Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologická obnova Odkaliště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologická obnova Odkaliště."— Transkript prezentace:

1 Ekologická obnova Odkaliště

2 Kam patří legislativně
Co to je Vodohospodářská stavba ukládání odpadů Doprava hydraulicky (potrubí - suspenze vody a fluidních popelovin) suchou cestou (transportními dopravníky, nákladní auta), rozplavování až na místě Kam patří legislativně Vodní zákon (vodní dílo) Zákon o odpadech (úložné místo odpadů po úpravě nerostů) Horní zákon (místo k provozování hornické činnosti) Atomový zákon (uranové rudy)

3 struska popílek popílek fluidní popílek z odsíření

4 Kam s ním? Další využití stavebnictví (cement, beton, umělé kamenivo)
filtry pro čištění odpadních vod úpravy terénu, rekultivace (výsypky, odkaliště) stabilizát (směs produktů spalování uhlí a odsíření, např. úpravy terénu) aglomerát (vznik přidáním 25% vody k popílku, podkladový materiál pro stavbu silnic a nezpevněných ploch) energosádrovec - CaSO4 . 2H2O (stavebnictví, hnojiva, substrát na pěstování žampiónů)

5 Typy odkališť 1. Struskopopílkové (odpadní produkty elektráren a tepláren) - škvára a popel - produkty odsiřování (energosádrovec) 2. Rudní - produkty úpraven rud - včetně úpraven uranových rud 3. Chemické - odpadní vody a kaly z chemických provozů

6 Kontrolovaná odkaliště
(bez rekultivovaných) Struskopopílková - spíše v nížinách Rudní – spíše vyšší polohy

7 Technologie vršení Foto: P. Kovář Foto: P. Kovář

8 Specifické podmínky přehřívání nestabilita (prašnost)
eroze (větrná, vodní) toxicita (Na a B –většina, ale i např. As, Fe, Mn) zasolení radioaktivita (uran)

9 Biologická krusta Biofilm tvořený společenstvy rozkladačů org. hmot (např. houby, půdní roztoči), sinic, řas, lišejníků, mechů, apod. dynamika určená srážkami a vysycháním (vlhko-kompaktní povrch, sucho – rozpraskání a vznik polygonů, zasolení) - vznik řady nik (po kolonizaci snížení extremity prostředí - např. zpřístupnění povrchu roznašečům semen) Foto: P. Kovář Foto: O. Rauch

10 Vegetace Rudní odkaliště - nízké pH Strusko- popílková odkaliště
- velký obsah těžkých kovů - méně druhů - spíše halofilní druhy Strusko- popílková odkaliště - homogennější podmínky - více druhů - spíše psamofilní druhy Kovář et al. 2004

11 Vzácné druhy - rostliny
Psamofilní Halofilní Oligotrofní a na otevřených stanovištích Bělolist rolní Ostřice oddálená Bradáček vejčitý Vemeník dvoulistý Zeměžluč okolíkatá

12 Invaze Struskopopílková odkaliště termofytikum zejména hráze a valy
Javor jasanolitý a akát

13 Odkaliště jako šance pro vymírající hmyz:
Mokřady a rozvolněná vegetace

14 Důležité biotopy pro hmyz (a pavoukovce): „ PÍSČINY“
Tropek et al. 2013 Důležité biotopy pro hmyz (a pavoukovce): „ PÍSČINY“

15 Důležité biotopy pro hmyz: mělké oligotrofní vodní nádrže
Vážka plavá Důležité biotopy pro hmyz: mělké oligotrofní vodní nádrže

16 Další biotopy Sečené trávníky Kamenné záhozy „Lesostepi“

17 Druhy mělkých stojatých a tekoucích vod s bohatou a pestrou vegetací
Vážky na odkalištích Druhy mělkých stojatých a tekoucích vod s bohatou a pestrou vegetací Vážka žlutoskvrnná Vážka podhorní

18 Saranče blankytná druh otevřených stanovišť
mnohem specializovanější než saranče modrokřídlá na tmavých podkladech jedinci tmavěji zbarvení (dokonce někdy s černou páskou na křídlech)

19 Blanokřídlí na odkalištích
Druhy písečných přesypů (jemnozrnný substrát) Extrémně teplomilné druhy (tmavý materiál) Druhy rákosin Kutilka Bembecinus tridens Dlouhoretka krátkokřídlá Kutík písečný

20 Odkaliště jako náhradní biotop pro žahadlové blanokřídlé
Tropek et al. 2013

21 Okáč metlicový stepní druh, největší ústup z velkých okáčů (konec pastvy, zarůstání, zalesňování) na Moravě vyhuben, v Čechách několik populací stabilní populace pouze na odkalištích (Kadaňsko, donedávna i Pardubicko)

22 Svižník písčinný – druh náplavů velkých řek, v ČR většina lokalit na odkalištích

23 Obojživelníci Ropucha obecná Čolek obecný Rosnička zelená
Blatnice skvrnitá Ropucha krátkonohá Kuňka obecná

24 Ptáci Výhody odkališť: Velké vodní plochy Litorál Rozsáhlé rákosiny Absence rušení lidmi

25 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne?
Užovka podplamatá (Karvinsko) zimování a kladení vajec pod roury a popílkovody

26 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne?
Husice liščí (Mydlovary) mydlovarské odkaliště je jedinou lokalitou v Čechách hnízdí v rourách a ojetých pneumatikách

27 Antropogenní artefakty na odkalištích – ano, či ne?
Žahadloví blanokřídlí (např. hrnčířky) hnízdění na betonových patkách popílkovodů

28 Obnova odkališť Rekultivace Zabránění odnosu materiálu do okolí
Snaha o rychlé „ozelenění“

29 Rekultivace Zemědělská Lesnická
Jiné využití (rekreační), ochrana přírody ???? Golfové hřiště Kunětická Hora

30 Spontánní sukcese Mladá sukcesní stadia Stanoviště:
Suchá – dominance třtiny křovištní Vlhká – dominance rákosu obecného Uplatnění dřevin – bříza, vrba, topol

31 Spontánní sukcese Pokročilejší sukcesní stadia Struskopopílkové
- topol, vrba, borovice, javor, dub letní - růže, hloh Rudní - topol, osika, vrba, bříza

32 Spontánní sukcese (Hrdějovice)
Základní údaje: Vznik: 1982 Majitel: Teplárna České Budějovice, a. s. Ukládání popílku z teplárny v Č. Budějovicích a výtopny v Novém Vrátu V současné době začátek rekultivace Zhotovitel rekultivace: Rekka, s. r. o.

33

34 Svižník písčinný – ten to všechno začal…
Foto: Jiří Klváček Svižník písčinný – ten to všechno začal…

35 Svižník písčinný Svižník zvrhlý Svižník polní

36 Typický biotop svižníka písčinného na hodějovickém odkališti
Proč svižníka písčinného objevil hymenopterolog?

37 Zlatěnky v Hodějovicích:
40 druhů (z 94 druhů uváděných pro ČR) 16 druhů červeného seznamu ČR (z toho 2x RE, 1x CR, 7x EN, 6x VU) 1x druh nový pro Čechy 1x druh nový pro ČR (Halada 2010)

38 Hrabalky v Hodějovicích:
23 druhů 10 druhů červeného seznamu ČR (z toho 1x RE, 3x CR, 2x EN, 4x VU) 1x druhý nález pro ČR Erhart 2013

39 Batolec červený Ohniváček černočárný

40 Foto: Lubomír Hlásek Slavík modráček středoevropský (patrně největší hnízdní populace v Českobudějovické pánvi) Kuňka obecná

41 Kompromis: Z rekultivace budou vyňaty ochranářsky nejcennější plochy.

42 Ekologická obnova (Chvaletice)
3 rudní odkaliště po těžbě pyritu - v 70. letech 20. století rekultivace 2 rudních odkališť (zemědělské a lesnická rekultivace), poslední ponecháno ke sledování vývoje vegetace (spontánní a řízená sukcese)

43 Řízená obnova (Chvaletice)
Řízené vypalování - podpora raných stadií (pionýrské druhy řas, sinic, hub, lišejníků, mechů) - klonální dřeviny (osika) Mulčování zdrsnění povrchu zlepšení mikroklima zmírnění zasolení biomasa třtina křovištní a větve Foto: P. Kovář Kovář et al.2004

44 Spontánní sukcese (Chvaletice)
1 struskopopílkové odkaliště ukládání popílku od 70 let mokrým způsobem od 90. let vysoušení po 20 letech spontánní sukcese (rozvolněný porost - třtina křovištní, rákos obecný, bříza, osika, vrba) řada psamofilních druhů hmyzu (např.žahadloví blanokřídlí)

45 LIKVIDACE POSLEDNÍCH NEZAPOJENÝCH PLOCH POPÍLKU
Rekultivace (Chvaletice) stabilizace pomocí sítí x nezpevněné plochy rekultivace (vytvoření kopce ze stabilizátu a osázení) saranče modrokřídlá užovka hladká ropucha zelená svižník písčinný LIKVIDACE POSLEDNÍCH NEZAPOJENÝCH PLOCH POPÍLKU

46 Zahraničí Rekultivace lesnická
zemědělská (včetně zemědělské půdy - farmy) Spontánní sukcese - věc neznámá a většinou i nežádoucí Řízená sukcese poměrně málo využívaná v Evropě např. pro ochranu brodivých ptáků (UK)

47 Skotsko 230 ha struskopopílkové odkaliště
Edinburgh 230 ha struskopopílkové odkaliště součást PR Torry Bay, SPA, Ramsar site propojení různých zájmů (rekreační, ekologické, ekonomické hledisko)

48 Rozdělení jednotlivých zón
Produkční Ochrana přírody: jádrová nepřístupná zóna Rekreace a ochrana přírody Ochrana přírody: buffer zone

49 Využití různých technik obnovy
(Vallyfield, Skotsko)

50 Obecné zásady obnovy odkališť
Rekultivace je nutná kvůli nebezpečí kontaminace okolí létajícím sedimentem. Za vhodné považujeme: Využití větrolamů (stromy, zemní valy), které však nesmějí plochu zcela zastínit Vytvoření mozaiky ploch s vegetací a bez ní Možné využití geotextilie nebo síťoviny, ale vždy je třeba ponechat určitou část bez nich (rozvoj pískomilných společenstev) Terénní deprese nezasypávat, ale ponechat zvodnělé

51 Obecné zásady obnovy odkališť
2. Využití síťoviny urychluje uchycení bylin i dřevin; vždy je však třeba kombinovat jejich použití s plochami volného substrátu v závětří To mají svižníci rádi!

52 Obecné zásady obnovy odkališť
3. Pomalé odtěžování starého substrátu pro komerční účely je z hlediska ochrany ohrožených druhů vhodné kvůli kontinuitě mladých sukcesních stadií

53 Víte, proč nelze vodní nádrže odkališť zachovat?
Obecné zásady obnovy odkališť 4. U struskopopílkových odkališť je třeba vytvořit náhradní stanoviště pro obojživelníky (mělké oligotrofní nádrže); likvidaci vodní plochy je třeba provádět postupně a s ohledem na aktuálně přítomné druhy organismů Víte, proč nelze vodní nádrže odkališť zachovat?

54 Obecné zásady obnovy odkališť
4. U struskopopílkových odkališť je třeba vytvořit náhradní stanoviště pro obojživelníky (mělké oligotrofní nádrže); likvidaci vodní plochy je třeba provádět postupně a s ohledem na aktuálně přítomné druhy organismů Jde o umělé vodní dílo, které je energeticky náročné udržovat.

55 Obecné zásady obnovy odkališť
5. Umělé artefakty (pneumatiky, roury) lze zachovat, pokud slouží k hnízdění nebo jako úkryt pro ohrožené druhy

56 Obecné zásady obnovy odkališť
6. Hnízdní stěny břehulí je třeba zachovat a zajistit jejich pravidelnou obnovu (alespoň jednou za dva roky)

57 Obecné zásady obnovy odkališť
7. Pro písčinové druhy hmyzu je třeba ponechat nejcennější plochy zcela bez rekultivace a zajistit do budoucna jejich ochranářský management (např. řízený motokros, strhávání substrátu těžkou technikou apod.)

58 Literatura Kovář P. (ed.) Natural recovery of human-made deposits in landscape. (Biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems). Academia, Praha. Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: Kovář P. et al Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině. Živa:


Stáhnout ppt "Ekologická obnova Odkaliště."

Podobné prezentace


Reklamy Google