Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odkaliště Ekologická obnova. Vodohospodářská stavba - ukládání odpadů Doprava hydraulicky (potrubí - suspenze vody a fluidních popelovin) suchou cestou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odkaliště Ekologická obnova. Vodohospodářská stavba - ukládání odpadů Doprava hydraulicky (potrubí - suspenze vody a fluidních popelovin) suchou cestou."— Transkript prezentace:

1 Odkaliště Ekologická obnova

2 Vodohospodářská stavba - ukládání odpadů Doprava hydraulicky (potrubí - suspenze vody a fluidních popelovin) suchou cestou (transportními dopravníky, nákladní auta), rozplavování až na místě Co to je Kam patří legislativně -Vodní zákon (vodní dílo) - Zákon o odpadech (úložné místo odpadů po úpravě nerostů) - Horní zákon (místo k provozování hornické činnosti) - Atomový zákon (uranové rudy)

3 fluidní popílek z odsíření struska popílek

4 Kam s ním? Další využití stavebnictví (cement, beton, umělé kamenivo) filtry pro čištění odpadních vod úpravy terénu, rekultivace (výsypky, odkaliště) stabilizát (směs produktů spalování uhlí a odsíření, např. úpravy terénu) aglomerát (vznik přidáním 25% vody k popílku, podkladový materiál pro stavbu silnic a nezpevněných ploch) energosádrovec - CaSO4. 2H 2 O (stavebnictví, hnojiva, substrát na pěstování žampiónů)

5 1. Struskopopílkové (odpadní produkty elektráren a tepláren) - škvára a popel - produkty odsiřování (energosádrovec) 2. Rudní - produkty úpraven rud - včetně úpraven uranových rud 3. Chemické - odpadní vody a kaly z chemických provozů Typy odkališť

6 Kontrolovaná odkaliště (bez rekultivovaných) Struskopopílková - spíše v nížinách Rudní – spíše vyšší polohy

7 Technologie vršení Foto: P. Kovář

8 Specifické podmínky přehřívání přehřívání nestabilita (prašnost) nestabilita (prašnost) eroze (větrná, vodní) eroze (větrná, vodní) toxicita (Na a B –většina, ale i např. As, Fe, Mn) toxicita (Na a B –většina, ale i např. As, Fe, Mn) zasolení zasolení radioaktivita (uran) radioaktivita (uran)

9 Biologická krusta Biofilm tvořený společenstvy rozkladačů org. hmot (např. houby, půdní roztoči), sinic, řas, lišejníků, mechů, apod. -dynamika určená srážkami a vysycháním (vlhko-kompaktní povrch, sucho – rozpraskání a vznik polygonů, zasolení) - vznik řady nik (po kolonizaci snížení extremity prostředí - např. zpřístupnění povrchu roznašečům semen) Foto: O. Rauch Foto: P. Kovář

10 Vegetace Strusko- popílková odkaliště - homogennější podmínky - více druhů - spíše psamofilní druhy Kovář et al. 2004 Rudní odkaliště - nízké pH - velký obsah těžkých kovů - méně druhů - spíše halofilní druhy

11 Vzácné druhy - rostliny Psamofilní Halofilní Oligotrofní a na otevřených stanovištích Bělolist rolní Zeměžluč okolíkatáBradáček vejčitýVemeník dvoulistý Ostřice oddálená

12 Invaze Struskopopílková odkaliště -termofytikum -zejména hráze a valy Javor jasanolitý a akát

13 Odkaliště jako šance pro vymírající hmyz: Mokřady a rozvolněná vegetace

14 Důležité biotopy pro hmyz (a pavoukovce): „ PÍSČINY“ Tropek et al. 2013

15 Důležité biotopy pro hmyz: mělké oligotrofní vodní nádrže Vážka plavá

16 Další biotopy Sečené trávníky Kamenné záhozy „Lesostepi“

17 Vážky na odkalištích Druhy mělkých stojatých a tekoucích vod s bohatou a pestrou vegetací Vážka žlutoskvrnná Vážka podhorní

18 Saranče blankytná druh otevřených stanovišť mnohem specializovanější než saranče modrokřídlá na tmavých podkladech jedinci tmavěji zbarvení (dokonce někdy s černou páskou na křídlech)

19 Blanokřídlí na odkalištích Druhy písečných přesypů (jemnozrnný substrát) Druhy písečných přesypů (jemnozrnný substrát) Extrémně teplomilné druhy (tmavý materiál) Extrémně teplomilné druhy (tmavý materiál) Druhy rákosin Druhy rákosin Kutík písečný Kutilka Bembecinus tridens Dlouhoretka krátkokřídlá

20 Tropek et al. 2013 Odkaliště jako náhradní biotop pro žahadlové blanokřídlé

21 Okáč metlicový stepní druh, největší ústup z velkých okáčů (konec pastvy, zarůstání, zalesňování) na Moravě vyhuben, v Čechách několik populací stabilní populace pouze na odkalištích (Kadaňsko, donedávna i Pardubicko)

22 Svižník písčinný – druh náplavů velkých řek, v ČR většina lokalit na odkalištích

23 Obojživelníci Čolek obecný Rosnička zelená Blatnice skvrnitá Kuňka obecná Ropucha krátkonohá Ropucha obecná

24 Ptáci Výhody odkališť: Velké vodní plochy Litorál Rozsáhlé rákosiny Absence rušení lidmi

25 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne? Užovka podplamatá (Karvinsko) zimování a kladení vajec pod roury a popílkovody

26 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne? Husice liščí (Mydlovary) mydlovarské odkaliště je jedinou lokalitou v Čechách hnízdí v rourách a ojetých pneumatikách

27 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne? Žahadloví blanokřídlí (např. hrnčířky) hnízdění na betonových patkách popílkovodů

28 Obnova odkališť Zabránění odnosu materiálu do okolí Snaha o rychlé „ozelenění“ Rekultivace

29 Golfové hřiště Kunětická Hora Zemědělská Lesnická Jiné využití (rekreační), ochrana přírody ????

30 Spontánní sukcese Mladá sukcesní stadia Stanoviště: Suchá – dominance třtiny křovištní Vlhká – dominance rákosu obecného Uplatnění dřevin – bříza, vrba, topol

31 Spontánní sukcese Struskopopílkové - topol, vrba, borovice, javor, dub letní - růže, hloh Rudní - topol, osika, vrba, bříza Pokročilejší sukcesní stadia

32 Základní údaje: Vznik: 1982 Majitel: Teplárna České Budějovice, a. s. Ukládání popílku z teplárny v Č. Budějovicích a výtopny v Novém Vrátu V současné době začátek rekultivace Zhotovitel rekultivace: Rekka, s. r. o. Spontánní sukcese (Hrdějovice)

33

34 Svižník písčinný – ten to všechno začal… Foto: Jiří Klváček

35 Svižník písčinný Svižník zvrhlýSvižník polní

36 Typický biotop svižníka písčinného na hodějovickém odkališti Proč svižníka písčinného objevil hymenopterolog?

37 Zlatěnky v Hodějovicích: 40 druhů (z 94 druhů uváděných pro ČR) 16 druhů červeného seznamu ČR (z toho 2x RE, 1x CR, 7x EN, 6x VU) 1x druh nový pro Čechy 1x druh nový pro ČR (Halada 2010)

38 Hrabalky v Hodějovicích: 23 druhů 10 druhů červeného seznamu ČR (z toho 1x RE, 3x CR, 2x EN, 4x VU) 1x druhý nález pro ČR Erhart 2013

39 Batolec červený Ohniváček černočárný

40 Slavík modráček středoevropský (patrně největší hnízdní populace v Českobudějovické pánvi) Foto: Lubomír Hlásek Kuňka obecná

41 Kompromis: Z rekultivace budou vyňaty ochranářsky nejcennější plochy.

42 Ekologická obnova (Chvaletice) 3 rudní odkaliště po těžbě pyritu - v 70. letech 20. století rekultivace 2 rudních odkališť (zemědělské a lesnická rekultivace), poslední ponecháno ke sledování vývoje vegetace (spontánní a řízená sukcese)

43 Řízená obnova (Chvaletice) Kovář et al.2004 Řízené vypalování - podpora raných stadií (pionýrské druhy řas, sinic, hub, lišejníků, mechů) - klonální dřeviny (osika) Mulčování -zdrsnění povrchu - zlepšení mikroklima - zmírnění zasolení -biomasa třtina křovištní a větve Foto: P. Kovář

44 Spontánní sukcese (Chvaletice) 1 struskopopílkové odkaliště -ukládání popílku od 70 let mokrým způsobem - od 90. let vysoušení - po 20 letech spontánní sukcese (rozvolněný porost - třtina křovištní, rákos obecný, bříza, osika, vrba) -řada psamofilních druhů hmyzu (např.žahadloví blanokřídlí)

45 LIKVIDACE POSLEDNÍCH NEZAPOJENÝCH PLOCH POPÍLKU užovka hladká svižník písčinný ropucha zelená -stabilizace pomocí sítí x nezpevněné plochy - rekultivace (vytvoření kopce ze stabilizátu a osázení) Rekultivace (Chvaletice) saranče modrokřídlá

46 Zahraničí Rekultivace - lesnická - zemědělská (včetně zemědělské půdy - farmy) Spontánní sukcese - věc neznámá a většinou i nežádoucí - věc neznámá a většinou i nežádoucí Řízená sukcese - poměrně málo využívaná - v Evropě např. pro ochranu brodivých ptáků (UK)

47 Skotsko Edinburgh - 230 ha struskopopílkové odkaliště - součást PR Torry Bay, SPA, Ramsar site - propojení různých zájmů (rekreační, ekologické, ekonomické hledisko)

48 Rozdělení jednotlivých zón Ochrana přírody: jádrová nepřístupná zóna Ochrana přírody: buffer zone Rekreace a ochrana přírody Produkční

49 Využití různých technik obnovy (Vallyfield, Skotsko)

50 Obecné zásady obnovy odkališť 1.Rekultivace je nutná kvůli nebezpečí kontaminace okolí létajícím sedimentem. Za vhodné považujeme: Využití větrolamů (stromy, zemní valy), které však nesmějí plochu zcela zastínit Vytvoření mozaiky ploch s vegetací a bez ní Možné využití geotextilie nebo síťoviny, ale vždy je třeba ponechat určitou část bez nich (rozvoj pískomilných společenstev) Terénní deprese nezasypávat, ale ponechat zvodnělé

51 Obecné zásady obnovy odkališť 2. Využití síťoviny urychluje uchycení bylin i dřevin; vždy je však třeba kombinovat jejich použití s plochami volného substrátu v závětří To mají svižníci rádi!

52 Obecné zásady obnovy odkališť 3. Pomalé odtěžování starého substrátu pro komerční účely je z hlediska ochrany ohrožených druhů vhodné kvůli kontinuitě mladých sukcesních stadií

53 Obecné zásady obnovy odkališť 4. U struskopopílkových odkališť je třeba vytvořit náhradní stanoviště pro obojživelníky (mělké oligotrofní nádrže); likvidaci vodní plochy je třeba provádět postupně a s ohledem na aktuálně přítomné druhy organismů Víte, proč nelze vodní nádrže odkališť zachovat?

54 Obecné zásady obnovy odkališť 4. U struskopopílkových odkališť je třeba vytvořit náhradní stanoviště pro obojživelníky (mělké oligotrofní nádrže); likvidaci vodní plochy je třeba provádět postupně a s ohledem na aktuálně přítomné druhy organismů Jde o umělé vodní dílo, které je energeticky náročné udržovat.

55 Obecné zásady obnovy odkališť 5. Umělé artefakty (pneumatiky, roury) lze zachovat, pokud slouží k hnízdění nebo jako úkryt pro ohrožené druhy

56 Obecné zásady obnovy odkališť 6. Hnízdní stěny břehulí je třeba zachovat a zajistit jejich pravidelnou obnovu (alespoň jednou za dva roky)

57 Obecné zásady obnovy odkališť 7. Pro písčinové druhy hmyzu je třeba ponechat nejcennější plochy zcela bez rekultivace a zajistit do budoucna jejich ochranářský management (např. řízený motokros, strhávání substrátu těžkou technikou apod.) http://www.videoworldonline.eu/video/0- DIQ9bi_3Q/pritkov-odkaliste-pomoc-hzs-usti-nad- labem-pri-vyprostovani-zapadle- techniky.html#.UzVLdoXAt-Z

58 Kovář P. (ed.) 2004. Natural recovery of human-made deposits in landscape. (Biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems). Academia, Praha. Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: 60-64.Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Kovář P. et al. 2009. Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině. Živa: 116-119. Literatura


Stáhnout ppt "Odkaliště Ekologická obnova. Vodohospodářská stavba - ukládání odpadů Doprava hydraulicky (potrubí - suspenze vody a fluidních popelovin) suchou cestou."

Podobné prezentace


Reklamy Google