Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava druhové ochrany in situ a ex situ v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava druhové ochrany in situ a ex situ v ČR"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava druhové ochrany in situ a ex situ v ČR
Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.11 23.listopadu 2012 Katedra biologických disciplín ZF JU České Budějovice Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

2 Česká právní úprava Předmět ochrany:
- geograficky původní druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin in situ - zvířata v lidské péči a rostliny pěstované v kultuře ex situ Vlastnické právo – zvířata v lidské péči, rostliny, stromy, keře Nelze vlastnit – volně žijící živočichy až do okamžiku jejich legálního ulovení či odchycení Deliktní odpovědnost: a) trestní zákoník b) správní delikty – jednotlivé zvláštní zákony Nápravná opatření: zabavení nelegálně drženého živočicha nebo rostliny , odebrání týraného zvířete

3 Terminologie Planě rostoucí rostlina = jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní a nadzemní části. (zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Různé zákony řeší otázky ochrany dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, lesních dřevin, rostlin jako exemplářů CITES a otázky rostlinolékařské péče

4 Terminologie Volně žijící živočich je jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje

5 Zvíře x zvěř x živočich Zvíře: ochrana zvířat proti týrání,
zájmové chovy, hospodářské chovy, zoologické zahrady, veterinární péče Živočich: ochrana přírody a krajiny, CITES, náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, zoo Zvěř: podle zákona o myslivosti ale jen některé druhy

6 Obecná ochrana in situ podle zákona č.114/1992 Sb.
§ 2: obecná ochrana všech druhů a contrario zvláštní ochrana druhů vzácných či ohrožených § 5: podmínky obecné ochrany všechny druhy jsou chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení na bytí nebo degeneraci nebo ke zničení ekosystému, jehož jsou součástí - při zemědělských, lesnických a stavebních pracích je povinnost postupovat tak, aby nedošlo k nadměrnému úhynu druhů či ničení jejich biotopů Možnost úřadu ochrany přírody uložit zajištění či použití technických opatření Možnost úřadu ochrany přírody omezit nebo zakázat rušivou činnost.

7 Obecná ochrana in situ Kříženci § 5 odst.5
Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody. Vnitrodruhové a mezidruhové křížení zakázáno není

8 Geograficky nepůvodní druhy
§ 5 odst.4 zák.č.114/1992 Sb.:„Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.“ Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody Neplatí pro nepůvodní druhy dřevin, pokud se hospodaří podle schválených koncepčních plánů lesního hospodářství. Ale orgán ochrany přírody si může stanovit podmínky v rámci závazného stanoviska při schvalování LHP a LHO (§ 4 odst.3) Orgán ochrany přírody může dále rozhodnout o odlovu jedince nepůvodního druhu živočicha.

9 Geograficky nepůvodní druhy
Zákon o myslivosti č.449/2001 Sb. K dovozu a vypouštění do přírody GND které jsou zároveň zvěří, je nutný předchozí souhlas orgánů ochrany přírody, státní správy myslivosti a státní veterinární péče a se souhlasem držitele honitby Myslivecká stráž je oprávněna usmrtit legislativou stanovené GND

10 Mývala severního Norka amerického

11 Psík mývalovitý Nutrie říční

12 GND podle rybářského zákona
Zákon č.99/2004 Sb. „nepůvodní ryba“, „nepůvodní vodní organismus“ Nutnost získat povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst.4 zák.č.114/1992 Sb. Rak pruhovaný

13 Ochrana ptáků § 5a, 5b zákona č.114/1992 Sb. § 5a: Ochrana všech druhů volně žijících ptáků na evropském území včetně mrtvých jedinců a částí a výrobků z nich Zákaz usmrcování, chytání, lovení, vybírání hnízd, ničení hnízd a vajec, rušení, držení, chov, prodej, nabízení k prodeji přeprava za účelem prodeje Výjimky ze zákazů – druhy (vyhláška č.166/2005) a činnosti či důvody (§ 5b z.č.114/1992 Sb.)

14 Ochrana ptáků § 5b odst.1 – rozhodnutí úřadu ochrany přírody o odchylném postupu (výjimka ze zákazu) Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení Taxativní případy, kdy je možné povolit odchylný postup § 5b odst.4 – možnost MŽP vydat opatření pro určité druhy, OU obcí s rozšířenou působností pak rozhodne, zda podmínky k uplatnění vyhlášky již nastaly. Obligatorní obsah rozhodnutí či opatření: a) označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup vztahovat, b) prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo zabíjení, c) důvod pro odchylný postup vycházející z § 5b odst. 1 nebo 2, podmínky a časové a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat, d) způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující odchylný postup provádět.

15 Příklad „odchylkové“ vyhlášky
Vyhláška č.294/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky pro odchylný postup při usmrcování špačka obecného na vinohradech Sturnus vulgaris

16 Pravidla ornitologického výzkumu
Vyhláška MŽP č.152/2006 Sb. Účelem je zajištění výzkumu ekologie, migrace a prostorové aktivity ptáků prostřednictvím značení jejich jedinců Zavádí se odchylný postup z § 5a plus výjimka z § 50 zákona č.114/1992 Sb. Vztahuje se na všechny druhy ptáků, včetně ZCHD Některé vymezené druhy nelze značit na hnízdech či v jejich bezprostředním okolí (mláďata i dospělé) Oprávněná osoba: kroužkovatel (spolupracovník Kroužkovací stanice Národního Muzea) Podmínky odchytu, manipulace a značení, vypuštění zpět do přírody Odchytem nenabývá kroužkovatel k ptákovi vlastnictví!

17 Zvláštní druhová ochrana
Zpřísněný režim ochrany a nakládání s vybranými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Vědecký základ: Červené seznamy IUCN Platná právní úprava: § zák.č.114/1992 Sb., Tři kategorie zvláště chráněných druhů (ZCHD) podle stupně ohrožení: 1) kriticky ohrožený 2) silně ohrožený, 3) ohrožený Konkrétní druhové seznamy: vyhláška č.395/1992 Sb.ve znění pozdějších novel Rozdíly od obecné druhové ochrany (§5): Ochrana se vztahuje i na mrtvé jedince, část, výrobek V případě ZCHD je trestný útok již proti 1 živočichovi či rostlině Ze zákazů je možné udělit výjimky

18 Základní ochranné podmínky(ZOP)
ZOP=zakázané činnosti:specificky pro rostliny (§ 49) a živočichy (§50) zvláště chráněných druhů, které by mohly negativně ovlivnit jejich přirozený vývoj Výjimky ze zakázaných činností (společné pro rostliny a živočichy ZCHD - § 56) Ochrana původních populací též kontrolou vypouštění narozených a odchovaných živočichů v zajetí a vysazování/vysévání rostlin uměle vypěstovaných (§ 54 odst.3) a zvěře chované v zajetí (§5 odst.1 zák.o myslivosti)

19 ZCHD rostliny Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Je možnost provést záchranné přenosy. Ochrana podle zákona č.114/1992 Sb. se na rostliny nevztahuje, pokud jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem, pokud jsou z dovozu a nevztahuje se na ně CITES.

20 ZCHD živočichové Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

21 Výjimky ze zákazů (§ 56) Podmínky pro udělení výjimky ze zákonných zákazů činností ve vztahu k zvláště chráněným druhům živočichů a rostlin: 1.) převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody 2) neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, 3) nebude ovlivněno udržení či dosažení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany, 4) je naplněn některý z důvodů pro výjimku daný zákonem. Také zákon připouští udělit výjimku v zájmu ochrany přírody;

22 Výjimky ze zákazů (§ 56odst.2)
Důvody a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť, b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin, e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

23 Výjimky ze zákazů v druhové ochraně § 5b, § 56 zák.č.114/1992 Sb.
Povolení výjimek v druhové ochraně - právní formy rozhodování: 1) rozhodnutí orgánu ochrany přírody v individuálním případě na žádost 2) Od nový typ rozhodování: Opatření obecné povahy krajského úřadu – pro větší počet případů stejného druhu pro široký okruh individuálně neurčených adresátů Jihomoravský krajský úřad vydal OOP k regulaci stavů kormorána velkého, k likvidaci hrází a hradů bobra evropského

24 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Konkrétně se jedná o bobra evropského, vydru říční, kormorána velkého, losa evropského, medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka

25 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Nahrazuje se škoda způsobená vybraným živočichem na a) životě nebo zdraví fyzické osoby, b) vymezených domestikovaných zvířatech, c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, d) rybách, e) včelstvech a včelařském zařízení, f) nesklizených polních plodinách, g) trvalých porostech, h) uzavřených objektech, nebo i) movitých věcech v uzavřených objektech. za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

26 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Zákon vyžaduje po vlastnících provedení řady preventivních opatření, aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku škody a aby v případě, že ke škodě skutečně dojde, bylo možné náhradu škod přiznat. Jedná se o podmínky technické, časové i prostorové.

27 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Škodu nahrazuje stát (krajský úřad), nejde o správní řízení, proti rozhodnutí o nepřiznání náhrady lze podat žalobu v civilně právním soudním řízení

28 Záchranné programy ZCHD
§ 52 zákona č.114/1992 Sb. Kombinace ochrany in situ a ex situ K ochraně ZCHD rostlin a živočichů zajišťují všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají v návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy, plány péče aj. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 16 odst.2 vyhlášky č.395/1992 Sb.)

29 Schválené záchranné programy
rostlin matizna bahenní (Ostericum palustre) rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

30 Schválené záchranné programy
Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna) Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

31 Schválené záchranné programy
Živočichů tetřev hlušec (Tetrao urogallus) perlorodka říční (Margaritifera marg.)

32 Schválené záchranné programy
sysel obecný (Spermophilus citellus) Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

33 Schválené záchranné programy
Užovka stromová (Zamenis longissimus Vydra říční (Lutra lutra)

34 Ochrana zvířat v rámci myslivosti a rybářství
Úseky lidské činnosti, ve kterých primárně nejde o ochranu zvířat, ale o výkon hospodářské či zájmové činnosti Kdo ? – podmínky pro osoby; Co ? – vymezení lovné zvěře a ryb, resp. druhy, které nelze lovit; Kdy ? – ve kterou roční či denní dobu, resp.doby hájení; Kde ? – v jakých honitbách či vodách; Jak ? – přípustné, resp. zakázané způsoby lovu. Prameny právní úpravy: zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti zákon č.99/2004 Sb., o rybářství

35 Druhová ochrana ex situ
Zoologické zahrady Záchranné stanice Záchranné chovy Botanické zahrady a arboreta Zařízení pro uchování genetického materiálu

36 Živočich odchovaný v péči člověka
= je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí jako potomek rodičů získaných v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy

37 Jedinec živočicha v přímé péči člověka
Orgán ochrany přírody (OOP) je na základě písemné žádosti držitele do 30 dnů povinen takového jedince evidovat, pokud nemá důvodné podezření na nelegální původ jedince Žádost musí držitel podat do 30 dnů od narození zvířete (nezaměnitelně a trvale označit !) nebo do 15 dnů od jeho získání v rámci EU nebo do 15 dnů od jeho dovezení na území ČR ze země mimo EU. OOP = krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele evidovaného jedince. Osvědčení o evidenci prokazuje, že nejde o volně žijícího živočicha

38 Kontrola chovů Ten, kdo drží živočicha odchovaného v lidské péči, pro kterého bylo vydáno osvědčení, je povinen na požádání orgánu ochrany přírody předložit osvědčení ke kontrole a umožnit prohlídku označení živočicha odchovaného v lidské péči. Je-li důvodná pochybnost o zákonném původu jedince, je jeho vlastník nebo držitel povinen umožnit orgánu ochrany přírody, s poskytnutím aktivní součinnosti, jeho ověření, včetně provedení testu DNA. V případě potvrzení nezákonného původu uhradí náklady na ověření původu vlastník nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči; výši nákladů stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody. Nelegálně držený živočich mu může být kontrolním orgánem zabaven a může mu být uložena pokuta nebo být i obžalován pro trestný čin. V opačném případě uhradí náklady na ověření původu živočicha odchovaného v lidské péči orgán ochrany přírody.

39 Ochrana zvířat v zájmových chovech § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání :
Zvíře v zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů nebo jiné osoby mající k uvedené osobě mladší 15 let rodičovskou odpovědnost. Chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

40 Právní úprava provozování zoologických zahrad
zákon č.162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad Pojem „zoologická zahrada“ je upraven v § 2 odst.1 písm.a) : „trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popř.též zvířata domácí“. Kdo chce provozovat zoologickou zahradu, může tak činit pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí.

41 ZOO podmínky, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro vydání a držení licence Práva a povinnosti držitele licence Zvláštní povinnost po zrušení nebo zániku licence Kontrola 1) dodržování licence 2) dodržování ostatních zákonných pravidel

42 Záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů.

43 Záchranné stanice Provozovat pouze na základě povolení Ministerstva životního prostředí Vymezí sídlo, územní působnost a rozsah péče ZS lze zrušit Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá provozovateli záchranné stanice. V případě zvláště chráněného druhu jej vždy předá záchranné stanici.


Stáhnout ppt "Právní úprava druhové ochrany in situ a ex situ v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google