Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)"— Transkript prezentace:

1 Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)
ETIKA PODNIKÁNÍ Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)

2 Hlavní oblasti etiky v podnikání The Institute of Business Ethics
Individuální, osobní etika Práva zaměstnanců Ochrana spotřebitelů Diskriminace Kodexy chování Využívání energie Využívání utajených informací pro obchodní jednání Výhody poskytované organizací Globalizace podnikání Odpovědnost organizace Odpovědnost zaměstnanců Vztahy s odbory Reakce zaměstnanců na neetické jednání Počítačová data o ochrana osobních údajů Ochrana prostředí Ochrana zvířat a výzkum Průmyslová špionáž Korupce Odměny pro manažery Hladomor a země třetího světa

3 Etika v organizačním životě

4

5

6 The Ashridge Mission Model
Proč organizace existuje? Účel Strategie Konkurenční pozice a charakteristické kompetence Hodnoty V co firma věří? Normy chování Modely chování, které jsou oporou charakteristických kompetencí a systému hodnot Rozvoj a řízení poslání (mission) Trvá roky, ne měsíce. Nezbytný je konsensus v rámci vrcholového manažerského týmu. Akce je lepším komunikátorem než slova. Zásadní je, aby vrcholový manažerský tým “byl vidět”. Pomáhá kontinuita vrcholového manažerského týmu. Strategie a hodnoty by měly být formulovány společně. Management by se měl zaměřit na provázání mezi chováním a hodnotami. (Campbell & Yeung,1991)

7 Od kultury ke strategii
Kulturní kontext… Externí Interní … má vliv na… …očekávání jednotlivců ext. zainteresovaných int. zainteresovaných …kteří mají moc… …definovat účel… Poslání Cíle Možné konflikty v očekáváních Sjednocení krátkodobé ziskovosti, cash-flow a cenových hladin k zajištění růstu podniku. Růst rodinného podniku a zapojení profesionálních manažerů. Financování dalšího rozvoje (půjčky, emise akcií). Míra otevřenosti managementu vůči drobným akcionářům. Kapitálové investice do růstu efektivnosti vs. propouštění. Kvalita ve vztahu k jednotlivým trhům. Mapování ovlivňovatelů (stakeholders) - Matice zájem/moc …a ovlivnit STRATEGIE nízká vysoká C Udržovat spokojené D Klíčoví hráči velká malá Moc A Minimální úsilí B Udržovat informované Míra zájmu

8 STRATEGICKÉ INICIATIVY Motivovaní a připraveni
Realizace strategie POSLÁNÍ Proč existujeme HODNOTY Co je pro nás důležité VIZE Čím chceme být STRATEGIE Náš herní plán STRATEGICKÉ INICIATIVY Co musíme dělat my OSOBNÍ CÍLE Co musím dělat já STRATEGICKÉ VÝSLEDKY Nadšení ZÁKAZNÍCÍ Účelné a účinné PROCESY Motivovaní a připraveni ZAMĚSTNANCI Spokojení VLASTNÍCÍ

9

10

11 Koncepty výtečnosti (excelence) EFQM
Výtečnost/znamenitost = vynikající praktika v řízení organizace a dosahování výsledků, vše na základě souboru 8 zásadních konceptů: 1. Orientace na výsledky 2. Zaměření na zákazníka 3. Vůdcovství a stálost záměru 4. Řízení pomocí procesů a faktů 5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé učení, zlepšování a inovace 7. Rozvoj vzájemně prospěšného partnerství 8. Odpovědnost vůči společnosti

12 Filozofie EFQM modelu CO? (VÝSLEDKY) Vynikající výsledky vznikají ze zvyšování spokojenosti zákazníků, spokojenosti zaměstnanců a přispění společnosti JAK? (PŘEDPOKLADY) Toho lze nejlépe dosáhnout vedením, vytvářejícím vhodné strategie pro řízení lidí, zdrojů a procesů

13 EFQM Excellence Model™
Inovace a učení Lidé 9% Výsledky lidí 9% Politika a strategie 8% Výsledky zákazníků 20% Klíčové výsledky výkonnosti Vedení Procesy Partnerství a zdroje 9% Výsledky společnosti 6% 10% 14% 15% Předpoklady Výsledky ©European Foundation for Quality Management

14 Excelence v praxi Excelentní organizace si osvojují vysoce etický přístup a chovají se transparentně a jako zodpovědné organizace jsou za své činy odpovědné vůči zainteresovaným Kladou důraz a aktivně podporují společenskou odpovědnost a ekologickou udržitelnost, a to v současnosti i v budoucnu Společenská odpovědnost organizace je vyjádřena hodnotami, integrovanými do organizace…

15 Odpovědnost vůči společnosti
Začínající firma Chápe a naplňuje legislativní a regulační požadavky Rozvíjející se firma Aktivně se zapojuje do „společnosti“ Zralá firma Měří očekávání společnosti a jedná se v jejich duchu A co my? Je etika jen dodržování zákonů?

16 Vůdcovství a stálost účelu
Excelence je vizionářské a inspirativní vůdcovství spojené se stálostí účelu (záměru) Excelentní organizace mají vůdce, kteří stanovují a komunikují jasný směřování svých organizací Sjednocují a motivují ostatní vůdčí osobnosti k tomu, aby inspirovali své lidi Stanovují hodnoty, etiku, kulturu a strukturu pro správu organizací, nabízející jedinečnou identitu a atraktivnost pro zainteresované Vůdčí osobnosti na všech úrovních poskytují ostatním trvalou inspiraci směrem k excelenci, vedou pomocí příkladu a pracují na společných aktivitách směřujících ke zlepšování V turbulentních dobách poukazují na stálost a trvalost účelu, který inspiruje zainteresované strany, demonstrují také schopnost adaptovat a přizpůsobovat směřování organizace ve světle neustálých změn vnějšího prostředí a v rámci těchto změn pečují o své lidi

17 Odpovědnost vůči společnosti
Znamenitost je překračování minimálního regulačního rámce, v němž organizace působí a úsilí o porozumění a reagování na očekávání zainteresovaných ve společenství Prospěch: Zvýšení hodnoty značky Lepší přístup k financím Zdravější a bezpečnější pracovní síla Lepší řízení rizik a správa společnosti Motivovaní lidé Loajální zákazníci Posílený závazek a důvěra zainteresovaných

18 Kritérium 8 – Výsledky ve společnosti
Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke společenství Oblasti by mj. měly zahrnout výsledky: chování se organizace jako odpovědného občana, se zřetelem k poskytování informací významných pro region, nediskriminačním přístupům, ovlivňování místní i státní ekonomiky, etice chování zapojení do společenství, se zřetelem k zapojení do vzdělávání a výcviku, podpoře lékařské a sociální péče, podpoře sportu a rekreace, dobrovolná práci a dobročinnosti aktivit ke snižování a prevenci škod a nepříjemného obtěžování spojeného s činností organizace a životním cyklem výrobků, se zřetelem ke zdravotním rizikům a úrazům, hluku a zápachu, bezpečnostních rizik, znečištění a toxických emisí hlášení o aktivitách, přispívajících k ochraně a udržitelnosti zdrojů, se zřetelem k výběru dopravy, ekologickým vlivům, eliminaci odpadů a obalů, náhradě surovin nebo jiných vstupů

19 Corporate Governance – správa akciových společností

20 Corporate Governance - správa akciových společností
Označení problematiky formálních a neformálních vztahů mezi jednotlivými složkami ovlivňujícími chod společnosti – především mezi vlastníky, manažery a věřiteli Systém, kterým jsou společnosti řízeny a kontrolovány (je o vedení, o efektivitě, průhlednosti a odpovědnosti v rozhodování) Důležitá v ČR a v dalších zemích, které nemají dlouhodobou a nepřerušenou zkušenost s nestátním vlastnictvím společností a doprovodnou praxí správy a řízení společností

21 Efektivní systém správy akciových společností
Vlastníci mají dostatečnou kontrolu nad činností najatých manažerů Minoritní akcionáři mohou efektivně kontrolovat činnost akcionářů většinových Věřitelé společnosti jsou vystaveni co nejmenšímu riziku nesplacení půjček apod. Principy správy akciových společností OECD (1999) jsou častým stavebním kamenem kodexů corporate governance ve světě. Byly vytvořeny za účelem napomáhat vládám v jejich úsilí vyhodnotit a zdokonalit právní, institucionální a regulační rámec správy akciových společností v jejich zemích.

22 Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD
V čele společnosti by mělo být efektivní představenstvo a dozorčí rada, které by ji měly vést a být odpovědní akcionářům Společnost by měla chránit práva akcionářů Společnost by měla zajistit zveřejnění všech kapitálových struktur a všechna uspořádání, která jistým akcionářům umožňují vyšší stupeň ovládání, než jaký odpovídá jejich vlastnictví akcií. Společnost by měla zajistit, aby se se všemi akcionáři včetně minoritních zahraničních zacházelo spravedlivě

23 Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (pokr.)
Společnost by měla zajistit, že budou včas a přesně zveřejněny všechny závažné záležitosti týkající se společnosti, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti Představenstvo by mělo vykonávat všechny klíčové funkce řízení společnosti a dozorčí rada by měla na tyto funkce efektivně dozírat Institucionální investoři by měli při svém jednání se společností jednat odpovědně Akcionáři by měli mít určitá práva a vykonávat určité pravomoci ve vztahu ke společnosti Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení

24 4 principy vysoce etických organizací
Interakce mezi různými interními a externími zainteresovanými skupinami je pokojná a klidná. Tyto organizace považují dobro zainteresovaných skupin za část svého vlastního dobra. Tyto organizace jsou posedlé čestnosti. Zdůrazňují, že zájmy jiných osob jsou stejně důležité jako vlastní zájmy. Odpovědnost v těchto organizacích není kolektivní, ale individuální. Jednotlivci jsou osobně odpovědni za aktivity organizace. Své aktivity vidí tyto organizace ve smyslu účelu (poslání). Účel je cestou působení, který spojuje organizaci s prostředím a který členové organizace vysoce hodnotí. (Pastin, M.: Gaining the Ethics Edge, 1986)

25 Výhod řízení etiky v organizaci

26 10 výhod řízení etiky v organizaci
Pozornost věnovaná podnikatelské etice podstatně zlepšuje společnost/organizaci Etické programy pomáhají udržet morálku a směr v turbulentních dobách Etické programy kultivují týmovou práci a produktivitu Etické programy podporují růst a význam zaměstnanců Etické programy pomáhají zajistit, že organizační politiky jsou legální

27 10 výhod řízení etiky v organizaci (pokr.)
Etické programy pomáhají vyhnout se trestuhodným zanedbáním a snižují penalizace Etické programy pomáhají řídit hodnoty spojené s řízením kvality, strategickým plánováním a zvládáním rozmanitosti a různorodosti Etické programy podporují silné image na veřejnosti Pozornost věnovaná etice posiluje kulturu organizace Formální pozornost věnovaná etice je správou věcí

28 10 mýtů o podnikatelské etice
Podnikatelská etika je spíše druhem náboženství než manažerskou disciplínou Naši zaměstnanci se chovají eticky a my žádnou podnikatelskou etiku nepotřebujeme Podnikatelská etika je předmětem, který se nejvíce hodí pro filozofy, akademiky a náboženské činitele Podnikatelská etika je zbytečná – pouze prohlašuje „konej dobro!“

29 10 mýtů o podnikatelské etice (pokr.)
Podnikatelská etika je o tom, že „dobří“ napomínají ty „zlé“ Podnikatelská etika je novým četníkem Etiku nelze řídit Podnikatelská etika a sociální odpovědnost jsou tytéž věci Naše organizace nemá problém se zákony, takže se chováme eticky Řízení etiky na pracovišti má jen malý praktický význam

30 Pěstování/budování etiky
Využití „mezer“ v zákonech (LTO) Chování v krizových situacích (povodně…) Nařízení šéfa a pohrůžka sankcí Informace jako „moc“ a její zneužití Konflikty zájmů Spamming (rozesílání nevyžádaných nabídek em) Lobbing…

31 Neetické formy lobbování:
Lobbing Webster´s definuje lobbing jako vedení aktivit k ovlivňování veřejných představitelů a zejména členů zákonodárného sboru za účelem prosazení vlastních zájmů. Neetické formy lobbování: Přemluvit Podvést Podplatit Vyhrožovat

32 Nástroje institucionalizace etiky v organizaci
Etický kodex Kodex chování Politiky a procedury Ombudsman Výbor pro etiku Etický audit (řešení etických dilemat) Výchova k etickému jednání

33 Etický kodex a kodex chování

34 Etický kodex Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Ustanovení etického kodexu slouží k prosazování etického chování a rozhodování a pomáhají tak zlepšovat celkové prostředí v rámci podniku (odvětví) a tím i celé podnikatelské prostředí. Krédo obecně popisuje nejvyšší hodnoty v jejichž rámci chce organizace působit (co by se mělo) Etický kodex specifikuje etická pravidla (co by se nemělo)

35 Jako nástroj identifikace se s povoláním Jako výraz zralosti povolání…
Proč mít etický kodex? Aby bylo možné: definovat akceptované/akceptovatelné chování rozšiřovat vysoké standardy v činnostech poskytovat členům organizace benchmark k využití pro sebehodnocení stanovit rámec pro profesní chování a zodpovědnost Jako nástroj identifikace se s povoláním Jako výraz zralosti povolání…

36 Jak vytvořit etický kodex?
Co by měl kodex podporovat Čemu by měl kodex předcházet/bránit Čtyři hodnoty, které obsahuje většina kodexů Cíle dobrého kodexu

37 Co by měl kodex podporovat
Vysoké a důsledné normy chování Týmovou práci, citlivost a kolegialitu Kvalitu služby a/nebo výroby Řešení problémů pomocí otevřenosti a dalších sdílených hodnot Poctivost, úctu, zodpovědnost Společnou důvěru

38 Čemu by měl kodex předcházet/bránit
Pokušení dosáhnout cílů pomocí „zkratek“ Podvodům (švindlům) vedoucím k dosažení cílů Manipulaci a zacházení s lidmi jako předměty Jednostrannému a zaujatému nečestnému jednání na základě rasy, pohlaví sociální vrstvy a víry(náboženství) Sebeobohacování využívajícímu společných zdrojů k osobnímu prospěchu Nezdvořilosti a obviňování, místo řešení výzev

39 Čtyři hodnoty, které kodex obvykle obsahuje
Pravda, aplikovaná na všechny profese Zodpovědnost ve vztahu ke službě, výrobku a odpovědnosti Úcta, podporující týmovou práci, citlivost vůči ostatním, tolerance a přijímání různých názorů Poctivost, proces neustálého zlepšování

40 Cíle dobrého kodexu Je legální, pravdivý a odpovědný Zlepšuje týmovou práci, morálku a komunikaci Zvyšuje vnitřní kulturu a vnější image Je citlivý vůči ostatním a různým úhlům pohledu Řeší problémy bez toho, že by vytvářel nové

41 Obsah etického kodexu (vzor v teoretické části)
Úvod (podepsaný ředitelem organizace) Účel podnikání a podnikatelské hodnoty Vztahy Vztahy se zaměstnanci Vztahy se zákazníky Vztahy s akcionáři a dalšími „poskytovateli“ peněz Vztahy s dodavateli Vztahy se společností a širší komunitou Implementace kodexu

42 Jak učinit etický kodex efektivním?
Spojit kodex s klíčovými etickými hodnotami Zpřístupnit kodex pro všechny členy organizace Zahrnout etické problémy do tréninkových programů organizace Ustanovit výbor ke sledování dodržování etického kodexu Svázat souhlas s kodexem se zaměstnaneckou smlouvou Jmenovat jednotlivce odpovědného za implementaci kodexu Revidovat kodex vzhledem k příležitostem a rozvoji organizace…

43 8 kroků k vytvoření firemního etického programu The Institute of Business Ethics
Najděte podporu ve vedení společnosti pro tuto aktivitu Zjistěte, co je hlavním problémem v organizaci Vyberte vyzkoušený model Vytvořte etický kodex vaší firmy/organizace Pokuste se jej ověřit na pilotním vzorku Dejte zaměstnancům možnost se k němu vyjádřit a čas si na něj zvyknout (musí se stát předmětem školení zaměstnanců) Zveřejněte jej a zajistěte, aby se o jeho existenci dozvěděli všichni pracovníci, partneři, zákazníci i konkurenti Hledejte cesty k jeho vynucování, dejte možnost k jeho úpravám, pravidelně reportujte jeho efektivitu a výsledky

44 10 rad k implementaci etického kodexu The Institute of Business Ethics
Vytvořte systém základních hodnot vaší firmy Prosperita a motivace zaměstnanců je klíčová pro váš úspěch Chování manažerů a vlastníků je vzorem pro zaměstnance Ohlídejte si, že vaši obchodní partneři sdílejí vaše hodnoty Pracujte systematicky na svém vztahu k zákazníkům Nesnažte se své konkurenty potopit Držte se termínů placení svých závazků Veďte naprosto přesné účetnictví Hledejte alespoň nějaké cesty podpory komunitě, ve které podnikáte Pokud máte pochyby o etických otázkách vašeho podnikání, nechte si poradit

45 12 kroků k implementaci etického kodexu The Institute of Business Ethics
Integrace Schválení Cirkulace Porušování Osobní odpovědnost Potvrzování Pravidelné přezkoumávání Kontrakty Trénink Překlad Distribuce Výroční zpráva

46 Osobní etika

47 Kroky jak vytvořit vlastní kodex
Napište stručné prohlášení o vašich vlastních hodnotách týkajících se takových konceptů jako je odpovědnost, pravda, lhaní, pokušení, manipulace, zaujatost, slušnost apod. Najděte si podobná prohlášení ve vámi vybraných etických kodexech Srovnejte a zrevidujte tato prohlášení a je-li to vhodné, vyjasněte si pojmy a zharmonizujte obsah, aby jste dodrželi odvětvové standardy

48 Kroky jak vytvořit vlastní kodex (pokr.)
Znovu zhodnoťte každé z vašich prohlášení, onačte klíčová slova a pojmy a vypište je na zvláštní papír Zestručněte každé prohlášení a zachovejte nebo zkombinujte klíčová slova jak je to jen možné Uspořádejte kodex do jednoho dokumentu a upravte slova tak, aby každý „odstavec“ měl zhruba stejnou délku (použijte všude stejný čas a stejnou osobu (já budu, my budeme…)

49 Kroky jak vytvořit vlastní kodex (pokr.)
Rozhodněte o formátu, který bude v souladu se zájmy a disciplinou zaměstnanců (web, nástěnky, video, leták…) Ukažte náčrt vašeho kodexu důvěryhodné osobě a požádejte ji zpětnou vazbu, pak proveďte revizi a opravení chyb Zahrňte kodex do portfolia profesní práce nebo projektů

50 Proaktivita (S.R.Covey)
Reaktivní chování Podnět Odezva

51 Proaktivita (S.R.Covey)
Proaktivní chování Podnět Odezva Prostor pro volbu Sebeuvědomění Svobodná vůle Tvůrčí představivost Svědomí

52 7 návyků vůdčích osobností (S.R.Covey)
Buďte proaktivní Začínejte s myšlenkou na konec Dejte přednost důležitým věcem Myslete způsobem „výhra-výhra“ Nejdříve se snažte pochopit…, potom být pochopeni Vytvářejte synergii Broušení pily

53 Osobní kvalita (Time Manager International)
je základem všech dalších kvalit“ „Osobní etika je základem všech dalších etik“

54 Praxe (a Best Practices)
Výzkum OECD Plzeňský Prazdroj a.s. Transparency International – Viva Etika Příklady etických kodexů

55 Výzkum OECD o kodexech chování (2001)
246 kodexů, z většiny z 29 členských zemí OECD ČR – 4 kodexy (USA – 67, UK – 23) Typy kodexů 34% - závazek vůči veřejnosti 31% - instrukce pro zaměstnance 35% - instrukce pro dodavatele a obchodní partnery Nejčastější atributy Pracovní standardy (148 kodexů) Vztah k prostředí (145 kodexů) Ochrana zákazníků (117 kodexů)

56 Zmiňovaná konkurenční výhoda (díky kodexu)
Ochrana nebo posílení reputace Větší loajalita zákazníků Zlepšená obchodní činnost Posílená loajalita pracovníků Zvládání právních rizik

57 Plzeňský Prazdroj a.s. (www.prazdroj.cz)
Pro úspěch podnikání je velmi důležitá dobrá pověst společnosti. K jejímu udržení je zapotřebí zejména dodržování etických norem. Společnost Plzeňský Prazdroj definovala etické zásady, které jsou závazně platné pro všechny zaměstnance, vč. pracovníků přijatých na výpomoc, smluvních dodavatelů a poradců. Vždy postupuje otevřeně a čestně při sjednávání a realizaci obchodů i  při podávání informací zainteresovaným osobám Je nestranná a politicky nezaujatá Je odpovědná k lidem i k životnímu prostředí Nelze jí nic vytknout co do kvality výrobků ani služeb Ctí své právní i morální závazky Je si vědoma potřeby rozvíjet a podporovat loajalitu a dlouhodobé vztahy Je lídrem v oblasti uplatňování nejlepších zásad řízení

58 Příklady etických kodexů
Kodex manažera Etický kodex novináře Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD Etický kodex ČLK Kodex vedení benchmarkingu Etický kodex práv pacientů Etický kodex výkonu veřejné správy (Statutární město Pardubice) Etický kodex České asociace krizových manažerů Etický kodex projektového manažera Etický kodex PR klubu Etický kodex Lions Etický kodex České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Etický kodex Komory finančních poradců Etický kodex Komory auditorů České republiky Etický kodex policie (návrh)

59 Etika - zkouška pomocí čtyř otázek
Zodpovězením těchto čtyř otázek je možné si ověřit, zda naše úmysly a činy přispívají k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích, jež jsou cílem Rotary: 1. Je to PRAVDA? 2. Je to ČESTNÉ vůči všem jichž se to týká? 3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU? 4. Bude to PROSPĚŠNÉ pro všechny zúčastněné?

60 Některé užitečné kontakty
- Rotary International - projekt Viva Etika - Institute of Business Ehics - European Business Ethics Network - Ethical Corporation Magazine - International Business Ethics Institute - Ashridge Centre for Business and Society


Stáhnout ppt "Rotary Club Ostrava (zpracoval Libor Friedel)"

Podobné prezentace


Reklamy Google