Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. (sedmih@vse.cz) Ing. Helena Šuchmanová

2  Předmět seznamuje studenty se základy veřejné ekonomie.  Pozornost je věnována především propojení studované teorie a každodenní praxe v ČR i v zahraničí.  V průběhu semestru studenti zpracovávají zadanou semestrální práci.

3 Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:  1) Vysvětlit, jakými otázkami se zabývá veřejná ekonomie a jaké na ně nabízí odpovědi,  2) Ilustrovat základní pojmy a vybrané teorie veřejné ekonomie na příkladech z ČR i zahraničí,  3) Porozumět systému veřejných financí v České republice,  4) Kriticky hodnotit související dění kolem nás.

4 Karlovy Vary/Praha Přednáška 3.11./10.11.Veřejná ekonomie a veřejné finance. Příčiny vládních zásahů v ekonomice. Veřejné statky. Fiskální politika. Sociální zabezpečení. Teorie veřejné volby. 1.12./24.11.Veřejné výdaje, programy a projekty. Veřejné příjmy – charakteristika, druhy, členění. Úvod do daňové teorie. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha. 15.12./8.12.Rozpočtová soustava a rozpočtový proces. Fiskální federalismus. Financování územních samospráv v ČR.

5  Aktivní účast na přednáškách (max. 15 bodů)  Semestrální práce (max. 35 bodů) ◦ Typ A: Zhodnocení vybraného vládního opatření ◦ Typ B: Stabilizace veřejných rozpočtů - Případová studie konkrétního subjektu  Zkouškový písemný test (max 50 bodů) ◦ Kombinace testových otázek a otázek vyžadující krátkou odpověď ◦ Reakce na otázky vztahující se k článku z denního tisku, propojení teorie a praxe 1

6  Základní: ◦ Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol. Veřejné finance. Praha, ASPI, 2009 – vybrané kapitoly  Doporučená: ◦ Jackson, P.M. a Brown, C.V. Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Eurolex Bohemia, 2003 (vybrané kapitoly) ◦ Průhledný státní rozpočet? Kudy tečou a kam prosakují naše veřejné finance. Transparency international Česká republika. 2006 Dostupné na http://www.transparency.cz/pruhledny-statni- rozpocet-kudy-tecou-prosakuji-nase-verejne-/ http://www.transparency.cz/pruhledny-statni- rozpocet-kudy-tecou-prosakuji-nase-verejne-/

7 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Normativní vs. pozitivní ekonomický přístup

8  jednotlivci jsou ve všech státech neustále ovlivňováni existencí vlády  jak a proč se mění (a jak lze změřit) vládní intervence do ekonomiky v čase a v prostoru? ◦ Indikátory (HDP VS /HDP, VV/HDP, DP/HDP, zaměstnanci VS /zaměstnanost celkem) 2

9 OECD Economic Outlook, Volume 2012 Issue 1 - No. 91 - © OECD 2012

10

11  smíšená ekonomika (mixed economy): ◦ ekonomika, která obsahuje jak soukromé firmy a soukromé ekonomické vztahy, tak státní (vládní) firmy ◦ koexistence soukromého a veřejného sektoru ◦ pluralita vlastnictví –soukromé –veřejné - státní, municipální, komunální apod. dvojí fungování ekonomiky: ◦ tržní –regulováno cenami, cenovými signály ◦ netržní –řízeno veřejnými (státními) zásahy, tj. různými zákony (regulací), daněmi, veřejnými výdaji

12  veřejná ekonomie: ◦ vztahy mezi prvky ekonomického systému, kdy jedním z ekonomických subjektů je stát... ◦ ta část ekonomiky, která se nachází ve veřejném a nikoli soukromém vlastnictví  veřejné finance: ◦ finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty, kdy jedním z nich je stát... ◦ příjmové a výdajové aktivity vlády

13 1. Co se má vyrábět v soukromém sektoru a co ve veřejném sektoru? 2. Jak se má zboží a služby, které nebude vyráběno soukromým sektorem,vyrábět? ◦ veřejná produkce? ◦ veřejné zabezpečování? ◦ ovlivňování výroby v soukromém sektoru? 3. Pro koho se má vyrábět? ◦ zdanění vs. transfery ◦ veřejné statky 4. Jak se uskutečňují kolektivní rozhodnutí? ◦ individuální v. kolektivní rozhodování ◦ „veřejný“ zájem

14  Normativní: ◦ Definování pravidel a principů, které zajistí efektivní fungování veřejné ekonomiky ◦ Určení optimálního rozpočtu na základě předem stanovených podmínek a zkoumání, jak ho lze dosáhnout ◦ Posuzování vhodnosti vládní politiky ◦ Nalezení politiky, která dá optimální výsledky ◦ Problém: neshody v hodnotách

15  Pozitivní: ◦ Vytvoření teorie, která umožní vysvětlit, proč se realizují stávající politiky a předpovědět budoucnost ◦ Analýza následků ◦ Odhad budoucího vývoje ◦ Problémy:  neschopnost přesně odhadnout následky vládní politiky  v rozdíly v názorech na proběhnuvší reakce (neshoda v tom, co se vlastně stalo)

16 1. Tržní selhání a)Veřejné statky 2. Fiskální funkce a)Fiskální politika b)Sociální zabezpečení 3. Vládní selhání

17 Příčiny mikroekonomické makroekonomické mimoekonomické Cíle efektivnost stabilita spravedlnost Funkce vlády alokační stabilizační redistribuční Tržní selhání

18  mikroekonomické ◦ nedokonalá konkurence ◦ veřejný statek ◦ externality ◦ neúplné trhy ◦ informační asymetrie  mimoekonomické ◦ státní paternalismus ◦ nerovnoměrné rozdělení příjmů  makroekonomické ◦ hospodářský cyklus - nezaměstnanost, stagnace HDP, inflace, nerovnováha platební bilance

19 Q P AC QMQM Q2Q2 Q1Q1 0 PMPM P2P2 P1P1 MR D First best (P=MR=MC) Second best (P=AC=regulovaná cena) nedokonalá konkurence = nastane na trhu, kde je nejméně jeden nabízející nebo poptávající dostatečně velký na to, aby ovlivnil cenu 3 MC Monopol a jeho zisk

20  vycházíme ze Samuelsonovy analýzy (The pure theory of public expenditure, 1954)  analýza specifických vlastností statků při spotřebě ◦ Statek, jehož užitky jsou nedělitelně rozprostřeny/poskytovány ve společenství, bez ohledu na to zda je jednotlivec chce nebo nechce konzumovat tzv. nedělitelnost spotřeby = nerivalita ve spotřebě, mezní náklady na dalšího spotřebitele jsou nulové (tj. MC C = 0) ◦ Vyloučit spotřebitele prostřednictvím cenového mechanismu je nemožné nebo příliš drahé – nevylučitelnost spotřebitele a související problém černého pasažéta (free rider)

21 statky soukromé  dělitelnost spotřeby (rivalita spotřebitelů)  vylučitelnost ze spotřeby veřejné  nedělitelnost spotřeby (nerivalita spotřebitelů) ◦ nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele  nevylučitelnost ze spotřeby

22 Vyloučení ProveditelnéNeproveditelné Spotřeba Nerivalitní Smíšené statkyČisté veřejné statky Rivalitní Soukromé statkySmíšené statky Obrana, veřejné osvětlení, základní vzdělání, dálnice

23 Mezní náklady na dalšího spotřebiteleMezní náklady na produkci další jednotky veřejného statku

24 Přetížení náklady způsobené dalším spotřebitelem negativní externalita

25  Neefektivnost soukromého sektoru při zabezpečování veřejných statků Vysvětlení:Je-li poplatek (mostné,mýtné) ve výši p, uskuteční se Qe přejezdů. Jelikož meznínáklady pro majitelemostu jsou nulové,neuskuteční se vdůsledku vybíránípoplatku (Qm-Qe)přejezdů. Celkováztráta se tedy rovnátrojúhelníku Qe-Qm-F.

26  veřejná produkce - pokles významu z důvodů neefektivnosti a nepřizpůsobivosti  veřejné zabezpečování - umožňuje zesílit tlak na pokles nákladů a kvalitní služby 4

27  klasifikace na statky soukromé a veřejné odpovídá ekonomickému členění statků (rivalita a vyloučitelnost);  institucionální klasifikaci odpovídá třídění na statky tržní, polotržní a netržní Zatřiďte tyto statky: -Obrana -Veřejné osvětlení -Základní vzdělání -Mateřská škola VeřejnýSmíšený (přetížení) Soukromý Tržní Polotržní Netržní

28  Jaké je efektivní množství a struktura veřejných statků zabezpečovaných vládou? ◦ Teorie: problém optimální alokace zdrojů – dílčí a všeobecná rovnováha pro čisté veřejné a smíšené veřejné statky je obtížná a nevede k žádaným výsledkům ◦ Praxe: snaha nějak čisté veřejné a smíšené veřejné statky poskytovat, ale přesná alokace zdrojů není teoreticky zjistitelná, takže nastupují odhady, analýza nákladů a přínosů, „dobrovolná směna“ atd.

29 ◦ aktivity, které ovlivňují ostatní ekonomické subjekty, bez toho, aby tyto subjekty platily nebo byly kompenzování za tuto aktivitu, externality existují pokud si společenské náklady a společenské užitky nejsou rovny ◦ pozitivní v. negativní externality ◦ výrobní v. spotřební ◦ lokální v. celoplošné externality  důsledkem existence externalit je alokační neefektivnost: ◦ u negativních externalit je produkované množství vyšší než paretoefektivní, u pozitivních pak nižší 5

30 Příklady?

31  Způsoby řešení externalit: ◦ vládní zásahy:  zákonná omezení činností vyvolávajících negativní externality  pokuty a poplatky (Pigouovské /ekologické/ daně)  dotace při omezování negativních externalit ◦ vládní zásahy s využitím tržního mechanismu: např. obchodovatelná emisní povolení ◦ tržní řešení  internalizace externalit zvětšením ekonomických jednotek (uvnitř nich pak dojde k vzájemné kompenzaci negativních a pozitivních externalit)  společenský postih (Čiň jiným tak, jak chceš, aby oni činili tobě.)  teorie vlastnických práv

32  Poskytuje trh (výrobci) spotřebitelům úplné (dostatečné) informace? Pokud ne: ◦ povinné označování výrobků či výsledků jejich testů (ale pozor na růst nákladů a cen)  Informace jako veřejný statek? (meteorologická služba, dopravní informace)

33 Q P Q I Q N 0 PNPN PIPI DNDN S DIDI A B C

34  Situace, kdy existuje poptávka, ale nikoliv nabídka i když cena kryje průměrné náklady ◦ poskytování půjček (studentské, hypotéční, zemědělské, exportní půjčky atp.) ◦ pojištění (vkladů, povodní, domů v centrech měst, politická rizika)  Ale: nutno rozlišovat mezi poptávkou a koupěschopnou poptávkou

35 ◦ též statky pod ochranou, poručnické statky ◦ vymáhání nucené spotřeby, opak suverenity spotřebitele  lidé se někdy nechovají tak, jak je to v jejich nejlepším zájmu (iracionalita) - nemají dokonalé informace, ocenění vlastního užitku jen jednotlivcem není dostatečným kritériem  kouření, bezpečnostní pásy, přeslazené jídlo, drogy, školní docházka

36  Různá pojetí spravedlivého rozdělování ◦ 1. Přístup založený na schopnostech:  nechť má každý to, co si může na trhu vydělat  nechť má každý to, co si může vydělat na konkurenčním trhu  nechť má každý pouze pracovní důchod  nechť má každý to, co si může vydělat na konkurenčním trhu při rovnosti výchozích podmínek

37 ◦ 2. Utilitární kritéria:  maximalizace celkového blahobytu  maximalizace průměrného blahobytu ◦ 3. Rovnostářská kritéria  rovnost blahobytu  maximalizace blahobytu nejnižší skupiny ◦ 4. Smíšená kritéria  je dána spodní hranice blahobytu, ale jí je nadřazeno pravidlo nadání  Pro seminární práci – principy spravedlonosti příště

38 38 0 100% 80 60 40 20 A B 100% procenta obyvatelstva kumulativně, od nejchudších procenta důchodů kumulativně Giniho koeficient Є <0 ; 1) G = 0 (rovné rozdělení) G => 1 (silně nerovné rozdělení) G je obvykle v rozmezí 0.3 - 0.6 40 60 80

39

40 ◦ nezaměstnanost, ◦ stagnace HDP, ◦ inflace, ◦ nerovnováha platební bilance

41 1. Do jedné věty shrňte návrh opatření uvedený v článku. 2. Uveďte, co je příčinou vládního zásahu ve Vámi vybraném případě. Svoji odpověď vysvětlete a zdůvodněte.

42  mikroekonomické ◦ nedokonalá konkurence ◦ veřejný statek ◦ externality ◦ neúplné trhy ◦ informační asymetrie  mimoekonomické ◦ státní paternalismus ◦ nerovnoměrné rozdělení příjmů  makroekonomické ◦ hospodářský cyklus - nezaměstnanost, stagnace HDP, inflace, nerovnováha platební bilance

43  Alokační  Redistribuční  Stabilizační

44  souvisí s veřejným zabezpečením veřejných statků, s řešením externalit a dalších tržních selhání  Co znamená efektivní alokace ve veřejném sektoru? 6

45  Vilfredo Pareto (1848-1923) – Paretovské optimum:  1. základní věta: Ekonomika je paretovsky optimální, když nikdo si nemůže polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil - stav všeobecné rovnováhy.  2. základní věta: Každý bod na křivce užitkových možností může být dosažen přerozdělením zdrojů a následným působením tržních mechanismů.

46 ◦ Bod E: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání ◦ Bod E 1 : Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání a po přerozdělení zdrojů ◦ Lze najít i body pro dílčí paretovské zlepšení, redistribuci či vládní selhání

47  Trh distribuuje příjmy bez ohledu na spravedlnost - nevnímá ji  Principy solidarity, sociálního cítění, charity

48  Příjmové - daně  Výdajové – transfery, dotace  Daňově transferový mechanismus kombinuje ◦ progresivní zdanění vysokých příjmů s ◦ dotacemi domácnostem s nízkými příjmy nebo ◦ zdanění luxusního zboží s ◦ dotacemi zboží pro obyvatelstvo s nízkými příjmy

49  Soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů  Co je to sociální událost? ◦ Stáří, invalidita, smrt rodinného příslušníka, narození dítěte, těhotenství, nemoc, úraz,...

50 Uzší pojetíŠirší pojetí  Důchodové zabezpečení  Sociální služby  Péče o zdraví  Zabezpečení ◦ Při nemoci a úrazu ◦ V těhotenství a mateřství ◦ Při výchově dětí ◦ Ve stáří ◦ Při ztrátě rodinného příslušníka ◦ Při ztrátě zaměstnání Tzv. Systém sociální ochrany

51 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=CH_06_2010_XLS

52 http://www.vupsv.cz/index.php?p=economic_social_indicators&site=default ČR

53 http://www.vupsv.cz/index.php?p=economic_social_indicators&site=default

54 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=CH_06_2010_XLS

55 Nástroje: ◦ fiskální  veřejné výdaje  veřejné příjmy  způsob financování deficitu ◦ měnové (jimi se zabývá měnová teorie), např:  povinné rezervy  diskontní sazba  operace na volném trhu

56 ◦ Soušást hospodářské politiky ◦ Slouží k ovlivňování agregátní poptávky a agregátní nabídky s cílem vyvlola žádoucí a potlačit nežádoucí účinky na celkovou produkci (HDP), zaměstnanost a ceny ◦ Probíhá pouze na centrální úrovni (úrovni státního rozpočtu)

57 ◦ Cílem je zajistit dostatek finančních zdrojů k financování veřejných výdajů ◦ Rozhoduje o prioritách, tj. na co mají být prostředky použity ◦ Probíhá na úrovni všech veřejných rozpočtů

58 Rozpočtová politikaFiskální politika Teoretická východiska Klasické financeKeynesiánské (funkční) finance ZaměřeníRealizace alokační a redistribuční funkce Makroekonomická stabilita a stimulace Kompetentní subjekty Ministerstvo financíVláda Vztak k rozpočtuVyrovnanost je prioritou Vyrovnanost nemusí být prioritou Vztah k veřejným výdajům Celkové výdajeVýdaje bez transferů Vztah k veřejným příjmům Celkové daněTzv. čisté daně, tj. celkévé daně bez transferů Co jsou to transfery? Prostředky poskytované s určitým cílem různým subjektům, proti kterým neexistuje protiplnění. Projev principu neekvivalence.

59  Záměrná diskreční opatření ◦ Jednorázová rozhodnutí  Uveďte příklad ◦ Vestavěné stabilizátory  Opatření zabudovaná na delší dobu  Působí na výdaje a příjmy rozpočtu  Příklady:  Progresivní daně  Podpora v nezaměstnanosti 7

60  Agregátní poptávka = spotřeba +investice+vládní výdaje (bez transferů) + čistý export  Co může vláda udělat? ◦ Zvýšit vládní výdaje = fiskální expanze ◦ Snížit daně → vzroste disponibilní důchod → vzroste spotřeba a/nebo investice = fiskální expanze ◦ Snížit výdaje = fiskální restrikce ◦ Zvýšit daně → klesne dislponibilní důchod → klesne spotřeba a/nebo investice = fiskální restrikce

61  Uveďte jakou fiskální funkci vlády dané opatření plní. Jedno opatření může plnit i několik funkci. Svoji odpověď vysvětlete. ◦ alokační = stát produkuje nebo zajišťuje realizaci určitých statků a služeb ◦ stabilizační = regulace hospodářského cyklu ◦ redistribuční = redistribuce příjmů mezi skupinami obyvatel, aby byla zvýšena spravedlnost ve společnosti (daňově transferový mechanismus, progresivní daně a financování veřejných statků, zdanění luxusního a dotace nezbytného zboží)

62  omezené informace  podstata demokratické (většinové) vlády  obtížnost předvídání důsledků státních zásahů  obtížnost jasného vymezení cílů vládní politiky  obtíže s implementací - omezená možnost kontroly subjektů a organizací veřejného sektoru  byrokracie jako vrstva profesionálů je drahá - transakční náklady mohou převýšit přínos vládního zásahu  politikové usilují o maximalizaci svého užitku - to může být zdrojem poškozování společnosti - uspokojování skupinových zájmů, lobby

63

64 1. Mechanismus rozdělování zdrojů ve veřejném sektoru 2. Chování typických voličů a většinový hlasovací systém 3. Politika a ekonomie 4. Teorie byrokracie  veřejná produkce vs. veřejné zabezpečování  příčiny neefektivnosti  státní správa – (ne)efektivnost, cíle a vliv

65 V soukromém sektoru se zdroje alokují pomocí „peněžních hlasů“ Ve veřejném sektoru se zdroje alokují pomocí veřejné volby - kolektivním hlasováním Veřejná volba (public choice): disciplína, která se zabývá aplikací ekonomické teorie na analýzu „netržního“/politického/ chování Problémy alokace ve veřejném sektoru: problém projevování preferencí voličů problém rozdílných názorů při agregaci preferencí

66  Soukromý zájem - jednotlivec maximalizuje svoje užitky za pomoci racionálního užívání zdrojů (homo economicus)  Veřejný zájem (= kolektivní potřeby) – intuitivně zřejmý, ale při podrobném studiu se začne rozkládat na různě propojené zájmy skupin nebo jednotlivců ◦ Často je idealizován - v ideologiích a teoriích státu

67  Dva klíčové problémy, kterým se PCH věnuje: ◦ Jak agregovat jednotlivé preference ve skupině? ◦ K jakému cíli agregovaná rozhodnutí směrovat?

68

69

70 Poznámka: N – počet voličů Pramen: zpracováno na základě Hyman (1999), vlastní schéma

71 Paretovské optimum v tržní ekonomice se selháním trhu: Bod E: Výsledek čistého laissez faire v tržní ekonomice se selháním trhu. Při kolektivních akcích se může důchod každého zvyšovat s tím, jak se společnost pohybuje z bodu E k hranici důchodových možností.

72  Tři výsledky kolektivní akce: ◦ E: Bod laissez faire. E→P: Každý si polepší. E→W: Vládní selhání (každý si pohorší). E→R: Efekt přerozdělení (odnětí zdrojů skupině B a jejich postoupení skupině A.

73  Jednohlasná shoda: ◦ Předpoklad: Každá osoba musí souhlasit s každým rozhodnutím. ◦ Důsledek: Nikdo si nemůže pohoršit. Vyjdeme-li z E, musí všechny výsledky rozhodnutí ležet v oblasti EXY.

74  Většinové pravidlo: ◦ Většinová skupina bude hlasovat pro zlepšení vlastního důchodu:  Například:  E→L – paretovské zlepšení výhodné pro všechny  E→N – zvýhodnění slupiny A  E→M – největší zvýhodnění skupiny A, které ale poškodí skupinu B méně než situace EN

75  Většinové pravidlo: ◦ Hlasuje se vždy o dvou variantách, vítězná varianta postupuje do dalšího kola ◦ Pokud neplatí axiom tranzitivity – hlasovací paradox (pořadí hlasování může ovlivnit výsledek)  Pluralitní hlasování: ◦ Volič přidělí body podle pořadí, body se sečtou, vítězí variana s nejmenším počtem bodů  Hlasování na základě přidělování bodů: ◦ Volič rozdělí 100 bodů mezi jednotlivé varianty, vítězí varianta s největším počtem bodů

76  Rozhodování typického voliče o jím poptávaném množství zabezpečovaných veřejných statků je ovlivňováno: ◦ jeho individuálními preferencemi ◦ výší jeho příjmů ◦ typem daňového systému (progresivní, paušální)

77  Cyklické hlasování, hlasovací (Condorcetův) paradox ◦ vzniká, pokud žádný jednotlivý program nemůže docílit většinu proti všem ostatním programům ◦ podmínka: nejméně 3 voliči, 3 alternativy 1. voličA>BaB>Ctj. pořadí A, B, C 2. voličC>AaA>Btj. pořadí C, A, B 3. voličB>CaC>Atj. pořadí B, C, A

78 ◦ Neexistuje takový volební systém, který by vedl ke kolektivnímu rozhodnutí za splnění těchto podmínek:  byl by demokratický (nediktátorský),  nezávisel by na množství a pořadí variant,  byl by založen na rozhodnutí jedince bez restrikce jeho preferovaného pořadí variant,  byl by založen na nezávislém a racionálním rozhodování každého jednotlivce,  byla by zachována Paretova optimalita.

79 ◦ Politické strany neusilují o uvedení společnosti do stavu Paretovského optima; každá usiluje o maximalizaci počtu voličských hlasů. Zásadní otázkou potom je, zda soutěž mezi stranami vede k Paretovskému optimu.

80  Volič – medián: ◦ Zaujme-li jeden z kandidátů strategii různou od x m, může jeho protivník zaujmout pozici blíže k mediánu a tak zvítězit = "konvergence kandidátů" k ideálnímu bodu "voliče-mediána" je speciálním případem následující věty »»

81 ◦ Analogicky lze popsat chování 2 politických stran  Vysvětlivky:  G 1 - návrh strany S 1  G 2 - návrh strany S 2  G m - preference voliče mediána  G 1 * - návrh strany S 1 v dalším období  G 2 * - návrh strany S 2 v dalším období

82  Proč voliči hlasují? (neznalost, odpovědnost, ovlivnit jiné)  Vliv zájmových skupin na rozhodování: ◦ voličů (ovlivňování médií, voličů, minimalizace volebních nákladů vybraných voličů) ◦ politiků (financování stran a volebních kampaní, expertní posudky, ovlivňování voličů)  Zájmové skupiny mohou prosadit své cíle proto, že pro jednotlivé daňové poplatníky by byla obrana proti těmto skupinám příliš nákladná

83  Altruistický politik? ◦ Politik se chová jako monopolista – v období po volbách není pravděpodobnost jeho znovuzvolení příliš závislá na jeho reakci na priority voličů a jeho odvolání není možné nebo pravděpodobné.

84 A. Veřejná produkce vs. veřejné zabezpečování – viz předchozí téma ◦ veřejná produkce - neefektivnost a nepřizpůsobivost ◦ veřejné zabezpečování – možnost konkurence => tlak na náklady a kvalitu ◦ alternativní způsoby zajišťování veřejných statků  uzavírání smluv o zajištění veřejných statků  kupónové modely B. Příčiny neefektivnosti ◦ organizační motivace (neexistence bankrotu, nekonkurence) ◦ individuální motivace: (systém odměňování, stálost zaměstnání)

85 C. Státní správa ◦ odlišnost vládních administrativních činností oproti soukromým výrobním aktivitám spočívá v:  problémech s měřením výkonnosti  cílech veřejných podniků  nejasném vztahu mezi vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky ◦ Hlavní cíle byrokracie:  zvětšování svěřeného úřadu  vyhýbání se riziku (nejasná odpovědnost, kolektivní rozhodování) ◦ Pozice vládní byrokracie je podpořena:  dokonalejší informovaností (vzhledem k informacím politiků)  možností ovlivňovat politická rozhodnutí (předkládáním různých alternativ či limitů)  Reforma byrokracie: zvýšení konkurence, změna politických a ústavních principů

86

87  povinnost používat bezpečnostní pásy v automobilech  limity pro výfukové plyny z automobilů  národní obrana  podpora v nezaměstnanosti  povinné pojištění vkladů  obnova městských částí  poštovní služba  zákaz narkotik  regulace nájemného

88  V mld. Kč  Pramen: Tabulka z textu č. 2, http://domaci.ihned.cz/c1-46223510- sest-kritickych-mist-rozpoctu-kalousek- veri-ze-pomohou-penize-z-bruselu

89  vybudování parku financované zvýšením daně z nemovitostí  vybudování parku financované darem bohatého filantropa, město získá potřebný pozemek vyvlastněním  zvýšení výdajů na léčbu rakoviny plic financované zvýšením daní na cigarety  zvýšení výdajů na léčbu rakoviny plic financované ze státního rozpočtu  nahrazení systému dotací k cenám zemědělských produktů přímou finanční podporou farmářů  ochrana automobilového průmyslu před levným dovozem zavedením kvót na dovozy automobilů  zvýšení dávek sociálního pojištění, financované zvýšením daně ze mzdy  zrušení regulace nájemného

90  národní obrana  sociální pomoc  úroky z veřejného dluhu  pojištění v nezaměstnanosti  administrativa a soudy  kontrola znečištění  základní výzkum

91 náklady na vyloučení vysokénízké spotřeba dělitelná nedělitelná Úkol č. 5: Do grafu doplňte následující statky a vysvětlete své rozhodnutí. Co to znamená pro způsob jejich spotřeby a poskytování?

92 Pramen: Savas, E.S.: Privatizing the public sector. Chatham, Nj: Chatham House Publishing, 1982, str. 34


Stáhnout ppt "Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google