily dětem nad hlavami.

10 Správné řešení 1. slova lexikální – pak, bum, tam, blízko
slova lexikálně gramatická - oni, deset, kreslit, malý, dvojka, tobě, nosil bych, svých slova gramatická – na, pod, neboli, ať 2. kuchař – vaří studené nebo teplé pokrmy lékař – léčí nemocné pacienty automechanik – opravuje nebo seřizuje auta politik – zabývá se politikou, člen politické strany hudebník – hudební umělec, zabývá se hrou na hudební nástroj 3. obilné – 1. pád; mn. číslo; vzor – mladý klasy – 1. pád; mn. číslo; rod – muž. než.; vzor – hrad šustily – 3. os.; mn. číslo; min. čas; ozn. způsob; rod činný; vid – N; IV. třída; vzor – prosil dětem – 3. pád, mn. číslo; rod – střední; vzor – kuře nad hlavami – 7. pád; mn. číslo; rod – ženský; vzor - žena

11 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google