Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning CCA, Plzeň 20.10.2003 Jiří Vacek, KIP FEK ZČU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning CCA, Plzeň 20.10.2003 Jiří Vacek, KIP FEK ZČU"— Transkript prezentace:

1 e-learning CCA, Plzeň 20.10.2003 Jiří Vacek, KIP FEK ZČU vacekj@kip.zcu.cz

2 OSNOVA Základní pojmy, struktura a prvky systému Podmínky úspěchu Výhody a nevýhody, SWOT analýza Více k pedagogice Příklady: UNIFOR, EDEN

3 e-learning Vzdělávací proces, který probíhá s podporou elektronických prostředků Co nejlépe využít technologie tak, aby podporovala proces výuky; hlavní pozornost soustředit na proces výuky a učení se. Technologie je podpůrným prostředkem, ne cílem.

4 DBMS LMS, VLE GUI DBMS – DataBase Management system LMS – Learning Management system VLE – Virtual Learning Environment GUI – Graphical User Interface

5 Přímí účastníci StudentiTutorAutor Administrátor kursu

6 Podpůrné činnosti Didaktická podpora Příprava multimediálních prvků Administrátor systému Technická podpora

7 PRVKY SYSTÉMU Kurs (předmět) skládající se z lekcí (modulů) TextyTesty –Generátor testů –Sebehodnocení –Ostré –Typy: ano-ne, výběr z několika možností, otevřené Úkoly – zpracování určitého tématu Doplňující materiály (vlastní, odkazy) Podpora tvorby a údržby – autorské nástroje

8 KOMUNIKACE Student-student, student-tutor, 1-1, 1-n, m-n Asynchronní: obdoba mailu –Diskusní skupiny (konference) Synchronní: chat –Chat rooms, café

9 PRO ÚSPĚCH JE DŮLEŽITÉ Technické zajištění Technické zajištění Pedagogika Pedagogika Obchodní model Obchodní model Institucionální podpora Institucionální podpora Zvyšování kvalifikace Zvyšování kvalifikace Zajištění kvality Zajištění kvality

10 Technické zajištění Je k dispozici řada LMS pracujících nad různými databázemi (LotusNotes, Oracle, vlastní návrh pro daný systém) Na straně uživatele stačí běžné PC a internetový prohlížeč Škálovatelnost – přizpůsobení šířce pásma (možná kombinace s CD)

11 Pedagogika „Přátelštější“ přístup ke studentům Komunikace náročná na čas tutorů Pouze nepřímá kontrola – kombinované metody (více později)

12 Obchodní model v roce 2001 30% příjmu školitelských firem (10% v roce 1999) 14% z rozpočtu firem (2002), 10% (1999) školení IT 43%, výroba apod. 24%, prodej a marketing 24% The European E-learning MarketThe European E-learning Market, Summary report 2002, BIZMEDIA

13 Institucionální podpora Kultura Technologická infrastruktura Strategie Postupy Podpora studentů i učitelů: – –online výuka není levnou náhradou tradiční výuky, zajištění vhodné podpory studentů je náročné na čas tutorů – –tutoři i studenti musí mít dobrý přístup k hardwaru a klid a soukromí ke studiu

14 Zvyšování kvalifikace Rozvoj dovedností: IT, zpracování informací, pedagogické a manažerské Prosazování změn Pochopení principů online učení Rozvoj klíčových dovedností (soft skills) - kreativita, týmová práce, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů – nutných pro adaptaci na nejisté, měnící se prostředí.

15 Zajištění kvality Specifické indikátory měření kvality: Hodnocení pokroku studentů Reakce studentů, kolegů Externí hodnotitelé, akreditace QA poskytuje: – –Jasné a přístupné směrnice pro hodnocení – –Přístup k externímu hodnocení, benchmarking Quality and eLearning in EuropeQuality and eLearning in Europe, Survey report 2002, BIZMEDIA

16

17 VÝHODY volba času a místa studia použití multimediálních metod rychlé a efektivní zaškolení snadné a přehledné sledování průběhu kursu snížení nákladů na dopravu a ubytování snadná aktualizace studijních materiálů snadné sledování jakosti výuky a kvality studijních materiálů (zpětná vazba z testů)

18 NEVÝHODY nelze použít pro osvojení manuálních dovedností nedostatek přímého kontaktu

19 Různé role V řádném (denním) vzdělávání (školy) - doplňková V celoživotním vzdělávání (distanční studium, podnikové vzdělávání, rekvalifikace) – hlavní

20 SWOT analýza - příklad Silné stránky (S) –Materiální zabezpečení pro e-learning –Instalace serveru a software –Zvládnutí technologie Slabé stránky (W) –Neustále inovace systému –Učitelé nemají dostatečné vstupní kompetence v oblasti ICT –Chybějící standardy v oblasti distančního studia –Personální zabezpečení není na požadované úrovni

21 SWOT analýza - příklad Hrozby (O) –Není zcela jasný vývoj v oblasti e-learningu v ČR –Nezvládnutí nových kompetencí a nových rolí částí učitelů –Ochladnutí motivace pro e-learning po poznání vstupní pracnosti –Vysoké vytížení učitelů již v současných aktivitách –Konkurence v oblasti vzdělávání v ČR Příležitosti (T) –Zkvalitnění studijního servisu pro studenty –Zvládnutí nezbytné inovace vzdělávacího procesu (trendy EU) –Růst kvalifikace vyučujících v oblasti ICT –Možnost rychlé inovace studijních materiálů a dělání kurzů na klíč –Zapojení do spolupráce v rámci ČR i EU

22 Více k pedagogice

23 Základní principy vzdělávání 1. 1. Studenti i učitelé hrají ve vzdělávacím procesu aktivní roli. 2. 2. Proces osvojování znalostí vyžaduje interakci a schopnosti, které se v procesu vzdělávání rozvíjejí a vyhodnocují. 3. 3. Současné modely učení podporují výuku soustředěnou na studenta – sebehodnocení, samostatné uvažování a schopnost formulovat své závěry. 4. 4. Výukové prostředí musí maximalizovat interaktivitu a zajišťovat dostatečné zpětné vazby. 5. 5. Učitelé musí tvořit kursy tak, aby podporovali samoregulaci a individuální zodpovědnost studentů a musí monitorovat kvalitu práce studentů. 6. 6. Při vzdělávání dospělých chtějí studenti studovat efektivně, ale často nemají dobré studijní návyky, kázeň, motivaci.

24 Styly učení Aktivisté, přemýšlivci, experimentátoři, teoretici Hloubkové a povrchové učení Vizuální, sluchové, dotykové (taktilní), kinestetické

25 Aktivisté Učení se z konkrétní skutečnosti – –Učí se pokusy a chybami – –Často netrpěliví, chtějí raději dělat věci sami než čekat, až jim někdo řekne, co dělat – –Odpovídají spontánně, rychle přecházejí na nové věci – –Pomalá, metodická práce je nudí „Chci to udělat“ Potřebují různost, rádi mluví a jsou schopni přesvědčovat ostatní o svých idejích – vyhovuje jim asynchronní učení

26 Přemýšlivci Učí se pozorováním – –Přístup „počkej a uvidíš“ – –Promýšlejí věci, neodpovídají hned, jak je něco napadne, vyžadují další informace – –Často nejistí, co dělat, radí se s jinými „Chci o tom přemýšlet“ Vyhovuje jim možnost promýšlení odpovědí v asynchronní diskusi

27 Experimentátoři (pragmatici) Učí se aktivním experimentováním – –Hledají nové způsoby, jak něco udělat – –Chtějí nově nabyté znalosti hned vyzkoušet – –Hledají nejefektivnější cesty využití toho,co umějí – –Bývají energičtí, netrpěliví, neváhají použít „zkratek“ při řešení problémů – –Nové výzvy jsou pro ně příležitostí k učení se „Chci vědět, jestli to nejde udělat líp“ Potřebují si vyzkoušet, co se naučili. Vyhovují jim online aktivity, které jim umožňují vyhodnotit, co umí.

28 Teoretici Učí se vytvářením abstraktních konceptů – –Pokoušejí se vybudovat všeobsahující logický systém – –Řeší problémy krok za krokem, zpochybňují předpoklady, vytvářejí si pravidla z různých případů – –Konkrétní příklady považují za příliš omezené k pochopení celku – –Snaží se vytvářet modely komplexních situací – –Potlačují emoce a osobní názory, někdy se těžko vciťují do jiných „Chci tomu rozumět“ Potřebují čas k promýšlení souvislostí. Vyhovují jim a Potřebují čas k promýšlení souvislostí. Vyhovují jim asynchronní aktivity, strukturovaná interakce.

29 Vizuální – sluchové - kinestetické vizuální: 65% sluchové: 30% kinestetické 5% taktilní studenti potřebují být v přímém kontaktu s objekty učení, kinestetičtí preferují učení založené na chápání fyzického chování.

30 Specifické rysy online učení Absence „řeči těla“ Odlišný způsob interakce Odlišná prezentace textů, využití multimediálních prvků Zvýšený důraz na přemýšlení a hloubkové učení

31 On-line tutor Podporuje komunikaci (včetně emailu a offline), Monitoruje aktivity, příspěvky, reaguje na ně včas Poskytuje administrativní a jinou podporu Vede studenty kursem (včetně práce ve skupinách) Toleruje rozdíly Motivuje Pomáhá studentům dosáhnout jejich cíle

32 Role tutora Technická – seznámit účastníky s technologií Manažerská – vytvoření plánu, stanovení cílů, postupů a pravidel Pedagogická – vytvoření a šíření výukových materiálů, podpora aktivní účasti, hloubkového učení a přemýšlení Sociální – vytvoření komunity, která podporuje studenty, monitoruje pokrok a aktivní účast.

33 Strategie učení Přesvědčit se, že studenti vědí, proč (a jak) se používá e-learning Spolupráce se musí stát základní složkou procesu učení se a je třeba ji podporovat užitím vhodným technik Podpora autonomie studentů – sebehodnocení, přizpůsobení tempa studia Strategie pro řešení technických problémů

34 Hodnocení Sebehodnocení Hodnocení kolegů Skupinové hodnocení Počítačové hodnocení Hodnocení v zaměstnání

35 Počítačové hodnocení Otázky ano-ne, vícenásobné volby (výběr jedné nebo více možností) Možnost využití různých médií, vhodných pro různé styly učení Snadnější řízení, administrativa, zpětná vazba, statistické zpracování Možnost okamžité odezvy, která může být přizpůsobená individuálním potřebám studentů, může obsahovat návody nebo doporučení k dalšímu studiu.

36 Formativní hodnocení Podpora procesu výuky poskytnutím zpětné vazby studentovi. Může obsahovat návody, doporučení k opakování látky, k dalšímu nebo rozšiřujícímu studiu. Může být přizpůsobeno stylu učení.

37 Cíle formativního hodnocení Poradit studentům, jak dosáhnout lepších výsledků, diagnostikovat silné a slabé stránky studenta, Předpovědět úspěch v zaměstnání, Předpovědět úspěch v dalších kursech, Poskytnout zpětnou vazbu studentům, Poskytnout zpětnou vazbu učitelům, Poskytnout profil znalostí, které student získal.

38 Známkování Pro externí účely: Student postupuje nebo nepostupuje Oznámkování studenta, Výběr pro zaměstnání, Výběr pro další kursy, Říká studentům, čeho dosáhli Pomáhá studentům rozvíjet schopnost sebehodnocení.

39 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Znalost Pochopení, porozumění Použití Analýza Syntéza Řešení problémů

40 Znalost Vybavení si informací Znalost faktů, dat, událostí, míst, … Typy otázek: napiš seznam, definuj, označ, popiš, vyjmenuj.

41 Pochopení, porozumění Interpretace informace vlastními slovy Pochopení významu Typy otázek: interpretuj, diskutuj, předpověz, shrň, klasifikuj

42 Použití Použití metod, teorií, konceptů v nových situacích Typy otázek: použij, dokaž, ukaž, najdi souvislosti

43 Analýza Identifikace vzorů a modelů, rozpoznání komponent a jejich vztahů Typy otázek: analyzuj, uspořádej, vysvětli, najdi souvislosti, odvoď důsledky, porovnej, zařaď (kategorizuj)

44 Syntéza Zobecnění daných znalostí Využití starých myšlenek k vytvoření nových Organizování znalostí z různých oblastí a nalézání vztahů mezi nimi Vyvozování závěrů, předpovědi Typy otázek: integruj, modifikuj, vymysli, navrhni, slož, naplánuj, formuluj, uspořádej

45 Řešení problémů Posuzování, hodnocení idejí, teorií Porovnání idejí, rozlišován mezi nimi Vyhodnocování dat Typy otázek: oceň, posuď, vyhodnoť, seřaď, rozliš, doporuč

46 Příklad: UNIFOR UNIFOR http://lear.fek.zcu.cz/unifor

47 UNIFOR Systém používaný na FEK ZČU Studijní materiály i testy se vytvářejí ve speciální šabloně Wordu Program Tutor transformuje takto vytvořené podklady do: –webových stránek –klasických skript, vhodných k tisku –CD-ROM

48 UNIFOR Vlastní databázový systém Generátor testů – zatím pouze jednoduché základní typy testů (ano-ne, volba z více možností), připravováno rozšíření Grafické symboly Vytvoření jednotného prostředí pro všechny kursy (včetně učebních textů)

49 Možnosti rozvoje Vazba na jiné systémy (studijní agenda) Sdílení kursů mezi školami Využití pro komerční aktivity Vícejazyčné prostředí

50 Příklad: EDEN

51 EDEN ZČU – Ing. Hán DBMS: Lotus Notes Př.: Projekt BATCOS – KPV FST (doc. Votava) BATCOS


Stáhnout ppt "E-learning CCA, Plzeň 20.10.2003 Jiří Vacek, KIP FEK ZČU"

Podobné prezentace


Reklamy Google