Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zefektivňování, zvyšování výkonnosti a kvality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti a kvality"— Transkript prezentace:

1 Zefektivňování, zvyšování výkonnosti a kvality
Management jakosti a kvality ISO Pracovní verze Holátová

2 Historie řízení kvality
Rozvoj průmyslové výroby potom přináší potřebu kontroly, která by bránila nekalému podnikání a objektivně posuzovala produkty. Růst výroby po první světové válce v minulém století přinesl vznik a vývoj statistických teorií použitelných pro průmyslovou praxi - W.A.Shewhart - „Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control“ Období druhé světové války a raně poválečné období však soustředilo pozornost výrobců na vlastní výrobu a technickou kontrolu vstupů a výstupů. Od poloviny minulého století začaly výrazně narůstat požadavky zákazníků na výrobky a jejich kvalitu.

3 S vývojem řízení kvality je spojena řada významných osobností, k nimž patří:
Walter A. Shewhart, William E. Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Yoshi Tsurumi, Philip B. Crosby

4 Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě
V 70. letech začaly i další průmyslové společnosti obracet pozornost na kvalitu v širokém pojetí a začaly vznikat první modely jejího řízení. V oborech jako letectví a kosmonautika, obranný, automobilový a elektrotechnický průmysl, byly formulovány podnikové a odvětvové standardy, které stanovily požadavky na systémy kvality. Počátkem 80. let ustavila Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO technickou komisi ISO/TC 176. Komise vypracovala a předložila normy ISO řady 9000 pro řízení jakosti, které byly v roce 1987 přijaty. Byly revidovány v roce 1994 a 2000. Plnění požadavků normy v praktické činnosti organizace je prověřováno v procesu certifikace, kdy specializované agentury vydávají příslušné certifikáty.

5 ISO (International Organization for Standardization)
mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů, založena v roce 1947, centrální sekretariát v Ženevě hlavní činností je vývoj technických norem. národním zástupcem v ISO za Českou republiku je Český normalizační institut. členské instituce jsou součástí vládní struktury svých zemí nebo řízena vládou

6 ISO 9000 jsou respektovanou mezinárodní referencí pro požadavky trhu na kvalitu jádro tvoří čtyři mezinárodní standardy, které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci implementovány nejsou specifické pro žádný druh produktů a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb

7 normy ISO 9000 ČSN EN ISO 9000: uvádí zásady a základy managementu kvality, popisuje čeho se tato řada norem týká, uvádí základní definice termínů pro použití v organizaci ČSN EN ISO 9001: uvádí požadavky na systémy managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy ČSN EN ISO 9004: poskytuje návod pro zavedení systému managementu kvality, který překračuje požadavky ISO 9001, umožňuje organizaci účinně plnit a předvídat očekávání zákazníků, směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO poskytuje návod pro plánování a provádění auditů kvality

8 Vývoj systému managementu jakosti podle norem řady ISO 9000
V roce 1987 byly Mezinárodní organizací pro normalizaci – ISO poprvé zveřejněny normy. V roce 1994 byl jejich obsah a struktura poprvé revidovány. Normy ISO řady 9000 ( 9001, 9002, 9003) byly nezávazné. VV roce 2000 došlo k druhé velké revizi a normy EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994 a EN ISO 9003:2004 nahradila norma ISO 9001:2000 založena na procesní orientaci systému managementu jakosti.

9 Kvalita = jakost údaj o vlastnosti nějaké věci
odpověď na otázku „Jaký?“ latinsky Qualis?

10 Definice jakosti ISO 9000 : 2000 Jakost je schopnost souboru inherentních znaků výrobku, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran ČSN ISO 8402 Jakost, kvalita je celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby Složky jakosti výrobku - jakost výrobků, zdrojů, služby, procesů, produkce -

11 Jakost v moderním řízení
Systémy řízení kvality Anglicky quality control (x „kontrola“ kvality) Nejen průběžná kontrola výrobků, ale i : Odstraňování zjištěných nedostatků Vylepšování výrobků Motivace pracovníků, aby si hleděli kvality

12 Management jakosti spočívá v systematickém a plánovaném řízení firmy
Vyžaduje plánování, dokumentování, měření a analyzování všech činností za účelem jejich neustálého zlepšování

13 Přístupy k řízení jakost
GLP - Good Laboratory Practise GMP – Good Manufacturing Practise Normy ISO, VDA, QS … TQM – Total Quality Management EMS – Environmental Management System HSMS – Health and Safety Management System

14 Struktura norem ISO 9000 ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO řady 10 000

15 ISO 9000 Základy a zásady systémů managementu jakosti a specifikace terminologie systémů managementu jakosti Pro jakoukouliv organizaci, která potřebuje demonstrovat svoji schopnost stálého poskytování výrobků splňujících požadavky zákazníka a různých předpisů

16 ISO 9001 Navazuje na ISO 9000 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro případ, že má společnost v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systémů managementu jakosti (zlepšování výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran )

17 Další související normy
ISO 9011 návod na auditování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu Kde získat normy ISO Český normalizační institut

18 TQM - Total Quality Management
orientace na zákazníka trvalé zlepšování Shewhartův cyklus PDCA (Plan - Do - Check - Act) Demingův cyklus PDSA (Plan - Do - Study - Act)

19 · Zaměření na zákazníka
Revize norem ISO 9000 z roku 2000 vychází z osmi zásad managementu kvality :   ·      Zaměření na zákazníka ·       Vedení ·       Zapojení zaměstnanců ·        Procesní přístup ·        Systémově orientovaný přístup k řízení ·        Neustálé zlepšování ·        Přístup k rozhodování zakládající se na faktech ·        Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

20

21 Management jakosti Jakost musí obsáhnout vše, co vede k požadovanému výsledku. Týká se to: jakosti výrobku ( produktu v hmotné podobě), jakosti služby ( produktu v nehmotné podobě), jakosti procesů a jakosti zdrojů ( stroje a zařízení, informací, pracovního prostředí) a jakosti systému řízení. Všechny tyto roviny se vzájemně podmiňují a doplňují a proto se v celém světě šíří rozvíjení tzv. systému managementu jakosti, který můžeme charakterizovat jako tu část celopodnikového managementu, která je zaměřena na maximální zabezpečování spokojenosti zákazníků s vynaložením optimálních nákladů.

22 Postup pro zavedení systému jakosti řízení podle ISO 9001:2000
Definice cílů organizace, kterých chce dosáhnout Definice skupin, které tyto cíle očekávají Získávání informací týkající se skupiny norem ISO 9000 Rozhodování zda při zavádění systému řízení bude použita norma ISO jako základní požadavek či v kombinaci s požadavky jiných standardů Výběr směrnic podle oblasti řízení jakosti Zjištění aktuálního stavu systému řízení a určení rozdílů mezi systémem řízení a požadavky normy ISO. Popis procesů, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo služeb zákazníkům a jejich porovnání s požadavky normy ISO

23 Vytvoření plánu odstraňování neshod, vytvoření zdrojů na provedení nových opatření, stanovení časového harmonogramu. Realizace opatření dle plánu a harmonogramu Provádění pravidelných interních auditů. Prokázání shody certifikací. Provedení nezávislého auditu akreditovanou certifikační společností, která vystaví certifikát stvrzující, že systém řízení jakosti odpovídá požadavkům normy ISO Neustálé pokračování ve zdokonalování podnikání

24 Norma ISO 14001 pojednává o environmentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí“. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

25 Norma ISO 17799 je jednou z klíčových norem pro zavádění a certifikaci systémů řízení organizace (tj. kvalita, prostředí, informace). Předmětem certikace je zavedený a dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. pokrývá všechny aspekty získávání, zpracovávání a ukládání informací prostřednictvím (a nejenom) informačních systémů a technologií organizace

26 QS 9000, VDA 6, TS 16949 QS9000 je oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje plné znění normy ISO 9001 plus další požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu. VDA 6 pojednává o prověřování systému managementu jakosti. Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA auditování systému jakosti, VDA auditování procesu a VDA auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod.

27 ISO/TS je oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA)

28 Postupy zlepšování - cyklus PDCA
Plan – naplánuj, urči záměr zlepšení, Do – realizuj, uskutečni tento záměr, Check – proveď kontrolu, vyhodnoť dosažené výsledky, Art – proveď úpravy, pokud výsledky neodpovídají plánovaným záměrům


Stáhnout ppt "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti a kvality"

Podobné prezentace


Reklamy Google