Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
RNDr. Petr Budinský, CSc.

2 FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

3 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme FV = Kč a úrokovou sazbu r = 12 %. Jak se zhodnotí uvedená investice během 3 let … … VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

4 Současná hodnota vypočtená z budoucí hodnoty
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

5 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: a) jedenkrát ročně VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

6 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: b) spojitě VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

7 Výnosové procento (výnos) při pevných peněžních tocích
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

8 Rovnosti a nerovnosti mezi výnosy
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

9 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Investujeme částku P = Kč na dobu 5 let, přičemž po 5 letech inkasujeme částku FV = Kč. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

10 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme půjčku Kč na 10 let. Tato půjčka je splácena v pravidelných ročních splátkách (ve stejné výši) tak, aby poskytovala výnos y(1) = 8 % p. a. = C (1/(1+ y) + 1/(1+ y) /(1+ y)10) = C[1-1/(1 + y)10]/y C = ⋅ 0,08/[1 −1/1,0810 ] = ,49 Kč Z této splátky bude činit splátka úroků a o zbylou částku ,49 Kč se sníží splácená částka - zbytková část bude tedy činit ,51 Kč. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

11 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Tabulka splátek VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

12 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Dluhopisy VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

13 Součtový vzorec pro cenu dluhopisu
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

14 Pravidla pro dluhopisy
Pravidlo 1: Je-li výnos y roven kupónové sazbě c, potom je cena dluhopisu P rovna jeho nominální hodnotě FV; je-li výnos y větší, resp. menší než kupónová sazba c, potom cena dluhopisu P je menší, resp. větší než nominální hodnota FV. Pravidlo 2: Jestliže cena dluhopisu vzroste, resp. klesne, má to za následek snížení, resp. zvýšení výnosu dluhopisu. Obráceně: pokles, resp. vzestup úrokových sazeb (výnosů) má za následek vzestup, resp. pokles cen dluhopisů VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

15 Pravidla pro dluhopisy
Pravidlo 3: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nezmění, snižuje se výše diskontu, resp. prémie se zkracováním doby do splatnosti dluhopisu. Pravidlo 4: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nemění, diskont, resp. prémie se snižuje se zvyšující se rychlostí s tím, jak se doba do splatnosti dluhopisu zkracuje. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

16 Pravidla pro dluhopisy
Pravidlo 5: Pokles ve výnosu dluhopisu vede ke zvýšení ceny dluhopisu o částku vyšší než je částka (v absolutní hodnotě) odpovídající snížení ceny dluhopisu stejně velkém vzestupu ve výnosu dluhopisu. Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = Kč, kupónovou sazbou c = 10 % a výnosem y = 14 %. Výnos 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % Cena 927,90 894,48 862,68 832,39 803,54 Přírůstek 65,22 31,80 -30,29 -59,14 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

17 Pravidla pro dluhopisy
Pokračování příkladu: VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

18 Závislost ceny dluhopisu na zbytkové době do splatnosti
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

19 Oceňování dluhopisu - obecně
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

20 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
A + B = 360 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

21 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = Kč vydaný se splatností a s kupónovou sazbou C = 14,85 %. Výnos toho to dluhopisu byl y = 7 % ke dni VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

22 Citlivost cen dluhopisů na změny ve výnosech
Modifikovaná durace dluhopisu Dmod je kladné číslo, které vyjadřuje, o kolik procent se zvýší, resp. sníží cena dluhopisu, jestliže se výnosy sníží, resp. zvýší o 1 %. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

23 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Macaulayova durace VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

24 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Macaulayova durace VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

25 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Parametry dluhopisu jsou následující: FV = Kč, n = 5, c = 10 %, y = 14 %. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

26 Závislost durace na C, Y a n
1. 2. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

27 Závislost durace na době do splatnosti
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

28 Odhad změny ceny dluhopisu
Příklad: a) b) VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

29 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Konvexita dluhopisu Konvexita je někdy nazývána „zakřivením“ dluhopisu. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

30 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Výpočet konvexity CX = 2/y2 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

31 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
INVESTIČNÍ MATEMATIKA Rizika při investicích do dluhopisových portfolií VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

32 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme pětiletý bezkupónový dluhopis, který má nominální hodnotu FV = Kč a poskytuje výnos y = 4 %. Do tohoto dluhopisu investujeme a) na 3 roky VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

33 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad b) na 7 let VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

34 Investiční horizont X Durace
Investujeme-li do konkrétního dluhopisu a je-li náš investiční horizont příliš: krátký - utrpíme ztrátu při vzestupu výnosů („kapitálová ztráta“ > „vnos z reinvestic“) dlouhý - utrpíme ztrátu při poklesu výnosů („ztráta z reinvestice“ > „kapitálový výnos“) Je-li investiční horizont roven (Macaulayově) duraci dluhopisu, potom je „kapitálová ztráta“, resp. „ztráta z reinvestic“ pokryta „výnosem z reinvestic“, resp. „kapitálovým výnosem“, a to při vzestupu i při poklesu výnosů. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

35 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme 8letý dluhopis, který má nominální hodnotu FV = Kč s kupónovou sazbou c = 9,2 % a výnosem y = 9,2 %. Pomocí tohoto dluhopisu budeme postupně investovat na 1 rok, 2 roky, 3 roky, …, 8 let. Budeme tedy postupně předpokládat 8 nákupu uvedeného dluhopisu. Tyto scénáře předpokládají postupně výnosy ve výši 8,4 %, 8,8 %, 9,2 % (nezměněný výnos), 9,6 % a 10 %. Kombinací zvolené investiční strategie s konkrétním scénářem vývoje výnosů dostaneme 40 různých možností. Pro každou z těchto možností vypočteme výnos k příslušnému investičnímu horizontu. Všechny výsledky jsou shrnuty v tabulce s tím, že každá možnost je popsána blokem, který nazveme hnízdem. Cena dluhopisu P = Kč. VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

36 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

37 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

38 Durace dluhopisového portfolia
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

39 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

40 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

41 Konvexita dluhopisového portfolia
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

42 Vliv konvexity na chování dluhopisových portfolií
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

43 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Derivátové kontrakty VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

44 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Forwardový kontrakt VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

45 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Opční kontrakt VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

46 Grafy zisku a ztrát z opcí
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

47 Portfolia složená z opcí
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

48 Býčí strategie (Bullish Spread)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

49 Medvědí strategie (Bearish Spread)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

50 Motýlí strategie (Butterfly Spread)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

51 Strategie kondora (Condor Spread)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

52 Dolní V - kombinace opcí put a call (Bottom Straddle)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

53 Dolní U - kombinace opcí put a call (Bottom Strangle)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

54 Zajištění akcie proti poklesu (Hedging)
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

55 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

56 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

57 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Parita put-call VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

58 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Příklad: Uvažujme 6měsíční call opci s uplatňovací cenou X = 100 Kč na akcii, jejíž cena St = 100 Kč. Cena této opce ct = 10 Kč, úroková míra r = 8 % p.a. (spojité úročení). Vypočteme „spravedlivou“ cenu put opce se stejnou uplatňovací cenou. Cena put opce je p = 5 Kč místo ceny vypočtené na základě parity put a call opcí (6,08 Kč). Put opce je tedy nadhodnocena (nebo call opce podhodnocena), což umožňuje realizovat čistý zisk ve výši VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA

59 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA
Dlouhá pozice Krátká pozice VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA


Stáhnout ppt "FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google