Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem
Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.

2 Struktura přednášky Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem
Regionální HDP a metodika jeho výpočtu Možnosti a bariéry pro jeho využití na úrovni krajů Ekonomické indikátory na nižších územních celcích Vize regionálních účtů

3 Cíl přednášky Obecné požadavky kladené na statistiku
Přiblížit význam makroekonomických agregátů s regionálním aspektem Rámcově informovat o regionálních účtech Možné vize Význam regionálních účtů jejich uplatnění: RPS NSRR Lisabonská strategie Kohezní politika Regionální operační programy Regionální mapa pomoci .

4 Obecné požadavky kladené na statistiku
Nezávislost a objektivnost Komplexnost Otevřenost Jednoznačnost, věrohodnost a integrita Racionalita Flexibilita Za obecné požadavky, které jsou kladené na statistiku lze považovat: nezávislost a objektivita – což znamená statistické zkoumání sociálně ekonomických jevů a procesů ve společnosti provádět nezávisle na orgánech řízení společnosti a ekonomiky a na rozložení politických sil; komplexnost – statistické zkoumání sociálně ekonomických jevů a procesů zabezpečovat ve vzájemných vazbách a souvislostech; vědeckost – rozvíjet a soustavně využívat vědeckých poznatků z oblasti statistiky, ekonometrie, informatiky a dalších vědních disciplín; otevřenost – zpřístupnit informační fondy statistiky nejen orgánům řízení státu, ale v širší míře též podnikatelské sféře, vědeckým a vzdělávacím institucím, politickým stranám mezinárodním institucím, široké veřejnosti a dalším zájemcům při striktním dodržování zásad ochrany individuálních dat v souvislosti se zákonem; jednoznačnost, věrohodnost a integrita – jednotně, závazně a metodicky vymezit statistické ukazatele, jednotky zjišťování a jejich soubory v přímých vazbách na údajové základny organizací, případně další zdroje dat, při dodržování číselníků zabezpečujících vnitřní i vnější informační kompatibilitu státní statistiky; racionalita – připravit účelnou dělbu práce mezi státní statistikou a dalšími informačními systémy, racionální organizaci práce a zavádění nových technologií v oblasti sběru, zpracování a prezentace statistických dat; pružnost (flexibilita) – přizpůsobit statistický informační systém nově vznikajícím potřebám, pohotově a selektivně poskytovat informace při využívání vlastních, externích a zahraničních fondů dat založených na moderní statistické informační službě.

5 Oblasti statistiky nabývající na významu
Cenová statistika Šetření v domácnostech – sociální statistiky Rodinné účty Výběrové šetření pracovních sil Mikrocensus Registr organizací Národní a regionální účty Regionální statistika

6 Národní účty Úkolem je zachytit ekonomické jevy a procesy, které se v minulém období uskutečnily v národním hospodářství; Analyzovat ekonomický pohyb – zachytit aspekty a důsledky (daňové, finanční, důchodové, vliv investic, spotřeby apod.) u libovolného ekonomického jevu; Poskytovat souhrnné informace o NH; Zajišťovat soulad ekonomických prognóz.

7 Makroekonomické agregáty
Produkce (výstup) Mezispotřeba Přidaná hodnota Hrubý domácí produkt Hrubý provozní přebytek Disponibilní důchod Náhrady zaměstnancům Tvorba hrubého fixního kapitálu Agregáty jsou vypočtené hodnotové veličiny, které měří výsledky aktivity celého národního hospodářství v pojetí jednotlivých dílčích aspektů. Jejích význam a důležitost jako souhrnných ukazatelů a klíčových veličin se projevuje především v makroekonomické analýze a časových i prostorových komparacích. Hrubý domácí produkt v tržních cenách představuje konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobců, odpovídá celkovému výstupu statků a služeb v národním hospodářství mínus mezispotřeba, plus daně z produktů mínus dotace na produkty. Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. Prvotní propočet je proveden v běžných cenách. Pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu změn cen následuje převod do průměrných cen předchozího roku, ze kterých se tzv. řetězením získají údaje ve stálých cenách roku 2000. Hrubý provozní přebytek národního hospodářství odpovídá HDP po odpočtu náhrad zaměstnancům a čistých výrobních a dovozních daní vybraných vládou a zbytkem světa. Přidaná hodnota představuje hodnotu celkové produkce od které odečteme hodnotu mezispotřeby CP – MS = PH Hrubá přidaná hodnota CP – (MS – SFK) = HPH kde SFK představuje zlomek hodnoty kapitálových statků, jejichž užití je rozloženo na více období

8 Regionální účty „Jestliže evropským bohatstvím
Gilles Decand „Jestliže evropským bohatstvím je rozmanitost jejích regionů, pak úkolem regionální statistiky je odhalovat toto bohatství.“

9 Podmínky pro zařazení regionu v klasifikaci NUTS
Definování jednotlivých úrovní pomocí počtu obyvatel Úroveň Minimum Maximum NUTS NUTS NUTS

10

11 Výběr statistických jednotek
Statistické jednotky Místní jednotky tzv. Local Units (LU) Místní činnostní jednotky (LKAU) Uni-regionální vers. multi-regionálních

12 Principy regionálních účtů
Platí shodná pravidla jako pro Národní účty zejména ESA95 (Kapitola XIII.) Rezidenční princip znamená, že HPH je alokována do regionů, kde ji vytváří místní producenti Dojížďka a vyjížďka za prací Regionální území Extra-regio

13 Indikátory regionálních účtů
Makroekonomické indikátory na regionální úrovni HPH resp. HDP HTFK Zaměstnanost Zaměstnanci Nezaměstnanost Obyvatelstvo Disponibilní důchod Odpracované hodiny Odpracované hodiny – produktivita práce (HDP k odpracovaným hodinám) Inovační výkonnost je základním předpokladem modernizace a růstu produktivity. Do této kategorie v krajském členění patří především: kvalita lidských zdrojů podle dosaženého stupně vzdělání a postavení v zaměstnání, výdaje na vědu a výzkum, zaměstnanost ve vědě a výzkumu, nově vytvořená hodnota v technologicky náročných odvětvích a zahraniční investice jako významný nositel inovačních změn. Můžeme sem zařadit i kvalitu infrastruktury a jako doplňkové ukazatele také počítačovou gramotnost, pravidelné používání internetu domácnostmi a firmami apod. Výše uvedené faktory makroekonomické a inovační výkonnosti se přitom vzájemně podmiňují a rozvoj jedněch vytváří předpoklady pro růst ostatních. Kvalita života doplňuje ukazatele produktivity a inovační schopnosti o komplex ukazatelů charakterizujících atraktivitu regionu pro život a míru jeho sociální vyspělosti, poskytujících jiný pohled na možné konkurenční výhody kraje, které se rovněž mohou stát klíčové pro jeho budoucí rozvoj. Patří sem ukazatele mezikrajské migrace, kvality životního prostředí, míry kriminality, zdravotního stavu populace, střední délky života, možnosti kulturního a sportovního vyžití apod.

14 Charakter odhadů HPH Regionální HPH je mírou ekonomické aktivity produkčních jednotek (rezidenčních) v daném regionu. Naopak nevyjadřuje míru bohatství ve smyslu výše příjmů domácností v regionu.

15 Způsob odhadování HPH HPH může být odhadována dvěma způsoby:
Výrobní metodou + HPH = Produkce - Mezispotřeba - FISIM + Čisté daně na produkty Důchodová metoda Kompenzace zaměstnanců Provozní přebytek Smíšené důchody (provozní přebytek u drobných živnostníků) Spotřeba fixního kapitálu Saldo daní a dotací na produkci

16 Metody při odhadování HPH
Bottom-up nebo-li agregace regionální HPH Top-down nebo-li klíčování HPH Smíšené resp. pseudo-bottom-up Volba správné metody závisí hlavně na možnostech statistických zdrojů. ĺ Regionální odhady musí souhlasit s odhady na národní úrovni

17 Uplatnění makroekonomických agregátů na regionální úrovni v rámci regionální politiky
Rámec podpory společenství; Národní strategie regionálního rozvoje; Lisabonská strategie; Kohezní politika; Regionální mapa pomoci; Národní strategický referenční rámec; Operační programy; Regionální operační programy; . Plánování, monitoring, Výroční zprávy, …

18 Publikační systém Na národní úrovni V zahraničí Regionální účty
Regionální statistické ročenky Statistická ročenka ČSÚ V zahraničí NSI Eurostat Statistics in Focus Regional Statistical Yearbook

19 Ukázky výstupů z agendy regionálních účtů

20 Problémy Zdroje statistických dat; Mezinárodní komparativnost;
Harmonizace metodiky, registrů, klasifikací; Technické zabezpečení a technologie sběru dat vers. Finance; Kvalita lidských zdrojů, kapacitní možnosti a jejich motivace; Kategorie kvality Relevance, přesnost, včasnost a dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, komparabilita, koherence, úplnost, zatíženost, náklady, rozpočet. Nedostatek zdrojů – interních statistických dat Komparativnost – HDP na obyvatele, PPS Údaje a jejich kvalita Kapacitní možnosti Odborná úroveň Technické zázemí Motivace

21 Další možnosti zdokonalení
Odhady za nižší regionální respektive místní úroveň Odhady za účelové regiony Rozšiřování počtu indikátorů Regionální analýzy Cíl – obstát v konkurenceschopnosti a vytvářet lepší podmínky pro život lidí


Stáhnout ppt "Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google