Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ MÍSTO/ROLE Řízení lidských zdrojů -2. Definice pracovního místa/role Je nejmenším prvkem organizační struktury a představuje tedy zařazení jedince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ MÍSTO/ROLE Řízení lidských zdrojů -2. Definice pracovního místa/role Je nejmenším prvkem organizační struktury a představuje tedy zařazení jedince."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ MÍSTO/ROLE Řízení lidských zdrojů -2

2 Definice pracovního místa/role Je nejmenším prvkem organizační struktury a představuje tedy zařazení jedince do organizační struktury a zároveň mu přiřazuje určitý druh úkolů a odpovědnosti přiměřený jeho schopnostem. Charakterizuje úlohu, kterou musí jedinec hrát při plnění požadavků své práce. Vyjadřuje specifické formy chování. Role definuje požadavky v podobě toho jak se úkoly vykonávají než v podobě úkolů samých.

3 Vytváření pracovních míst Je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní úkoly jedince a seskupují se do základních prvků organizační struktury. 1) Obsah (rozsah) práce 2) Metody práce 3) Pracovní prostředí

4 Obsah (rozsah) práce Pohyb – Operace - Pracovní úkol- Rozsah povinností pracovního místa (obsah/rozsah práce) Specializace Rotace Rozšiřování (horizontálně) a obohacování (vertikálně-delegování/posilování) obsahu práce

5 Metody práce-pracovní postupy Postupové diagramy Vývojové diagramy Pohybové studie Časové studie Náhodné pozorování

6

7

8

9 Pracovní prostředí Prostorové řešení pracoviště Fyzikální podmínky Sociálně psychologické podmínky práce

10 Popis pracovního místa Název pracovního místa Účel pracovního místa Popis pracovních kompetencí - hlavní činnosti, úkoly Zařazení v organizační struktuře včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti (pracovní funkce) Výčet pracovních prostředků, technologií a technických zařízení, které musí pracovník na daném místě ovládat Odbornost (odborné kompetence-kvalifikace), které musí pracovník na daném místě ovládat Pracovní podmínky (místo výkonu činnosti, fyzikální, technické, organizační podmínky, bezpečnost práce) Popis manažerských kompetencí - pravomocí a odpovědnosti na daném místě Vymezení odpovědností za zdroje

11  Vytváření pracovních míst má dva cíle:  1) uspokojit požadavky organizace na produktivitu, efektivitu činností a kvalitu výrobků nebo služeb,  2) uspokojit potřeby jedince týkající se zájmů, podnětnosti jeho úkolů a jeho úspěch.  Rychle se měnící požadavky trhu, změny v technice a technologii, organizačních strukturách vyvolávají potřebu soustavných změn obsahu i metod práce na jednotlivých pracovních místech (redesign pracovních míst).

12 Důvody k redesignu  Výrobní důvody (zvýšení produkce, produktivity práce, snížení nákladů)  Změny systému (zavedení automatů, vybudování nového provozu)  Personální problémy (zvýšit přitažlivost práce, zlepšit pracovní vztah)  Důvody týkající se pracovníků (zlepšení pracovní morálky, pracovních podmínek).  Měnící se způsoby řízení (posílení účasti pracovníků na řízení, tvorba autonomních pracovních skupin).  Vnější důvody (situace na trhu, trhu práce, změny zákonů týkajících se oblasti práce).

13 Přístupy vytváření pracovních míst Mechanický-postupový a vývojový diagram, časové a pohybové studie. Čím je práce rutinnější a jednoduší tím je větší produktivita práce. Motivační – uspokojení z práce samotné je nejlepším motivátorem. Biologický (ergonomický) – zaměřuje se na fyzickou stránku práce. Percepční – duševní stránka práce.

14

15 Analýza pracovních míst/role Analýza pracovního místa / role se skládá Popis pracovního místa/profil - Popis pracovního místa vyjadřuje účel pracovního místa, jeho místo v organizační struktuře, podmínky, za jakých podmínek pracovník práci vykonává a hlavní prvky povinností (odpovědností) držitele pracovního místa nebo hlavní úkoly, které musí plnit./očekávání v podobě výstupů. Specifikace pracovního místa/schopnost - Stanovuje vzdělání, kvalifikaci, výcvik, zkušenosti, osobní rysy, které by měl držitel pracovního místa mít, aby mohl uspokojivě vykonávat svou práci./schopnosti – odborné/tvrdé, chování/měkké.

16 Zdroje informací o pracovních místech  Nejčastějším zdrojem informací bývá držitel pracovního místa, který má nejpodrobnější a nejpřesnější znalosti o vykonávané práci a také pozorovatel jeho práce.  Dalším zdrojem informací bývá bezprostřední nadřízený.  Specialista na analýzu pracovních míst, nezávislý odborník na danou práci,  Spolupracovníci, podřízení, techničtí experti.  Doplňkovým zdrojem informací: existující písemné materiály.

17 Metody zjišťování informací o pracovních místech  Pozorování– znamená studium pracovníka při práci, zaznamenávání toho co dělá, jak to dělá a kolik času mu tato práce zabere.  Pohovor– osoby analyzující pracovní místo s držitelem pracovního místa zpravidla probíhá na pracovišti.  Dotazníková metoda - má značné množství variant podle toho, na jakou práci se analýza zaměřuje, či podle toho, kdo je zdrojem informací.

18 Metody analýzy pracovních míst  Funkční analýza – vyvinutá v USA, univerzální metoda, používá standardizované popisy 3 aspektů (informace, lidé, věci), opírá se o klasifikaci (katalog) zaměstnání obsahující základní charakteristiky práce v těchto zaměstnáních.  Metoda PAQ (Position Analysis Questionnaire) – univerzální metoda, umožňuje porovnávat obsah práce i požadavky jednotlivých pracovních míst. Sběr dat probíhá dotazníkovu metodou. Má 6 základních kategorií činností.

19

20 KategoriePopis Informační vstupy Jak a kde dostane pracovník informace o práci Mentální procesy Jak myslí, rozhoduje, plánuje a zpracovává informace Fyzické činnosti Činnosti, nástroje a prostředky pracovníka Vztahy s ostatními Nálada na pracovišti, zda jsou nucené, či přátelské Pracovní prostředí Sociální prostředí Jiné souvislosti Např. s pracovním místem

21 Metoda MPDQ (Management Position Description Questionnaire) – analýza vhodná pro určitou kategorii pracovních míst. Jde o vysoce strukturovaný dotazník určený speciálně pro analýzu manažerských pracovních míst (208 položek, týkajících se manažerských odpovědností, pravomocí, požadavků, atd.).

22 Normování práce  Výsledky analýzy pracovních míst jsou využívány pro normování práce, které slouží jako podklad pro plánování budoucích potřeb pracovníků.  Normy se někdy charakterizují jako stálé a trvající cíle, protože jejich podstata se nemusí mezi jednotlivými obdobími významně měnit, pokud se nemění hlavní úkoly.  Měla by být dána přednost kvantitativnímu vyjádření, např. úroveň služby nebo rychlost reakce.

23 Pracovní normy Předpisy dělby práce a korporace – sled činností pracovníka v pracovním procesu, dělbu práce a operace, součinnost jednotlivců a prac. skupin Normy prac. postupu – obsah, sled a návaznost jednotlivých složek pracovní činnosti Normy kvalifikace – kvalifikované požadavky jednotlivých prací Normy spotřeby práce – určují množství živé práce k vykonání pracovní úlohy.

24 Normy spotřeby práce Výkonové normy – a) Norma času (množství času k uskutečnění pracovní činnosti) b) Norma množství (množství operací za jednotku času) Normy obsazení – a) Norma obsluhy (počet strojů na jednoho pracovníka k obsluze) b) Norma počtu (počet pracovníků potřebných v organizačním útvaru pro plnění své funkce)


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ MÍSTO/ROLE Řízení lidských zdrojů -2. Definice pracovního místa/role Je nejmenším prvkem organizační struktury a představuje tedy zařazení jedince."

Podobné prezentace


Reklamy Google