Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ
Projekt EU – OPVK, projekt číslo:CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_95 Stupeň a typ vzdělávání: první stupeň, druhé období Typická věková skupina: 9 let Metodické doporučení: souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov, děti by měly prokázat správné užití VS a slov příbuzných ve větách, lze využít pracovní listy pro skupinovou práci, připravené správné řešení pro samostatnou kontrolu Ověření v praxi ověřeno dne: Ve třídě: 4. ročník Anotace: vyjmenovaná slova a jejich význam Autor: Mgr. Michaela Vacková Jazyk: český Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávaný výstup: žák zdůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Speciální vzdělávací potřeby: individuální práce dětí s SPU u interaktivní tabule, doplňování, ústní kontrola Klíčová slova: vyjmenovaná slova, příbuzná slova – jejich význam, jejich užití ve větách, předpona vy Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák

2 Vyjmenovaná slova shrnutí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Vacková. Dostupné na

3 Utvoř věty s danými slovy bydlo, bidlo, být, bít, sýra, síra
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Utvoř věty s danými slovy bydlo, bidlo, být, bít, sýra, síra
Neváží si dobrého bydla – živobytí. Dědeček připravil bidla pro slepice a kohouta ve výběhu. Chci být dobrým lyžařem. Nedokázal bych bít svého pejska. Mám k svačině můj oblíbený a dobrý sýr. Síra je prvek žluté barvy, je jedovatá.

5 Doplň vy-, vi- a slova vypiš na linku
__tah, __tat, __borný, __těz, __prodat, __dle, __kýř, __dlička, __mysl, __nout se, __chází, __dět, __robit vi-_______________________________________ _________________________________________ vy-_______________________________________

6 Doplň vy-, vi- a slova vypiš
výtah, vítat, výborný, vítěz, vyprodat, vidle, vikýř, vidlička, výmysl, vinout se, vychází, vidět, vyrobit vi - vítat, vítěz, vidle, vikýř, vidlička, vinout se, vidět vy - výtah, výborný, vyprodat, výmysl, vychází, vyrobit

7 Do vět doplň vhodná slova z rámečku líska, lyska, mýt, mít, líčí, lýčí, my, mi
Na Vltavě jsem viděla plavat ________. Před obědem si musím ________ ruce. Kamarád ______ neustále ______ dobrodružné zážitky. Do školy musím _______ pomůcky. _____se těšíme na školu v přírodě. Na zahradě nám roste keř_______. K moři si vezmu boty z ________.

8 Do vět doplň vhodná slova z rámečku líska, lyska, mýt, mít, líčí, lýčí, my, mi
Na Vltavě jsem viděla plavat lysku. Před obědem si musím mýt ruce. Kamarád mi neustále líčí dobrodružné zážitky. Do školy musím mít pomůcky. My se těšíme na školu v přírodě. Na zahradě nám roste keř líska. K moři si vezmu boty z lýčí.

9 Doplňovačka – shrnutí (výrazy)
m_rná zima, m_š na m_tině, nachom_tnout se, auto ve sm_ku, tuhá z_ma, rozdm_chat oheň, už se m_la, hm_zožravec žere hm_z, odp_kaný trest, plátěný p_tlík, jde klop_tavě, hrajeme na p_kolu, p_chá mě v patě, stále se p_ří, op_lované nehty, p_l limonádu, malý slep_š, slep_š pap_r, nas_pej do krm_tka zrní, os_ková větev, s_novec s_pe, Maruška je s_rotek – os_řela, vzdušný v_r, lidé v_skali, v_ří hnízdo, v_je věnečky z pampelišek, V_t skáče v_š, hradní v_žka, v_dět v_ra na stromě, brouk l_kožrout, babička nedosl_chá, malá l_sinka na ťapce, bl_skavý prsten, bl_zko do školy, stále vzl_kala

10 Správné řešení (výrazy)
mírná zima, myš na mýtině, nachomýtnout se, auto ve smyku, tuhá zima, rozdmýchat oheň, už se myla, hmyzožravec žere hmyz, odpykaný trest, plátěný pytlík, jde klopýtavě, hrajeme na pikolu, píchá mě v patě, stále se pýří, opilované nehty, pil limonádu, malý slepýš, slepíš papír, nasypej do krmítka zrní, osiková větev, synovec sípe, Maruška je sirotek – osiřela, vzdušný vír, lidé výskali, výří hnízdo, vije věnečky z pampelišek, Vít skáče výš, hradní vížka, vidět výra na stromě, brouk lýkožrout, babička nedoslýchá, malá lysinka na ťapce, blýskavý prsten, blízko do školy, stále vzlykala

11 Doplňovačka – shrnutí (ve větách)
Sb_rám letadla, mám modely z b_valé bratrovy sb_rky. Brz_, brz_čko vše dokončím. Večer z_vám a z_vám, to se naz_vám. Žv_kám a přežv_kuji žv_kačku. Mám spálený jaz_k od horkého čaje. B_ty b_dlí v počítači a počítač je jejich ob_dlí, tak mně vysvětloval tatínek, co je to b_t: jedničky a nuly. Dnes malíř b_lí naši kuchyň. Zb_tek barvy není vidět.

12 Doplňovačka – shrnutí (ve větách)
Sbírám letadla, mám modely z bývalé bratrovy sbírky. Brzy, brzičko vše dokončím. Večer zívám a zívám, to se nazívám. Žvýkám a přežvykuji žvýkačku. Mám spálený jazyk od horkého čaje. Bity bydlí v počítači a počítač je jejich obydlí, tak mně vysvětloval tatínek, co je to bit: jedničky a nuly. Dnes malíř bílí naši kuchyň. Zbytek barvy není vidět.

13 Citace: Obrázky: Klipart


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ"

Podobné prezentace


Reklamy Google