Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava - Nové Dvory, 2003 Přípravné projekční práce: - stanovení cílů a zásad KPÚ, zhodnocení výchozího stavu - stanovené podmínky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava - Nové Dvory, 2003 Přípravné projekční práce: - stanovení cílů a zásad KPÚ, zhodnocení výchozího stavu - stanovené podmínky."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava - Nové Dvory, 2003 Přípravné projekční práce: - stanovení cílů a zásad KPÚ, zhodnocení výchozího stavu - stanovené podmínky od orgánů státní správy a vyjádření ostatních účastníků řízení (ŽP a kultura, infrastruktura, zástavba a rozvoj, obvod KPÚ) - průzkumy a rozbory (Generel ochrany půdy a vody, Generel bioty a krajinného rázu, Generel cestní sítě a infrastruktury, inženýrské sítě, návrh obvodu KPÚ) Plán společných zařízení: - návrh nových polních cest: HPC – hlavní polní cesty – 14 navržených (sjízdné, zpevněné, šířka koruny 4m s výhybnami) VPC – vedlejší polní cesty – 8 navržených (nezpevněné, zatravněné, šířka koruny 3m) DPC – doplňkové polní cesty – 19 navržených (nezpevněné, neodvodněné, šířka koruny 3m) - náklady na stavbu cest - protierozní opatření – větrná ani vodní eroze se zde nevyskytuje - vodohospodářská opatření – není zde významné nebezpeční povodňových škod, návrh propustku pod železnicí a komunikací III. třídy - ochrana a tvorba ŽP – návrh ÚSES (6RBK, 5LBK, 1RBC, 8LBC, 5IP) - přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení – bilance - soupis změn druhů pozemků - doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení - přílohy

2

3 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje, 2003 Analytická část: přehled cyklotras I. třídy procházejících Středočeským krajem - Trasa č. 1 – Praha- Jevany, Stříbrná Skalice, Sázava, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, Čáslav, Seč, Trhová Kamenice, Hlinsko, Herálec, Kadov, Lísek, Nedvědice, Tišnov, Veverská Bítýška, Brno. Návrhová část: - prezentace základních rozvojových dokumentů - strategie rozvoje cyklistické dopravy Středočeského kraje - projekty na podporu rozvoje cyklistiky nadregionálního významu - shrnutí technických parametrů cyklostras - shrnutí stávajícího stavu a návrhy na zlepšení Doplnění území návrhem nových cyklotras: Předložené návrhy obcí a mikroregionů: CT 0108 – Bylany – Přítoky – Kaňk – Sedlec. Trasa je dlouhá cca 9 km. Stejně jako výše uvedené trasy může i tato sloužit jako bezpečný okruh pro rodiny s dětmi. Generel doporučuje. CT 0112 – Červený domek – Nové dvory – Kamajka – Žehušice. Trasa je dlouhá cca 7 km. Jedná se o propojení uvedených oblastí s napojením na další navrhované trasy. Trasa je tedy místního významu. Generel souhlasí s cyklotrasou IV. třídy. CT 0113 – Zámek Kačina – Žehušice – Bučice – Žleby – Zehuby. Trasa je dlouhá cca 25 km. V tomto návrhu Generel doporučuje několik úprav: Trasa by nevedla až do obce Zehuby, ale byla by ukončena v napojení na dálkovou trasu č. 1 ve Žlebech. Další změna by byla v jejím spojení s trasou č. 0112 do Nových Dvorů prodloužení do Kutné Hory. Generel uvádí, že trasa č. 0109 by byla vhodná jako trasa III. třídy. Zde uvedeným spojením by vznikla jednotná bezpečná trasa III. třídy spojující trasu č. 1 s trasou č. 24, po navržených úpravách Generel doporučuje.

4 Návrhová část: - následující trasa je ve fázi žádosti o přidělení čísla: Třebešice – Pražské předměstí – Čáslav – Jeníkovské předměstí – Homolka – Schořov – spojení se značenou turistickou trasou – Tisá skála – Bratčice – Hostovlice. Trasa je dlouhá cca 17 km. Směr trasy je totožný s trasou č. 1, je však vedena po polních cestách a silnicích III. třídy, tedy bezpečněji, než značená trasa č. 1. Její význam je spíše rekreačního charakteru a Generel ji navrhuje jako trasu IV. třídy. - návrh dopravně-obslužných cyklistických stezek – zřízení souběžné stezky Spádové město Počet obyvatel Obce vhodné k propojení stezkou Dotčená komunikace Kutná Hora21 552Nové DvoryI/2 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje, 2003

5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, 2004, změna 2007 Obec Bernardov - V dalekém výhledu je možné napojení na skupinový vodovod (Chvaletice - Zdechovice), které je projektově připraveno. Obec Záboří nad Labem - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice, který je provozován Východočeskými vodovody a kanalizacemi Pardubice. V obci je navržena výstavba nové kanalizační sítě v délce 5 892 m, dále je uvažováno s výstavbou nové ČOV. Obec Církvice - Ve výhledu se uvažuje s rozšířením skupinového vodovodu směrem na obce Nové Dvory a Chotusice, počítá se s vybudováním odbočky z přivaděče do stávajícího VDJ Jakub. Obec Jakub - Ve výhledu se uvažuje s rozšířením skupinového vodovodu směrem na obce Nové Dvory a Chotusice, počítá se s vybudováním odbočky z přivaděče do stávajícího VDJ Jakub. Obec Hlízov - Počítá se pouze s rozšiřováním stávající sítě vodovodů. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, oddílná kanalizace v celkové délce cca 3 000 m. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové ČOV. Změna 2007: Návrh na výstavbu nové splaškové, tlakové kanalizace s připojením na novou ČOV ve Starém Kolíně na břehu Klejnárky. Obec Kobylnice - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. Obec Nové Dvory - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Kutná Hora, v obci se počítá s dostavbou vodovodní sítě.

6 Obec Ovčáry - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav. Obec Svatý Mikuláš - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2 527 m. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové ČOV. Obec Lišice - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. Obec Sulovice - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. Obec Svatá Kateřina - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1 687 m. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové ČOV. Obec Habrkovice - V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, 2004, změna 2007

7 Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje, 2007 - řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí Charakteristika zájmového území – druh a rozsah ohrožení: - omezení: v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl - seznam vyhlášených záplavových území: - seznam objektů a provozů ohrožených povodněmi - ORP Kutná Hora - seznam míst s častými ledovými problémy vodní tokokres úsek [ř.km] délka úsekustanovení záplavového území oddovodoprávní úřaddatumč.j. Doubrava 28 KÚ Stč kraje 25.4.2005 3079-30754/05/OŽP/V-Vi Klejnárka 23 KÚ Stč kraje 27.5.2005 4393-42814/05/OŽP/V-Vi Labe 97110,3513,35KÚ Stč kraje 15.6.2004 8550-14277/03/OŽP/ V-Vi 2656-22089/04/OŽP/V-Vi Labe 97110,3513,35KÚ Stč kraje 7.7.2006 92523/2006/KUSK Labe 110,35209,198,75KÚ Stč kraje 22.11.2006 124630/2006/KUSK Vrchlice 11 KÚ Stč kraje 25.4.2005 2933-27854/05/OŽP/V-Vi obecpopis místa ohrožující průtok Qn typ objektu vodní tok Kutná HoraCamping Santa Barbara REKREACNIVrchlice Záboří nad Labem cca 12 obytných objektů, úpravna vody OBYTNELabe Malín 35. Kutná Horaautocamp transit REKREACNIVrchlice tok úsek toku [ř.km] lokalitaledové jevyORP při mrazupři oblevě Doubrava8.50 - 10.20Žehušice xČáslav

8 Další dokumenty Mikroregion Kutnohorsko - dobrovolný svazek obcí Kutná Hora, Církvice, Hlízov, Nové Dvory, Svatý Mikuláš - úprava záchytné stanice pro opuštěné a zatoulané psy Kutná Hora – Karlov - v plánu: údržba značení cyklostezek, příprava založení místní akční skupiny a předprojektová činnost, webová prezentace svazku a výdajů, projektová dokumentaci a obnova mobiliáře cyklistických tras a stezek Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora – nástroj pro rozvoj města v období 2007-13 - Prováděcí dokument, který: propojuje strategii města s projekty pro její naplnění, finanční zdroje, zjednodušuje implementaci projektů - zpracování konceptu řešení a akčního plánu (stanovení prioritních oblastí) - IPRM obsahuje celkem 18 projektových záměrů s nejvyšší prioritou


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava - Nové Dvory, 2003 Přípravné projekční práce: - stanovení cílů a zásad KPÚ, zhodnocení výchozího stavu - stanovené podmínky."

Podobné prezentace


Reklamy Google