Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a management ve výstavbě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a management ve výstavbě"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a management ve výstavbě
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Ekonomika a management ve výstavbě Úvod 01

2 Výuka a vyučující Náplň předmětu: Výuka: Vyučující:
- problematika stavební ekonomiky a managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Výuka: 2 hodiny/ týden přednášky 2 hodiny /týden cvičení ( 17 až 35 bodů ) ukončení zkouškou ( písemná a ústní část, max 65 bodů ) Vyučující: doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra MI ( 222 ), LPC 210/1, tel , 1953, Konzultační hodiny: pondělí 08,00 – 10,00 hod.

3 Zkouška Požadavky ke zkoušce: Podklady pro přednášky a zkoušky:
zápočet (účast, 6 programů, zápočtová písemka) písemná a ústní část zkoušky ( test + odpovědní otázky z tématických okruhů ) Podklady pro přednášky a zkoušky: fast10.vsb.cz/kuda/ přednášky cvičení zkouška literatura Odborná literatura: ČVUT , VUT, ČKAIT,

4 Literatura Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb.
CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2006. Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb ČVUT 2008. Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5 Učební texty FSv ČVUT

6 Učební texty FSv ČVUT

7 Doplňující literatura
Havlíček, O.: Stavební deník. ČKAIT Praha 2002, Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Matějka, V. a kol.: Dokumentace investičního procesu, ČKAIT Praha 2002 Kolektiv autorů: Projekt systému jakosti ČKAIT podle ČSN EN ISO 9001/2, ČKAIT 2000 Kolektiv autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, ČKAIT Praha 2008

8 Doplňková literatura České stavebnictví v číslech (ČKAIT + ČSÚ),
Stavební ročenka (ČKAIT + ČSSI + ČSÚ), Nadace ABF, SIA ČR-rada výstavby (stavitelství, inženýrství, architektura) Časopis Stavebnictví, ICE ČKAIT, ÚRS Praha,

9 Přehled přednášek Úvod. Stavebnictví a stavební ekonomika v ČR, legislativní rámec výstavby, společenské aspekty staveb. Podnikání a stavební podnik. Organizace a řízení stavebního podniku, Pracovníci, Nákladové řízení, MTZ, Skladování, Majetek, Hospodaření. Projektová příprava staveb. Oprávnění k projektové činnosti, dokumentace projektu, dodavatelské systémy a smluvní vztahy, VHŘ ČKAIT Investorská činnost. Úkoly v jednotlivých fázích, vyhledání dodavatele stavby, dozory na stavbě, stavební inženýring. Činnost dodavatele stavby. Nabídková, předvýrobní a výrobní příprava, realizace zakázek, subdodávky Zásady organizace výstavby. Struktura stavby, časové plánování, zařízení staveniště. Bezpečnostní a environmentální management. Integrovaný systém řízení.

10 Přehled cvičení Program č.1 – Založení stavebního podniku
podnikatelský záměr, zápis do OR, Program č. 2 – Organizace podniku a pracovně právní vztahy organizační struktura, PS, DOPP, DOPČ Program č. 3 – Zadání veřejné zakázky na stavební práce. zadávací dokumentace, nabídka do soutěže Program č.4 – Smluvní vztahy v investiční výstavbě smlouva a dílo, kupní smlouva, mandátní smlouva Program č.5 – Dokumentace o realizaci stavby stavební deník, protokol o předání stavby, DSPS. Program č. 6 – Fakturace stavebních prací

11 Založení stavebního podniku
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Program č.1 Založení stavebního podniku

12 Program č.1 – Založení stavebního podniku
Zadání: a) Vypracujte návrh podnikatelského záměru na založení nové firmy (s.r.o.) zaměřené svou náplní dle Živnostenského zákona na jednu nebo více těchto činností: - projektová činnost ve výstavbě; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování; - inženýrská činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřických činností; - poskytování služeb zadavatelům veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb.;

13 Program č.1 – Založení stavebního podniku
Podnikatelský záměr bude obsahovat: - logo firmy - stanovení cíle podnikatelského záměru, - rozbor trhu, marketing projektu, ( tržní segment odběratelů ), - kalkulace vstupních údajů ( celková potřeba investic, leasing, dodavatelé), - kalkulace produktu ( výrobek, služba,) výrobní kapacita, pracovní síly, - kalkulace plánovaných měsíčních příjmů a výdajů, návrh zařízení kanceláře, - výpočet plánovaného měsíčního zisku.

14 Program č.1 – Založení stavebního podniku
Zadání: b) Vypracujte návrh společenské smlouvy na založení nové stavební firmy ( s.r.o.) a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání budou činnosti uvedené v podnikatelském záměru. Společenská smlouva bude obsahovat: I Obchodní jméno a sídlo společnosti. II. Předmět podnikání. III. Výše základního jmění a vklady společníků. IV. Orgány společnosti. V. Valná hromada. VI. Jednatel. Návrh na zápis do obchodního rejstříku bude obsahovat: Obchodní jméno, sídlo společnosti, IČO, předmět podnikání, právní forma, společníci, vklady společníků, základní jmění, statutárním orgánem je jednatel: ... , dokladová část

15 Program č.1 – Založení stavebního podniku
Podklady: - ObZ- zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, OZ, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, - SZ- č. 183/2006 Sb.v platném znění, ZP- zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, - Ministrategie firmy ( Souček ) - přednášky z předmětu „Ekonomika a management ve výstavbě“ Vypracujte: - Textovou část podnikatelského záměru, návrh loga firmy a návrh zařízení kanceláře, - Návrh společenské smlouvy, návrh na zápis do obchodního rejstříku.Návrh půjčky Termín odevzdání: Vždy nejpozději do 14 dní od zadání programu.

16 Obsah podnikatelského záměru
1. Založení společnosti - právní forma - důvody pro výběr konkrétní právní formy - společníci a jejich vklady - základní jmění 2. Hlavní záměr projektu - charakteristika zaměření projektu -popis výrobku, produkce, prac. činností, …

17 Obsah podnikatelského záměru
3. Rozbor trhu – marketing projektu - analýza a prognóza poptávky - charakteristika spotřebitelů - citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku - rozbor konkurence, stav a podíl konkurence na trhu - odlišnost přístupu proti hlavních konkurentům - způsob uvedení výrobku na trh - distribuce, zabezpečení odbytu - reklama, propagace

18 Obsah podnikatelského záměru
4. Celková potřeba investic, leasing. - rozsah investic a harmonogram pořízení - důvod žádosti o úvěr - uvažovaný leasing a doba splatnosti - další pořizovaný investiční majetek 5. Výrobní kapacita, zajištění výroby - roční výrobní kapacita, - materiálové vstupy a jejich zajištění, - skladování surovin, výrobků, …. - energie potřebné na zajištění výroby

19 Obsah podnikatelského záměru
6. Pracovní síly - celková potřeba pracovních sil - požadavky na kvalifikaci - pracovníků,problematika odměňování 7. Náklady - měsíční surovinové, energetické, mzdové, odpisové a režijní náklady - zvyšování nákladů v dalších letech vlivem inflace

20 Obsah podnikatelského záměru
8. Finanční ukazatele a jejich vývoj - výnosy - náklady - zisk 9. Požadavek na úvěr - délka úvěru - uvažovaná úroková míra - požadovaná výše úvěru - datum čerpání - účel úvěru - nabízené záruky, ( pozemky, budoucí stavba, ) - splátkový kalendář

21 Úkoly a cíle podnikatelského záměru
1. Stručná analýza okolí firmy 2. Analýza silných a slabých stránek firmy 3. Formulace specifických předností firmy 4. Vize ideální firmy 5. Formulace vrcholových strategických cílů 6. Hlavní strategické operace 7. Návrh dalšího postupu prací.

22 Úkoly a cíle podnikatelského záměru
- formulovat základní rozvojové procesy podniku na strategické období - přesvědčit pracovníky, že vrcholové vedení podniku dokáže zajistit jeho dlouhodobou prosperitu - stimulovat pracovní kolektiv k aktivní účasti na formulaci strategie i na její realizaci, sjednocovat myšlenky a úsilí pracovního kolektivu k zajišťování dlouhodobého rozvoje podniku - spojit toto úsilí s procesem privatizace, změny vlastníka apod.

23 Úkoly a cíle podnikatelského záměru
Princip strategického myšlení: - princip variantnosti, - princip permanentnosti, - princip celosvětového systémového přístupu, - princip tvůrčího přístupu, - princip interdisciplinarity, - princip vědomí práce s rizikem, - princip koncentrace zdrojů, - princip vědomí práce časem.

24 Děkuji za pozornost doc. Ing. František Kuda, CSc.
Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel


Stáhnout ppt "Ekonomika a management ve výstavbě"

Podobné prezentace


Reklamy Google