Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transakční analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transakční analýza."— Transkript prezentace:

1 Transakční analýza

2 každý člověk může myslet (schopnost učit se i schopnost měnit se)
Transakční analýza, jež byla formulována americkým psychiatrem Erikem Bernem (1961,1964), je teorií zřetelně inspirovanou psychoanalytickým pojetím osobnosti. Přesto je obvykle považována za jednu z forem humanisticky orientované terapie. Na rozdíl od deterministické psychoanalytické teorie předpokládá, že: každý člověk může myslet (schopnost učit se i schopnost měnit se) lidé mohou dělat rozhodnutí a utvářet svůj osud každý má odpovědnost sám za sebe lidé jsou autonomní jednotky (spontánnost, uvědomování si a prožívání blízkosti) Ačkoli transakční analýza byla zpočátku spojena s psychoanalýzou, vyvíjela se spíše pod vlivem komunikačních teorií formulovaných na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ve výzkumných terapeutických střediscích na západním pobřeží USA. Dnes má transakční analýza svoji vlastní literaturu i výcviková schémata. Slučuje kognitivní, emocionální, behaviorální a fyzické rozměry.

3 Zakladatel Eric Berne (1910 – 1970) byl inspirován:
Paulem Federnem (psychologie ega) viz koncept stavů ega Erikem Eriksonem (důležitost sociálních a vývojových vlivů na formování osobnosti ) - viz koncept životního scénáře

4 Eric Berne Paul Federn Erik Erikson

5 Základní koncepty TA Transakční analýza jako teoretický systém sestává ze čtyř částí: strukturální analýza transakční analýza analýza her analýza scénářů

6 Strukturální analýza Vychází z toho, že naše osobnost disponuje třemi úrovněmi nazírání na svět – rodičovskou, dětskou a dospělou. Ty jsou spojeny s typickými charakteristikami chování. Rodičovská úroveň se projevuje postoji, které vyjadřují přikazování a zakazování – to jsou rodičovské postoje vůči dítěti. Dětská úroveň obsahuje pocity a postoje, které jsme zažili v dětství – sebestřednosti, těkavost, nekontrolovatelnost, ale také kreativitu a spontánnost. Dospělá úroveň řídí, většinou racionálně, vztah mezi zmíněnými úrovněmi osobnosti a vnějším světem.

7 Strukturální analýza Tyto koncepty jsou zřetelně inspirovány psychoanalytickým pojetím osobnosti, které rozlišuje Superego, Ego a Id. Transakční analýza se ovšem nezabývá vnitřními vtahy jednotlivých částí osobnosti, energiemi a iracionálními reakcemi.

8 Stavy ega Jedna a tatáž osoba se vnímá různými způsoby prožívání, které ovlivňují myšlení, cítění a k nim se vztahující chování. Stavy ega jsou jednotky prožívání, obsahují myšlení, cítění a chování, které dohromady tvoří ucelený tvar Existují 3 stavy ega: Rodič, Dítě a Dospělý

9 Rodič Rodič" - znamená souhrn pravidel dodaných z vnějšku, způsob chování předávaný starší generací, rodičem nebo jinou výchovnou autoritou v dětství. Představuje tedy vštípené pojetí, které je bez kritiky přijato. Nemusí jít o názory, se kterými plně souhlasíme, ale přesto je bereme jako samozřejmé, jsou v nás zakořeněny. V Rodiči jsou nahrány všechny domněnky, pravidla a zákony, které dítě slyšelo od rodičů a vidělo v jejich životě. Mnoho rodičovských dat se projevuje v současném životě v kategorii „jak se co dělá“

10 Rodič Berne rozlišuje ve funkčním modelu rodičovský stav ega na Kritického a Pečujícího rodiče. Pečující rodič je často chápán čistě pozitivně, ale má i negativní aspekt – např. přehnaně ochraňující postoj vůči dětem. Kritický rodič bývá naopak mnohdy chápán negativně, protože kritika má v naší řeči negativní konotaci Př. pozitivního kritického rodiče může být např. otcův výrok k dítěti: „Stůj, jede auto!“ (9:30)

11 Dítě pozůstatek vnitřních duševních stavů z dětství, zásobu dětských pocitových reakcí. Ty jsou různé, negativní i kladné. V negativním smyslu se jedná o pocity bezmoci a strachu, provinilosti, protestu a snahu překonat pocit méněcennosti. Dítě má i pozitivní stránky jako jsou zvědavost, tvořivost, spontánnost, přání vědět, dotýkat se, zkoumat a nezkažená schopnost prožívat. Rozděluje se na čtyři typy běžné v chování dítěte: "Dítě bezmocné" vyjadřuje úzkost, nářky, naději. Jeho věty začínají: „Když já... Kdybych... Až... Bolí mě...“ apod. "Dítě způsobné" se projevuje poslušností a snahou Rodiče potěšit. "Dítě vzdorné" staví se proti nařízením Rodiče s různými negativními projevy. "Dítě přirozené" je radostné, otevřené, chovající se nenuceně.

12 Dospělý Zpracovává a hodnotí informace na základě své vlastní zkušenosti a vlastního rozumu. Liší se od stavu Rodiče, který tvoří soudy na základě nápodoby, ale i od stavu Dítěte, které reaguje na základě citů a nedovede dostatečně diferencovat. Dospělý si dovede uvědomit i jednotlivé stavy Já - zvažuje doporučení Rodiče i přání Dítěte, jako by je spojoval a usměrňuje je.

13 Jak poznat stavy ega (slova)
Rodič - dobrý/špatný, má se/nemá se, musíš/nesmíš, vždycky/nikdy, pamatuj si…, opovaž se... Dítě - chci/nechci, citoslovce, nemohu, proč?, věřím,cítím, to je divné, to není možné, bojím se, že... Dospělý - jak, kde, kdy, co, praktický, možný, zajímavý, zjistit, dělat, rozvažovat, rozumný, účelný

14 Jak poznat stavy ega (hlas)
Rodič - zaujatý, kritický, uklidňující chlácholivý, přesvědčující Dítě - uvolněný, stísněný, výbojný, vzlykavý, žádající, mazlivý, koketní, parodující Dospělý - věcný, klidný

15 Jak poznat stavy ega (výraz a gesta)
Rodič - rozevřená náruč, vlídný úsměv, zamračená tvář, zdvižený prst Dítě - naivní, veselý, smutný, ztracený, spontánní, bystrý, dychtivý, překvapený Dospělý - přemýšlivý, bdělý, vstřícný, otevřený; gesta úsporná

16 Jak poznat stavy ega (postoje)
Rodič - pečující, dávající, chápající, kritické, posuzující, autoritářské, moralizující Dítě - udivený, stěžující, obranný, hravý, neukázněný, manipulativní, drzý, tvůrčí, zahanbený, podmiňující Dospělý - přímé, otevřené, racionální, hodnotící fakta (k věci) Otázka: Proč jsi neuklidil?

17 Transakční analýza Druhá část, označovaná stejně jako celý model, se zajímá o to, jak jednotlivé úrovně osobnosti daného člověka vstupují do interakce s úrovněmi osobnosti jiného člověka. Transakce jsou interakce, které se odehrávají mezi úrovněmi dvou či více osobností. Tyto interakce mohou být: komplementární nekomplementární zjevné, nebo skryté. Když úrovně osobnosti v komunikaci nejsou komplementární a když zjevná sdělení vyjadřují jinou úroveň osobnosti než sdělení skrytá, dochází k problémům. V praxi se poradce snaží zjistit, které osobnostní úrovně jsou uplatňovány v průběhu transakcí, a snaží se klientům pomoci komunikovat konstruktivněji.

18 Transakční analýza

19 Transakční analýza „Rodičovské sdružení“ To za našeho mládí nebylo….
DO DO „Rodičovské sdružení“ To za našeho mládí nebylo….

20 „Pojďte pane, budeme si hrát“
Transakční analýza RO RO DO DO „Pojďte pane, budeme si hrát“ Vzájemné sdělování emocí

21 Transakční analýza RO RO DO DO „Dospělá dohoda

22 Transakční analýza Komplementární šikmá reakce – nevznikají problémy

23 Přirozený paternalismus
Transakční analýza Komplementární šikmá reakce – nevznikají problémy RO RO „Bojím se.“ „Pomohu ti.“ DO DO Přirozený paternalismus

24 Transakční analýza Nekomplementární transakce Ad hominem vs ad rem

25 Transakční analýza Skryté transakce
Skrytá vícevýznamová komunikace nastává tehdy, když někdo na mne hovoří jakoby z role Dospělého, ale intonací ke mně hovoří jako na Dítě. Hodně je používaná v obchodní praxi. Příklad: „Tato kamera stojí hodně, 20 tis., většinou si ji berou movitější zákazníci...! Útok na Dítě typu „Ty na to asi nebudeš mít!“

26 Analýza transakce Ze kterého egostavu osoba vysílá?
Na jaký egostav přijímajícího se vysílající obrací? Z jakého egostavu reaguje přijímající? Na jaký egostav vysílajícího se obrací přijímající?

27 Analýza transakce Obsazení energií v Dospělém, Dítěti a Rodiči
Vztahují se obsahy a výraz k dané situaci a směřují rozhovor k jasnému cíli (aktivity Dospělého)? Působí obsahy a výraz jakoby se přehrával vnitřní magnetofon a jsou trochu mechanické nebo odpovídají vázanosti na roli (obsazení Rodiče)? Máte dojem, že nasloucháte dítěti? Odpovídají obsah a výraz mladšímu věku než náleží osobě, která mluví (obsazení Dítěte)? Vylité mléko…

28 Analýza transakce Latentní a skryté transakce
Zapadají do sebe obsah s výrazem? Dá se vnímat „podtón“? A je spíše dětský nebo rodičovský? Co říká Vaše intuice? Cítíte se při poslechu jasně nebo nejistě a zmateně? Máte tendenci reagovat jinak, nežli ten, kdo mluví, zřejmě očekává? Máte dojem, že ten, kdo mluví, chce něco jiného, nežli říká?

29 Analýza her Třetí transakční analýza se soustřeďuje na transakce z hlediska charakteristik interakcí a chování. Hra je vlastně sled po sobě následujících transakcí. Poradce se v průběhu analýzy her zabývá tím, jak účastníci her naplňují své potřeby a z jaké životní pozice vycházejí. Lidé mají podle Berneho tři skupiny emočních potřeb:

30 Analýza her potřeba stimulace – naplňuje se pracovními, uměleckými nebo volnočasovými aktivitami potřeba uznání – uskutečňuje se pohlazením, jež může být jak faktické, tak symbolické (např. verbální) strukturovanost života – např. čas Zkušenosti, které jsme získali v dětství, ovlivňují naši životní pozici, jíž se rozumí způsob, jak vnímáme sebe sama a ostatní kolem nás, a náš obecným přístup k světu.

31 Analýza her Hry jsou typickým projevem transakcí, v nichž se odráží neautentická, do nepružného stereotypu ztuhlá životní pozice. Jejich původním cílem bylo naplnit některou z uvedených potřeb, ale jejich nositel nepostřehl, že tento zisk již nepřinášejí, že mají pouze obranný charakter. Mezi oblíbené hry patří monology a ritualizované interakce uvedené následujícími výroky: Kdyby nebylo tebe, tak bych dnes…, Ano, ale…, Už tě mám, ty darebáku…, po kterých následuje posloupnost typických kroku, potvrzujících ustálené role účastníků hry.

32 Analýza her hry jsou opakující se vzorce chování
řídí se danými pravidly jsou svou podstatou neupřímné a nečestné, vedou ke špatným pocitům (hra tady není to samé co svobodná hra dítěte, která přináší požitek) hry v sobě obsahují role pronásledovatele, oběti a zachránce a tyto role se mohou střídat cílem teorie her je předpovědět jaká pravidla hry mají a zjistit pravděpodobnost a pravidla vztahů v průběhu procesu lidského rozhodování viz. Berneho kniha „Jak si lidé hrají“

33 Analýza her – příklady her
Alkoholik – osoba v této hře využívá alkohol k tomu, aby nemusela přijímat odpovědnost za své činy. Netolerantní chování připisuje na vrub alkoholu, popřípadě tvrdí, že si nic nepamatuje. Další rovina této hry je zkus, jestli mě napravíš, kdy hráč využívá pomoci druhých, při předstíraných pokusech o vypořádání se s problémem pití. Dlužník – v této hře zastává dluh prostředníkem, pro možnost pomlouvání a hanění věřitele. Ten je pro okolí popisován jako hamounský člověk, neznalý morálky, kterému jde jen o zisk a podobně. Dále tato hra poskytuje zisk ve smyslu žití v podobě radosti z nové věci. Vytvoření závazku k věřiteli dává dále hráči možnost zdržovat splátky, polemizovat a vytvářet napětí, ve kterém je vždy on ten ublížený. Kopejte do mě – hráč se při této hře chová naivně a s přehnanou důvěřivostí. Dává svému okolí najevo, že je zranitelný, až bezmocný, což paradoxně vyvolává zvýšeně necitlivé a neohleduplné chování okolí. Hráči v tomto případě jde o zisk v podobě lítosti ostatních nad nepřízní osudu (že já mám pořád takovou smůlu).

34 Analýza her – příklady her
Vidíš, k čemu jste mě dohnali – v tomto případě se hráč zbavuje odpovědnosti za své neúspěchy tím, že zneužívá rady a doporučení svého okolí. Hráč si nejprve požádá o radu a v případě neúspěchu druhému vyčítá, že tak učinil (kdybys mi tak blbě neporadil..). Antitezí je předání odpovědnosti zpět hráči a zvýšená opatrnost v udělování rad. Soud – zde se dvě vzájemně obviňující se strany domáhají rozsudku od třetí osoby, což jim má dodat sebejistotu a pocit zadostiučinění. Často je třetí osobou (soudcem) psycholog v partnerské poradně. Ten může využít antiteze v této podobě: Psycholog – „Myslím si, že máte pravdu, za vaše problémy opravdu může ona.“ Hráč – „Vidíte, já jsem to říkal. Jsem rád, že mě chápete.“ Psycholog – „Je to dobrý pocit, co říkáte?“ Hráč – „Ano, to je.“ Psycholog – „Víte, co si vlastně myslím? Že pravdu nemáte. Myslím si, že tu jste pro ten pocit rozřešení a zadostiučinění. Jste tu proto, abyste si dokázal, že máte pravdu.“

35 Analýza her – příklady her
Vidíš, jak se obětuji – hráč zde úmyslně zatajuje vlastní oběť v podobě nemoci, strádání a podobně. Zaměňuje obětování se za lásku k druhému. Okolí něco zpozoruje, až když je pozdě a hráč se například zhroutí. Své obětování je hráč připraven využít pro citové vydírání či výčitky. Například: „Celý život jsem si odtrhával od huby, abyste se měly dobře a tohle je váš vděk?“ Drahoušek – je manipulativní hra, při které hráč zastírá nemístné poznámky o svém partnerovi, pronesené ve společnosti dovětkem, nemám pravdu drahoušku, viď miláčku a podobně. Antitezí v tomto případě může být například: „Klidně si na mě svým vtipkováním zgustni, jen mi při tom prosím tě neříkej miláčku.“ A nebo poněkud výraznější antiteze: „Můžu ti poděkovat? Díky, že ze mě přede všemi děláš blbce, drahoušku.“ To je hrozné, viďte – hráč očekává od svého okolí souhlas a bližší porozumění s obecnou kritikou (dnes se nedá nikomu věřit).

36 Analýza her – příklady her
Vidíš, jak se obětuji – hráč zde úmyslně zatajuje vlastní oběť v podobě nemoci, strádání a podobně. Zaměňuje obětování se za lásku k druhému. Okolí něco zpozoruje, až když je pozdě a hráč se například zhroutí. Své obětování je hráč připraven využít pro citové vydírání či výčitky. Například: „Celý život jsem si odtrhával od huby, abyste se měly dobře a tohle je váš vděk?“ Drahoušek – je manipulativní hra, při které hráč zastírá nemístné poznámky o svém partnerovi, pronesené ve společnosti dovětkem, nemám pravdu drahoušku, viď miláčku a podobně. Antitezí v tomto případě může být například: „Klidně si na mě svým vtipkováním zgustni, jen mi při tom prosím tě neříkej miláčku.“ A nebo poněkud výraznější antiteze: „Můžu ti poděkovat? Díky, že ze mě přede všemi děláš blbce, drahoušku.“ To je hrozné, viďte – hráč očekává od svého okolí souhlas a bližší porozumění s obecnou kritikou (dnes se nedá nikomu věřit).

37 Analýza her – příklady her
Kazisvět – v této hře jedinec vymáhá odpuštění, poté, co se omluví za evidentně úmyslně způsobenou spoušť. Zneužívá tak dobroty a slušnosti odpuštění při projevené lítosti. Antiteze: „Klidně ničte, co se vám zlíbí, jen neříkejte, že vás to mrzí.“ Ano, ale – jedná se o nejstarší hru Transakční analýzy. Jedna strana zde navrhuje řešení nějakého problému a strana druhá, tedy hráč, má na vše připravenou odpověď ve smyslu „ano, to by mohlo fungovat, ale...“. Hráč tak jiným způsobem říká, „zkus, jestli mi pomůžeš“, či „není rada, na které nenajdu chybu“. 01:04 Kdo tady hraje hry? Dospělý – dítě – rodič??? Co je účelem této hry?

38 Analýza her – příklady her
Pane mistr, vy jste mistr…. 05:44 Hra s ohněm Hra s ohněm (punčochou) – hráč se zde chová ke svému okolí nepřiměřeně vyzývavě až lascivně. Je uváděn příklad s punčochou, kterou si žena upravuje na všem dobře viditelném místě. Pokud se toto svádění setká se stejně vyzývavým chováním druhé osoby, následuje prudký výbuch „vy myslíte jen na to jedno, že je to tak?“

39 Analýza her – příklady her
Budižkničemu – v této hře dává člověk jasně najevo svému okolí, že za nic nestojí, ačkoliv tomu tak není. Je to pobídka ke vtipkování, posměchu a útoku na vlastní osobu (podobně jako u kopejte do mě). Hráč se v tomto případě chce vyhnout sebeaktualizaci a práci na sobě. Čím horší se zdá být, tím lépe setrvává ve své roli. Pravá tvář hráče se projeví v krizových situacích, kdy jeho reakce v žádném případě nelze označit za hloupé. Protéza – zde si osoba ke své hře vybere nějakou nemoc, ať už skutečnou či vymyšlenou (např. duševní). Ta mu v životě slouží jako výmluva typu: „Co můžete čekat od člověka, který...“. Podobně se lze ale vymlouvat prakticky na vše: „Kdyby v noci nebyla taková tma, jistě bych do toho nešlápl.“ Ziskem hráče je zbavení se odpovědnosti za své chování, činy a rozhodnutí. Antitezí může být výrok: „Já od vás neočekávám vůbec nic, jde o to, co očekáváte sám od sebe.“

40 Analýza her – příklady her
Můj je lepší než tvůj – jedná se o hru, kterou lze dobře pozorovat ve skupině tříletých dětí a ze které se podle Harrise vyvinuly všechny ostatní hry. Svůj základ má v potřebě dětského úniku před nejsem OK postojem, od kterého se dítě na okamžik odpoutá. Prosazením si můj je lepší než tvůj na chvíli získá stejnou převahu jako osoby s OK postojem a tím dojde k úlevě. Přitom je dítě schopno použít nesmyslné výroky typu:„Heč já mám stejný kus jako ty a ty ne.“ U dospělých se hra projevuje podobně jen v jiném měřítku. Zatímco dítě se pře o to, že má více hraček, dospělý může hromadit majetek (můj automobil je lepší než tvůj), být přehnaně skromný (jsem skromnější než ty) a nebo nepřiměřeně dbát na útlost své postavy (jsem štíhlejší než ty).

41 Jak nakládat s hrami Vyhnout se hře - nespolknout návnadu
Vzít hru jako předmět diskuse Konfrontovat hru - přerušit předvídatelný průběh Zapojit se do hry a analyzovat ji později Nabídnout alternativu 11:30

42 ANALÝZA SCÉNÁŘE Zabývá se tím, jak transakce proběhlé v minulosti vedly k přítomné životní pozici a k interakčním hrám. Specifické scénáře se vytvářejí zejména systematickým (většinou nevědomým) „úsilím“ rodičů v dětství. Rodičovská poselství typu: Nikdy nikomu nevěř; Na co sáhneš, to pokazíš; Musíš si věřit; Svět je fajn; Život je jedna velká tragédie; Všechno se dá zvládnout a podobně formují scénář, na jehož podkladě děti později jednají. Čtyři dohody: 4:00

43 ANALÝZA SCÉNÁŘE nevědomý životní plán vytvořený v raném dětství (5 – 6 letech) posilován rodiči postaven na rozhodnutích, k nimž došlo v reakci na vnější vlivy a vnitřní zranitelnost

44 Analýza her Berne charakterizoval čtyři životní pozice:

45 Analýza her Harris,T.A. (1997). Já jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma
Hennig, G.,Pelz, G.(2008). Transakční analýza, terapie a poradenství. Praha: Grada Honzák, R., Novotná, V. (1987). Jak se dobře cítit mezi lidmi. Praha: SPN Kratochvíl,S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál Lister-Ford,Ch.(2006). Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Praha: Grada


Stáhnout ppt "Transakční analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google