Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice

2 Závěrečná práce Katedra řízení procesů a výpočetní techniky V závěrečná práci autor podává písemnou formou obraz o úrovni svých znalostí, o schopnosti řešit daný problém, o přehledu prací publikovaných ve sledované oblasti a o způsobu myšlení a vyjadřování. Autor by měl dbát na srozumitelnost výkladu, jednotlivé kapitoly i prezentace výsledků řečení a výzkumu by měly mít logickou návaznost, popis řešeného problémy by měl mít gradaci. Zřetelně by měly být odděleny výsledky vlastního výzkumu a řešení od výsledků převzatých z literatury. Všechna použita literatura by měla být důsledně citována. Samozřejmostí je požadavek na maximální pečlivost, dodržení všech typografických norem a pravidel, slohovou a gramatickou správnost. Práce by měla být napsána v trpném rodě nebo v 1. osobě jednotného čísla. Používání množného čísla zpochybňuje vlastní autorství. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

3 Základní dokumenty Katedra řízení procesů a výpočetní techniky ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of thesis and similar documents. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1996. Rozhodnutí děkana č. 21/2003 Pravidla zadání diplomové / bakalářské práce a jejího vypracování. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2003. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

4 Termíny a definice Katedra řízení procesů a výpočetní techniky ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of thesis and similar documents. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1996. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce není jenom disertace Dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo kvalifikace. Národní poznámka: V České republice je disertace předkládána též na podporu získání vědeckopedagogické hodnosti

5 Závěrečné práce Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Bakalářské práce Diplomové práce Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

6 Závěrečné práce Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Bakalářské práce Diplomové práce Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Laboratorní protokoly Referáty Semestrální práce Ročníkové práce Práce SVOČ a STOČ

7 Členění Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Úvodní část Hlavní textová část Přílohy Závěrečná část Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

8 Úvodní část Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Rozhodnutí děkana č. 21/2003 Přední deska Titulní strana Zadání závěrečné práce Prohlášení studenta o samostatném zpracování Anotace Obsah Seznam použitých zkratek, značek, termínů a jiného označení Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

9 Úvodní část Katedra řízení procesů a výpočetní techniky ČSN ISO 7144 (01 0161) Předmluva Seznam ilustrací a tabulek Slovník Poznámky: 1. Zadání práce ve většině případů chybí, což stěžuje práci oponenta při jejím hodnocení 2. Doporučení aplikovat přiměřeně Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

10 Text Katedra řízení procesů a výpočetní techniky ČSN ISO 5966 (01 0173) Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha : Český normalizační institut, 1995. ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, 1997. ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1997. Hlavní text včetně ilustrací a tabulek Seznam použité literatury Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

11 Hlavní text Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Úvod Přehled o současném stavu bádání v dané problematice Metodika řešení Výsledky řešení a jejich zhodnocení Závěr Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

12 Typografická úprava Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Rozhodnutí děkana 21/2003 PísmoTimes New Roman Velikost12 – 14 dpi Okraje 30 – 35 mm Řádkování1,5 Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce ČSN ISO 2145 Nadpisy kapitol - za číslem kapitoly se nepíše tečka - za textem nadpisu se nepíše tečka - text se nepodtrhává - text nadpisu lze zvýraznit tučně a písmem o větší velikosti - od předcházejícího textu se doporučuje jej oddělit prázdným řádkem Příklad1 Hlavní kapitola 1.3 Oddíl 1.3.2 Pododdíl

13 Ilustrace - obrázky Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky a pod. ČSN ISO 5966 (01 0173) Popis ilustrace - popis ilustrace se skládá z jednotného označení Obrázek nebo zkratky Obr., pořadového čísla, pomlčky a popisného textu - je umístěn pod obrázkem - je vystředěn vzhledem k obrázku - je seskupen s obrázkem Je-li ilustrace převzata, je nutné citovat pramen Všechny popisy na ilustraci musí být v jazyce závěrečné práce Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

14 Ukázka Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Obrázek 1.2 - Pohled na hory Odkaz na ilustraci -... na obrázku 1.2 je zřetelně... psáno s malým „o“

15 Ukázka Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce YmYm x m Y 0 YY

16 Grafy Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce ČSN 01 3180 Technické výkresy. Kreslení diagramů. Praha : Ústav pro normalizaci a měření. 1982. Pro kreslení grafických závislostí na počítači lze využít tabulkových a grafických editorů nebo jiných programových produktů (EXCEL, MATLAB, STATISTICA, MATHEMATIKA aj.). Tyto editory umožňují „kreslit“ dvou i trojrozměrné závislosti, vytvářet potřebné souřadnicové sítě a grafy popisovat. Grafické závislosti můžeme rozdělit do čtyř skupin: a) ilustrační grafy; b) grafy zobrazující teoretické závislosti; c) grafy prezentující experimentální závislosti; d) kombinace b, c

17 Teoretické závislosti Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce rozměr veličiny se neumísťuje do žádných závorek

18 Experimentální závislosti Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

19 Experimentální závislosti Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

20 Kombinované závislosti Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

21 Tabulky Katedra řízení procesů a výpočetní techniky ČSN ISO 5966 (01 0173) Popis tabulky - popis tabulky se skládá z jednotného označení Tabulka nebo zkratky Tab., pořadového čísla, pomlčky a popisného textu - je umístěn nad tabulkou - je vystředěn vzhledem k tabulce - je seskupen s tabulkou Odkaz na tabulku … jak je uvedeno v tabulce 3.1 … Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce psáno s malým „t“

22 Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Tabulka 1.2 – Výsledky pokusů Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Příklad

23 Vzorce Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Ve všech textových editorech je k dispozici nástroj pro psaní vzorců ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - část 0: Všeobecné zásady. Praha : Český normalizační institut. 1994. ČSN ISO 31-11 (01 1300) Veličiny a jednotky - část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Praha : Český normalizační institut. 1999. ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. Praha : Český normalizační institut. 1997. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

24 Umístění Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce a) vzorec(číslo) b) vzorec(číslo) zarovnání doleva k začátku odstavce zarovnání na střed textu zarovnání na levý okraj textu okraj textu

25 Citace – základní dokumenty Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure. ISO 690-2:2000 Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut. 1996. ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut. 2000. Dobře je zpracována webovská stránka s mnoha ilustrativními příklady http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.cs.

26 Terminologie Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut. 1996. Použitá terminologie je ovlivněna bývalou československou normou ČSN 01 0197 Bibliografické citace z roku 1970. odkazy citations

27 Struktura Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - autor - název - nakladatelské údaje - rozsah - standardní číslo Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

28 Autor Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - píše se v pořadí příjmení a jméno nebo příjmení a zkratka jména - příjmení se píše celé velkými písmeny - jméno se píše s počátečním velkým písmenem - příjmení a jméno se oddělují čárkou a mezerou Příklad:VOPRŠÁLEK, Josef VOPRŠÁLEK, J. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

29 Více autorů Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - autoři se oddělují čárkou a mezerou, nebo podle navrhované novely středníkem a mezerou - je-li autorů více než dva, pak (pokud to nezpůsobí nejednoznačnost) lze uvést jenom prvního a ostatní nahradit zkratkou aj. (v češtině) nebo et al. (v angličtině) - dva posledně uvádění autoři se mohou oddělit i spojkou a (v češtině) nebo and (v angličtině) - za posledním autorem se píše tečka Příklad:VOPRŠÁLEK, J.; NOVÁK, F. a KOCOUREK, Z. VOPRŠÁLEK, Josef; NOVÁK, Filip; KOCOUREK, Zdeněk. Pozn.: Za autorem nebo seznamem autorů se již nepíše dvojtečka!!! Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

30 Název monografie Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je šikmý (italic) - nakladatel ve tvaru místo vydání : název nakladatelství (oddělovačem mezi těmito údaji je mezera, dvojtečka, mezera) ukončený čárkou - řez písma je (dále také) normální - rok vydání ukončený tečkou - počet stran ve tvaru číslo a zkratka s. - ISBN ukončený tečkou Příklad: NOVÁK, J.; SMETANA, Z. Svět zvířat. Praha : SNTL, 1988. 328 s. ISBN 80-55-25876-6. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

31 Název článku v časopisu Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je normální (tím se odlišuje od monografie) - celý nezkrácený název časopisu, nebo jeho definovaná nebo užívaná zkratka ukončený čárkou - řez písma je šikmý (italic) - rok, ročník (je-li uváděn) a číslo vzájemně odděleny čárkou a mezerou a ukončeny čárkou a mezerou - čísla stránek ve tvaru zkratka s. (v češtině) nebo p. (v angličtině), číslo první stránky, oddělovače mezera, pomlčka a mezera a číslo poslední stránky ukončeno tečkou - ISSN ukončený tečkou Příklad: NOVÁK, K. Řízení soustav. Automatizace, 1994, č. 10, s. 258 - 262. ISSN 3689-9875. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

32 Název článku v sborníku Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - uvádí se celý nezkrácený název ukončený tečkou - řez písma je normální (tím se odlišuje od monografie) - název sborníku začíná zkratkou In a pokračuje celý nezkrácený název ukončený čárkou, řez písma názvu je šikmý (italic) - u sborníku z konference se uvádí místo konání konference a datum konání konference ukončený tečkou - nakladatel ve tvaru: místo vydání : název nakladatelství (oddělovačem mezi těmito údaji je mezera, dvojtečka, mezera) ukončený čárkou - rok vydání ukončený čárkou - čísla stránek ve tvaru zkratka s. (v češtině) nebo p. (v angličtině), číslo první stránky, oddělovače mezera, pomlčka a mezera a číslo poslední stránky ukončeno tečkou - ISBN ukončený tečkou Příklad: JEŽEK, Z. a JANEK, O. Řízení kolony. In Zborník V. medzinárodná konferencia Počítače v praxi, Trebišov, 21. - 22.5.2002. Košice : Elfa, 2002, s. 25 – 28, ISBN 90-8047-587-1. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

33 Elektronické publikace Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - za názvem publikace se uvádí v hranatých závorkách druh nosiče [online, CD-ROM, magnetická páska, disk] - u online dokumentů se uvádí za datem vydání datum citace umístěný do hranatých závorek ve tvaru [cit. datum] - na závěr se u online dokumentů uvádí ISBN nebo ISSN - dostupnost nebo přístup uvedením fráze Dostupné v nebo Dostupné na a uvedením příslušného zdroje. Internetové a WWW adresy se uvádějí v lomených závorkách. Adresa je od předcházejícího textu oddělena dvojtečkou a mezerou. - v případě osobního sdělení elektronickou poštou se na konci citace uvádí text Osobní komunikace. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

34 Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Příklady: McCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyklopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Stewart, c1993, ISBN 0-7710-1932-7. Journal of Technology Education [online]. Blaqcksburg (Va) : Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989 [cit. 15. března 1995]. Půlročník. Dostupné na Internetu:. ISSN 1045-1064. CARROL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinto ed 2.2. Dortmund (Německo) : WindSpiel. November 1994 [cit. 30.3.1995]. Dostupné na World Wide Web:. PRITCHARD, S. Your Request for Information about ISO Standards [online]. Message to: Marget Morrison. 18 February 1995 [cit. 3. března 1995]. Osobní komunikace.gopher://borg.lib.vt.edu:edu:70/1/jtehttp://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13 Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

35 Soupis citací (seznam literatury) a odkazy Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jsou tři možné varianty: a) citace jsou seřazeny podle pořadí prvního odkazu v textu (metoda číselných citací). Potom jsou v tomto pořadí očíslovány pořadovými čísly, která jsou ukončena tečkou a mezerou. Příklad:1. JEŽEK, Z. …… 2. NOVÁK, O.; …….. Odkaz v textu je pak uváděn tímto pořadovým číslem formou horního indexu. Příklad:….. jak uvádí Novák 2 ….. ….. první aplikace v automatizaci jsou uvedeny v 5,9,10 Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

36 Katedra řízení procesů a výpočetní techniky b) citace jsou seřazeny podle pořadí prvního odkazu v textu. Potom jsou v tomto pořadí očíslovány pořadovými čísly, která jsou umístěna do hranatých závorek a ukončena mezerou. Příklad:[12] POSPÍCHAL, J. ……. Odkaz v textu je pak uváděn tímto pořadovým číslem, které je rovněž umístěno v hranatých závorkách. Příklad:…. podle Nováka [25] …. …. v práci [14] je odvozen vztah …. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

37 Katedra řízení procesů a výpočetní techniky c) citace jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora (metoda prvního prvku a data). V tomto případě se mezi autora, resp. seznam autorů a název publikace vkládá rok vydání ukončený tečkou. Je-li od jednoho autora více citací, pak se rozlišují ještě přidáním malého písmena. Příklad:NOVÁK, J. 1957. Teplo. …… Odkaz v textu je pak ve formě příjmení a rok vydání umístěný v hranatých závorkách. Příklad:…. jak bylo prozkoumáno [Ježek, 1956] …. …. jak uvádí Novák [1999] …. …. podle Pospíchala [2001a, 2001c] …. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

38 Přílohy Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Slouží k umístění podrobnějších informací a výsledků, které byly v hlavním textu jenom shrnuty, např. rozsáhlé tabulky, doplňující ilustrace a grafy, podrobné odvození matematických vztahů, výpisy programů aj. Každá příloha tvoří samostatný celek a začíná na nové stránce. Pro identifikaci se používají velká písmena počínaje písmenem A, které se uvádějí za slovem „Příloha“. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

39 Závěrečná část Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Rozhodnutí děkana č. 21/2003 - zadní deska - CD ROM s digitální verzi závěrečné práce ČSN ISO 7144 - rejstřík - další dodatkový materiál Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

40 Několik poznámek závěrem Katedra řízení procesů a výpočetní techniky - formální úprava vyjadřuje schopnost autora prezentovat výsledky své práce přijatelnou písemnou formou - nedostatky by neměly být omlouvány krátkosti času, který zbyl autorovi na zpracování - výborné hodnocení znamená i výborná typografická úprava s respektováním všech doporučení norem a pravidel Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce Doporučení - zakoupit příslušné normy do fakultní knihovny, nebo i do příručních knihoven kateder

41 Odkazy Katedra řízení procesů a výpočetní techniky 1. BRATKOVÁ, E. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [on line]. Praha : Karlova Univerzita; Filosofická fakulta; Ústav informačních studií a knihovnictví, [cit. 20.9.2006]. Dostupné na:. 2. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7198-173-7. 3. POSTLER, M. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. Praha : Vysoká škola ekonomická; fakulta mezinárodních vztahů, 1994. 69 s. ISBN 1557988102. 4. FARANA, R.; SMUTNÝ, L.; VÍTEČEK, A.; VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Fakulta strojní; Katedra automatizační techniky a řízení, 2004. 116 s. ISBN 80-248-0557-X. 5. Zásady psaní odborných textů [on line]. Pardubice : Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická; Katedra řízení procesů a výpočetní techniky, [cit. 20.9.2006]. Dostupné na:.http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.iso-8859-2http://www.upce.cz/fakulty/fcht/fcht-katedry/fcht-katedry-krpvt/krpvt- informace_pro_studenty/krpvt-studijni_literatura/ Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce

42 Děkuji za pozornost ! Katedra řízení procesů a výpočetní techniky


Stáhnout ppt "Katedra řízení procesů a výpočetní techniky Jak psát závěrečné práce Taufer Ivan Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google