Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na semináři Jiří Toman Financování projektů z Evropského sociálního fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na semináři Jiří Toman Financování projektů z Evropského sociálního fondu."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na semináři Jiří Toman Financování projektů z Evropského sociálního fondu

2  Charakteristika ESF  Zdroje informací  Metodické materiály  Jak pracovat s výzvou  Jak přistoupit k zpracování projektu  Software Benefit a práce s ním  Kompletace žádosti  Aktuální výzvy  Praktická ukázka v Benefitu

3  Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.  Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.  Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF jsou:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  OP Praha – Adaptabilita (OPPA) OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

4  Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce  Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce  Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce  Celoživotní vzdělávání  Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly  Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání  Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce  Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

5 Operační program  Základní dokument obsahující analytické pozadí programu, důvody existence programu, jeho cíle, priority, opatření a indikátory  Každý operační program obsahuje prioritu Technická pomoc (zahrnuje řízení a monitoring programu -> řídící orgán) Příručka pro žadatele  Stručný výtah z operačního programu doplněný o konkrétní návody a postupy při podávání žádosti o dotaci Výzva k podávání projektů  Stručný text obsahující technická data k aktuálnímu podávání projektů (podporované opatření, množství alokovaných prostředků, termín, místo odevzdání, atd.)

6 Míra spolufinancování ES (výše dotace)  85 % z fondů EU + stát, (kraje) Doba realizace  2 – 3 roky podle výzvy Administrativa zpracování žádosti  Žádost + přílohy (některé až před podpisem smlouvy)  Žádost se vyplňuje v on-line programu (www.eu- zadost.cz, + se tiskne a odevzdává i v tištěné podoběwww.eu- zadost.cz  Žádost + některé přílohy podepisuje žadatel (statutár) Administrativa po přidělení dotace  Monitorovací zprávy, monitorovací hlášení  Žádosti o platbu  Závěrečná zpráva + (Audit)

7 Oprávněnost žadatele  Typ subjektu (obec – velikost, podnikatel - velikost, NNO – typ)  Regionální umístění (velikost obce, kraj) Zacílení záměrů do správného opatření  Správně zpracovaný projekt podaný do nevhodného opatření bude vyřazen při kontrole věcné přijatelnosti!  Jeden projekt => jedno opatření Správný počet odevzdaných výtisků (CD)  Každý program, výzva stanovuje jiné počty  Vždy originál (úředně ověřená kopie) + určitý počet příloh Odpovídající parametry projektu  Délka projektu v odpovídajícím rozmezí  Velikost projektu v odpovídajícím rozmezí  Doloženy všechny povinné přílohy v požadované formě  Další formální požadavky

8 Způsob předání žádosti  Pevná vazba  Správně očíslované přílohy (listy)  Titulní strany příloh (název přílohy + počet listů)  Používat všude stejné označení příloh (žádost, seznam příloh, titulní listy příloh, v textu žádosti)  V požadovaných počtech kusů Označení žádosti  Dle požadavků nadepsaná obálka  Zpravidla pevně zabaleno  Podpisy, razítko žadatele přes přelepené spoje Předání žádosti  Na správné kontaktní místo  Před stanoveným termínem!  Objednat se předem (někdy pouze v úředních hodinách)

9 Věci, které je možné dodatečně opravit  Pouze na výzvu zpravidla do 2 – 5 dnů od vyzvání  Chybějící podpis  Chybějící příloha  Jiné než požadované provedení přílohy Věci, které není možné dodatečně opravit  Neoprávněný žadatel, region  Rozpočet projektu mimo povolené rozmezí  Délka trvání projektu mimo povolené rozmezí  Projekt zaměřen do nevhodného opatření  Zásadní rozpory v žádosti a přílohách

10 Výzva k podání projektu  Min. - max. rozpočet projektu, dotace  Max. délka trvání projektu  Seznam oprávněných žadatelů  Podporované aktivity v jednotlivých opatřeních (zpřesnění)  Místo odevzdání žádosti  Forma odevzdání žádosti (počet výtisků, provedení)  Termín pro odevzdání žádosti Příručka pro žadatele  Definice oprávněných žadatelů  Povinné přílohy (počet, obsah, charakter)  Charakteristika podporovaných aktivit  Podrobný popis uznatelných nákladů  Postup pro zpracování žádosti  Hodnotící kritéria  Pravidla pro publicitu  Další důležité informace pro kvalitní zpracování žádosti

11 Oficiální weby řídících orgánů  www.strukturalni-fondy.cz  www.esfcr.cz  www.mpsv.cz  www.msmt.cz Komerční weby  www.edotace.cz www.edotace.cz  Osobní konzultace na kontaktním místě, seminář pro žadatele  Přijatelnost projektu, žadatele  Charakteristika a požadavky na přílohy  Konkrétní odpovědi na otázky ke zpracování žádosti

12  Analýza problému ◦ využití výsledků průzkumů, statistických dat, marketingových a jiných analýz, SWOT analýza  Popis cílových skupin ◦ jak projekt řeší jejich potřeby  Stanovení indikátorů ◦ kvantifikované výstupy/výsledky  Sestavení rozpočtu ◦ dodržet limity výzvy, realisticky, spíše nadhodnotit ◦ ověřovat plánované náklady (předběžné poptávky)  Vyplnění žádosti o dotaci, přílohy + optimalizace

13 ANO  Schůzky, workshopy, brainstorming  Projektový tým, partnerství  Zapojení veřejnosti  Využití poradenské firmy NE  Jeden pracovník samostatně „přes noc/víkend“  Poradenská firma na klíč bez průběžných konzultací s klíčovými osobami žadatele

14  Definování potřeby žadatele  Nalezení vhodného programu podpory a opatření Zpracování záměru projektu  Schválení statutárním orgánem podání žádosti, spolufinancování a předfinancování  Případný výběr poradenské společnosti  Podání žádosti se všemi přílohami před stanoveným termínem

15 Projekt  Úsilí, v rámci kterého dochází díky neopakovatelnému využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k provedení specifického rozsahu prací za stanovených nákladů a v určeném čase k dosažení prospěšných změn definovaných kvantitativními a kvalitativním znaky. Cíl Specifický Měřitelný Akceptovatelný Realistický Termínovaný

16 Fáze projektu  Předprojektová … přípravné práce: projektová dokumentace, analýzy, studie (SP), žádost o dotaci, atd.  Zahájení projektu … okamžik startu projektu, začátek realizace 1. aktivity projektu: zahájení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, apod.  Realizace projektu … obsah projektové žádosti, podrobně rozebráno a zhodnoceno ve studii proveditelnosti či obdobném dokumentu  Ukončení projektu … okamžik ukončení poslední aktivity projektu: poslední platba, kolaudační rozhodnutí, apod.  Provozní fáze …. začíná po ukončení projektu, není předmětem žádosti o dotaci, nečerpá se na ni dotace, je však rozebrána ve stadii proveditelnosti

17 Ganttův diagram  Speciální tabulka pro popis harmonogramu projektu  Zachycuje posloupnost (návaznost) jednotlivých aktivit Žadatel  Subjekt žádající o podporu  S ním je podepisovaná smlouva v případě přiznání dotace  Zavazuje se splnit indikátory projektu Příjemce  Stává se z žadatele v okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace

18 Partner projektu  Subjekt, který se podílí na přípravě, realizaci či udržitelnosti projektu  Nemůže se jednat o dodavatele zboží a služeb  Účast personální (odborníci podílející se na formulaci projektu, odpracování brigádnických dobrovolných hodin, atd.), finanční (sponzor), materiální (sponzor) – pozor na skryté dodavatele! Indikátory projektu  Závazné hodnoty uvedené v žádosti (prověřené ve SP), které se žadatel zavazuje naplnit  Příliš nepodhodnocovat … bývají na ně vázána kritéria hodnocení  Nenadhodnocovat … při nenaplnění dochází ke krácení až odejmutí dotace!

19 Veřejná podpor a  Specifický termín dle kterého se určují přidělení x nepřidělení či výše přidělení podpory De minimis  Podpora malého rozsahu (200 tis. €/3 roky/1 subjekt) Dočasný rámec  Opatření proti ekonomické krizi (až 500 tis. € jednorázově) Blokové výjimky  Specifická výše podpory na vzdělávání, projekty ŽP apod.

20  Výstupu ◦ vyjadřují rozsah uskutečněných aktivit  Výsledku ◦ charakterizují přímé účinky projektu na příjemce, tj. jakých konkrétních výsledků již bylo při realizaci projektu dosaženo  Dopadu ◦ vyjadřují střednědobé a dlouhodobé účinky projektu  V žádosti se uvádějí zpravidla indikátory výstupu, někdy i výsledku, někdy i dopadu

21  Projektový manažer/ka, koordinátor/ka  (Odborný garant/ka)  Finanční manažer/ka  Asistent/ka, Administrátor/ka  Účetní  Výkonný pracovník/ce  Dodavatel

22  Zpracovat stručný záměr projektu  Obsahuje: cíl projektu, hlavní aktivity, potřebné zdroje (personální, materiální, finanční), orientační harmonogram, základní rizika  Sestavit seznam povinných příloh  Vycházet z aktuální výzvy a příručky pro příjemce  Uvést data dodání a zodpovědné osoby u každé přílohy  Ověřit, zda je reálné všechny přílohy dodat včas  Konzultovat s odborníky a poskytovatelem dotace  Přísný dohled na poradenskou společnost - trvat na dodržování harmonogramu průběhu zpracování!

23 Uznatelné náklady  Náklady uvedené jako uznatelné v příručce pro žadatele/výzvě  Počítá se z nich výše dotace  Jsou předmětem vykazování, podpory, žádostí o platbu  Neuznatelné náklady plně hradí příjemce DPH  Uznatelný náklad v případě, že žadatel nemá právo na vrácení DPH od FÚ Investice  Zpravidla nad 40 tis. Kč u hmotného a nad 60 tis. Kč u nehmotného majetku,

24 Mzdové náklady  Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ)  Pokud člověk za odpracovanou práci fakturuje, nejedná se o mzdové náklady, ale o služby Další druhy nákladů  Cestovné  Zařízení a vybavení  Služby  Křížové financování  Přímá podpora  (Nepřímé náklady)

25  Zvláštní metoda pro plánování projektu  Ve stručné a přehledné formě ukáže logické vazby a slabá místa projektu  Dává rychlý pohled na provázanost projektu  Má vertikální x horizontální logiku  Vytváří se průběžně s jednotlivými drafty projektu  Bývá povinnou součástí v některých programech  Využívat i při realizaci projektu ◦ Na první pohled složité, ale při správné aplikaci může ušetřit mnoho času jak při přípravě projektu, tak i během realizace

26 1. Kdo může žádat  Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být jak fyzické tak právnické osoby splňující podmínky 2. Mějte jasnou představu o tom, co chcete realizovat  Je důležité vědět, jaký projekt chcete realizovat a svůj projektový záměr si důkladně promyslet. 3. Stanovte si, jakých cílů chcete dosáhnout  S jasnou představou o projektu souvisí cíle, kterých chcete dosáhnout. 4. Prostudujte si Prováděcí dokument  Prováděcí dokument každého programu podrobně charakterizuje jednotlivé cílové skupiny a oblasti pomoci.

27 5. Nevymýšlejte nemožné, pohybujte se v mantinelech realizovatelnosti  Po seznámení s nároky a požadavky příslušného programu kladených na žadatele zvažte své časové a odborné možnosti. 6. Buďte v souladu s právem ČR a EU  Programy Evropského sociálního fondu v ČR se řídí legislativou EU, ale samozřejmě i ČR. Je důležité tuto legislativu brát ve svých projektech v úvahu. 7. Nebojte se získat informace - ptejte se a konzultujte  Ve vlastním zájmu kontaktujte především Vaše Konečné příjemce (vyhlašovatelé výzvy) uvedené u příslušné oblasti podpory.

28 8. Dodržte podmínky výzvy  Ve výzvě jsou přesně definovány podmínky podávání přihlášek. Je důležité dodržet všechny uvedené náležitosti. 9. Nepodceňujte povinné přílohy a jejich formát  Dodržujte formální úpravu přihlášky a nezapomeňte na všechny povinné přílohy k přihlášce. 10. Dávejte pozor na dodržování termínů  Dodržujte dané termíny, jejich nedodržením vystavujete Váš projekt neúspěchu.


Stáhnout ppt "Vítejte na semináři Jiří Toman Financování projektů z Evropského sociálního fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google