Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtovací vztahy II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtovací vztahy II."— Transkript prezentace:

1 Zúčtovací vztahy II

2 Obsah přednášky Zúčtovací vztahy se státními institucemi – daně
Problematika DPH Dotace

3 Zúčtování daní a dotací – ú.s.34
Struktura daňových závazků a pohledávek 341 – Daň z příjmů 342 – Ostatní přímé daně 343 – Daň z přidané hodnoty 345 – Ostatní daně a poplatky

4 Daně A) přímé – vyměřují se z určitého daňového základu, kterým je majetek či příjem poplatníka, vztahují se tedy k majetku či příjmu přímo – daň z příjmů FO a PO, majetkové daně – silniční, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědická, darovací

5 Daně B) nepřímé – týkají se spotřeby, nevztahují se ke konkrétnímu majetku či příjmu, osoba poplatníka a plátce daně je odlišná- DPH, spotřební daň, ekologické daně

6 Poplatník a plátce daně
Poplatník – osoba, jejíž příjem či majetek se v důsledku daně snižuje, tzn. osoba která daň skutečně platí Plátce – osoba, jejíž příjem či majetek se v důsledku daně nesnižuje, tzn. osoba která daň skutečně neplatí, ale pouze ji odvádí

7 Daně z příjmů A) daň z příjmů fyzických osob – aktuální sazba je 15% z daňového základu: DzPFO – ze závislé činnosti a funkčních požitků – daň ze mzdy, poplatníkem je zaměstnanec a plátcem je zaměstnavatel,účtujeme: 331/342 – vznik závazku vůči FÚ na účtu Ostatní přímé daně(viz. minulá přednáška) DzPFO – osob samostatně výdělečně činných – živnostníci, osoby podnikající dle zvláštních předpisů, daňovým základem je rozdíl mezi daňově uznatelnými příjmy a výdaji

8 Daně z příjmů B) daň z příjmů právnických osob – platí veškeré právnické osoby – obchodní společnosti,družstva, neziskové organizace, státní podniky atd., aktuální sazba je 19% z daňového základu, během účetního období platí účetní jednotka zálohy na tuto daň, účtujeme: 341/221, po zjištění daňové povinnosti vznikne: A) přeplatek daně – odvedené zálohy jsou větší než daňová povinnost-vznik pohledávky vůči FÚ B) nedoplatek daně – odvedené zálohy jsou nižší než daňová povinnost - vznik závazku vůči FÚ

9 Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO
Veškeré výnosy – veškeré náklady za účetní období = účetní výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření není totéž co daňový základ Daňový základ = účetní výsledek hospodaření upravený o daňově neuznatelné náklady(výjimečně výnosy) a odčitatelné položky Daňově neuznatelné náklady – náklady na reprezentaci, cestovné nad limit určený zákonem, náhrady manka a škody převyšující výši této škody, pokuty a penále, účetní odpisy převyšující daňové odpisy apod, Odčitatelné položky – ztráty z let minulých, dary apod. Dáno zákonem o daních z příjmů

10 Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO
Účetní výsledek hospodaření + daňově neuznatelné náklady - Daňově neuznatelné výnosy - Odčitatelné položky Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO

11 Výpočet a zaúčtování daně z příjmů PO
Daňový základ x 0,19 = daňová povinnost právnické osoby 341 Daň z příjmů Daň z příjmů z b.č.- splatná VÚD – zúčtování d.povinnosti

12 Čistý výsledek hospodaření
VH v účetnictví – daň z příjmů = VH v účetnictví čistý (netto) neboli disponibilní VH - připravený k rozdělení mezi vlastníky, k investování, příp. k dalším účelům (případně pokud je záporný – ztráta k uhrazení)

13 Označování výsledku hospodaření
k poslednímu dni účetního období (v konečné rozvaze např. roku 2011) = VH za účetní období netto k prvnímu dni dalšího účetního období (v počáteční rozvaze např. roku 2012) = VH ve schvalovacím řízení

14 Použití účtů 341 a 342 341 – Daň z příjmů – slouží k zaúčtování výhradně daně z příjmů PO 342 – Ostatní přímé daně – používá se v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně a poplatníkem je jiná osoba: srážka zálohy na daň z příjmů FO, srážková daň z kapitálových výnosů – dividend, podílů na zisku

15 Účtování ostatních daní
Využívá se účtu 345 – Ostatní daně a poplatky Daň silniční 531/345 Daň z nemovitostí 532/345 Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí, různé poplatky 538/345

16 Spotřební daň Jednorázová nepřímá daň, kterou jsou zatíženy pouze určité produkty – alkoholické nápoje, cigarety, tabák , pohonné hmoty. Daň odvádí výrobce uvedených produktů, zohlední ji v ceně výrobku, účtuje se jednorázově při prodeji výrobků, DPH se pak počítá z ceny zvýšené o spotřební daň Obdobný charakter mají i ekologické daně, které jsou součástí daňového systému ČR od r. 2008 Povinnost odvodu těchto daní se účtuje na účet 345 Ostatní daně a poplatky

17 Spotřební daň - příklad
Vystavená faktura – prodej benzínu: A) cena produktu 340 B) spotřební daň 160 C) DPH 21% ze 500 = 100 Tržby Ostatní daně a poplatky DPH A) B) C)105 Odběratelé A+B+C 605

18 Problematika DPH Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
nepřímá daň výsledkově neutrální daň tzn. že neovlivňuje přímo náklady a výnosy vícestupňová daň (zdaňuje se pouze přidaná hodnota na každém stupni realizace) Přidaná hodnota = náklady přidané zpracováním + zisk

19 DPH Plátci – PO, FO, jejichž obrat za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců přesáhl 1 milion Kč Dobrovolní plátci – na základě vlastního rozhodnutí (nevyplatí se být neplátcem v řadě plátců, viz. příklad) Obrat = souhrn úplat za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku Zdaňovací období: A) měsíční: dobrovolně – r. obrat vyšší než 2 miliony Kč povinně – r.obrat vyšší než 10 mil. Kč B) čtvrtletní: ti, kteří nesplňují podmínky pro měsíční zdaňovací období Daňové přiznání se podává vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období Poplatníkem DPH je vždy konečný spotřebitel

20 DPH Plnění osvobozená od DPH-poštovní služby, rozhlasová a televizní vysílání, finanční a pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby, sociální pomoc atd.(od dubna 2012 novela týkající se zdravotnických služeb-některé zdrav.služby či dodání zdrav.zboží již nebude osvobozeno od DPH, např. plastická estetická chirurgie, potravinové doplňky apod.-předmět diskuze) Sazby – snížená 15%, základní 21% (do budoucna se předpokládá sjednocení sazby, momentálně se hovoří o 17%) Snížená sazby –potraviny, dětské pleny, knihy, noviny, časopisy, dětské sedačky do automobilů, ubytovací služby, služby fitcenter, sauny, pohřební služba, stavební práce pro sociální bydlení, stavební práce v již dokončené stavbě atd.

21 Fungování DPH – příklad, sazba 21%
Plátce A Plátce B Plátce C Nákup 121 181,50 254,10 DPH na vstupu 21 31,50 44,10 Přidaná hodnota 50 60 90 Fakturovaná cena 363 DPH na výstupu 63 Daňová povinnost 10,50 12,60 18,90 = 60 360 Kč je cena pro konečného spotřebitele, z toho DPH je 60 Kč . Tuto částku postupně odvedou plátci A,B,C

22 Fungování DPH 10,50+12,60+18,90 = 42 363 Kč je cena pro konečného spotřebitele, z toho DPH je 63 Kč . Tuto částku postupně odvedou plátci A,B,C a ti ostatní před nimi,disponibilní příjem však snižuje spotřebiteli. DPH na vstupu – při nákupu, tzv. nárok na odpočet DPH na výstupu – při prodeji, zdanitelné plnění DPH na výstupu – DPH na vstupu = daňová povinnost DPH na výstupu > DPH na vstupu = závazek vůči FÚ DPH na vstupu > DPH na výstupu = pohledávka FÚ – tzv. nadměrný odpočet, např. nakupuji za základní sazbu, prodávám za sníženou sazbu

23 Zobrazení DPH v účetnictví
S.ú. 343 MD D daň na vstupu daň na výstupu při nákupu při prodeji zaplatí dodavateli vyinkasuje od odběratele

24 Zobrazení DPH v účetnictví
Příklad plátce B Pořízení materiálu DPH Dodavatelé 1.a b31, b 44, c181,5 3.12,60 Tržby z prodeje výr Odběratelé Bankovní účet 2.a c 254, ,60

25 Fungování DPH – neplátce v řadě plátců
Plátce A Neplátce B Plátce C Nákup 121 181,50 241,50 DPH na vstupu 21 Přidaná hodnota 50 60 90 Fakturovaná cena 401,11 DPH na výstupu 31,50 69,62 Daňová povinnost 10,50

26 Fungování DPH – neplátce v řadě plátců
Závěr: být v řadě plátců neplátcem se nevyplácí, protože ten, kdo od neplátce nakupuje: Při zachování ziskové marže bude dražší, tzn. méně konkurenceschopný Při zachování ceny(konkurenceschopnosti) bude mít nižší zisk Snižuje své cash flow – tedy hotovost, protože mu to zvyšuje povinnost vůči FÚ. Plátce tedy nebude mít zájem obchodovat s neplátcem, což pro něj znamená pokles poptávky a následné ekonomické problémy.

27 Dotace S.ú. 346(dotace ze SR), 347(ostatní dotace) Dotace dle účelu:
A) dotace na úhradu nákladů – provozní dotace, účtuje se do výnosů 346/648 (kompenzace vzniklých nákladů) B) dotace na pořízení DM – snižuje pořizovací cenu DM (tzn. i odpisovou základnu) 346/042 C) dotace na vymezené účely Příjem dotace na BÚ se následně účtuje jako snížení pohledávky z titulu dotací 221/346

28 Děkuji za pozornost!!!!


Stáhnout ppt "Zúčtovací vztahy II."

Podobné prezentace


Reklamy Google