Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace podniku a pracovně právní vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace podniku a pracovně právní vztahy"— Transkript prezentace:

1 Organizace podniku a pracovně právní vztahy
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Organizace podniku a pracovně právní vztahy Program č. 2

2 Literatura Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy.
Technická knižnice AI, ČSSI , Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2002, upr. 2006

3 Organizace podniku Zadání:
Vypracujte návrh organizačního schematu vaší nově zřízené firmy (předmětem podnikání budou činnosti uvedené v podnikatelském záměru a společenské smlouvě v programu č.l.) a přijměte do ní nové pracovníky na základě pracovní smlouvy a dohody.

4 Organizace podniku a) Organizační schema malé stavební firmy ( s.r.o. ) bude obsahovat liniovou strukturu, tj. jednoznačné vazby nadřízenosti a podřízenosti, komplexní odpovědnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky, rozvedenou až do úrovně profesí. Schema musí odpovídat zápisu do obchodního rejstříku dle programu č. 1.

5 Organizace podniku b) Připravte pracovní smlouvu, pro přijetí nového zaměstnance o místo THP ve své firmě založené v programu č.1. Z pozice zaměstnavatele je třeba zajistit i plnění nepravidelných úkolů, nebo výkonu prací, při nichž je zaměstnávání pracovníků v pracovním poměru neúčelné a nehospodárné. Připravte návrh dohod dnes v praxi bohatě využívaných pro svou jednoduchost: dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce Dohody vypracujte na zvolenou zakázku, alternativně i na jednoduchou inženýrskou činnost, administrativní výkon, úklidové práce apod. Dohody budou obsahovat všechny náležitosti dle zákoníku práce

6 Organizace podniku Podklady:
Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, Stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, www. stránky /google/ přednášky z předmětu ,Ekonomika a management ve stavebnictví", ČKAIT –

7 Organizace podniku Vypracujte: Pracovní smlouvu,
Návrhy dohod o pracovní činnosti a provedení práce, Návrh organizačního schematu vaší nové firmy - grafické znázornění, náplň práce na jednotlivých pozicích, Stručnou obecnou charakteristiku a zdůvodnění, kdy se který typ dohody používá.

8 Organizace a řízení stavebního podniku
Principy organizace Organizace je úkolem (funkcí) řízení a současně jeho nástrojem. Vytvoření organizace podniku tak vyžaduje vyřešit: - jak podnik zorganizovat, tj. jak uspořádat činnosti v něm probíhající, jak by mělo vypadat vnitřní členění podniku. Procesní organizace podniku - se zabývá uspořádáním podnikových činností a určuje systematiku jejich provádění, jako např. organizaci stavebního výrobního procesu. Strukturální organizace podniku - se zabývá otázkami způsobu vnitřního uspořádání probíhajících činností v podniku do jeho menších celků - vnitropodnikových útvarů (závodů, hospodářských středisek, úseků, oddělení) a určuje jejich vzájemné vztahy (nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce). Organizační struktura: Strukturální a procesní organizace v podniku tvoří jeho organizační strukturu !!!

9 Organizace a řízení stavebního podniku
Organizace podniku musí být uspořádaná tak, aby: . byla pružná a lehká , . sloužila vedení podniku k uskutečnění stanovených cílů podniku, . zaručila plynulý a účelný pracovní chod, . zajistila spolupráci všech odpovědných pracovníků, . výměnu informací.

10 Organizace a řízení stavebního podniku

11 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředků
Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti Organizační struktury: Liniové Štábní Kombinované

12 Liniová struktura Jednoznačné vazby, jasné kompetence
Nadřízený – zodpovědnost za svou organizační jednotku

13 Liniově štábní struktura
vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

14 Vedoucí projektového týmu
Maticová struktura Vedoucí projektového týmu Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

15 Funkční struktura Seskupení podle podobných úkolů
Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

16 Divizionální struktura
Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

17 Organizační struktura Metrostav a.s.

18 Organizace a řízení stavebního podniku
Funkční oblasti podniku. V každém stavebním podniku, bez rozdílu velikosti, je třeba zajistit tyto funkční oblasti: - personalistiku - přijímání, školení, propouštění pracovníků, BOZP, - financování a správní funkce - finanční plánování, účetnictví, vyúčtování staveb, mzdové věci, pokladní službu a platební styk, - obchodní vedení - věci právní, daňové, pojišťovací, logistika, obchodní vedení stavebních zakázek, - technické vedení - zpracování nabídek, předběžné výrobní kalkulace, řízení kvality, kalendářní plánování, plán zařízení staveniště - technické vedení stavebních zakázek - proto mu přímo podléhají stavby­vedoucí a na drobných stavbách mistři.

19 Organizace a řízení stavebního podniku

20 Organizace a řízení stavebního podniku

21 Organizace a řízení stavebního podniku
Principy řízení Management (z anglického slova to management čili vést, řídit, mít vedoucí funkci, dosáhnout účelu.) Při vlastním řízení rozlišujeme řídící složku a řízenou složku. Přenos informací od zdroje k příjemci se nazývá komunikací. Řídící složka musí kontrolovat provádění svého rozhodnutí. Touto kontrolou se realizuje zpětná vazba.

22 Pracovníci stavebního podniku.
Zákoník práce - základní právní normou, kterou se musí řídit všichni Z i Z. ZP upravuje zejména tyto problémy pracovně právních vztahů: . způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, . dodržování pracovní kázně, . trvání a rozvržení pracovní doby, práce přesčas, . dovolená na zotavenou, mzda a náhrady mezd, . bezpečnost a ochrana zdraví při práci, . odpovědnost za škodu a náhradu škod, . řešení pracovních sporů. V některých případech může být zákoník práce konkretizován v kolektivní smlouvě.

23 Pracovníci stavebního podniku.
Pracovně právní vztahy: mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikají pracovně právní vztahy a to: pracovní poměr ( pracovní smlouva, volba, jmenování ), dohoda o práci konané mimo pracovní poměr ( o provedení práce, o pracovní činnosti. ) Mzda: peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci a to podle její: složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Mzdu tvoří: mzdový tarif další (pohyblivé) složky mzdy: osobní ohodnocení, prémie,odměny, příplatky

24 Pracovníci stavebního podniku
Druhy mezd: časová úkolová podílová smíšená ( kombinovaná ). Úkolová mzda -vypočítává se jako součin množství vykonané práce, normy času a mzdového tarifu. Je uplatňována tam kde: převažuje zájem na plnění ukazatelů výkonu, lze stanovit pracovní postup + výkonové normy, lze evidovat a kontrolovat množství a kvalitu práce. Modifikace úkolové mzdy: individuální úkolová mzda, kolektivní úkolová mzda, přímá úkolová mzda, degresivní úkolová mzda, progresivní úkolová mzda, akordní úkolová mzda. Výpočet se provádí v tzv. úkolovém listě.

25 Pracovníci stavebního podniku
Pohyblivá složka mezd. Prémie Odměny Osobní ohodnocení. ad1) Prémie stanovují se v kol. smlouvě, prac. smlouvě, prémiovém řádu druhy: výkonnostní, za jakost, za úspory, cílové, kapacitní, základní sazba: podílem nebo pevnou částkou ze základu. ad2) Odměny mimořádné odměny, za zvlášť úspěšné splnění významných pracovních úkolů, odměny za vyjímečné zásluhy, odměny podle zvláštních předpisů. ad3) Osobní ohodnocení na předem stanovené období, podle zásluh.

26 Pracovníci stavebního podniku
Plat – THP pracovníci Plat tvoří: - platový tarif - příplatky a další složky platu osobní příplatek, příplatek za vedení, příplatek za zastupování, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci ve svátek, odměny, atd.

27 Pracovníci stavebního podniku
Mzdové náklady stavebního podniku. Hrubá mzda ( daň z příjmu 15, 20 ,…% ) Pojistné fondy zdravotní pojištění ( 13,5 % ) sociální pojištění ( nemocenské a důchodové pojištění) státní politika zaměstnanosti. Ostatní náklady stavebního podniku: BOZP ( OOPP, PO, CO, ) FKSP, atd. Možné příjmy fyzické osoby: ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, ostatní.

28 Děkuji za pozornost Ing. František Kuda, CSc.
Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel


Stáhnout ppt "Organizace podniku a pracovně právní vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google