Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LUDVÍK SVOBODA Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LUDVÍK SVOBODA Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."— Transkript prezentace:

1 LUDVÍK SVOBODA Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti

2 AnotaceMateriál předkládá základní profil prezidenta Ludvíka Svobody. AutorMgr. Pelikánová Kateřina (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup 65-51-H/01 Kuchař-číšník 66-51-H/01 Asistent prodeje 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch Speciální vzdělávací potřeby-žádné - Klíčová slovaL. Svoboda Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí OBN, ZSV a DEJ

3 LUDVÍK SVOBODA prezidentem Č SSR v letech 1968 – 1973; 1973 - 1975 3 *25.11.1895 Hroznatín (okres T ř ebí č ) +20.9.1979 Praha

4 P Ů VOD A VOJENSKÁ Č INNOST pocházel ze selské rodiny za 1. sv ě tové války p ř íslušník č s. legií v Rusku (ú č astník bitvy u Zborova) po sibi ř ské anabázi se r. 1920 vrátil do vlasti chvíli vedl otcovo hospodá ř ství, ale lákala ho vojenská č innost od 1922 aktivní d ů stojník Č eskoslovenské armády 8 let p ů sobil na Podkarpatské Rusi (Užhorod) v letech 1931 – 34 vyu č oval ma ď arštinu na vojenské akademii v Hranicích v letech 1934 – 39 p ů sobil v r ů zných hodnostech (až velitel praporu) u posádky v Krom ěř íži 4

5 Č INNOST ZA OKUPACE A ZA 2. SV. VÁLKY od jara 1939 se podílel na budování vojenské odbojové organizace Obrana národa (ON) v lét ě 1939 odešel do Polska, kde postavil základy voj. jednotky, kterou po porážce Polska p ř evedl do Sov ě tského svazu postupn ě se mu poda ř ilo dohodnout se sov ě tskými orgány p ř evodu č ásti voják ů z jeho jednotky na Západ po vstupu SSSR do války s N ě meckem (1941) velel 1. č s. samostatnému praporu prapor se postupn ě rozrostl na armádní sbor, Svoboda dosáhl šarže armádního generála aktivn ě se podílel na osvobození Slovenska 5

6 Č INNOST PO VÁLCE od 1945 do 1950 byl ministrem národní obrany v roce 1948 v zásad ě podpo ř il KS Č a stal se jejím č lenem za č átkem 50. let byl odstran ě n z ve ř ejného i politického života i z armády pracoval v JZD v Hroznatín ě po intervenci sov ě tského armádního velení byl propušt ě n postupn ě se vracel do politického života (ná č elník Voj. akademie Kl. Gottwalda, č len p ř edsednictva Národního shromážd ě ní aj.)

7 ROK 1968 Ú Ř AD PREZIDENTA v období tzv. Pražského jara byl po abdikaci A. Novotného zvolen 30. 3. 1968 prezidentem republiky v srpnových dnech odmítl jmenovat kolaborantskou „d ě lnicko- rolnickou“ vládu svou autoritou dosáhl kompromisu v jednání s Moskvou (propušt ě ní zajišt ě ných č s. p ř edstavitel ů ) v ě tšina ob č an ů do n ě j vkládala velké nad ě je bohužel v roce 1969 – po nástupu konzervativního (husákovského) k ř ídla – otev ř en ě podpo ř il normaliza č ní proces ú ř ad prezidenta nevykonával pro velmi špatný zdravotní stav od roku 1974 29. 5. 1975 byl z prezidentské funkce uvoln ě n

8 NOSITEL MNOHA VYZNAMENÁNÍ Jen č eskoslovenských vyznamenání r ů zného typu dosáhl p ř es 50, nap ř.: Ř ád Bílého lva „Za vít ě zství“ Hv ě zda 1. t ř ídy (1945) Ř ád Slovenského národního povstání I. stupn ě Ř ád krále Karla IV. Ř ád M. R. Štefánika Zahrani č ní vyznamenání: Ř ád a dekorace Francie: Ř ád Č estné legie – velkod ů stojník (Grand Officier de la Legion d¨Honneur) Vále č ný k ř íž 1939-1940 Ř ád Anglie: Láze ň ský ř ád II. t ř ídy – velitelský – (Knight Commander of the Order of the Bath) 8

9 OSOBNOST A SOUKROMÝ ŽIVOT v roce 1923 se oženil s Irenou (rozenou Stratilovou) Svobodovi m ě li dv ě d ě ti: syna Miroslava (1924 – 1941) a dceru Zoe provdanou Klusákovou (1925) v roce 1968 byl jediným kandidátem zvoleným tajným hlasováním na konci 2. funk č ního období byl velmi nemocen; prezidentování ho zbavila až novela ústavy (stávající prezident nesmí být nemocen více jak 1 rok) napsal memoárové knihy: Z Buzuluku do Prahy a Cestami života

10 FOTOGRAFIE Ludvík Svoboda a Josef Smrkovský b ě hem Pražského jara 1968

11 ZDROJE POUŽITÁ LITERATURA kolektiv autor ů. D ě jiny zemí koruny č eské II. Praha: Paseka, 1992. ISBN 80-85192-30-6 KADLEC, Vladimír. Podivné konce našich prezident ů. Hradec Králové: KRUH, 1991. ISBN 80-7031-612-8. FOTOGRAFIE Portrét Ludvíka Svobody, generála, a v letech 1968-1975 i ú ř adujícího prezidenta Č eskoslovenska. Original photo from http://www.tereba.com/. [online]. taken on 1968, this derivated version first publis [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: File:Ludvík Svoboda (author - Stanislav Tereba).JPG Ludvík Svoboda, prezident Č eskoslovenska v letech 1968-1975 s Josefem Smrkovským, funkcioná ř KS Č b ě hem Pražského jara 1968. Http://www.tereba.com/ [online]. 1968 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: File:83053 9416 Smrkovsky a Svoboda 68.jpgZ projektu Wikimedia Commons


Stáhnout ppt "LUDVÍK SVOBODA Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."

Podobné prezentace


Reklamy Google