Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak využít možnosti čerpat pro vlastní činnost s mládeží státní dotace? Základní znalosti pro vedoucí mladých hasičů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak využít možnosti čerpat pro vlastní činnost s mládeží státní dotace? Základní znalosti pro vedoucí mladých hasičů."— Transkript prezentace:

1 Jak využít možnosti čerpat pro vlastní činnost s mládeží státní dotace? Základní znalosti pro vedoucí mladých hasičů

2 Trocha pojmů Rozpočet = vyvážené příjmy a výdaje Sestavuje se na počátku účetního období (zpravidla na počátku roku). Vychází se z předpokladu budoucích příjmů a výdajů sboru, s ohledem na výše čerpání prostředků jednotlivých kapitol v uplynulém roce. Součástí rozpočtu SDH na každý rok by měla být kapitola „činnost mládeže“. příjmy výdaje Vedoucí mládeže by měl uplatňovat požadavek na zajištění činnosti s dětmi na základě předloženého plánu. Měl by znát potřeby, předpokládat výdaje MH na daný rok. Po schválení rozpočtu má pak k dispozici částku, kterou musí v případě čerpání řádně vyúčtovat ve spolupráci s hospodářem sboru.

3 Vyúčtování akce má svá pravidla Každou akci by měl vedoucí mládeže řádně naplánovat : oznámit akci na výborové schůzi SDH, uvést v plánu činnosti na daný rok,apod. naplánovat trasu, přepravu, program (úměrně věkové skupině) dostatečně včas informovat rodiče (např.formou oznámení), podat základní info jako je místo a čas odjezdu, předpokládaný návrat, požadované vybavení sestavit rozpočet akce - předpokládané výdaje – vše, co budeme muset před, během a po skončení akce uhradit (jízdné, vstupné, pronájem přepravního prostředku, apod.) - potřebné předpokládané příjmy (příspěvek od účastníků, od SDH) hospodáři SDH po ukončení akce pro potřebu zaúčtování do pokladny sboru doloží veškeré příjmy a výdaje řádnými doklady a odevzdá seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození

4 Poskytovaná dotace Přestože nejsme dětskou organizací jako takovou, jsme díky své četné členské základně MH považováni za jednu z nejsilnějších organizací pracujících s mládeží. Společně s organizací Junák, Pionýr a Tomík jsme členy České rady dětí a mládeže. Díky tomuto začlenění je také nám umožněno čerpání dotací z MŠMT. Pro SDH se jedná zejména o dotaci na : volnočasové aktivity materiální a technické vybavení zimní a letní tábory Všechny dotace činí maximálně 70 % celkových nákladů (vždy však pouze do výše přidělené částky).

5 Poměr plnění uplatňované výše Všechny dotace činí maximálně 70 % celkových nákladů, vždy však pouze do výše přidělené částky.

6 M E T O D I C K Ý P O K Y N k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí č. 511 012 13 s názvem : Mladí hasiči 2013 na základě Projektu SH ČMS přihlášeného do Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 až 2015 Povinnosti příjemce dotace : 1. SDH musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči SH ČMS. Za závazky je považováno i nedoložení povinných příloh k vyúčtování dotace za předchozí rok. 2. Dotaci použít výhradně k účelům uvedeným u jednotlivých typů dotace. 3. Příjemce dotace je povinen splnit povinnosti stanovené příjemcům dotací ze státního rozpočtu zákonem č.218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a dalšími právními předpisy. 4. Poskytnutou dotaci použít hospodárně a efektivně, dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu (akce), což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk. 5. Neposkytovat z přidělených prostředků dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. 6. Vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví v souladu s účetní osnovou SH ČMS k dotaci z MŠMT a s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Dotace účtovat jedině v podvojném účetnictví. 7. Finanční prostředky použít nejpozději do 31.12.2013 a to včetně úhrady všech faktur. 8. Vyhotovit vyúčtování dotace v řádných termínech..

7 9. Umožnit pověřeným pracovníkům Kanceláře SH ČMS, MŠMT ČR a jiným kontrolním institucím k tomu určeným ověřovat správnost a hospodárnost použití dotace. 10. Využívat dotaci jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací akce, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk 11. Výdaje hrazené ze státní dotace nelze hradit opakovaně z jiného zdroje. 12. Každý účetní doklad (paragon, fakturu) hrazený z dotace označit zkratkou DMS a dále PR, VZ, MTZ, VA, TA nebo ZA DMSPR = Dotace MŠMT provozní náklady DMSVZ = Dotace MŠMT na vzdělávání DMSTA = Dotace MŠMT na tábory DMSZA = Dotace MŠMT na zahraničí DMSMTZ = Dotace MŠMT na materiálně technickou základnu DMSVA = Dotace MŠMT na volnočasové aktivity DMSI = Dotace MŠMT na investiční náklady 13. Dotaci lze čerpat pouze pro děti a mládež od 6 do 26 let. 14 Skutečnost o finanční podpoře MŠMT prezentovat ve všech informačních materiálech 15. Upravit smlouvou, dohodou (např. dílčí dohoda mezi OSH a SDH) nebo rozhodnutím vztahy k OSH respektive SDH, kterým je dotace poskytována

8 Žádný z typů dotace nelze použít na : úhradu výdajů na pohoštění (takže ani občerstvení), dary a ceny úhradu pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu, výrobu, tisk a distribuci časopisů veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, nákup předplatních jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním sdružení, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost občanských sdružení, úhradu členských příspěvků střešním organizacím, působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních služebních cest a stáží, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, na vzdělávání, které nesouvisí s činností SH ČMS v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištěním Na všechny aktivity lze čerpat dotaci do výše 70 % z celkových nákladů akce, vyjma táborů (zde je určen max. limit na osobu do 18 let a den, vzdělávání (limit – 350 Kč na osobu a den) a zahraniční akce v ČR (limit 300 Kč na osobu 10 – 26 let a den).

9 Kontroly poskytnutých dotací SDH odpovídají za hospodárné použití prostředků státního rozpočtu v souladu s tímto Pokynem. Jejich čerpání evidují v účetnictví odděleně na k tomu určených účtech a všechny doklady řádně označují příslušnou zkratkou, aby bylo patrné, že částka uvedená na příslušném dokladu byla hrazena ze státní dotace z MŠMT ČR. MŠMT ČR, Kancelář SH ČMS a jiné kontrolní instituce k tomu určené jsou oprávněny ověřovat správnost použití poskytnutých dotací, zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány. V případě zjištěných nedostatků jsou oprávněny pozastavit dotyčným subjektům další dotace. Poskytnuté dotace podléhají i věcné kontrole, která je zaměřena na realizaci podporovaných aktivit především z kvalitativního hlediska a probíhá formou přímé účasti na probíhající akci.

10 Volnočasové aktivity U všech akcí má ten, kdo dotaci na akci čerpá, povinnost zpracovat a uložit ve své evidenci dokumentaci akce ( např. seznamy účastníků – zejména u vícedenních akcí, novinové články, pozvánky, plakáty, fotografie, organizační pokyny, pravidla soutěže, výsledky apod.) Čerpání dotace je podmíněno účastí min 70% osob 6 - 26 let z celkového počtu zúčastněných. Mimo výše uvedené omezení možností využití dotace a samozřejmě omezení uvedených ve všeobecných podmínkách lze dotaci využít libovolně, s podmínkou dodržení efektivnosti a hospodárnosti využití poskytnutých finančních prostředků (např. na nájem klubovny, tělocvičny apod., pronájem prostoru nebo materiálu, nákup potravin za účelem přípravy stravy, dopravu materiálu a osob, služby spojené s přípravou a organizací akce (stravovací služby, ubytovací služby, vstupné nebo startovné), nákup materiálu, vybavení a kancelářských potřeb a dalších pomůcek nezbytných k činnosti s dětmi a mládeží ( např. pastelky, křídy, švihadla, krepový papír, materiál na výrobu masek, technický materiál k zajištění akce – hřebíky atd. ). Účetní zpracování akce musí být součástí řádného účetnictví SDH, samozřejmě za dodržení podmínky, že všechny účetní doklady hrazené z dotace musí být evidovány v účetnictví odděleně a musí být označeny zkratkou DMSVA. OORM zpracuje návrh na rozdělení dotace a předloží ho VV OSH. Zápis z obou jednání musí být založen na OSH v dokumentaci k čerpání státních epizací 2013. Vyúčtování dotace bude provedeno na příslušném formuláři Termín odevzdání vyúčtování pro SDH si stanoví sama Okresní sdružení hasičů a uvedou jej v horní části vyúčtování pro SDH. Zároveň s řádně vyplněným formulářem odevzdají SDH ve stanoveném termínu na OSH fotokopii účetních dokladů dle účetní evidence (označené zkratkou DMSVA), na které byla využita dotace a výpis účtu 51881. Fotokopie je možné nahradit kontrolou originálních účetních dokladů SDH. Dotace musí být zaúčtována pouze v podvojném účetnictví !

11 Materiálně technická základna SDH Dotace je určena na vybavení materiálně-technické základny kolektivů mladých hasičů, které působí v rámci SDH a jsou řádně evidované prostřednictvím registračního listu na OSH. Dotaci lze čerpat na : materiál, vybavení (inventář), oprava a údržba Účetní zpracování nákupu materiálu nebo oprav musí být součástí řádného účetnictví SDH, samozřejmě za dodržení podmínky, že všechny účetní doklady (paragony, faktury) hrazené z dotace musí být evidovány v účetnictví odděleně a musí být označeny zkratkou DMSMTZ. Materiál pořízený z dotace musí být zaznamenán v inventarizačním seznamu. OORM zpracuje návrh na rozdělení dotace a předloží ho VV OSH. Zápis z obou jednání musí být založen na OSH v dokumentaci k čerpání státních epizací 2013. Vyúčtování dotace bude provedeno na příslušném formuláři Termín odevzdání vyúčtování pro SDH si stanoví sama Okresní sdružení hasičů a uvedou jej v horní části vyúčtování pro SDH. Zároveň s řádně vyplněným formulářem odevzdají SDH ve stanoveném termínu na OSH fotokopii účetních dokladů dle účetní evidence (označené zkratkou DMSMTZ), na které byla využita dotace výpis účtu 50188. Fotokopie je možné nahradit kontrolou originálních dokladů a deníku na OSH. Dotace musí být zaúčtována pouze v podvojném účetnictví !

12 Děkuji všem za pozornost. Hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "Jak využít možnosti čerpat pro vlastní činnost s mládeží státní dotace? Základní znalosti pro vedoucí mladých hasičů."

Podobné prezentace


Reklamy Google