Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice"— Transkript prezentace:

1 Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice

2 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Závěrečná práce V závěrečná práci autor podává písemnou formou obraz o úrovni svých znalostí, o schopnosti řešit daný problém, o přehledu prací publikovaných ve sledované oblasti a o způsobu myšlení a vyjadřování Autor by měl dbát na srozumitelnost výkladu, jednotlivé kapitoly i prezentace výsledků řečení a výzkumu by měly mít logickou návaznost, popis řešeného problémy by měl mít gradaci. Zřetelně by měly být odděleny výsledky vlastního výzkumu a řešení od výsledků převzatých z literatury. Všechna použita literatura by měla být důsledně citována Samozřejmostí je požadavek na maximální pečlivost, dodržení všech typografických norem a pravidel, slohovou a gramatickou správnost Práce by měla být napsána v trpném rodě nebo v 1. osobě jednotného čísla. Používání množného čísla zpochybňuje vlastní autorství.

3 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Základní dokumenty ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of thesis and similar documents. ČSN ISO 7144 ( ) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut,   Rozhodnutí děkana č. 21/2003 Pravidla zadání diplomové / bakalářské práce a jejího vypracování. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2003.

4 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Termíny a definice ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of thesis and similar documents. ČSN ISO 7144 ( ) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut,   není jenom disertace Dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo kvalifikace. Národní poznámka: V České republice je disertace předkládána též na podporu získání vědeckopedagogické hodnosti

5 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Závěrečné práce Bakalářské práce Diplomové práce Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce

6 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Závěrečné práce Bakalářské práce Diplomové práce Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce Laboratorní protokoly Referáty Semestrální práce Ročníkové práce Práce SVOČ a STOČ

7 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Členění Úvodní část Hlavní textová část Přílohy Závěrečná část

8 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Úvodní část Rozhodnutí děkana č. 21/2003 Přední deska Titulní strana Zadání závěrečné práce Prohlášení studenta o samostatném zpracování Anotace Obsah Seznam použitých zkratek, značek, termínů a jiného označení

9 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Úvodní část ČSN ISO 7144 ( ) Předmluva Seznam ilustrací a tabulek Slovník Poznámky: 1. Zadání práce ve většině případů chybí, což stěžuje práci oponenta při jejím hodnocení 2. Doporučení aplikovat přiměřeně

10 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Text ČSN ISO 5966 ( ) Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha : Český normalizační institut,   ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, Hlavní text včetně ilustrací a tabulek Seznam použité literatury

11 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Hlavní text Úvod Přehled o současném stavu bádání v dané problematice Metodika řešení Výsledky řešení a jejich zhodnocení Závěr

12 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Typografická úprava Rozhodnutí děkana 21/2003 Písmo Times New Roman Velikost 12 – 14 dpi Okraje 30 – 35 mm Řádkování 1,5 ČSN ISO 2145 Nadpisy kapitol - za číslem kapitoly se nepíše tečka za textem nadpisu se nepíše tečka text se nepodtrhává text nadpisu lze zvýraznit tučně a písmem o větší velikosti od předcházejícího textu se doporučuje jej oddělit prázdným řádkem Příklad 1 Hlavní kapitola 1.3 Oddíl Pododdíl

13 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Ilustrace - obrázky Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky a pod. ČSN ISO 5966 ( ) Popis ilustrace - popis ilustrace se skládá z jednotného označení Obrázek nebo zkratky Obr., pořadového čísla, pomlčky a popisného textu - je umístěn pod obrázkem - je vystředěn vzhledem k obrázku - je seskupen s obrázkem Je-li ilustrace převzata, je nutné citovat pramen Všechny popisy na ilustraci musí být v jazyce závěrečné práce

14 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Ukázka Obrázek Pohled na hory Odkaz na ilustraci na obrázku 1.2 je zřetelně ... psáno s malým „o“

15 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Ukázka Ym xm Y0 Y

16 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Grafy ČSN Technické výkresy. Kreslení diagramů. Praha : Ústav pro normalizaci a měření Pro kreslení grafických závislostí na počítači lze využít tabulkových a grafických editorů nebo jiných programových produktů (EXCEL, MATLAB, STATISTICA, MATHEMATIKA aj.). Tyto editory umožňují „kreslit“ dvou i trojrozměrné závislosti, vytvářet potřebné souřadnicové sítě a grafy popisovat. Grafické závislosti můžeme rozdělit do čtyř skupin: a) ilustrační grafy; b) grafy zobrazující teoretické závislosti; c) grafy prezentující experimentální závislosti; d) kombinace b, c

17 Teoretické závislosti
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Teoretické závislosti rozměr veličiny se neumísťuje do žádných závorek

18 Experimentální závislosti
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Experimentální závislosti

19 Experimentální závislosti
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Experimentální závislosti

20 Kombinované závislosti
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Kombinované závislosti

21 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Tabulky ČSN ISO 5966 ( ) Popis tabulky - popis tabulky se skládá z jednotného označení Tabulka nebo zkratky Tab., pořadového čísla, pomlčky a popisného textu - je umístěn nad tabulkou - je vystředěn vzhledem k tabulce - je seskupen s tabulkou Odkaz na tabulku … jak je uvedeno v tabulce 3.1 … psáno s malým „t“

22 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Příklad Tabulka 1.2 – Výsledky pokusů

23 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Vzorce Ve všech textových editorech je k dispozici nástroj pro psaní vzorců ČSN ISO 31-0 ( ) Veličiny a jednotky - část 0: Všeobecné zásady. Praha : Český normalizační institut ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Praha : Český normalizační institut ČSN ISO 1000 ( ) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. Praha : Český normalizační institut

24 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Umístění a) vzorec (číslo) b) zarovnání doleva k začátku odstavce zarovnání na levý okraj textu zarovnání na střed textu okraj textu okraj textu

25 Citace – základní dokumenty
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Citace – základní dokumenty ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure. ISO 690-2:2000 Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. ČSN ISO 690 ( ) Dokumentace - Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut ČSN ISO ( ) Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut Dobře je zpracována webovská stránka s mnoha ilustrativními příklady

26 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Terminologie ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure. ČSN ISO 690 ( ) Dokumentace - Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut Použitá terminologie je ovlivněna bývalou československou normou ČSN Bibliografické citace z roku 1970. citations odkazy

27 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Struktura autor - název - nakladatelské údaje - rozsah - standardní číslo

28 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Autor - píše se v pořadí příjmení a jméno nebo příjmení a zkratka jména - příjmení se píše celé velkými písmeny - jméno se píše s počátečním velkým písmenem - příjmení a jméno se oddělují čárkou a mezerou Příklad: VOPRŠÁLEK, Josef VOPRŠÁLEK, J.

29 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Více autorů - autoři se oddělují čárkou a mezerou, nebo podle navrhované novely středníkem a mezerou - je-li autorů více než dva, pak (pokud to nezpůsobí nejednoznačnost) lze uvést jenom prvního a ostatní nahradit zkratkou aj. (v češtině) nebo et al. (v angličtině) - dva posledně uvádění autoři se mohou oddělit i spojkou a (v češtině) nebo and (v angličtině) - za posledním autorem se píše tečka Příklad: VOPRŠÁLEK, J.; NOVÁK, F. a KOCOUREK, Z. VOPRŠÁLEK, Josef; NOVÁK, Filip; KOCOUREK, Zdeněk. Pozn.: Za autorem nebo seznamem autorů se již nepíše dvojtečka!!!

30 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Název monografie - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je šikmý (italic) - nakladatel ve tvaru místo vydání : název nakladatelství (oddělovačem mezi těmito údaji je mezera, dvojtečka, mezera) ukončený čárkou - řez písma je (dále také) normální - rok vydání ukončený tečkou - počet stran ve tvaru číslo a zkratka s. - ISBN ukončený tečkou Příklad: NOVÁK, J.; SMETANA, Z. Svět zvířat. Praha : SNTL, s. ISBN

31 Název článku v časopisu
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Název článku v časopisu - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je normální (tím se odlišuje od monografie) - celý nezkrácený název časopisu, nebo jeho definovaná nebo užívaná zkratka ukončený čárkou - řez písma je šikmý (italic) - rok, ročník (je-li uváděn) a číslo vzájemně odděleny čárkou a mezerou a ukončeny čárkou a mezerou - čísla stránek ve tvaru zkratka s. (v češtině) nebo p. (v angličtině), číslo první stránky, oddělovače mezera, pomlčka a mezera a číslo poslední stránky ukončeno tečkou - ISSN ukončený tečkou Příklad: NOVÁK, K. Řízení soustav. Automatizace, 1994, č. 10, s ISSN

32 Název článku v sborníku
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Název článku v sborníku - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je normální (tím se odlišuje od monografie) - název sborníku začíná zkratkou In a pokračuje celý nezkrácený název ukončený čárkou, řez písma názvu je šikmý (italic) - u sborníku z konference se uvádí místo konání konference a datum konání konference ukončený tečkou - nakladatel ve tvaru: místo vydání : název nakladatelství (oddělovačem mezi těmito údaji je mezera, dvojtečka, mezera) ukončený čárkou - rok vydání ukončený čárkou - čísla stránek ve tvaru zkratka s. (v češtině) nebo p. (v angličtině), číslo první stránky, oddělovače mezera, pomlčka a mezera a číslo poslední stránky ukončeno tečkou - ISBN ukončený tečkou Příklad: JEŽEK, Z. a JANEK, O. Řízení kolony. In Zborník V. medzinárodná konferencia Počítače v praxi, Trebišov, Košice : Elfa, 2002, s. 25 – 28, ISBN

33 Elektronické publikace
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Elektronické publikace - za názvem publikace se uvádí v hranatých závorkách druh nosiče [online, CD-ROM, magnetická páska, disk] - u online dokumentů se uvádí za datem vydání datum citace umístěný do hranatých závorek ve tvaru [cit. datum] - na závěr se u online dokumentů uvádí ISBN nebo ISSN - dostupnost nebo přístup uvedením fráze Dostupné v nebo Dostupné na a uvedením příslušného zdroje. Internetové a WWW adresy se uvádějí v lomených závorkách <adresa>. Adresa je od předcházejícího textu oddělena dvojtečkou a mezerou. - v případě osobního sdělení elektronickou poštou se na konci citace uvádí text Osobní komunikace.

34 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Příklady: McCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyklopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Stewart, c1993, ISBN Journal of Technology Education [online]. Blaqcksburg (Va) : Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989 [cit. 15. března 1995]. Půlročník. Dostupné na Internetu: <gopher://borg.lib.vt.edu:edu:70/1/jte>. ISSN CARROL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinto ed 2.2. Dortmund (Německo) : WindSpiel. November 1994 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < PRITCHARD, S. Your Request for Information about ISO Standards [online]. Message to: Marget Morrison. 18 February 1995 [cit. 3. března 1995]. Osobní komunikace.

35 Soupis citací (seznam literatury) a odkazy
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Soupis citací (seznam literatury) a odkazy Jsou tři možné varianty: a) citace jsou seřazeny podle pořadí prvního odkazu v textu (metoda číselných citací). Potom jsou v tomto pořadí očíslovány pořadovými čísly, která jsou ukončena tečkou a mezerou. Příklad: 1. JEŽEK, Z. …… 2. NOVÁK, O.; …….. Odkaz v textu je pak uváděn tímto pořadovým číslem formou horního indexu. Příklad: ….. jak uvádí Novák 2 ….. ….. první aplikace v automatizaci jsou uvedeny v 5,9,10

36 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce b) citace jsou seřazeny podle pořadí prvního odkazu v textu. Potom jsou v tomto pořadí očíslovány pořadovými čísly, která jsou umístěna do hranatých závorek a ukončena mezerou. Příklad: [12] POSPÍCHAL, J. ……. Odkaz v textu je pak uváděn tímto pořadovým číslem, které je rovněž umístěno v hranatých závorkách. Příklad: …. podle Nováka [25] …. …. v práci [14] je odvozen vztah ….

37 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce c) citace jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora (metoda prvního prvku a data). V tomto případě se mezi autora, resp. seznam autorů a název publikace vkládá rok vydání ukončený tečkou. Je-li od jednoho autora více citací, pak se rozlišují ještě přidáním malého písmena. Příklad: NOVÁK, J Teplo. …… Odkaz v textu je pak ve formě příjmení a rok vydání umístěný v hranatých závorkách. Příklad: …. jak bylo prozkoumáno [Ježek, 1956] …. …. jak uvádí Novák [1999] …. …. podle Pospíchala [2001a, 2001c] ….

38 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Přílohy Slouží k umístění podrobnějších informací a výsledků, které byly v hlavním textu jenom shrnuty, např. rozsáhlé tabulky, doplňující ilustrace a grafy, podrobné odvození matematických vztahů, výpisy programů aj. Každá příloha tvoří samostatný celek a začíná na nové stránce. Pro identifikaci se používají velká písmena počínaje písmenem A, které se uvádějí za slovem „Příloha“.

39 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Závěrečná část Rozhodnutí děkana č. 21/ zadní deska - CD ROM s digitální verzi závěrečné práce ČSN ISO rejstřík - další dodatkový materiál

40 Několik poznámek závěrem
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Několik poznámek závěrem - formální úprava vyjadřuje schopnost autora prezentovat výsledky své práce přijatelnou písemnou formou - nedostatky by neměly být omlouvány krátkosti času, který zbyl autorovi na zpracování - výborné hodnocení znamená i výborná typografická úprava s respektováním všech doporučení norem a pravidel Doporučení - zakoupit příslušné normy do fakultní knihovny, nebo i do příručních knihoven kateder

41 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Odkazy BRATKOVÁ, E. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [on line]. Praha : Karlova Univerzita; Filosofická fakulta; Ústav informačních studií a knihovnictví, [cit ]. Dostupné na: < 2. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN POSTLER, M. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. Praha : Vysoká škola ekonomická; fakulta mezinárodních vztahů, s. ISBN FARANA, R.; SMUTNÝ, L.; VÍTEČEK, A.; VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Fakulta strojní; Katedra automatizační techniky a řízení, s. ISBN X. 5. Zásady psaní odborných textů [on line]. Pardubice : Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická; Katedra řízení procesů a výpočetní techniky, [cit ]. Dostupné na: <

42 Katedra řízení procesů
a výpočetní techniky Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice"

Podobné prezentace


Reklamy Google