Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v podnikatelském prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v podnikatelském prostředí"— Transkript prezentace:

1 Etika v podnikatelském prostředí
Doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. a kolektiv Odpovědnost za podnikatelské prostředí

2 Autorský kolektiv Doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. - po desetileté praxi v průmyslu působí nyní na Ekonomicko - správní fakultě Univerzity Pardubice, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně, Předtím pedagogicky a vědecky pracoval na Ekonomické fakultě nynější VŠB-TU Ostrava a na Hospodářské fakultě TU v Liberci, předseda občanského sdružení Ekonomika podnikání a veřejné správy, člen European Business Ethick Network, věnuje se uplatňování etiky v teorii i praxi managementu, vedoucí autorského kolektivu

3 Ing. Zdeněk Brodský, Ph. D. ; prof. Dr. Ir. Olaf A. M. Fischer; Ing
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.; prof. Dr. Ir. Olaf A. M. Fischer; Ing. Yvetta Grubl, Ph.D.; PhDr. Holub Bohuslav; doc. Ing. Dr. Hótová Renáta; doc. Iordanis Kavathatzopoulus; Ing. Stanislav Konkolski; doc. Dr. Christopher Low; Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.; prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.; Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.; prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.; Ing. Alexander Pálffy, CSc.; prof. Ing. Jiří Polách, CSc.; Ing. Zdeněk Raška, Ph.D.; Zdeňka Saučuková; Ing. Karel Šatera, MBA, Ph.D.; prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.; Jan Vizee; Ing. DrS. Hans J. L. M. Wesseling

4 Obsah knihy 1 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 2 MANAGEMENT A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 4 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 5 ROZVOJ OSOBNOSTI MANAŽERA Kniha je strukturována tak, aby co nejlépe pokryla celý okruh problémů související s tématikou knihy

5 Bohatý výskyt témat spadajících do oblasti podnikání a ekonomiky
Široký záběr knihy, zahrnující témata, která se v knihách zaměřených na etiku nevyskytují často Velký autorský kolektiv Příloha Může sloužit k první orientaci v obsahu knihy a k pochopení přístupu autora, na konci knihy Obsahuje podrobné informace o třetím "Round Table", který se v květnu 2005 uskutečnil pod názvem "Etika v podnikatelském prostředí". Cílem bylo sjednocení názorů účastníků jednání na tom, kdo se podílí na vývoji a úrovni podnikatelského prostředí. Program III. Round Table byl soustředěn na úlohu etiky v podnikatelském prostředí a na výměnu praktických zkušenosti z jejího uplatňování. V úvodu jednání byl definován prostor podnikatelského prostředí a vlivy, které na něj působí

6 Etika jako praktická filozofie je východisko, ale cesty k jejímu uplatňování jsou různé a vyplývají z konkrétní činnosti a jedinečnosti pracoviště.  Za úroveň podnikatelského prostředí odpovídá svým etickým působením každý, kdo do podnikatelského prostředí vstupuje.  Diskuse doporučila soustředit pozornost na komunikaci uvnitř firmy a na komunikaci s okolím.  Povšiml jsem si prohlášení autorů knihy, že  závěry jednání III. Round Table nejsou v rozporu s názory autorů jednotlivých kapitol předkládané publikace Rozbor knihy Není použit klasický učebnicový přístup k výkladu etiky, autoři se ponořili přímo do hloubky analýzy podnikatelského prostředí a managementu, prezentují význam etiky způsobem, kdy problémy etiky získaly jako produkt analýzy problematiky podnikatelských aktivit Příčinou těchto problémů je mimo jiné zkreslená představa toho co etika je, to platí zejména o místě etických přístupů v práci manažera

7 Nedostatečný důraz na integritu manažerské práce zahrnující prvky etiky. Zde se otevírá prostor pro pochopení významu integrity a komplexnosti manažerské práce zahrnující aplikaci etických zásad a principů Vliv fluktuace (změna zaměstnání) na vývoj podnikatelského prostředí – fluktuace pracovníků má významný dopad na ekonomiku, státní rozpočet i na úroveň podnikatelského prostředí. Ve většině případů od rozhodnutí změnit pracoviště postupně snižuje pracovník svůj pracovní výkon, hledá nové zaměstnání (zisk větších finančních prostředků X zisk menších finančních prostředků díky nižšímu pracovnímu nasazení – problém s černými výdělky). Fluktuující pracovník znehodnocuje náklady zaměstnavatele spojené s jeho přijetím, nástupní formality, začlenění do pracovního tempa, pokud nemůže hned nastoupit do nového zaměstnání, dostává se do evidence nezaměstnaných a pobírá podporu od Úřadu práce, pokud splní dané podmínky – vysoké náklady pro státní rozpočet. V návaznosti pomáhají čtenáři vhodně volené příklady z praxe

8 Čtenář je postupně veden k pochopení  pragmatické etiky podnikání, její významné části, kterou je způsob motivace k rozvoji podnikatelského prostředí, společenské odpovědnosti organizace (CSR), vztahu etiky a vnitřní komunikace firmy Pro dlouhodobý úspěch firmy či jiné organizace a celé ekonomiky je uplatnění etiky v podnikatelském prostředí zcela nezbytné. Pochopení uvedených souvislostí nastoluje otázku jak si opatřit znalosti etiky a co pro to může či musí udělat management. V rychle se měnícím světě jsou znalosti etiky stále více potřebné. Je nezbytné, aby se manažerům dostávalo podpory, která by jim umožnila úspěšně čelit morálním dilematům. I pro organizaci je nezbytné zavést vhodné struktury pro snadnější zvládání morálních problémů Jakékoli aktivity prováděné organizací nutně ovlivňují zájmy, hodnoty a pocity lidí jak uvnitř, tak i vně organizace. Etická rozhodnutí musí být vysvětlována a obhajována nejen před veřejností a médii, ale i v soukromém životě ve vztahu k rodině a přátelům

9 Názory na obsah etiky a jejich význam jsou často zjednodušovány a přehlíženy. Doposud jsme se nenaučili s etikou v managementu pracovat a využívat ji při řízení činnosti organizací a zvyšování jejich prestiže v ekonomickém okolí. Tím se naše praxe dostala do zpoždění, jelikož s pojmy etika a kultura firmy jsme se v literatuře i v manažerské praxi setkali ve vyspělých ekonomikách již mnohem dříve Podnikatelské prostředí nevzniká samo od sebe. Mnozí kritici úrovně podnikatelského prostředí si neuvědomují, že je určováno etickými postoji, pracovní erudicí, aktivitou a funkčním postavením každého z nás. Podnikatelské prostředí je výsledkem angažovanosti, která musí vycházet z morálky, odbornosti a vůdcovství. V souhrnu z důsledného uplatňování etiky v managementu na všech organizačních hladinách podnikatelských, veřejných a správních organizací.

10 V moderních úspěšných firmách a institucích je uplatňování etiky v podnikatelském prostředí pokládáno za prioritu, protože souvisí s dynamickým rozvojem vědy a techniky, který nepřichází jenom se žádoucími a pozitivními přínosy, ale je spojený i s nežádoucími jevy a jejich dopadem především na mezilidské vztahy. To se projevuje častými nedostatky v komunikaci, zvláště mezi podnikatelskou, veřejnou a správní sférou i v jejich působení na tvorbu ekonomického a sociálního okolí a posléze celého podnikatelského prostředí. Úloha etiky v procesu tvorby podnikatelského prostředí ovlivňuje intenzitu vnímání potřeb, hodnocení a realizaci žádoucích postupů centrálních, regionálních a podnikatelských subjektů společenského vývoje.  Více než dříve spočívá odpovědnost za vedení svých zaměstnanců k celoživotnímu systému vzdělávání, rozvíjení odborností, etických postojů a identity ke svému pracovišti na vedoucích pracovnících. Absence etiky v managementu přináší nejistotu pracovníkům na všech hladinách řízení a odůvodňuje jim i rozšiřování nežádoucích praktik.

11 Komplexní řízení ekonomických jevů vyžaduje, aby manažeři ve svých pracovních metodách uplatňovali systém manažerské etiky ve všech jejich subsystémech a prvcích. Jde o subsystémy morálky, erudice a praktické aplikace (vedení lidí). Umění být manažerem a vůdcem spočívá ve schopnosti stimulovat své spolupracovníky tak, aby v nich vzbudil adekvátní motivaci k realizaci svých záměrů. V tomto úsilí přísluší velký význam fair play, vzájemné důvěře a manažerské etice v plném rozsahu Manažer nestačí svá rozhodnutí realizovat sám a je závislý na aktivní a tvořivé spolupráci svých zaměstnanců, budoucnost manažerské práce není v přikazování, ale v získávání pracovníků pro změny, pro spolupráci při jejich tvořivé tvorbě a realizaci. Manažer by měl rozvíjet své schopnosti syntetika, aby mohl korigovat, organizovat a stimulovat spolupráci mezi svými specialisty – analytiky, kteří potřebují hlavně dílčí a detailní informace Dnes je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem moderní forma dialogu win-win, kdy všechny zúčastněné strany dosáhnou svých požadavků a odchází s pocitem vítězství

12 Na základě současného poznání nutnosti uplatňovat inovace do podnikání a kreativního projektování změn v řízení firem a institucí, je nutno soustředit pozornost na rozvoj řízení lidských zdrojů. Každé inovaci musí předcházet příprava, jak aplikovat teoretické poznatky na konkrétní podmínky firmy, jak pro ně získat a teoreticky připravit pracovníky a samozřejmě stanovit priority postupu jejich plnění. Systémová příprava začíná výchovou pracovníků a jejich seznámením se strategickým cílem organizace a uvažovaným (taktickým) postupem realizace systému změn (inovací) Velkou pozornost věnují autoři výkladu pojmu společenská odpovědnost firmy (CSR). Jedná se o chování, fungování, aktivity firmy, které v prvé řadě předpokládá plnění právních požadavků a nad tento rámec odpovědné dobrovolné chování: v ekonomické oblasti (podnikatelský kodex), v sociální oblasti (rozvoj lidského kapitálu), v environmentální oblasti (zlepšování environmentálnflio profilu), a v relevantní komunitě (být dobrý soused).  

13 CSR je definována jako dobrovolná integrace sociálních a ekologických ohledů v součinnosti se zainteresovanými stranami do podnikatelských činností firmy. Jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy, který nebude jen sledovat úzké ekonomické cíle, ale bude i prospěšný ze širších společenských aspektů Firemní identita je celkový obraz, který firma vyzařuje navenek prostřednictvím své činnosti, svých výrobků, vedoucích představitelů a vystupování zaměstnanců. Základem identity je filozofie rozvoje a podnikání, která je součástí strategie rozvoje a kultury firmy. Základní znaky podnikatelské identity a kultury jsou ideje, design, reprezentační místo, rituál a inovace. Dříve na toto kladly důraz především franšízingové společnosti (např. McDonald). Dnes si firmy vytvářejí vlastní identity nebo přejímají cizí identity. Firemní filozofie může mít podobu formulovaných podnikových zásad (krédo, vize, mise, poslání, kodex) Značná pozornost je v knize věnována  etice ve vnitřní komunikaci firmy

14 Úspěch firmy závisí do značné míry na tom, nakolik jsou její zaměstnanci informováni o hlavních záměrech, cílech a důležitých opatřeních.  Významným prvkem žádoucí komunikace ve firmě je úroveň komunikace mezi lidmi navzájem, mezi managementem a zaměstnanci a samozřejmě i komunikace obráceným směrem. Zpětná vazba v komunikaci je velmi důležitá pro vytváření pozitivní pracovní atmosféry. Práce s informacemi vyžaduje kvalitní lidský potenciál, vybavený potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale také potřebnými kompetencemi. Pozornost si vyžaduje také struktura informačního a komunikačního systému Celá jedna kapitola knihy je určena rozvoji osobnosti manažérů, kteří zodpovídají nejenom za sebe, ale i za permanentní vzdělávání lidských zdrojů ve firmě. Přibližuje alespoň některé z veliké palety moderních technologií vzdělávání, jež se obvykle zahrnují pod název e-learning – jedná se o řízené samostudium s využitím internetu, on-line vzdělávání, na internetu získáme studijní materiály, můžeme komunikovat s vyučujícími i s dalšími studenty mezi sebou prostřednictvím virtuální školní třídy, která se nachází v libovolném místě a čase

15 Výhody e-learningu – individuální možnost volby místa i času, kdy se budeme věnovat studiu a také možnost volitelného studijního tempa. Například LearningSpace firmy LotusNotes, WebCT a TopClass Vyhodnocení knihy Hlavním výstupem knihy je množina poznatků týkající se etiky. Velmi cenný je i druhotný výstup studia, kterým je hlubší poznání samotného podnikatelského prostředí, jeho procesů a vazeb

16 Kniha je určená manažerům, podnikatelům, zaměstnancům státní a veřejné správy a vysokoškolským studentům. Mnozí čtenáři si teprve na základě prostudování knihy lépe uvědomí, že nepostačí řídit vývoj ekonomiky jenom na bázi managementu měřitelných vlastností ekonomických jevů, o nichž vypovídají podnikové ukazatele, ale že je zapotřebí věnovat stejnou pozornost i jejich neměřitelným kvalitativním vlastnostem. Pochopí lépe, že předpokladem k budování etického podnikatelského prostředí je společenská shoda na formulaci strategického cíle, na dlouhodobých pravidlech, dodržování jejich platnosti a v neposlední řadě na vymezení kompetencí mezi centrálními a podnikatelskými sférami řízení ekonomiky. To vše souvisí s neformálními změnami v praxi a v metodách personálního managementu v rámci celé ekonomiky i jednotlivých organizací, jakož s prohlubováním etiky v odborné výchově pracovníků. Vývoj společností je dynamický a mění i zažitý obsah a formu managementu Kniha se mi četla obtížně a musel jsem se jí doslova prokousat, je plná hlubokých myšlenek, které podle mě nelze pochopit bez hlubšího zamyšlení, měla by být základem všech majitelů, manažerů ale i dalších

17 Závěr Děkuji Vám za pozornost! Váš Tomáš Bill


Stáhnout ppt "Etika v podnikatelském prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google