Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z Evropského sociálního fondu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z Evropského sociálního fondu"— Transkript prezentace:

1 z Evropského sociálního fondu
Vítejte na semináři Financování projektů z Evropského sociálního fondu Jiří Toman VALUE ADDED, a.s.

2 Program semináře Charakteristika ESF Zdroje informací
Metodické materiály Jak pracovat s výzvou Jak přistoupit k zpracování projektu Software Benefit a práce s ním Kompletace žádosti Aktuální výzvy Praktická ukázka v Benefitu VALUE ADDED, a.s.

3 Charakteristika ESF Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF jsou: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Praha – Adaptabilita (OPPA) VALUE ADDED, a.s.

4 Cíle ESF Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce Celoživotní vzdělávání Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce VALUE ADDED, a.s.

5 Základní dokumentace Operační program
Základní dokument obsahující analytické pozadí programu, důvody existence programu, jeho cíle, priority, opatření a indikátory Každý operační program obsahuje prioritu Technická pomoc (zahrnuje řízení a monitoring programu -> řídící orgán) Příručka pro žadatele Stručný výtah z operačního programu doplněný o konkrétní návody a postupy při podávání žádosti o dotaci Výzva k podávání projektů Stručný text obsahující technická data k aktuálnímu podávání projektů (podporované opatření, množství alokovaných prostředků, termín, místo odevzdání, atd.) VALUE ADDED, a.s.

6 Základní parametry Míra spolufinancování ES (výše dotace)
85 % z fondů EU + stát, (kraje) Doba realizace 2 – 3 roky podle výzvy Administrativa zpracování žádosti Žádost + přílohy (některé až před podpisem smlouvy) Žádost se vyplňuje v on-line programu ( + se tiskne a odevzdává i v tištěné podobě Žádost + některé přílohy podepisuje žadatel (statutár) Administrativa po přidělení dotace Monitorovací zprávy, monitorovací hlášení Žádosti o platbu Závěrečná zpráva + (Audit) VALUE ADDED, a.s.

7 Požadavky I Oprávněnost žadatele
Typ subjektu (obec – velikost, podnikatel - velikost, NNO – typ) Regionální umístění (velikost obce, kraj) Zacílení záměrů do správného opatření Správně zpracovaný projekt podaný do nevhodného opatření bude vyřazen při kontrole věcné přijatelnosti! Jeden projekt => jedno opatření Správný počet odevzdaných výtisků (CD) Každý program, výzva stanovuje jiné počty Vždy originál (úředně ověřená kopie) + určitý počet příloh Odpovídající parametry projektu Délka projektu v odpovídajícím rozmezí Velikost projektu v odpovídajícím rozmezí Doloženy všechny povinné přílohy v požadované formě Další formální požadavky VALUE ADDED, a.s.

8 Požadavky II Způsob předání žádosti Pevná vazba
Správně očíslované přílohy (listy) Titulní strany příloh (název přílohy + počet listů) Používat všude stejné označení příloh (žádost, seznam příloh, titulní listy příloh, v textu žádosti) V požadovaných počtech kusů Označení žádosti Dle požadavků nadepsaná obálka Zpravidla pevně zabaleno Podpisy, razítko žadatele přes přelepené spoje Předání žádosti Na správné kontaktní místo Před stanoveným termínem! Objednat se předem (někdy pouze v úředních hodinách) VALUE ADDED, a.s.

9 Požadavky III Věci, které je možné dodatečně opravit
Pouze na výzvu zpravidla do 2 – 5 dnů od vyzvání Chybějící podpis Chybějící příloha Jiné než požadované provedení přílohy Věci, které není možné dodatečně opravit Neoprávněný žadatel, region Rozpočet projektu mimo povolené rozmezí Délka trvání projektu mimo povolené rozmezí Projekt zaměřen do nevhodného opatření Zásadní rozpory v žádosti a přílohách VALUE ADDED, a.s.

10 Kam pro informace? Výzva k podání projektu
Min. - max. rozpočet projektu, dotace Max. délka trvání projektu Seznam oprávněných žadatelů Podporované aktivity v jednotlivých opatřeních (zpřesnění) Místo odevzdání žádosti Forma odevzdání žádosti (počet výtisků, provedení) Termín pro odevzdání žádosti Příručka pro žadatele Definice oprávněných žadatelů Povinné přílohy (počet, obsah, charakter) Charakteristika podporovaných aktivit Podrobný popis uznatelných nákladů Postup pro zpracování žádosti Hodnotící kritéria Pravidla pro publicitu Další důležité informace pro kvalitní zpracování žádosti VALUE ADDED, a.s.

11 Kde hledat informace? Oficiální weby řídících orgánů
Komerční weby Osobní konzultace na kontaktním místě, seminář pro žadatele Přijatelnost projektu, žadatele Charakteristika a požadavky na přílohy Konkrétní odpovědi na otázky ke zpracování žádosti VALUE ADDED, a.s.

12 Optimální postup přípravy projektu
Analýza problému využití výsledků průzkumů, statistických dat, marketingových a jiných analýz, SWOT analýza Popis cílových skupin jak projekt řeší jejich potřeby Stanovení indikátorů kvantifikované výstupy/výsledky Sestavení rozpočtu dodržet limity výzvy, realisticky, spíše nadhodnotit ověřovat plánované náklady (předběžné poptávky) Vyplnění žádosti o dotaci, přílohy + optimalizace VALUE ADDED, a.s.

13 Optimální způsob práce
ANO Schůzky, workshopy, brainstorming Projektový tým, partnerství Zapojení veřejnosti Využití poradenské firmy NE Jeden pracovník samostatně „přes noc/víkend“ Poradenská firma na klíč bez průběžných konzultací s klíčovými osobami žadatele VALUE ADDED, a.s.

14 Procesní postup u žadatele
Definování potřeby žadatele Nalezení vhodného programu podpory a opatření Zpracování záměru projektu Schválení statutárním orgánem podání žádosti, spolufinancování a předfinancování Případný výběr poradenské společnosti Podání žádosti se všemi přílohami před stanoveným termínem VALUE ADDED, a.s.

15 Základní pojmy I Projekt Úsilí, v rámci kterého dochází díky neopakovatelnému využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k provedení specifického rozsahu prací za stanovených nákladů a v určeném čase k dosažení prospěšných změn definovaných kvantitativními a kvalitativním znaky. Cíl Specifický Měřitelný Akceptovatelný Realistický Termínovaný VALUE ADDED, a.s.

16 Základní pojmy II Fáze projektu
Předprojektová … přípravné práce: projektová dokumentace, analýzy, studie (SP), žádost o dotaci, atd. Zahájení projektu … okamžik startu projektu, začátek realizace 1. aktivity projektu: zahájení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, apod. Realizace projektu … obsah projektové žádosti, podrobně rozebráno a zhodnoceno ve studii proveditelnosti či obdobném dokumentu Ukončení projektu … okamžik ukončení poslední aktivity projektu: poslední platba, kolaudační rozhodnutí, apod. Provozní fáze …. začíná po ukončení projektu, není předmětem žádosti o dotaci, nečerpá se na ni dotace, je však rozebrána ve stadii proveditelnosti VALUE ADDED, a.s.

17 Základní pojmy III Ganttův diagram
Speciální tabulka pro popis harmonogramu projektu Zachycuje posloupnost (návaznost) jednotlivých aktivit Žadatel Subjekt žádající o podporu S ním je podepisovaná smlouva v případě přiznání dotace Zavazuje se splnit indikátory projektu Příjemce Stává se z žadatele v okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace VALUE ADDED, a.s.

18 Základní pojmy IV Partner projektu
Subjekt, který se podílí na přípravě, realizaci či udržitelnosti projektu Nemůže se jednat o dodavatele zboží a služeb Účast personální (odborníci podílející se na formulaci projektu, odpracování brigádnických dobrovolných hodin, atd.), finanční (sponzor), materiální (sponzor) – pozor na skryté dodavatele! Indikátory projektu Závazné hodnoty uvedené v žádosti (prověřené ve SP), které se žadatel zavazuje naplnit Příliš nepodhodnocovat … bývají na ně vázána kritéria hodnocení Nenadhodnocovat … při nenaplnění dochází ke krácení až odejmutí dotace! VALUE ADDED, a.s.

19 Základní pojmy V Veřejná podpora
Specifický termín dle kterého se určují přidělení x nepřidělení či výše přidělení podpory De minimis Podpora malého rozsahu (200 tis. €/3 roky/1 subjekt) Dočasný rámec Opatření proti ekonomické krizi (až 500 tis. € jednorázově) Blokové výjimky Specifická výše podpory na vzdělávání, projekty ŽP apod. VALUE ADDED, a.s.

20 Indikátory Výstupu vyjadřují rozsah uskutečněných aktivit Výsledku
charakterizují přímé účinky projektu na příjemce, tj. jakých konkrétních výsledků již bylo při realizaci projektu dosaženo Dopadu vyjadřují střednědobé a dlouhodobé účinky projektu V žádosti se uvádějí zpravidla indikátory výstupu, někdy i výsledku, někdy i dopadu VALUE ADDED, a.s.

21 Typické role v projektové týmu
Projektový manažer/ka, koordinátor/ka (Odborný garant/ka) Finanční manažer/ka Asistent/ka, Administrátor/ka Účetní Výkonný pracovník/ce Dodavatel VALUE ADDED, a.s.

22 Praktické rady Zpracovat stručný záměr projektu
Obsahuje: cíl projektu, hlavní aktivity, potřebné zdroje (personální, materiální, finanční), orientační harmonogram, základní rizika Sestavit seznam povinných příloh Vycházet z aktuální výzvy a příručky pro příjemce Uvést data dodání a zodpovědné osoby u každé přílohy Ověřit, zda je reálné všechny přílohy dodat včas Konzultovat s odborníky a poskytovatelem dotace Přísný dohled na poradenskou společnost - trvat na dodržování harmonogramu průběhu zpracování! VALUE ADDED, a.s.

23 Sestavování rozpočtu I
Uznatelné náklady Náklady uvedené jako uznatelné v příručce pro žadatele/výzvě Počítá se z nich výše dotace Jsou předmětem vykazování, podpory, žádostí o platbu Neuznatelné náklady plně hradí příjemce DPH Uznatelný náklad v případě, že žadatel nemá právo na vrácení DPH od FÚ Investice Zpravidla nad 40 tis. Kč u hmotného a nad 60 tis. Kč u nehmotného majetku, VALUE ADDED, a.s.

24 Sestavování rozpočtu II
Mzdové náklady Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Pokud člověk za odpracovanou práci fakturuje, nejedná se o mzdové náklady, ale o služby Další druhy nákladů Cestovné Zařízení a vybavení Služby Křížové financování Přímá podpora (Nepřímé náklady) VALUE ADDED, a.s.

25 Logický rámec projektu
Zvláštní metoda pro plánování projektu Ve stručné a přehledné formě ukáže logické vazby a slabá místa projektu Dává rychlý pohled na provázanost projektu Má vertikální x horizontální logiku Vytváří se průběžně s jednotlivými drafty projektu Bývá povinnou součástí v některých programech Využívat i při realizaci projektu Na první pohled složité, ale při správné aplikaci může ušetřit mnoho času jak při přípravě projektu, tak i během realizace VALUE ADDED, a.s.

26 Desatero úspěšného projektu I
1. Kdo může žádat Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být jak fyzické tak právnické osoby splňující podmínky 2. Mějte jasnou představu o tom, co chcete realizovat Je důležité vědět, jaký projekt chcete realizovat a svůj projektový záměr si důkladně promyslet. 3. Stanovte si, jakých cílů chcete dosáhnout S jasnou představou o projektu souvisí cíle, kterých chcete dosáhnout. 4. Prostudujte si Prováděcí dokument Prováděcí dokument každého programu podrobně charakterizuje jednotlivé cílové skupiny a oblasti pomoci. VALUE ADDED, a.s.

27 Desatero úspěšného projektu II
5. Nevymýšlejte nemožné, pohybujte se v mantinelech realizovatelnosti Po seznámení s nároky a požadavky příslušného programu kladených na žadatele zvažte své časové a odborné možnosti. 6. Buďte v souladu s právem ČR a EU Programy Evropského sociálního fondu v ČR se řídí legislativou EU, ale samozřejmě i ČR. Je důležité tuto legislativu brát ve svých projektech v úvahu. 7. Nebojte se získat informace - ptejte se a konzultujte Ve vlastním zájmu kontaktujte především Vaše Konečné příjemce (vyhlašovatelé výzvy) uvedené u příslušné oblasti podpory. VALUE ADDED, a.s.

28 Desatero úspěšného projektu III
8. Dodržte podmínky výzvy Ve výzvě jsou přesně definovány podmínky podávání přihlášek. Je důležité dodržet všechny uvedené náležitosti. 9. Nepodceňujte povinné přílohy a jejich formát Dodržujte formální úpravu přihlášky a nezapomeňte na všechny povinné přílohy k přihlášce. 10. Dávejte pozor na dodržování termínů Dodržujte dané termíny, jejich nedodržením vystavujete Váš projekt neúspěchu. VALUE ADDED, a.s.


Stáhnout ppt "z Evropského sociálního fondu"

Podobné prezentace


Reklamy Google