Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Člověk a životní prostředí
Projekt CZ.1.07/1.1.12/ s názvem „Nauč se a vytvoř!“ realizován v rámci OP VK (financován z ESF) SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, , místo poskytovaného vzdělávání SPŠD Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, Člověk a životní prostředí Projekt „Nauč se a vytvoř!“ Příprava k předmětu „Základy ekologie a chemie“ Mgr. David Simota SPŠD Plzeň

2 Člověk a životní prostředí
Člověk je nedílnou součástí přírody a stojí na vrcholu potravního řetězce Člověk potřebuje přírodu k uspokojování potřeb (využívá přírodní zdroje - suroviny, energie…) Člověk díky svému rozumu přírodu přetváří ve svůj prospěch, ale často má k přírodě negativní kořistnický vztah a spíše jí zneužívá Člověk nedomýšlí ekologické externality, tedy zdánlivě podružné vnější efekty jednání působící ekologické, ekonomické či zdravotní problémy jiným lidem (znečišťování vody, ovzduší a půdy, vyčerpání nerostného bohatství apod.)

3 Člověk a životní prostředí
Životní prostředí (environment) – kompaktní soubor přírodních a člověkem uměle vytvořených životních podmínek okolo nás (spojení tzv. první a druhé přírody) První příroda – původní příroda beze známek lidské přítomnosti a činnosti (deštné pralesy, odlehlé oblasti Sibiře, Antarktida apod.), a to včetně fauny a flóry, která se zde vyskytuje Druhá příroda – člověkem přetvořené prostředí se známkami civilizace (města, silnice, průmyslové oblasti, kulturní krajina)

4 Člověk a životní prostředí
Přirozené složky životního prostředí Vzduch Voda Horniny (složky neživé přírody) Půda Fauna a flóra (živočichové a rostlinstvo) Přírodní zákonitosti (přírodní jevy a síly)

5 Člověk a životní prostředí
Vliv životního prostředí na zdraví člověka stav životního prostředí má přímý vliv na zdraví člověka (míra kontaminace, hlučnost, prašnost, kvalita potravy apod.) je nutné monitorovat míru kontaminace vody, vzduchu, půdy a potravin škodlivými látkami zvyšuje se počet lidí s alergiemi, astmatickými problémy a různými druhy rakoviny

6 Člověk a životní prostředí
Ekosystém konkrétní ucelená část přírody složená ze složek živé a neživé přírody tyto živé a neživé složky jsou na sobě závislé (biocenóza v biotopu) v ekosystému probíhá výměna látek, tok energie a vlastní vývoj organizmů ekosystém není nikdy izolovaný – vstupují sem vnější vlivy (člověk, zvířata, přírodní energie) stabilita ekosystému je proto velmi křehká v některých ekosystémech se nacházejí vzácné nebo dokonce endemické organizmy

7 Člověk a životní prostředí
Ekosystémy přírodní (přirozené) umělé (vytvořené člověkem) např.: pralesy, moře, jezera, pohoří… Vyznačují se minimálním zásahem člověka. Typická je velká schopnost autoregulace a sebeobnovy. např.: pole, města, kulturní lesy, parky, rybníky, vodní přehrady… Vznikají činností člověka, jsou nestabilní a neschopné autoregulace. Dnes na Zemi převažují. V

8 Člověk a životní prostředí
Negativní vliv člověka na životní prostředí Člověk má od počátku lidstva snahu vymanit se z područí přírody a často se i snaží přírodní zákonitosti přizpůsobit svým zájmům a zneužívá přírodní zdroje na úkor budoucích generací Již v neolitu (asi před 10 tisíci lety) člověk poprvé významně přetváří přírodu na zemědělskou kulturní krajinu – tyto zásahy však ještě neměly velké důsledky K zásadní změně dochází v době průmyslové revoluce (19. století), kdy lidé začali ve velké míře využívat přírodních zdrojů (uhlí, ropa)

9 Člověk a životní prostředí
Lidé začali také osidlovat dosud nedotčené oblasti světa a zatěžovat zdejší prostředí svou činností a odpadem Zátěž pro životní prostředí představuje populační exploze, urbanizace, industrializace, nekoncepční zemědělská činnost v rozvojových oblastech světa, chemizace a rostoucí konzumní chování lidí spojené s růstem objemu odpadů Nakládání s odpady je stále celosvětově nevyřešeným problémem - přináší mnoho problémů a vysoké náklady (pozemní skládkování, spalování nebo recyklace)

10 Člověk a životní prostředí
Člověk svou činností přivedl k vyhynutí mnoho živočišných i rostlinných druhů, protože vytěsňuje tyto druhy z přirozeného životního prostoru Světová populace neustále roste a hrozí akutní nedostatek potravinových zdrojů Začaly se také objevovat nové zdravotní problémy lidí v nejvíce znečištěných oblastech (nárůst výskytu rakoviny, onemocnění dýchacích cest, alergií apod.) V současné době probíhají velké ekologické debaty o podílu viny člověka na globálních změnách klimatu

11 Člověk a životní prostředí
Pozitivní aktivity člověka Zalesňování odlesněných oblastí Vhodná krajinotvorba Sanace a rekultivace zatížených oblastí Zavádění ekotechnologií do výroby Výroba ekologicky šetrných produktů Nakupování ekologických produktů a biopotravin Změna stravovacích návyků Vyhlašování hodnotných chráněných území

12 Člověk a životní prostředí
Třídění a recyklace odpadů Šetření energiemi (elektřina, teplo) Využívání obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, vodní) Vícezdrojové investice do ekologických projektů Vytváření kvalitního legislativního rámce ve smyslu politiky udržitelného rozvoje Vzdělávání a osvěta v oblasti environmentalismu Aktivity ekologických organizací a hnutí

13 Člověk a životní prostředí
Úkol č. 1: Vyzkoušejte si své znalosti prostřednictvím testu pod následujícím odkazem Test vědomostí z oblasti životního prostředí

14 Člověk a životní prostředí
Úkol č. 2: Pokuste se spočítat, kolik stojí jeden váš běžný den života přepočítaný na náklady v Kč. Nezapomeňte na tyto položky: ranní hygiena, snídaně, dopravní náklady, oběd, celodenní spotřeba elektrické energie, svačina, kulturní potřeby, večeře, večerní hygiena.

15 Člověk a životní prostředí
Úkol č. 3: Zřiďte si ve třídě malé akvárium s libovolnými druhy sladkovodních akvarijních ryb (i jiných vodních živočichů) a vodních rostlin. Průběžně pozorně sledujte vývoj biocenózy a zajišťujte co nejlepší životní podmínky v uzavřeném modelovém biotopu pro všechny živé složky.

16 Člověk a životní prostředí
Metodický list 1 k úkolu č. 3 Žáci si nastudují hlavní pravidla akvaristiky a zjistí si základní podmínky nutné pro život různých druhů živočichů a rostlin Žáci ve své třídě zřídí malé akvárium a určí vhodné druhy ryb a vodních rostlin vzhledem k velikosti modelového biotopu Žáci zajišťují základní životní podmínky nutné pro přežití živých organismů, tedy krmení, čistota a teplota vody, okysličování vody, dostatek světla, bezpečnost… Žáci citlivě dbají na vhodnou biodiverzitu druhového zastoupení fauny a flory v umělém ekosystému Žáci sledují v čase vývoj vztahů v biocenóze, stabilitu či druhovou početní a kvalitativní progresi

17 Člověk a životní prostředí
Metodický list 2 k úkolu č. 3 Žáci průběžně analyzují výsledky své práce Žáci vytvoří soupis druhové biodiverzity uvnitř tohoto uzavřeného modelového ekosystému Žáci pořídí fotografickou dokumentaci akvária zachycující jednotlivé druhy živočichů a rostlin Žáci zpracují podrobnou výstupní zprávu pro učitele ECH o základních činnostech a podmínkách, které žáci museli zajistit pro daný uzavřený ekosystém Učitel ECH zapracuje výsledek práce žáků do přílohy tohoto výukového materiálu

18 Člověk a životní prostředí
Příloha 1: Soupis biodiverzity k úkolu č. 3 Fauna Flora Paví očko – 3 kusy Mečovka mexická – 1 kus Bojovnice pestrá – 1 kus Pancéřníček skvrnitý – 1 kus Ancistrus – 1 kus Vodní šnek – 20 kusů Egeria densa – 2 kus Ophiopogon japonicus – 2 kusy

19 Člověk a životní prostředí
Příloha 2: Fotodokumentace k úkolu č. 3

20 Člověk a životní prostředí
Zdroje: + vlastní fotografie (akvárium)


Stáhnout ppt "Člověk a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google