Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniky a organizace 21.století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniky a organizace 21.století"— Transkript prezentace:

1 Podniky a organizace 21.století

2 Podniky a organizace 21.století
Přednášky: 1. Nové směry v managementu. 2. Tvrdé a měkké faktory prosperity. 3. Management znalostí. 4. Orgány firem a organizací. 5. Struktura a architektura organizačních forem. 6. SBU, holding, síťové struktury Řízení změn, jejich dynamika a energetizace. 8. Růst efektivity v managementu - produktivita, výkonnost. 9. Management zlepšování - funkční a procesní přístup Kaizen, Lean management. 11. Transformace, restrukturalizace. 12. Reeningeneering,revitalizace. 13. Zavádění kvality v řízení. TQM, ISO normy Controlling. Krizový management. Cvičení: Případové studie: úspěšní manažeři a špičkové organizace.

3 Podniky a organizace 21.století
Základní: HAMEL, G. , BREEN, B. Budoucnost managementu. Praha , Management Press, ISBN JOHONS, G., SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha, ISBN DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. Praha, ISBN MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha, ISBN Doporučená: DOZ, Y., KOSONEN, M. Dynamická strategie. Praha, ISBN KAPLAN, R., NORTON, D. Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha, ISBN DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, ISBN STONER, J., A., F., FREEMAN, R., E., GILBERT, D., R. Management. New Jersey, ISBN HELLRIEGEL, D., SLOCUM, J. W., WOODMAN, R. W. Organizational Behavior. Saint Paul, ISBN

4 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace je abstraktní fenomén zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, socio - kulturních ekonomických událostí

5 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace je kvalitativně odlišná od internacionalizace Globalizace zahrnuje nejen geografickou integraci přes hranice, ale i významnější, funkcionální integraci mezinárodně rozptýlených aktivit. Internacionalizace zahrnuje jednoduché rozšíření ekonomické aktivity přes hranice. Kvantitativní proces - vede ke geografickému rozšíření ekonomické aktivity

6 Podniky a organizace 21.století .
Globalizaci lze chápat jako nerovný proces v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují zatímco jiné relativně oddalují bez ohledu na geografickou vzdálenost

7 Podniky a organizace 21.století .
Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst od systému globální ekonomiky a díky těmto rozdílům mohou mít podobné procesy v různých částech světa velmi rozdílné důsledky .

8 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace je hospodářským procesem; a současně civilizační výzvou. Je nastartována ekonomickými aktivitami a procesy, které jsou umožněny pokrokem informačních komunikačních počítačových technologií. Svět se stává vzájemně propojeným

9 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace je ústředním pojmem naší doby. Přesto, jednotná definice neexistuje ani mezi akademiky ani v běžné konverzaci. Většina koncepcí se zaměřuje na různé aspekty rostoucí vzájemné závislosti na rostoucí propojenost.

10 Podniky a organizace 21.století .
Globalizace: znamená rostoucí propojenost současného světa ve všech oblastech života lidí, tj. v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, technické a technologické ekologické politické.

11 Podniky a organizace 21.století Globalizace ekonomická
Spočívá v propojování světových trhů a zapojování národních ekonomik do celosvětových ekonomických vazeb. K ekonomické globalizaci patří i pohyb spekulativního kapitálu na světových burzách, který ovlivňuje chování trhu a světových měn. Jedním z nejvýznamnějších aktérů ekonomické globalizace jsou nadnárodní společnosti, které jsou schopny působit nad rámec státu.

12 Globalizace ekonomická
Podniky a organizace 1.století Globalizace ekonomická Roste nejen koncentrace rozhodování, ale i produktivita práce. Poslední desetiletí jsou charakterizována rychlým nárůstem mezinárodního obchodu, nárůstem objemu investic nárůstem mezinárodních finančních transakcí.

13 Podniky a organizace 21.století Globalizace sociální
Projevuje se nárůstem propojenosti mezi společnostmi a lidmi navzájem. Rozvojem dopravy se rozšířily možnosti pohybu, což přispělo k rozvinutí jevů jako jsou turistika či mezinárodní migrace Díky rozvoji médií a komunikačních technologií, zejména internetu, dochází k okamžité výměně informací v nebývalé šíři V souvislosti s těmito jevy se mluví o „časoprostorovém zmenšení světa“ nebo vzniku „globální vesnice“.

14 Podniky a organizace 21.století narůstá sociální a informační propast
Globalizace sociální K informacím a nové mobilitě nemají všichni lidé stejný přístup S nerovnoměrnou dostupností informací, zdrojů a technologií narůstá sociální a informační propast mezi bohatou menšinou - koncentrovanou především ve státech rozvinutých a chudou většinou ve zbytku světa.

15 Podniky a organizace 21.století Globalizace kulturní
Vede k zintenzivnění kontaktu mezi kulturami, šíření kulturních jevů a kulturní výměně. Kulturní kontakt a obchodní směna působí změny ve všech kulturách a společnostech světa. Vzájemné ovlivňování kultur vede také k vytváření jejich nových forem. Kultury nebyly nikdy izolovány, vždy se navzájem ovlivňovaly a přizpůsobovaly jedna druhé.

16 Podniky a organizace 21.století
Globalizace kulturní Posun oproti minulosti spočívá v tom, že jsou vystavovány intenzivním globálním vlivům. V reakci na ně dochází : k radikálním i násilným formám odmítání globalizace po celém světě utváření a posilování národních a etnických identit příklonu ke komunitám, životním stylům či fanatickému prosazování představ o jediném správném „přirozeném řádu“.

17 Podniky a organizace 21.století Globalizace politická
Politická globalizace je charakterizována : vzájemnou integrací a propojováním jednotlivých států, působením mezinárodních subjektů (jako je OSN, EU či NATO) působením politicky vlivných finančních institucí jako je MMF, Světová banka a Světová obchodní organizace. Rozhodování o mnoha významných věcech je tak přesunuto na jinou než státní úroveň.

18 Podniky a organizace 21.století Globalizace politická
Pohledy na to, nakolik jednotlivé národní státy v rámci procesu globalizace skutečně ztrácejí výraznou část vlastní suverenity ve prospěch nadnárodních politických institucí (OSN, EU,...) se mezi odborníky, politiky i světovou veřejností dodnes různí. K politické globalizaci patří i: celosvětové působení nevládních organizací.

19 Podniky a organizace 21.století Globalizace ekologická
Vyplývá z poznání: že Země je ucelený ekosystém na němž jsou všichni lidé závislí. Oceány, lesy, rozmanitost rostlinných a živočišných druhů a celkové klima je třeba považovat za globální statky. I když negativní dopady jsou nerovnoměrné, porušení základních životních funkcí globálního ekosystému se obrací proti všem. Náklady spojené s poškozením životního prostředí často neprocházejí trhem, ekonomické subjekty je přenáší na občany.

20 Podniky a organizace 21.století Globalizace ekologická
Řada ekologických problémů je řešena mezivládními dohodami. Jejich naplňování a vymáhání vázne, neboť jsou často v konfliktu s krátkodobými ekonomickými a vnitropolitickými zájmy. Práva na individuální využívání společných ekologických služeb tak doposud nejsou vykompenzována společnou globální zodpovědností. Přírodní zdroje jsou již dnes předmětem vnitrostátních i mezinárodních konfliktů A probíhající demografická exploze nároky na ně stále zvyšuje.

21 Podniky a organizace 21.století Změny v oblastech:
Společnost - reaguje na změny, formuje prostředí, vytváří prostředí pro život lidí, fungování organizací a vytvářím prostředí pro podnikání Jednotlivce - lidé se musí učit novým dovednostem a přizpůsobovat se nejistému prostředí. Organizace - objevují se nové organizační cesty, struktury, rychlejší reakce.

22 Podniky a organizace 21.století Změny :
turbulentní změny silná konkurence informační svět nové technologie technologie - revoluce v oblasti informačních technologií (IT) spotřebitele a trhy - stávají se mnohem náročnějšími a rychleji se mění

23 Podniky a organizace 21.století .
Konkurenceschopnost potenciál, schopnost,umožňující uspět v hospodářské soutěži, konkurenci s jinými Úspěšnost je míra s jsou naplňovány cíle. Základní cíl podnikání ve finančně-účetním vyjádření a dlouhodobém dosahování zisku Podpora image, good will

24 Podniky a organizace 21. století Znaky skvělých společností
. Podniky a organizace 21.století Znaky skvělých společností dle Peterse a Watermana snaží se aktivně jednat; jsou v blízkém vztahu se zákazníkem; umožňují autonomii rozvíjejí podnikavost; věří, že klíčem k produktivitě jsou lidé; uplatňují styl řízení, který se orientuje na přímý kontakt a podporu motivujícího hodnotového systému; drží se toho, co znají a umějí; mají jednoduchou organizační strukturu souběžně používají a kombinují řízení s „přitaženou" i „volnou" „uzdou".

25 Podniky a organizace 21.století

26 Podniky a organizace 21.století
VIZE Představa o budoucnosti - ideálu firmy v reálně dosažitelné představě Vize definuje kým má firma být kam se chce dostat, Potřeba vize: Pomáhá firmu vést Má inspirovat a podněcovat

27 Podniky a organizace 21.století
Tvorba vize: Vize je provázena konkrétními cíli a strategií cíle – popisují, co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize strategie – popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize

28 Podniky a organizace 21.století
Vize: Perspektivní Konkrétní Prakticky využitelná

29 Podniky a organizace 21.století

30 Podniky a organizace 21.století .
Integrace proces spojování, kumulování , scelování sjednocení, splynutí do jednoho systému vyššího celku Organizační struktura Pružná Maticová Projekty

31 Podniky a organizace 21.století .
Organizační struktura plochá Větší pravomoce Vyšší odpovědnost Přináší pracovníkům: Samostatná práce Zájem Angažovanost Přináší podniku: Zkvalitnění práce Pružnost, dynamika, zpětnou vazba Zvýšení kvality Nižší náklady

32 Podniky a organizace 21.století
Globální rozměr: Podnikatelské aktivity a uplatnění na úrovni: globální lokální úrovni Synergický efekt jiné geografické lokality, přeshraničí, nadnárodní jedinečnost Ovlivnění globalizací

33 Podniky a organizace 21.století .
Informační technologie informační svět nové informační technologie nový přístup v řízení Udržení konkurenční schopnosti v prostředí změn a turbulencí Ve vnější činnosti organizace Udržení konkurenční schopnosti ve světě změn Ve vnitřní činnosti organizace

34 Podniky a organizace 21.století .
Síťové organizační struktury Pronikání na trh, rozšiřování dodavatelských i odběratelských míst Spojování vyjednávací sily Zvyšování zisku Snižování nákladů Hledání konkurenční výhody Na úrovni: globální lokální úrovni

35 . Podniky a organizace 21.století manažer ve věku informací
Vyhledávání informací: pečlivé zkoumání okolního prostředí. Koncepční flexibilita: neustálé zvažování možných alternativ. Interpersonální dovednosti: zkoumání názorů druhých, snaha o jejich porozumění. Podpora vzájemných vazeb: zapojování ostatních, vytváření týmů. Orientace na další rozvoj: pomoc ostatním při jejich vlastním rozvoji

36 Podniky a organizace 21.století
Respektování zájmů zainteresovaných skupin

37 Podniky a organizace 21.století
Vliv na rozhodování: odlišné kategorie cílů prosazování vlastních zájmů neslučitelnost zájmů s ostatními síla ve vztazích k organizaci schopnost blokovat změny schopnost podporovat změny rozdělení managementu do konkurenčních skupin

38 Podniky a organizace 21.století .
Učící se podnik, organizace Podnikové řízení ve společnosti znalostí Pružnost Přizpůsobivost Učení

39 . Podniky a organizace 21.století
Orientace na zákazníka Respektování : Požadavků Potřeb Naplnění očekávání Spokojenost V souladu s možnostmi podniku, organizace

40 Podniky a organizace 21.století .
Orientace na přidanou hodnotu na kvalitu Sledující čas Inovace, podnikavost základ konkurenční výhody konkurence schopnosti

41 Podniky a organizace 21.století

42 Podniky a organizace 21.století Společenská odpovědnost firem People, planet, profit
Triple-bottom-line 3 pilíře CSR: CSR v ekonomické oblasti CSR v sociální oblasti CSR v environmentální oblasti


Stáhnout ppt "Podniky a organizace 21.století"

Podobné prezentace


Reklamy Google